Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXVI/215/09 z dnia 2009-06-22 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.


 


 
UCHWAŁA Nr XXXVI/215/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 22 czerwca 2009r.

 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałę
nr XXV/149/2008 Rady Gminy Walim z dnia 10 września 2008 roku w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 
§1.

 
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługo wej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.
 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali
  1:500 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendę.
 2. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

 

 
§2.

 
1. W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 

1)
1 R
teren użytkowany rolniczo,
2)
2 KS
teren obsługi komunikacji samochodowej (parking),
3)
3 U
teren zabudowy usługowej.

 


 

 
 1. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego:
 1. na terenie projektowanej zabudowy usługowej (oznaczonym na rysunku planu symbolem 3U) ustala się:
 1. realizację budynku usługowego powiązanego funkcjonalnie z istniejącą zabudowę
  zlokalizowaną na działce nr 28, przeznaczonego pod usługi gastronomiczne i hotelowe. Możliwa jest realizacja na tym terenie obiektów związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz urządzeń towarzyszących: dojĹ?Ä?, dojazdów, obiektów małej architektury i ogrodzeń,

 
 1. projektowana zabudowa musi swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy
  regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej,
 2. zakazuje się stosowania jako materiałów wykośczeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
 1. na terenie projektowanego parkingu (oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KS) ustala się możliwość lokalizacji obiektów związanych z obsługÄ? i dozorem parkingu,
 2. na terenie użytków rolnych, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1R, ustala się zachowanie istniejącego przeznaczenia terenu.

 

 
 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 1. obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska
  o niskiej emisji zanieczyszczeń,
 2. usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej,
 3. uciężliwości wynikające z prowadzonej działalności usługowej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
 4. gospodarką odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności usługowej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
 5. nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych,

 

 
 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej -
  - teren położony jest w obszarze obserwacji archeologicznej wsi projektowane zamierzenia inwestycyjne obejmujące roboty ziemne na tym terenie wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu ustalenia warunków konserwatorskich prowadzenia tych robót.

 

 
 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkościę, formą lub kolorystykę powodują dysonans z otoczeniem,
2) na obszarze zabudowy usługowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę usługową wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących nie związanych z prowadzoną działalnościę, zarówno na terenie działki jak i w przyległym pasie drogowym.

 

 
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dla terenu zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U, ustala się:
 1. nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 2. wysokość projektowanej zabudowy do trzech kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym. Możliwe jest podpiwniczenie budynku usługowego pod warunkiem, że poziom posadowienia parteru budynku nie będzie wyższy niż 0,5 m ponad Ĺśredni poziom terenu,
 3. w zagospodarowaniu terenu przeznaczonego pod projektowaną zabudowę minimum 20% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne
  (zadrzewienia, trawniki).

 

 
 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
Obszar objęty planem położony jest:
 1. w strefie ochrony pośredniej ującia wody ze zbiornika „Lubachów” - obowiązują zakazy,
  nakazy i ograniczenia, wynikające z decyzji Urządu Wojewódzkiego w Wałbrzychu
  nr OĹ?.IV-6210/27/94 z dnia 12.04.1994 r.,
 2. w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich – obowiązują zakazy i zasady zagospodarowania zawarte w rozporządzeniu nr 25 Wojewody DolnoŚląskiego z dnia 28
  listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie,
 3. w granicach proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”.

 

 
 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem –
  - na terenie objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

 

 
 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu -
  - na terenie projektowanej zabudowy usługowej (3U) obowiązuje zakaz realizacji obiektów
  i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu (nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej).

 

 
 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 1. obsługÄ? komunikacyjną obszaru ustala się istniejącą drogę gminną,
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
 2. zaopatrzenie w wodę z sieci lokalnej z ującia zlokalizowanego poza obszarem opracowania planu,
 3. odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji wiejskiej, w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływowych,
 4. odprowadzanie wód opadowych do gruntu na terenie działki lub kanalizacji opadowej.

 

 
§3.

 
Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.

 
§4.

 
Ustala się stawkę procentową służÄścÄ? naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10 %.

 

 

 

 

 

 
§5.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§6.

 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

 

 

 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
Maria Radlińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Rada Gminy Walim uchwałę nr XXV/149/2008 z dnia 10 września 2008 r. zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.
Projekt planu opracowany został zgodnie z wymogami sztuki urbanistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r. Był również wyłożony do publicznego wględu w okresie od 11 maja do 01 czerwca 2009 r. w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.
Dyskusja publiczna odbyła się dnia 28 maja 2009 r. Natomiast uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na piśmie do Wójta Gminy Walim można było składać do 15 czerwca 2009 r. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

 

 

 
Sporządził:
Fabian Jaskólski – uprawniony urbanista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/215/2009 Rady Gminy Walim z dnia 22 czerwca 2009r.
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

 
 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego
  w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

 
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

 

 
 1. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

 
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano
prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.

 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
Maria Radlińska
 
 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXVI/215/2009
- organ wydający Rada Gminy Walim
- data aktu: 2009-06-22
- tytuł aktu: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Glinno, gmina Walim.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urządowego Dziennik Urządowy Województwa DolnoŚląskiego
- Numer dziennika urządowego: 135
- Pozycja: 2763
- Data ogłoszenia: 20 sierpnia 2009
- jednolity identyfikator aktu ?p=document&action=save&id=1153&bar_id=858
 
 
 
 
 
 

Załączniki

mapa (3.6MB) Zapisz dokument  
2763 (6.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-06-26 08:54:55
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-06-22 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:41
Ilość wyświetleń:1545

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij