Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XL/233/09 z dnia 2009-10-26 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Długiej w Walimiu.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Długiej w Walimiu.


 


 
UCHWAŁA NR XL/233/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 26 października 2009 roku

 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Długiej w Walimiu.

 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałę nr XXXIII/194/09 Rady Gminy
Walim z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala co następuje:

 
§1.

 
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Długiej w Walimiu.
 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali
  1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie
  ustalonym legendę.
 2. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
  zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

 
§2.

 
1.W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia
i zagospodarowania terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem:
M/U – teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego:
 1. ustala się adaptację częśi budynku mieszkalnego na cele usługowe. Usługi powinny być lokalizowane w częśi parterowej budynku z oddzielnym wejściem. Możliwa jest
  modernizacja budynku w całości lub w częśi, a także jego przebudowa pod warunkiem zachowania obecnej formy budynku, a w szczególności jego wysokości, elewacji frontowej, rodzaju dachu oraz istniejącej linii zabudowy,
 2. zakazuje się stosowania jako materiałów wykośczeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
 3. zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.

 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 1. dla terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, oznaczonego symbolem M/U, obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu ustalonego w przepisach szczególnych dla tego rodzaju terenu,
 2. obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska
  o niskiej emisji zanieczyszczeń,
 3. usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej,
 4. uciężliwości wynikające z prowadzonej działalności usługowej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
 5. gospodarką odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności usługowej
  należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
 6. nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

 
 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 1. w granicach określonych na rysunku planu obowiązują ustalenia dla strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, projektowane zamierzenia inwestycyjne obejmujące roboty ziemne na tym terenie wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu ustalenia warunków konserwatorskich prowadzenia tych robót,
 2. ustala się ochronę obiektu wpisanego do ewidencji zabytków nieruchomych o lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych oraz obowiązek utrzymania
  i odtworzenia historycznej formy architektonicznej obiektu, a w szczególności jego
  gabarytów wysokościowych, formy dachu i rodzaju pokrycia, kompozycji i wystroju elewacji, formy stolarki okiennej i drzwiowej, istniejącej linii zabudowy oraz utrzymanie walorów zabytkowych przy każdej zmianie sposobu zagospodarowania. Prace konserwatorskie związane z modernizację, przebudową lub rozbudową obiektu i zagospodarowania jego otoczenia wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 
 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkościę, formą lub kolorystykę powodują dysonans z otoczeniem,
2) na obszarze zabudowy usługowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę
usługową wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolno stojących nie związanych z prowadzoną działalnościę, zarówno na terenie działki jak i w przyległym pasie drogowym.

 
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu -
  - teren zabudowany – ustala się zachowanie istniejących wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu.

 
 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
Obszar objęty planem położony jest:
 1. w strefie ochrony pośredniej ującia wody ze zbiornika „Lubachów” - obowiązują zakazy,
  nakazy i ograniczenia, wynikające z decyzji Urządu Wojewódzkiego w Wałbrzychu
  nr OĹ?.IV-6210/27/94 z dnia 12.04.1994 r.,
 2. w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich – obowiązują zakazy i zasady zagospodarowania zawarte w rozporządzeniu nr 25 Wojewody DolnoŚląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie,
 3. w granicach proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”.

 
 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem –
  - na terenie objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania
  i podziału nieruchomości.
 2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu -
  - nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu


 
 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 1. obsługÄ? komunikacyjną obszaru ustala się istniejącym wjazdem,
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 1. zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę oraz gaz - z sieci,
 2. odprowadzanie ścieków bytowych i wód opadowych do sieci.


 
§3.
Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenu, o którym mowa w § 2, pozostaje on w dotychczasowym użytkowaniu.
§4.
Ustala się stawkę procentową służÄścÄ? naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10 %.

§5.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§6.

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 
Uzasadnienie

 
Rada Gminy Walim uchwałę nr XXXIII/194/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Długiej w Walimiu, gm. Walim (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim zatwierdzonego uchwałę nr XXXVII/202/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 października 2001 r.).

 
Projekt planu opracowany został zgodnie z wymogami sztuki urbanistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r.

 
Był również wyłożony do publicznego wględu w okresie od 01.09.2009 r. do 22.09.2009 r. w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9. Dyskusja publiczna odbyła się dnia 18.09.2009 r. Natomiast uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na piśmie do Wójta Gminy Walim można było składać do 06.10.2009 r. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

 
Sporządził:
Uprawniony Urbanista: Fabian Jaskólski

 

 
Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/233/2009 Rady Gminy Walim z dnia 26 października 2009r.
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 
 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Długiej w Walimiu.
 
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.
 
 1. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

 
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego przy ulicy Długiej w Walimiu. Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów. Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.

 

 

 

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XL/233/2009
- organ wydający Rada Gminy Walim
- data aktu: 2009-10-26
- tytuł aktu: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Długiej w Walimiu.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urządowego Dziennik Urządowy Województwa DolnoŚląskiego
- Numer dziennika urządowego: 219
- Pozycja: 4218
- Data ogłoszenia: 18 grudnia 2009
- jednolity identyfikator aktu ?p=document&action=save&id=1167&bar_id=876
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Walim_Długa (614.7kB) Zapisz dokument  
4218 (8.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-11-02 08:17:06
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-10-26 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:43
Ilość wyświetleń:1626

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij