Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXIX/228/09 z dnia 2009-09-28 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok


UCHWAŁA NR XXXIX/228/2009

RADY GMINY WALIM

z dnia 28 września 2009r.


 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.

184 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

/ Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /

Rada Gminy Walim uchwala co następuje :


§1.

Zmniejszyć planowane dochody w budżecie na 2009 rok o kwotę 400.000,-zł

W dziale 600 - Transport i łączność 400.000,-zł

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 400.000,-zł

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 400.000,-zł


 

§2.

Zwiąkszyć planowane dochody w budżecie na 2009 rok o kwotę 441.720,-zł

W dziale 600 - Transport i łączność 400.000,-zł

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 400.000,-zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin 400.000,-zł

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 41.570,-zł

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 41.570,-zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 4.600,-zł

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy 20.000,-zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki 14.500,-zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 2.470,-zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna 150,-zł

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 150,-zł

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami 150,-zł
 

§3.

Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2009 rok o kwotę 549.895,-zł

W dziale 600 - Transport i łączność 538.000,-zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 138.000,-zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 138.000,-zł

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 400.000,-zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,-zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie 11.451,-zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 4.921,-zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.845,-zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.076,-zł

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,-zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.250,-zł

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 575,-zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 675,-zł

Rozdział 80110 - Gimnazja 4.480,-zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.480,-zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 530,-zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 530,-zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 270,-zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 270,-zł

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 444,-zł

Rozdział 85401 - świetlice szkolne 444,-zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 330,-zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 114,-zł

 

§4.

Zwiąkszyć planowane wydatki w budżecie na 2009 rok o kwotę 591.615,-zł

W dziale 600 - Transport i łączność 538.150,-zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 138.150,-zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 150.-zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych 138.000,-zł

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 400.000,-zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych 400.000,-zł

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 41.570,-zł

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 41.570,-zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych 20.000,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 21.570,-zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie 11.262,-zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 4.435,-zł

§ 4260 - Zakup energii 1.035,-zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.400,-zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.328,-zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.328,-zł

Rozdział 80110 - Gimnazja 4.699,-zł

§ 4260 - Zakup energii 1.030,-zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.669,-zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 800,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 800,-zł

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 633,-zł

Rozdział 85401 - świetlice szkolne 633,-zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 633,-zł

 

§5.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- po stronie dochodów 18.051.313,-zł

- po stronie wydatków 21.285.678,-zł

 


§6.

 

Zmienia się treść załącznika do uchwały budżetowej Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008

roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2009 rok w sposób następujący:

- załącznik nr 3 do uchwały Zadania inwestycyjne w 2009 roku otrzymuje brzmienie jak

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 5 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 10 do uchwały Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 11 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.


§7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§8.

Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.


 

Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka


 


 

Uzasadnienie
 

W niniejszej uchwale zostaje zmieniona klasyfikacja dochodów i wydatków na usuwanie skutków powodzi, otrzymana dotacja w wysokości 400.000,-zł jest przeznaczona na remonty dróg, tj. Wyspiańskiego i Różana i w § 2030 zamiast 6330. Zmiana w tym zakresie nie powoduje zwiąkszenia dochodów i wydatków jest to tylko zmianę w klasyfikacji budżetowej w dochodach /podana wyżej/, oraz w wydatkach zamiast § 6050 jest 4270 zakup usług remontowych.

W wydatkach korekta dotyczy kwoty 538.000,-zł z czego dotacja 400.000,-zł oraz udział własny 138.000,-zł.

Zwiąkszenie dochodów to kwota 41.720,-zł wynikająca ze wzrostu czynszów po zmianie od

1 sierpnia 2009 roku w wysokości 41.570,-zł oraz 150,-zł z tytułu zwiąkszonych dochodów z zadań zleconych.

Zwiąkszone dochody w gospodarce mieszkaniowej zostają przeznaczone na remonty bieżące 20.000,-zł oraz na zakup usług 21.570,-zł , natomiast 150,-zł przeznaczone jest na zakup materiałów w drogach gminnych.

Na wniosek dyrektorów szkół i kierownika GZOSZ zostają dokonane zmiany polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne wydatki rzeczowe i zwiąkszeniu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup energii.

Dokonane zmiany w klasyfikacji środków na usuwanie skutków powodzi powodują również korekty w załączniku 1 dotyczącym zadań inwestycyjnych, z którego zostają wykreślone zadania dotyczące remontu ulicy Wyspiańskiego oraz ulicy Różanej.

Na podstawie pisma wojewody dolnoŚląskiego nr FB.VI.DS.3011-38/09 zostały zmienione planowane dochody wynikające z realizacji zadań zleconych i podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa, są to dochody w pomocy społecznej które wzrosły z kwoty 4.000,-zł do

7.000,-zł, natomiast dochody gminy z tego tytułu wzrosły o 150,-zł. Zmiana ta jest zapisana w załączniku nr 2 do dzisiejszej uchwały.

Zmieniony załącznik nr 3 dotyczy zakresu prac w świetlicy w Glinnie, gdzie pierwotnie zakładano wykonanie oczyszczalni natomiast aktualnie będzie wykonywany remont szamba ze środków GFOĹ?iGW, kwota planowanych wydatków ogółem pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały to limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, w którym na rok 2010 zostało zapisane nowe zadanie pn. „Rewitalizacja centrum wsi Glinno”. Zadanie to może być realizowane w 75% ze środków PROW, nabór wniosków dopiero następi.

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 18.051.313,-zł a po stronie wydatków 21.285.678,-zł.

Sporządził: LM


 

 

Załączniki

Załącznik Nr 1,2,3,4- tabele (24.1kB) Zapisz dokument  
Załączniki Nr 1,2,3,4 do uchwały (24.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-10-07 08:45:26
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-09-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:43
Ilość wyświetleń:1424

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij