Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXVII/222/09 z dnia 2009-07-23 - w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Królowej Jadwigi we wsi Walim, gm. Walim.

w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Królowej Jadwigi we wsi Walim, gm. Walim.


 


 
UCHWAŁA NR XXXVII/222/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 23 lipca 2009 roku

 

 
w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Królowej Jadwigi we wsi Walim, gm. Walim.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy
Walim
uchwala co następuje:

 
§1

 
W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art.14 ust.5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm.Walim.

 
§2

 
Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony w skali 1:10 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem.

 
§3

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§4

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
Uzasadnienie

 
Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Królowej Jadwigi we wsi Walim przystępuje się na wniosekwłaściciela działki.
Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenie go pod zabudowę rekreacyjno – mieszkaniową.
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonym uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.,zmienionym uchwałę
nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r.

 
Na podstawie wyników analiz: zasadności przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązał
z ustaleniami studium Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.

 

 

 
Sporządził:
Urbanista uprawniony – Fabian Jaskólski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALIZY DOTYCZĄCE ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 
położonego w rejonie ul. Królowej Jadwigi we wsi Walim, gm. Walim.

 
Zgodnie z art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowa­niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), przed podjąciem uchwały przez Radę Gminy Walim w sprawie przystępienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonego w rejonie
ul. Królowej Jadwigi we wsi Walim, Wójt Gminy wykonał niezbędne analizy przewidziane ustawę o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym. Wyniki analiz zamieszczono poniżej.

 
 1. Analiza dotycząca zasadności przystępienia do sporządzenia planu.

 
Obszar proponowany do objącia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w rejonie ul. Królowej Jadwigi we wsi Walim na działce nr 457/19.
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych dla realizacji zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej. Realizacja inwestycji pozwoli na alternatywne zagospodarowanie gruntów obecnie wykorzystywanych rolniczo, o dużych walorach przyrodniczo – krajobrazowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy wiejskiej. Umożliwi to pełne wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej terenu przeznaczonego pod zabudowę.

 
W oparciu o powyższe uznano za zasadne przystępienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
2. Analiza dotycząca stopnia zgodności przewidywanych rozwiązał z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r.

 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w zakresie:
2.1. Ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Obszar proponowany do objącia planem położony jest w granicach zlewni chronionej rzeki Bystrzycy oraz w granicach proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”.
 • Część obszaru objęta opracowaniem leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich.
 • Zgodnie ze studium, w granicach obszaru objętego planem, nie stwierdzono zagrożenia powodzią, nie występują tam złoża surowców.

 
  1. Ochrony środowiska kulturowego gminy.
 • Na terenie objętym planem nie występują obiekty ani obszary objęte ochronę konserwatorską.
 • Wprowadzona zabudowa nie naruszy historycznie wykształconego układu urbani-stycznego wsi Walim, uzupełni natomiast przestrzeń pomiędzy terenami zabudowanymi i kwalifikowanymi pod zabudowę. Forma i charakter projektowanej
 • zabudowy powinny być kształtowane zgodnie z uwarunkowaniami kulturowymi regionu.

 
  1. Struktury funkcjonalno – przestrzennej (tereny osadnictwa).
 • Obszar proponowany do objącia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w obrębie wsi Walim. Obejmuje on tereny przewidziane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową.
 • Obszar zlokalizowany jest w strefie A polityki przestrzennej gminy obejmującej część wsi Walim, gdzie wiodącę funkcję jest turystyka i rekreacja oraz funkcja mieszkaniowa i mieszkaniowo - rekreacyjna.

 
  1. Infrastruktury technicznej.
 • Nie wystąpić kolizje z istniejącymi urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego.

 
  1. Komunikacji.
- Obszar objęty planem leży poza granicami rezerw terenowych zabezpieczonych
w studium na cele rozwoju układu komunikacyjnego.
Ponadto nadrządnym celem rozwoju gminy jest „stworzenie jak najlepszych warunków bytowych ludności poprzez podnoszenie walorów użytkowych terenu gminy w postaci warunków zamieszkania, pracy i obsługi”.

 
Na podstawie analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim stwierdzono, że przewidywane rozwiązania będą zgodne
z ustaleniami obowiązującego studium.

 
 1. Materiały geodezyjne do opracowania planu.

 
W trakcie przygotowywania materiałów geodezyjnych do opracowania, planu uzyskano informację z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wałbrzychu, z których wynika że w zasobie państwowym przechowywane są następujące mapy dotyczące obszaru objętego planem:
 • mapa ewidencji gruntów w skali 1:5 000,
 • częśiowe pokrycie mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:1 000

 
Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu wykonany zostanie na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

 
 1. Zakres prac planistycznych.

 
Ustalony zakres prac planistycznych nawiązuje do charakteru przedmiotu opracowania planu i obejmował będzie:

 
 1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej oraz prace wstępne związane
  z rozpocząciem prac nad projektem planu.

 
  1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, tj. stanu zagospodarowania terenu oraz stanu władania.

 
  1. Przygotowanie projektów dokumentów związanych z rozpocząciem prac nad planem.
  2. Pozyskanie materiałów wejściowych warunkujących wykonanie opracowania /między innymi mapy ewidencji gruntów, wniosków do planu, itp./
 1. Wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej.
 2. Wykonanie projektu planu.
3.1 Wykonanie projektu planu, tj.: rysunku planu i uchwały Rady Gminy (w formie umożliwiającej przedstawienie ich do uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wględu).
Określa się następujący zakres ustaleń planu (art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym):
 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-niu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 • zasady ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego;
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-czesnej;
 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-struktury technicznej;
 • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 • stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatą, o której mowa
  w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.2 Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
procesu uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wględu.
 1. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
 3. Przedłożenie projektu planu komisji urbanistyczno – architektonicznej celem zaopiniowania.
 4. Ostateczne opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag i wniosków złożonych w trakcie opiniowania, uzgadniania i wyłożenia planu do publicznego wględu.
 5. Przygotowanie uchwały projektu planu do uchwalenia.
 6. Czynności związane z przygotowaniem planu do publikacji oraz wykonanie kopii planu.

 

 

 

Załączniki

Załącznik geaficzny nr 1 (1.7MB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-07-28 08:41:22
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-07-23 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:42
Ilość wyświetleń:1578

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij