Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XL/230/09 z dnia 2009-10-26 - w sprawie zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji.

w sprawie zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji.


 

UCHWAŁA NR XL/230/2009
 
RADY GMINY WALIM
 
z dnia 26 października 2009r.

 
w sprawie zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji.

 
Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

 
§1.
Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji w Wałbrzychu:
1. Zdanie drugie częśi wstępnej Statutu otrzymuje brzmienie:
„Działając na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz.1591 ze zm.) postanawia się, co następuje:”
2. W § 2 skreśla się pkt 5, a numeracja pozostałych punktów ulega kolejno odpowiedniej zmianie .
3. Przepis § 5 otrzymuje brzmienie:
„Nadzór nad Związkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów, Wojewoda Dolnoślęski oraz Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”
4. W § 7 ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„ współpraca z innymi związkami komunalnymi, organizacjami gospodarczymi, naukowymi, samorządowymi i społecznymi z kraju i z zagranicy.”
5. Przepis 10 otrzymuje brzmienie:
„Do właściwości Zgromadzenia należ:­
1. Wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu i pozostałych członków Zarządu.
2. Ustalanie wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu oraz diet pozostałym członkom Zgromadzenia, Komisji i Zarządu.
3. Kontrola i nadzór nad działalnościę Zarządu i jednostek organizacyjnych Związku w tym stanowienie o kierunkach działania Zarządu i przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
4. Tworzenie, przeksztańcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Związku oraz nadawanie im statutów lub regulaminów organizacyjnych.
5. Uchwalanie budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
6. Stanowienie o przeznaczeniu nadwyżki finansowej powstałej w wyniku działalności Związku.
7. Ustalanie programów rozwoju i realizacji zadań inwestycyjnych Związku oraz zasad ich finansowania.
8. Uchwalanie wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych oraz modernizacji urządzeń wodocięgowych i kanalizacyjnych.
9. Podejmowanie uchwał o przyjęciu nowego członka Związku.
10. Stanowienie o rozwiązaniu Związku i zatwierdzenie planu jego likwidacji.
11. Uchwalanie i dokonywanie zmian statutu Związku.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
1) określenia zasad nabycia, zbycia i obciężenia nieruchomości gruntowych oraz związanych z nimi obiektów i urządzeń oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia,
2) zobowiązał w zakresie podejmowania inwestycji, modernizacji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Zgromadzenie,
3) zacięgania długoterminowych pożyczek i kredytów,
4) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zacięganych przez Zarząd w roku budżetowym,
5) maksymalnej wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zacięgać inne zobowiązania,
6) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
7) zasad tworzenia i przystępwania do spółek i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występwania z nich,
8) zasad wnoszenia, nabywania oraz zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,
9) zasad nabywania, emitowania, zbywania i wykupu obligacji.

 
13. Uchwalanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujących na obszarze działania Związku
14. Zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
15. Podejmowanie uchwał o dopłacie dla jednej z wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w oparciu o dotacje celowe uzyskane od Gmin – członków Związku.
16. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i właściwości powiatu oraz właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami rządowymi.
17. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami w zakresie statutowej działalności Związku, oraz przyjmowanie i wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
18. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, krajowymi i innych państw oraz w sprawach przystępwania do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w zakresie statutowej działalności Związku.
19. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy z innymi związkami gospodarczymi, naukowymi i społecznymi z kraju i z zagranicy.
20. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Zgromadzenia Związku.”

 
6. Przepis § 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Zgromadzenie tworzą :
  1. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) Gmin - członków Związku,
  2. 6 dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha,
 1. Rada Gminy będącej członkiem Związku, na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), może powierzyć jego zastępcy albo radnemu reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu.
 2. Wyboru członków Zgromadzenia, o których mowa w ust 1 pkt 2 oraz w ust. 2 dokonują właściwe Rady Gmin w drodze uchwały.
 3. Po upływie kadencji Rad Gmin poszczególni ich przedstawiciele pozostają członkami Zgromadzenia do czasu wyboru na ich miejsce innych osób, potwierdzonego zawiadomieniem właściwej Komisji Wyborczej lub uchwałę Rady Gminy, złożonymi w Biurze Związku.
5. Ustanie członkostwa w Zgromadzeniu następuje:
 1. w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – wskutek odwołania ze stanowiska wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
 2. w stosunku do przedstawicieli Gmin o których mowa w ust 1 pkt 2 oraz w ust. 2 – wskutek odwołania na podstawie uchwały właściwej Rady Gminy,
 3. w stosunku do wszystkich kategorii przedstawicieli Gmin – wskutek ustania członkostwa Gminy w Związku.
 1. Potwierdzenie ustania członkostwa w Zgromadzeniu wymaga złożenia w Biurze Związku załwiadczenia właściwej komisji wyborczej lub uchwały właściwej Rady Gminy.
 2. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kadencji zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia upływającej kadencji na dzieł przypadający w terminie 14 dni od dnia przekazania do Biura Związku wszystkich dokumentów potwierdzających członkostwo przedstawicieli Gmin w Zgromadzeniu.
 3. Członkom Zgromadzenia przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych uchwałę Zgromadzenia na podstawie obowiązujących przepisów, jak dla radnych Rad Gmin.”

 
7. Przepis § 13 otrzymuje brzmienie:
„1. Zgromadzenie w odrębnych głosowaniach tajnych wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Odwołanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/3 statutowego składu Zgromadzenia w trybie określonym w ust. 1.
3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Zgromadzenia lub Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia, Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia ich rezygnacji nie później niż w cięgu 30 dni od dnia złożenia rezygnacji.
4. Nie zachowanie terminu podjącia przez Zgromadzenie uchwały, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z przyjęciem przez Zgromadzenie rezygnacji z upływem tego terminu.”

 
8. Przepis § 14 otrzymuje brzmienie:
„Zadaniem Przewodniczącego Zgromadzenia jest wyłącznie organizowanie pracy Zgromadzenia i prowadzenie posiedzeń Zgromadzenia, a w szczególności:
 1. Zwoływanie posiedzenia Zgromadzenia.
 2. Ustalanie projektu porządku obrad.
 3. Przewodniczenie obradom, w tym:
  1. otwieranie i zamykanie obrad,
  2. sprawdzanie quorum na początku i w trakcie obrad,
  3. udzielenie i odbieranie głosu,
  4. zarządzanie i przeprowadzanie głosował nad projektami uchwał i zgłoszonymi wnioskami.
4) Podpisywanie uchwał, protokołów i innych dokumentów Zgromadzenia.
5) Reprezentowanie Zgromadzenia na zewnętrz.”
9. Przepis § 15 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co 3 miesięce.
 1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego w terminie określonym w ust. 1 lub, na wniosek
a) co najmniej 1/3 liczby członków Zgromadzenia
b) Zarządu,
 1. Zawiadomienie o terminie posiedzenia i projekt porządku obrad Zgromadzenia doręcza się jego członkom, co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, posiedzenie Zgromadzenia na wniosek określony w ust. 2 należy zwołaÄ? na dzieł przypadający w cięgu14 dni od dnia złożenia wniosku,
 3. Członkom Zgromadzenia doręcza się również niezbędne dokumenty i materiały, a w szczególności projekty uchwał, dotyczące spraw ujętych w projekcie porządku obrad.
 4. Wymienione w ust 3,4 i 5 dokumenty i materiały można przesłaÄ? także pocztą elektroniczną.
 5. Zgromadzenie może wprowadzić zmiany w proponowanym porządku obrad bezwzględną wiąkszościę głosów na wniosek każdego członka Zgromadzenia.
 6. Na wniosek członka Zgromadzenia Zgromadzenie może postanowią o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym wyznaczonym terminie z tym samym porządkiem obrad.
 7. Otwarcia przerwanych obrad Zgromadzenia dokonuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego formułÄ?: „wznawiam przerwane w dniu.................... posiedzenie Zgromadzenia Nr ................. Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji” i po stwierdzeniu quorum przystępuje do kontynuowania porządku obrad.
 8. Termin wznowienia obrad Zgromadzenie wyznacza z pominięciem wymogów § 15 ust 3 i 4.”

 
10. Przepis § 16 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiedzenia Zgromadzenia są jawne. Jawność posiedzenia można wyłączyć jedynie na mocy ustawy.
2. Z przebiegu posiedzenia Zgromadzenia sporządza się protokół i doręcza się go członkom Zgromadzenia wraz z zawiadomieniem o kolejnym posiedzeniu. Skuteczne jest także doręczenie dokonane w wersji elektronicznej.
3. Członek Zgromadzenia ma prawo wniesienia zastrzeżenia do protokołu do dnia kolejnego posiedzenia Zgromadzenia włącznie. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie do Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie przyjmuje protokół po uprzednim rozpatrzeniu wniesionych zastrzeżeń.
5. Protokół przyjęty przez Zgromadzenie stanowi jedyne urządowe potwierdzenie przebiegu posiedzenia.”

 
11. Przepis § 17 otrzymuje brzmienie:
„1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną wiąkszościę głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym chyba, że ustawa stanowi inaczej. Każdemu członkowi Zgromadzenia przysługuje jeden głos.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi Związku, Komisjom oraz członkom Zgromadzenia.
3. Projekty uchwał winny być zaopiniowane przez Radcą Prawnego pod względem formalno – prawnym oraz Zarząd Związku pod względem merytorycznym.
4. Do projektu uchwał powinno być załÄśczone uzasadnienie.
5. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego prowadzący obrady.
6.Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego, w tym przepisy porządkowe ogłasza się w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.”

 
12. Przepis § 19 otrzymuje brzmienie:
„1. Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną składającą się z 3 członków przy pomocy której realizuje swoje zadania kontrolne. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić : Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia, oraz członkowie Zarządu Związku.
2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
1) kontrola działalności Zarządu Związku w zakresie jakości opracowywania projektów i sposobu wykonywania uchwał,
2) kontrola gospodarowania mieniem Związku i jego ochrona,
3) opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu i występwanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania i przeprowadza kontrole wyłącznie na podstawie zlecenia Zgromadzenia któremu następnie przedkłada sprawozdanie.
4. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Zgromadzenie Związku.
5. Komisja Rewizyjna może realizować swoje zadania na podstawie okresowego planu pracy zatwierdzonego uchwałę Zgromadzenia, co wyczerpuje postanowienia ustępu 3.
6. Do poszczególnych działań Zgromadzenie może powoływać także inne komisje stałe lub doraźne.
7. Szczegółowy zakres zadań, skład osobowy i tryb działania komisji, o których mowa w ust. 6, ustala Zgromadzenie w drodze odrębnych uchwał.”

 
13. Przepis § 20 otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd jest organem wykonawczym Związku.
 1. W granicach określonych niniejszym Statutem oraz uchwałami Zgromadzenia, Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku.
 2. Do właściwości Zarządu należy wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz podejmowanie innych działań służących realizacji zadań statutowych Związku, a w szczególności:
1) przygotowywanie lub opiniowanie projektów uchwał Zgromadzenia wraz z dokumentami i materiałami niezbędnymi do ich podjącia,
2) wykonywanie przyjętych przez Zgromadzenie programów realizacji zadań Związku, w tym planu inwestycji,
3) gospodarowanie majątkiem Związku, w tym zapewnienie utrzymania i eksploatacji sieci wodocięgowo - kanalizacyjnej i innych urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę oraz usuwaniu i oczyszczaniu ścieków,
4) prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Związku, w tym przygotowywanie projektu budżetu i jego realizacja,
5) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Związku i ustalanie im wynagrodzeń, oraz nadzór i kontrola ich działalności,
6) przedstawianie Zgromadzeniu sprawozdań z własnej działalności i z działalności finansowej Związku,
 1. działanie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Zarządu.
4. Kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem wyboru przez Zgromadzenie Związku i upływa z dniem wyboru nowego Zarządu przez Zgromadzenie wyłonione po wyborach samorządowych w trybie określonym w § 11 ust 1, 2 i 3 Statutu.”

 
14. Przepis § 21 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd składa się z 7 członków: etatowego Przewodniczącego i 6 członków nieetatowych.
2. Wyboru Zarządu dokonuje się społród członków Zgromadzenia w tajnym głosowaniu, z tym że:
1) Przewodniczącego wybiera Zgromadzenie w oddzielnym tajnym głosowaniu.
2) w skład Zarządu wchodzą obowiązkowo:
a) przedstawiciel Gminy będącej najwiąkszym dostawcę wody,
b) przedstawiciel Gminy będącej najwiąkszym odbiorc wody,
3) dopuszczalny jest wybór 2 członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:
1) odwołania przez Zgromadzenie,
2) utraty członkostwa w Zgromadzeniu - z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 pkt 3,
3) występienia ze Związku Gminy, której członek Zarządu był przedstawicielem.
4. Odwołanie poszczególnych członków Zarządu następuje w trybie przewidzianym dla ich powołania. W tym samym trybie Zgromadzenie może postanowią o odwołaniu pełnego składu Zarządu.
5. Nieetatowym członkom Zarządu przysługują diety i zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych uchwałę Zgromadzenia na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, jak dla radnych rad gmin.”

 
15. Przepis § 22 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd działa kolegialnie.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą wiąkszościę głosów przy obecności co najmniej 4/7 składu.
3. Pracami Zarządu kieruje jego Przewodniczący, do którego kompetencji należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Zarządu,w tym zwoływanie i przewodniczenie obradom Zarządu,
2) kierowanie bieżącymi sprawami Związku, Zarządu i Biura Związku w tym wykonywanie uprawnień kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Biura Związku, kierowników jednostek organizacyjnych Związku i Głównego Księgowego Związku.
3) reprezentowanie Zarządu na zewnętrz,
4) podejmowanie działań w innych sprawach, nie uregulowanych niniejszym Statutem, zastrzeżonych ustawami do kompetencji Przewodniczącego Zarządu.
4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu dokonuje za pracodawcę Przewodniczący Zgromadzenia Związku, a w zakresie ustalenia wynagrodzenia – Zgromadzenie Związku.
5. W razie niemożności działania Przewodniczącego przez okres dłuższy niż 1 miesięc posiedzenie Zarządu zwołuje i otwiera obrady członek Zarządu – przedstawiciel najwiąkszego odbiorcy wody. Na tym posiedzeniu, Zarząd uchwałę udziela jednemu z członków Zarządu upoważnienia do pełnienia obowiązków Przewodniczącego, na czas niemożności jego działania.”

 
16. Przepis § 23 otrzymuje brzmienie:
„1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważniony jest samodzielnie Przewodniczący Zarządu, a w razie jego nieobecności lub niemożności działania - dwóch członków Zarządu upoważnionych uchwałę Zarządu.
 1. Jeżeli czynność prawna wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia, do ważności oświadczenia, o którym mowa w ust. l wymagana jest odpowiednia uchwała Zgromadzenia.
 2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązał pieniężnych, do jej ważności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Związku w postaci złożenia podpisu.
 3. Główny Księgowy może odmówią udzielenia akceptacji, o której mowa w ust. 3, jednak złoży swój podpis na odpowiednim dokumencie na pisemne żądanie Przewodniczącego Zarządu, a w razie jego nieobecności lub niemożności działania – na żądanie dwóch członków Zarządu o których mowa w ust. 1. Wówczas Główny Księgowy ma obowiązek powiadomić o przyczynach swojej odmowy Zgromadzenie Związku oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.
 4. Przedstawiciele Związku będący członkami Zgromadzeń Wspólników, Rad Nadzorczych i organów zarządzających jednostkami organizacyjnymi Związku – wykonuję w nich uchwały Zgromadzenia Związku.”

 
17. Przepis § 24 otrzymuje brzmienie:
„W umowach między Związkiem, a Przewodniczącym Zarządu, Związek reprezentuje Przewodniczący Zgromadzenia.”

 
18. Przepis § 25 otrzymuje brzmienie:
„Majątek Związku tworzą:
 1. Mienie niepodzielne , w rozumieniu art. 6 w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami ), zlikwidowanego Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodocięgów i Kanalizacji.
 2. Mienie wniesione przez Gminy - członków Związku.
 3. Mienie nabyte przez Związek w wyniku własnej działalności prowadzonej w zakresie użyteczności publicznej.
 4. Darowizny i zapisy.
 5. Wartości niematerialne, w tym akcje i udziały.
 6. Dochody Związku.”

 
19. Przepis § 26 otrzymuje brzmienie:
„Wykaz mienia, o którym mowa w § 25 pkt 1-5, z oznaczeniem prawa własności i innych praw majątkowych Związku, prowadzi Zarząd lub podmiot, któremu Związek powierzyć eksploatację majątku.”
20. Przepis § 27 otrzymuje brzmienie:
„1. Inwestycje i modernizacje związane ze statutową działalnościę Związek realizuje na podstawie „Wieloletnich Programów Inwestycyjnych” zatwierdzonych uchwałę Zgromadzenia.
 1. Wieloletni Program Inwestycyjny zawiera zadania inwestycyjne i modernizacyjne dla każdej z Gmin oddzielnie, oraz wskazanie źródeł finansowania.
 2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne lub ich etapy realizowane w zakresie statutowej działalności, wynikające z Wieloletnich Programów Inwestycyjnych poszczególnych Gmin i inne zgłoszone przez Gminy szczególnie odnoszące się do infrastruktury wodocięgowo – kanalizacyjnej w zakresie planowanego rozwoju budownictwa usługowego, przemysłowego i mieszkaniowego na terenach w przyszłości przewidywanych do zbycia inwestorom lub pod budownictwo komunalne, mogą być finansowane lub współfinansowane z budżetów poszczególnych Gmin na podstawie odpowiednich porozumień zawartych przez Związek z Gminami.”

 
21. Przepis § 28 otrzymuje brzmienie:
„1. Koszty działalności Związku pokrywane są z dochodów własnych Związku, ze składek i dotacji Gmin - członków Związku, oraz z innych źródeł określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Dochodami Związku są w szczególności:
1) dochody z majątku i działalności Związku, w tym z uczestniczenia w spółkach i innych przedsięwzięciach gospodarczych,
2) uzyskane przez Związek subwencje, dotacje ( w szczególności wnoszone przez Gminy - członków Związku a także przyznane z funduszy pomocowych, w tym zagranicznych), darowizny, zapisy i inne świadczenia.
 1. Jeżeli własne dochody Związku, oraz dotacje i subwencje określone w budżecie Związku na dany rok nie wystarczają na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do ilości dostarczonej im wody i odebranych ścieków.
 2. Gminy - członkowie Związku pokrywają niedobór wpłacając Związkowi składki, których wysokość i termin płatności określa Zgromadzenie Związku w odrębnej uchwale.
 3. Dochody Związku w całości przeznaczane są na statutową działalność Związku, a w szczególności na realizację zdał własnych Gmin tworzących Związek przekazanych Związkowi z dniem przystępienia.”

 
22. Przepis § 29 otrzymuje brzmienie:
„1. Obiekty i urządzenia stanowiące majątek Związku mogą być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem wyłącznie do realizacji zadań i celów Związku określonych w Statucie.
 1. Każda Gmina - członek Związku zapewnia dostęp do obiektów i urządzeń określonych w ust. 1 leżących w jej granicach administracyjnych w celu ich utrzymania i eksploatacji zgodnie z potrzebami.
 2. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzie obiektami i urządzeniami stanowiącymi majątek Związku jest zachowanie szczególnej staranności przy jego wykonywaniu.
 3. Szczególna staranność winna być zachowana przy ochronie majątku Związku.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z majątku, w tym z obiektów i urządzeń Związku określa Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały.”

 
23. Przepis § 30 otrzymuje brzmienie:
„1. Związek gospodarując będącym w jego dyspozycji majątkiem, prowadzi samodzielną gospodarką finansową, odrębną od gospodarki finansowej tworzących go Gmin.
 1. Związek prowadzi gospodarką finansową w oparciu o budżet uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budżetowego.
 2. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
 3. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin.”

 

 

 
24. Przepis § 31 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie później, niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu projekt budżetu wraz z informację o stanie mienia Związku z objaśnieniami.
 1. W tym samym terminie Zarząd przesyła projekt budżetu do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 2. Budżet jest uchwalany do kośca roku poprzedzającego rok budżetowy.”

 
25. Przepis § 35 otrzymuje brzmienie:
„1. Występienie członka ze Związku następuje na mocy uchwały Rady Gminy.
 1. Zamiar występienia ze związku Gmina zobowiązana jest zgłosię z rocznym wyprzedzeniem. Występienie następuje z koścem roku budżetowego, następnego po roku zgłoszenia występienia.
 2. W razie występienia członka ze Związku zwraca się mu wniesiony majątek, o ile nie pogarsza to korzystania z pozostałych urządzeń Związku, oraz nie powoduje ograniczenia działalności statutowej na rzecz pozostałych członków Związku. W takim wypadku Rada Gminy, która występuje ze Związku ma obowiązek przedłożyć Związkowi zasady dalszego korzystania przez Związek z obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie tej Gminy, a będących jej własnościę.
 3. Występująca Gmina zobowiązana jest zwrócię równowartość nakładów poniesionych przez Związek na majątek podlegający zwrotowi, o ile nie znajduję one pokrycia w osiągniętych przez Związek dochodach z tytułu jego eksploatacji.
 4. Gmina na mocy uchwały własnej Rady może wycofać do samodzielnego prowadzenia część zadań własnych obejmujących jedną branżę np. zaopatrzenie w wodę lub odbiór ścieków powierzonych do prowadzenia przez Związek z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 pozostając dalej członkiem Związku.
 5. Nie podlega zwrotowi majątek przekazany Związkowi na własność, który następnie Związek wniósł aportem do podmiotu prawa handlowego, powołanego uchwałę Zgromadzenia Związku do realizacji zadań określonych w § 7 Statutu.”

 
26. Przepis § 36 otrzymuje brzmienie:
„Rozwiązanie Związku następuje:
 1. Wskutek zgodnych uchwał wszystkich Gmin - członków Związku na wniosek Zgromadzenia.
 2. Uchwała Zgromadzenia w sprawie rozwiązania Związku podejmowana jest w głosowaniu imiennym, jawnym wiąkszościę ¾ statutowej liczby członków Zgromadzenia.”

 

 
27. Przepis § 38 otrzymuje brzmienie:
„1. Likwidację prowadzi Zarząd chyba, że Zgromadzenie postanowi
inaczej.
 1. Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej. Data uchwały Zgromadzenia jest datą otwarcia likwidacji.
 2. Zatwierdzony plan likwidacji wywiesza się w siedzibie Związku oraz przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie DolnoŚląskiemu.
 3. Likwidator sporządza bilans otwarcia likwidacji oraz zgodnie z zatwierdzonym planem ścięgnie wierzytelności, zaspokoi zobowiązania, dokona zwrotu majątku Gminom -członkom Związku i spienięży majątek nie podlegający zwrotowi.
 4. W sytuacji gdy z bilansu otwarcia likwidacji wnika niedobór środków finansowych na pokrycie wszystkich kosztów likwidacji, niedobór rozkłada się na poszczególne Gminy zgodnie z zasadę wynikającą z § 28 ust. 3 Statutu.
 5. W sytuacji, gdy w wyniku spieniężenia majątku nie podlegającego zwrotowi, po pokryciu wszelkich kosztów likwidacji, powstanie nadwyżka środków finansowych, podlega ona przekazaniu Gminom zgodnie z zasadę wynikającą z § 28 ust 3 Statutu.
 6. Po zakośczeniu czynności, o których mowa w ust. 4 likwidator przedstawi Zgromadzeniu sprawozdanie z likwidacji.
 7. Z momentem zatwierdzenia uchwałę przez Zgromadzenie sprawozdania z likwidacji, Związek ulega rozwiązaniu.”

 
28. Przepis § 39 otrzymuje brzmienie:
„1. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
 1. Statut i zmiany w Statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 
§2.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§3.

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
W związku z licznymi uwagami zgłoszonymi w trakcie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Najwyższą Izbę Kontroli odnoście aktualności treści Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji, projekt uwzględnia propozycje zmian i uzupełnieĹ? wynikających z uwag i zaleceń wymienionych powyżej Instytucji Kontrolnych, które zostały zgłoszone w trakcie prowadzonych w Związku kontroli.

 

 

 

 
Sporządził:
Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-11-02 07:59:25
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-10-26 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:43
Ilość wyświetleń:1528

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij