Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XL/235/09 z dnia 2009-10-26 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim (dz. nr 22/1 i 25).

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim (dz. nr 22/1 i 25).


 


 
UCHWAŁA NR XL/235/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 26 październik 2009r.


 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim (dz. nr 22/1 i 25).

 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałę nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Walim z dnia 23 luty 2009 roku w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala
co następuje:
 
§1.

 
1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim.
 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali
  1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendę.
 2.  
 3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.
 
§2.
 
1.W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia
i zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 

 

 1. Zasady ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego:
 1. na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalno – rekreacyjnych, z możliwościę lokalizacji na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie
  z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: dojĹ?Ä?, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń,
 2. projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej,
 3. zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują
  z przeznaczeniem terenu,
 4. zakazuje się stosowania jako materiałów wykośczeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefabryko-wanych elementów betonowych.
 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 1. dla terenów zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolem MN, obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu ustalonego w przepisach szczególnych dla tego rodzaju terenu,
 2. obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska
  o niskiej emisji zanieczyszczeń,
 3. usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komu-nalnej,
 4. nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

 
 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 1. celem ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się ochronę zewidencjonowanego
  stanowiska archeologicznego (Niedźwiedzica 1/18) zgodnie z granicami oznaczonymi na
 2. rysunku planu. W granicach tych obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
 1. projektowane zamierzenia inwestycyjne na tym terenie wymagają zgody
  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 2. prowadzenie prac ziemnych wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego, nie dotyczy to prowadzenia prac porządkowych oraz rolniczych, nie ingerujących w głąb gruntu,
 1. w przypadku odkrycia przedmiotu w trakcie prac ziemnych, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomią o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Wójta Gminy Walim (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

 
 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
 1. niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkościę, formą lub kolorystykę powodują dysonans
  z otoczeniem,
 2. na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych zarówno na terenie działki jak i w przyległym pasie drogowym.

 
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, ustala się:
 1. nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w przypadku braku ich oznaczenia na rysunku planu obowiązują odległości określone w przepisach szczególnych. Oznaczona na rysunku planu obowiązująca linia zabudowy dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalno - rekreacyjnych, dla obiektów gospodarczych (w tym garaży) stanowi ona nieprzekraczalną linię zabudowy,
 2. powierzchnią zabudowy nieprzekraczającą 30% powierzchni działki budowlanej,
 3. zasadę lokalizacji budynków na działce w zakresie: usytuowania elewacji frontowej oraz kalenicy dachu, zgodnie z zasadę przedstawioną na rysunku planu,
 4. wysokość projektowanej zabudowy mieszkaniowej na dwie kondygnacje naziemne (budynek parterowy z poddaszem mieszkalnym). Możliwe jest częśiowe lub całkowite podpiwniczenie budynków,
 5. poziom posadowienia parteru budynków na ok. 0,5 m ponad poziom terenu mierzony przy głównym wejściu do budynku,
 6. dachy symetryczne, dwuspadowe z możliwościę wykonania okien dachowych
  i lukarn. Wielkość, forma oraz układ lukarn powinny być harmonijnie wpasowane
  w połać dachową. Nachylenie połaci dachowej w granicach od 40
  O do 45O. Obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne - matowe, koloru czerwonego lub brązowego,
 7. w zagospodarowaniu działki przeznaczonej pod projektowaną zabudowę mieszkaniową minimum 50% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (np. zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze),
 8. w zagospodarowaniu działki należy zapewnić min. 2 miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających czasowo, wliczając w to garaż.

 
 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie -
- obszar objęty planem położony jest w strefie ochrony pośredniej ującia wody ze zbiornika „Lubachów” - obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia, wynikające z decyzji Urządu Wojewódzkiego w Wałbrzychu nr OĹ?.IV-6210/27/94 z dnia 12.04.1994 r.

 
 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:
 1. dla terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej plan ustala przedstawioną na rysunku planu zasadę podziału terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korektą z zachowaniem następujących kryteriów:
 1. zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi,
 2. szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 25,0 m,
 3. minimalna powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1.300 m2,
 4. możliwe jest łączenie dwóch sąsiednich działek.

 
 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 1. w obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie
  z przepisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej),
 2. na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej, na jednej działce budowlanej możliwe jest usytuowanie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkalno – rekreacyjnego.
 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 1. obsługÄ? komunikacyjną obszaru ustala się ulicami wewnętrznymi (KDW),
 2. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
 2. zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodocięgowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,
 3. odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji wiejskiej, w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływowych,
 4. odprowadzanie wód opadowych do gruntu.

 
§3.
Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.

 
§4.
Ustala się stawkę procentową służÄścÄ? naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10 %.
 
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.


 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 
Uzasadnienie

 
Rada Gminy Walim uchwałę nr XXXI/186/2009 z dnia 23 luty 2009 r. zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica w gminie Walim (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gmina Walim, zatwierdzonego uchwałę nr XLII/233/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 lutego 2006 r.).
Projekt planu opracowany został zgodnie z wymogami sztuki urbanistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października
2007 r. iuchwałę nr XL/231/2009 Rady Gminy Walim z dnia 26 października 2009 r.
Był również wyłożony do publicznego wględu w okresie od 01.09.2009 r. do 22.09.2009r. w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.
Dyskusja publiczna odbyła się dnia 18.09.2009 r. Natomiast uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na piśmie do Wójta Gminy Walim można było składać do 06.10.2009 r. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

 
Sporządził:
Urbanista uprawniony – Fabian Jaskólski

 


 
Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/235/2009 Rady Gminy Walim z dnia 26 października 2009r.
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 
 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego
  w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim.
 
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.
 
 1. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
 
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano
prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.

 

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XL/235/2009
- organ wydający Rada Gminy Walim
- data aktu: 2009-10-26
- tytuł aktu: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim (dz. nr 22/1 i 25).

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urządowego Dziennik Urządowy Województwa DolnoŚląskiego
- Numer dziennika urządowego: 219
- Pozycja: 4220
- Data ogłoszenia: 18 grudnia 2009
- jednolity identyfikator aktu ?p=document&action=save&id=1171&bar_id=878

Załączniki

Niedzwiedzica_mpzp (492.9kB) Zapisz dokument  
4220 (8.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-11-02 08:24:19
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-10-26 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:43
Ilość wyświetleń:1663

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij