Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XL/231/09 z dnia 2009-10-26 - w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

UCHWAŁA NR XL/231/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 26 października 2009 roku

 
 
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Walim, dla obszarów obejmujących wsie: Michałkowa, Niedźwiedzica, Dziećmorowice.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt. 1.
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałę
nr XXVI/151/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia 20 października 2008 r. Rada Gminy
Walim uchwala, co następuje:

 
§ 1.

 
Zmienia się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Walim, zatwierdzonego uchwałę VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.
zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r.

 
§2.

 
1. Zakres zmian ustaleń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zawarty jest w załącznikach:

 
 • nr 1 ustalenia tekstowe;
 • nr 2 rysunku w skali 1:10 000 – wieĹ? Michałkowa,
 • nr 3 rysunku w skali 1:10 000 – wieĹ? Dziećmorowice,
 • nr 4 rysunku w skali 1:10 000 – wieĹ? Niedźwiedzica.
2. Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium zawarta jest
w załączniku nr 5.

 
§3.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§4.

 
Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy i wchodzi w życie z dniem podjącia.


 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 
 
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/231/2009Rady Gminy Walim z dnia 26 października 2009r.

 

 
W ustaleniach tekstowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałę VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu
z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu
z dnia 25 października 2007 r. w odniesieniu do obszarów wsi: Michałkowa, Niedźwiedzica, Dziećmorowice wprowadza się następujące zmiany:

 
1. Strona 3 tekstu studium - dodano:
Podstawy prawne opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim
Obecną zmianę studium przygotowano głównie w oparciu o:
 • Uchwałą nr XXVI/151/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia 20 października 2008 r.
  w sprawie przystępienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego gminy Walim,
 • Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227),
a ponadto o przepisy szczególne oraz obowiązujące akty wykonawcze.

 
 1. Rozdział II - Cele i kierunki polityki przestrzennej gminy
 1. pkt 2 Kierunki polityki przestrzennej
 • Strefa A – otrzymuje brzmienie: „objęty jest obszar, dla którego wiodącę funkcję jest turystyka i rekreacjaoraz funkcja mieszkaniowa i mieszkaniowo - rekreacyjna”,
 • Strefa B – otrzymuje brzmienie: „obejmuje obszar, gdzie wiodąca funkcję jest działalność produkcyjna związana zarówno z przemysłem jak i rolnictwem oraz funkcja mieszkaniowa, mieszkaniowo – rekreacyjna i tereny usługowo – rekreacyjne”.
 1. Rozdział III – Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
 1. w pkt 7 Wykaz terenów przewidzianych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dodaje się: Tereny położone w obrębie wsi Michałkowa i Niedźwiedzica objęte zmianę studium.
 
 
 
Uzasadnienie

 
W związku z podjąciem uchwały nr XXVI/151/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia 20 października 2008 r. w sprawie przystępienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy WalimWójt Gminy na podstawie art. 32, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w oparciu o dokumentację planistyczną, tj.:
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim,
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 • Inwentaryzację przyrodniczą województwa dolnoŚląskiego – gmina Walim,
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych: Ĺświdnica, Wałbrzych, Jedlina - Zdrój, GĹ?uszyca, Nowa Ruda, Pieszyce,
 • Strategię Rozwoju Gminy Walim,
 • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Analizie poddano również aktualne przepisy prawne (ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy), a w szczególności ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że podstawowe kierunki
zagospodarowania przestrzennego gminy zawarte w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminyzatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy
w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy
w Walimiu z dnia 25 października 2007 r. zachowują swoją aktualność. Natomiast zachodzi potrzeba dokonania zmian w zakresie przedstawionym w projekcie uchwały.
Zmiany te mają na celu dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego zawartych w studium do obecnych uwarunkowań. Po przyjęciu przez Radę Gminy Walim zmian zostanie sporządzony jednolity tekst i rysunek studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar całej gminy.

 
Sporządził:
Uprawniony Urbanista – Fabian Jaskólski


 

 

 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/231/2009 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 października 2009r.

 
zawierający informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim.

 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, dla obszarów obejmujących wsie: Michałkowa, Niedźwiedzica, Dziećmorowice.

 

 
Wójt Gminy Walim ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w gazecie Tygodnik Wałbrzyski z dnia 17 sierpnia 2009 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy
w Walimiu o wyłożeniu do publicznego wględu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim dla obszarów obejmujących wsie: Michałkowa, Niedźwiedzica, Dziećmorowice.
Wyłożenie projektu zmiany studium ustalono na okres od 01.09.2009 r. do 30.09.2009 r.w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.
Dyskusja publiczna odbyła się 25.09.2009 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu zmiany studium do Wójta Gminy Walim można było składać do 21.10.2009 r.
Do projektu zmiany studium nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Studium_Walim_zmiana_DZ (945.2kB) Zapisz dokument  
Studium_Walim_zmiana_M (788.1kB) Zapisz dokument  
Studium_Walim_zmiana_N (856.9kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-11-02 08:12:58
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-10-26 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:43
Ilość wyświetleń:2583

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij