Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXVII/223/09 z dnia 2009-07-23 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok


 

UCHWAŁA NR XXXVII/ 223 /2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 23 lipca 2009 r.

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/ Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /
Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 
§ 1
 
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 1.680.550,00zł
W dziale 600 - Transport i łączność 1.600.000,00zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.200.000,00zł
§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.200.000,00zł
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 400.000,00zł
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 400.000,00zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna 80.550,00zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 80.550,00zł
§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej 76.500,00zł
§ 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej 4.050,00zł
 
§ 2
 
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2009 rok o kwotę 88.973,80zł
W dziale 600 - Transport i łączność 15.000,00zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 15.000,00zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00zł
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000,00zł
Rozdział 75495 - Pozostała działalność 6.000,00zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000,00zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna 18.973,80zł
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki naubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.337,90zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000,00zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne137,90zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy200,00zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 9.450,00zł
§ 3110 - świadczenia społeczne 9.450,00zł
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 2.185,90zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.185,90zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.000,00zł
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13.000,00zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.000,00zł
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 36.000,00zł
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 36.000,00zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36.000,00zł

 

 
§ 3
 
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 1.769.523,80zł
W dziale 600 - Transport i łączność 1.670.000,00zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.270.000,00zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.270.000,00zł
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 400.000,00zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,00zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna 99.523,80zł
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki naubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.337,90zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 6.000,00zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet62,80zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych75,10zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 700,00zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programówi licencji500,00zł
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9.450,00zł
§ 3119 - świadczenia społeczne 9.450,00zł
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 80.550,00zł
§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.097,36zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.011,04zł
§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne2.957,67zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne156,58zł
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy338,58zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy17,92zł
§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe 5.270,95zł
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 279,05zł
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia 8.881,17zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia 470,18zł
§ 4308 - Zakup usług pozostałych 37.929,47zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych 2.008,03zł
§ 4418 - Podróże służbowe krajowe 712,29zł
§ 4419 - Podróże służbowe krajowe 37,71zł
§ 4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych 56,98zł
§ 4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 3,02zł
§ 4758 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji1.255,53zł
§ 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji66,47zł
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 2.185,90zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2.000,00zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 185,90zł

 

 
§ 4
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 18.004.993,-zł
- po stronie wydatków 21.239.358,-zł

 
§ 5
Zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2009 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały Zadania inwestycyjne w 2009 roku otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie do uchwały

 

 
W niniejszej uchwale zostają zwiąkszone planowane dochody i wydatki o kwotę 1.680.550,-zł.
Powyższa zmiana jest wynikiem podjącia w dniu 18 czerwca 2009 roku przez Sejmik Województwa DolnoŚląskiego uchwały nr XLII/683/09, na mocy której Gmina Walim w latach 2009 -2010 otrzyma dotację celową na budową łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ulicę Uczniowską w Wałbrzychu w łącznej wysokości 3.950.000,-zł z czego w 2009r. 1.200.000,-zł.
Ponadto Ośrodek pomocy społecznej w Walimiu będzie realizować projekt systemowy POKL i na to działanie otrzyma dotację rozwojową w wysokości 80.550,-zł, z czego środki unijne 76.500,-zł oraz z budżetu państwa 4.050,-zł.
Na podstawie pisma MSWiA BUSKŻ 5901-2-688/09 z dnia 14 lipca 2009 roku gmina otrzymała informację o przyznanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 400 tys.zł.
Aby te środki prawidłowo wykorzystać niezbędny jest udział własny w wysokości co najmniej 20% i aby to uzyskać dokonano zmniejszeń planowanych wydatków na niektórych zadaniach i tak:
- odbudowa ulicy Szkolnej 4.000,-zł
- odbudowa ulicy Wąskiej 9.000,-zł
- odbudowa ulicy Kolejowej 2.000,-zł
- wykonanie monitoringu 6.000,-zł
- odbudowa parku 13.000,-zł
- budowa boisk 36.000,-zł, co daje ogółem 70.000,-zł.
W ramach pozyskanych środków będzie wykonany remont drogi i mostów przy ulicy Wyspiańskiego w Walimiu, jest to udział własny.
Dokonana powyżej zmian powoduje korekty w załączniku zadań inwestycyjnych oraz w wieloletnim programie inwestycyjnym.
Niniejszą uchwałę zostaje dokonana również korekta pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu.
Z zadania pn. remont mostu wiszącego zostaje zmniejszona kwota na wydatki o 21.000,-zł, a o tą samą kwotę zwiąkszone zostają planowane wydatki na odbudową ulicy GórnoŚląskiej I etap.
Paragraf 2 uchwały to zmniejszenie planowanych wydatków o 88.973,80zł, z czego 9.450,-zł to zmniejszenie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych, 9.523,80zł to przesunięcia w ramach działu pomoc społeczna oraz zmniejszenia zadań inwestycyjnych wymienionych wyżej kwota 70.000,-zł.
Przesunięcia w planie finansowym OPS są podyktowane oszczędnościami w rozdziale 85212 w paragrafie 4010 i 4120 ze względu na długotrwałÄ? chorobę pracownika oraz niewykorzystanych środków w planie w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne zarówno w rozdziale 85212 jak i 85219. Zwiąkszenia są spowodowane koniecznościę zapewnienia środków na zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, zakup tonerów do drukarek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Paragraf 3 uchwały to zwiąkszenia wydatków o 1.769.523,80zł z czego:
- kwota 1.200.000,-zł na budową łącznika drogi 379 z ulicę Uczniowską ,
- kwota 99.523,80zł to zwiąkszenia w pomocy społecznej w związku z realizację projektu środki z zewnętrz 80.550,-zł, udział własny 9.450,-zł oraz przesunięcia między rozdziałami 9.523,80zł,
- kwota 470.000,zł na zadania inwestycyjne na ulicy Wyspiańskiego.

 
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 18.004.993,-zł a po stronie wydatków 21.239.358,-zł.

 
Sporządził: LM

 
Zadania inwestycyjne w 2009r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVII/223/2009 z dnia 23 lipca 2009r

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
600
60016
Odbudowa ulicy Szkolnej w Walimiu
Brak
10.000

 
10.000

 

 
Urząd Gminy
2
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
40.940

 
40.940

 

 
Urząd Gminy

 
3
600
60016
Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
36.000

 
36.000

 

 
Urząd Gminy
4
600
60016
Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu
Brak
31.000

 
31.000

 

 
Urząd Gminy
5
600
60016
Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu
Brak
22.578

 
22.578

 

 
Urząd Gminy
6
600
60016
Odbudowa drogi nr 30 w Glinnie
Brak
100.000

 
100.000

 

 
Urząd Gminy
7
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
120.000

 
120.000

 

 
Urząd Gminy
8
600
60016
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Brak
29.000

 
29.000

 

 
Urząd Gminy
9
600
60016
Odbudowa ulicy
GórnoŚląskiej w Walimiu I etap
Brak
39.000

 
39.000

 

 
Urząd Gminy
10
600
60016
Odbudowa drogi nr 23 w Nowym Julianowie
Brak
10.000

 
10.000

 

 
Urząd Gminy
11
600
60016
Budowa łącznika drogi wojewódzkiej
nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu (skomunikowanie ze strefę SSE)
7.000.000
1.200.000

 

 
1.200.000

 
Gmina Wałbrzych
12
600
60016
Remont ulicy Wyspiańskiego w Walimiu dz. Nr 668
215.000
47.000

 
47.000

 

 
Urząd Gminy
13
600
60016
Remont mostu ulica Wyspiańskiego w Walimiu dz. Nr 668
215.000
47.000

 
47.000

 

 
Urząd Gminy
14
600
60016
Remont mostu ulica Wyspiańskiego w Walimiu dz. Nr 624/4
100.000
36.000

 
36.000

 

 
Urząd Gminy
15
600
60078
Remont ulicy Wyspiańskiego w Walimiu dz. Nr 668
podana w poz. 12
168.000

 

 
168.000

 
Urząd Gminy
16
600
60078
Remont mostu ulica Wyspiańskiego w Walimiu dz. Nr 668
podana w poz. 13
168.000

 

 
168.000

 
Urząd Gminy
17
600
60078
Remont mostu ulica Wyspiańskiego w Walimiu dz. Nr 624/4
podana w poz. 14
64.000

 

 
64.000

 
Urząd Gminy
18
600
60078
Odbudowa ulicy Szkolnej w Walimiu
Brak
36.000

 

 
36.000

 
Urząd Gminy

 
19

 
600
60078
Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
87.000

 

 
87.000

 
Urząd Gminy
20
600
60078
Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu
Brak
120.000

 

 
120.000

 
Urząd Gminy
21
600
60078
Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu
Brak
85.000

 

 
85.000

 
Urząd Gminy
22
600
60078
Odbudowa ulicy GórnoŚląskiej w Walimiu I etap
Brak
72.000

 

 
72.000

 
Urząd Gminy
23
700
70001
Wykonanie wc, kanalizacji i szamba
w zasobach mieszkaniowych
Brak
24.000

 
24.000

 

 
Urząd Gminy
24
754
75495
Wykonanie monitoringu
Brak
34.000

 
34.000

 

 
Urząd Gminy
25
801
80114
Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu szkół w Walimiu,
Powiat Wałbrzyski,
Województwo DolnoŚląskie
6.600.000
2.000.000

 
2.000.000

 

 
Urząd Gminy
26
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach
Brak
478.000

 
36.000
442.000

 
Urząd Gminy
27
900
90004
Odbudowa parku przy ulicy Kościuszki w Walimiu II etap
Brak
37.000

 
37.000

 

 
Urząd Gminy
28
900
90095
Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno-edukacyjnej w Dziećmorowicach
791.000
791.000
756.103
34.897

 

 
Urząd Gminy
29
900
90095
Budowa placu zabaw w Zagórzu Śląskim
35.000
35.000

 
35.000

 

 
Urząd Gminy
30
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
110.000
110.000

 
110.000

 

 
Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu
31
921
92114
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
1.320.000
50.000

 
50.000

 

 
Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu
32
921
92114
Remont i wyposażenie Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
454.000
50.000

 
50.000

 

 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
33
926
92601
Budowa kompleksu boisk sportowych Walim, Boczna
1.500.000
920.950
254.950
666.000

 
Urząd Gminy

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
18.340 000
7.098.468
756.103
3.234.365
3.108.000

 

 


 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVII/223/2009 z dnia 23 lipca 2009r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WALIM

 
w tys. zł
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 31.12.08
Plan na 2009 r.
Prognoza na 2010r
Prognoza na 2011r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

 
Poprawa standardu dróg

 
1
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Budowa parkingu przy Jeziorze Bystrzyckim
2008
2009
200
50
41
41
0
109
109
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
2
Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu
Budowa łącznika drogi
Wałbrzych – Ĺświdnica
2009
2010
7.000
0
1.200
0
1.200
2.750
0
2.750
0
0
0
3.950
Gmina Wałbrzych

 
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu

 
3
Budowa hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
Hala sportowa o wymiarach
36 x 19 m
2009
2010
6.600
100
2.000
300
1700
4.400
900
3.500
100
20
80
6.600
Wójt Gminy
Zapewnienie dostępu do atrakcji turystycznych

 
4
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Odbudowa konstrukcji i pokrycia mostu, wymiana lin
2009
2010
200
0
29
29
0
171
171
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
Zapewnienie dostępu do informatyzacji

 
5
Powiat Wałbrzyski
On- line
Zakup sprzętu, oprogramowania do realizacji zadania
2008
2010
297
0
0
0
0
297
45
252
0
0
0
297
Powiat Wałbrzyski

 

 

 

 

 

 

 
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 31.12.08
Plan na 2009 r.
Prognoza na 2010r
Prognoza na 2011r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

 
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury

 
6
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
Przystosowanie budynku dworca na obiekt kultury
2009
2011
1.320
0
50
50
0
800
160
640
470
94
376
1.320
Dyrektor Centrum KiT
7
Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno
Zabezpieczenie konstrukcji
zabytkowych obiektów
2009
2011
4.000
0
0
0
0
2.000
500
1.500
2.000
500
1.500
4.000
Wójt Gminy
8
Remont i wyposażenie Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
Remont pomieszczeń centrum oraz ich wyposażenie
2009
2010
454
0
50
50
0
404
80
324
0
0
0
454
Dyrektor Centrum KiT

 
RAZEM

 

 

 
20.071
150
3.370
470
2.900
10.931
1.965
8.966
2.570
614
1.956
17.021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-07-28 08:47:42
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-07-23 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:42
Ilość wyświetleń:1647

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij