Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXVI/214/09 z dnia 2009-06-22 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok


 

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 22 czerwca 2009 r.

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/ Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /
Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 

 

 
§1.
 
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2009 rok o kwotę 164.050,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 15.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 15.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 20.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,-zł
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 129.050,-zł
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 129.050,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 129.050,-zł

 
§2.
 
Zwiąkszyć planowane wydatki w budżecie na 2009 rok o kwotę 164.050,-zł
W dziale 757 - Obsługa długu publicznego 79.050,-zł
Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego 79.050,-zł
§ 8020 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 79.050,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.000,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 35.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,-zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000,-zł
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury 50.000,-zł
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów publicznych 50.000,-zł

 
§3.
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 16.320.980,-zł
- po stronie wydatków 19.555.345,-zł

§4.
 
Zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2009 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały Zadania inwestycyjne w 2009 roku otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 12 do uchwały Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 
§5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§6.
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 

 
Zastępca Przewodniczącej
Rady Gminy
Maria Radlińska
Uzasadnienie do uchwały

 

 
W niniejszej uchwale zostają przeniesione planowane wydatki między działami klasyfikacji budżetowej.
Zmniejszenie planowanych wydatków zostaje dokonane na kwotę 164.050,-zł i tak:
- w kulturze fizycznej i sporcie o kwotę 129.050,-zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na budową boisk, kwota niższa po przetargu,
- w wydatkach na drogi gminne zmniejszenie planowanych wydatków na materiały o kwotę 15.000,-zł,
- w gospodarce komunalnej przeniesienie planowanych wydatków na zakup placu zabaw w wysokości 20.000,-zł z materiałów na wydatek inwestycyjny.

 
W paragrafie 2 następują zwiąkszenia planowanych wydatków na :

 
- poręczenie dla CKiT w wysokości 79.050,-zł,
- udział własny w wysokości 50.000,-zł do złożonego wniosku o dofinansowanie na zadanie remont i wyposażenie Centrum KiT
- wydatki inwestycyjne na wykonanie placu zabaw w Zagórzu Śląskim 35.000,-zł.

 
Ogółem planowane dochody i wydatki nie uległy zmianie.

 
W wyniku dokonanych przesunięć należało dokonać zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz w prognozie długu na rok 2009 i lata następne. Zmienione załączniki stanowią kolejno od 1-3 załączniki do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 
Sporządził: LM

 
Zadania inwestycyjne w 2009r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVI/214/2009 z dnia 22 czerwca 2009r

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
600
60016
Odbudowa ulicy Szkolnej w Walimiu
Brak
14.000

 
14.000

 

 
Urząd Gminy
2.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
40.940

 
40.940

 

 
Urząd Gminy

 
3.
600
60016
Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
36.000

 
36.000

 

 
Urząd Gminy
4.
600
60016
Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu
Brak
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
5.
600
60016
Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu
Brak
24.578

 
24.578

 

 
Urząd Gminy
6
600
60016
Odbudowa drogi nr 30 w Glinnie
Brak
100.000

 
100.000

 

 
Urząd Gminy
7
600
60016
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
Brak
60.000

 
60.000

 

 
Urząd Gminy
8
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
120.000

 
120.000

 

 
Urząd Gminy
9
600
60016
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
10
600
60016
Odbudowa ulicy
GórnoŚląskiej w Walimiu I etap
Brak
18.000

 
18.000

 

 
Urząd Gminy
11
600
60016
Odbudowa drogi nr 23 w Nowym Julianowie
Brak
10.000

 
10.000

 

 
Urząd Gminy
12
600
60078
Odbudowa ulicy Szkolnej w Walimiu
Brak
36.000

 

 
36.000

 
Urząd Gminy

 
13

 
600
60078
Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
87.000

 

 
87.000

 
Urząd Gminy
14
600
60078
Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu
Brak
120.000

 

 
120.000

 
Urząd Gminy
15
600
60078
Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu
Brak
85.000

 

 
85.000

 
Urząd Gminy
16
600
60078
Odbudowa ulicy GórnoŚląskiej w Walimiu I etap
Brak
72.000

 

 
72.000

 
Urząd Gminy
17
700
70001
Wykonanie wc, kanalizacji i szamba
w zasobach mieszkaniowych
Brak
24.000

 
24.000

 

 
Urząd Gminy
18
754
75495
Wykonanie monitoringu
Brak
40.000
9.153
30.847

 

 
Urząd Gminy
19
801
80114
Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu szkół w Walimiu,
Powiat Wałbrzyski,
Województwo DolnoŚląskie
6.600.000
2.000.000

 
2.000.000

 

 
Urząd Gminy
20
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach
Brak
478.000

 
36.000
442.000

 
Urząd Gminy
21
900
90004
Odbudowa parku przy ulicy Kościuszki w Walimiu II etap
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
22
900
90095
Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno-edukacyjnej w Dziećmorowicach
791.000
791.000
791.000

 

 

 
Urząd Gminy
23
900
90095
Budowa placu zabaw w Zagórzu Śląskim
35.000
35.000

 
35.000

 

 
Urząd Gminy
24
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
110.000
110.000

 
110.000

 

 
Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu
25
921
92114
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
1.320.000
50.000

 
50.000

 

 
Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu
26
921
92114
Remont i wyposażenie Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
454.000
50.000

 
50.000

 

 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
27
926
92601
Budowa kompleksu boisk sportowych Walim, Boczna
1.500.000
956.950
950
290.000
666.000

 
Urząd Gminy

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
10.810 000
5.498.468
801.103
3.189.365
1.508.000

 

 


 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
Maria Radlińska
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVI/214/2009 z dnia 22 czerwca 2009r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WALIM

 
w tys. zł
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 31.12.08
Plan na 2009 r.
Prognoza na 2010r
Prognoza na 2011r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Poprawa standardu dróg gminnych
1
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Budowa parkingu przy Jeziorze Bystrzyckim
2008
2009
200
50
41
41
0
109
109
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
2
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
Remont drogi gminnej i odbudowa dwóch mostów
2008
2010
450
30
60
60
0
210
42
168
150
30
120
450
Wójt Gminy
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu
3
Budowa hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
Hala sportowa o wymiarach
36 x 19 m
2009
2010
6.600
100
2.000
300
1700
4.400
900
3.500
100
20
80
6.600
Wójt Gminy
4
Budowa kompleksu boisk sportowych Walim, Boczna
Budowa dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią
2008
2009
1.500
0
957
291
666
0
0
0
0
0
0
957
Wójt Gminy
Zapewnienie dostępu do atrakcji turystycznych
5
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Odbudowa konstrukcji i pokrycia mostu, wymiana lin
2009
2010
200
0
50
50
0
150
150
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
Zapewnienie dostępu do informatyzacji
6
Powiat Wałbrzyski
On- line
Zakup sprzętu, oprogramowania do realizacji zadania
2008
2010
297
0
0
0
0
297
45
252
0
0
0
297
Powiat Wałbrzyski

 

 

 

 

 

 

 

 
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 31.12.08
Plan na 2009 r.
Prognoza na 2010r
Prognoza na 2011r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

 
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury
7
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
Przystosowanie budynku dworca na obiekt kultury
2009
2011
1.320
0
50
50
0
800
160
640
470
94
376
1.320
Dyrektor Centrum KiT
8
Zabezpieczenie konstrukcji obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim
Zabezpieczenie konstrukcji obiektów
2009
2011
4.000
0
0
0
0
2.000
500
1.500
2.000
500
1.500
4.000
Wójt Gminy
9
Remont i wyposażenie Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
Remont pomieszczeń centrum oraz ich wyposażenie
2009
2010
454
0
50
50
0
404
80
324
0
0
0
454
Dyrektor Centrum KiT

 
RAZEM

 

 

 
15.021
180
3.208
842
2.366
8.370
1.986
6.384
2.720
644
2.076
14.478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
Maria Radlińska

 

 

 

 

 

 

 
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/214/2009 z dnia 22 czerwca 2009r.

Lp.
Wyszczególnienie
Kwota długu na dzieł 31.12.2008
Prognoza kwoty długu na 31 grudnia
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
3.769.834
7.004.199
6.389.164
5.772.182
5.185.200
4.728.000
4270.800
3.913.600
1.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
3.769.834
3.134.199
2.519.164
2.102.182
1.685.200
1.328.000
970.800
713.600
1.1.1
Pożyczek
984.600
618.000
272.000
136.000

 
-
-
-
1.1.2
kredytów
2.785.234
2.516.199
2.247.164
1.966.182
1.685.200
1.328.000
970.800
713.600
1.2
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

 
3.870.000

 

 

 

 

 
-
1.2.1
pożyczki

 

 

 

 

 

 

 
-
1.2.2
Kredyty

 
3.870.000

 

 

 

 

 
-
1.3
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Zaciągnięte zobowiązania

 
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Planowane zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
2.201.723
1.073.735
1.333.345
1.303.282
1.162.222
1.010.430
998.430
886.420
2.1
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
2.001.723
823.735
1.083.345
1.073.282
952.222
810.430
798.430
686.420
2.1.1
kredytów i pożyczek
2.001.723
635.635
615.035
616.982
586.982
457.200
457.200
357.200
2.1.2
wykup papierów wartościowych
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.3
udzielonych poręczeń
-
188.100
468.310
456.300
365.240
353.230
341.230
329.220
2.2
Spłata zobowiązał z tytułu prefinansowania
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3
Spłata odsetek i dyskonta
200.000
250.000
250.000
230.000
210.000
200.000
200.000
200.000
3.
Prognozowane dochody budżetowe
15.967.914
16.320.980
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.500.000
15.500.000
15.500.000
4.
Prognozowane wydatki budżetowe
19.983.614
19.555.345
13.666.655
13.775.768
13.937.778
14.489.570
14.501.570
14.613.580
5.
Prognozowany wynik finansowy
- 4.015.700
-3.234.365
1.333.345
1.224.232
1.162.222
1.010.430
998.430
886.420
6.
Relacje do dochodów (w %):
-
-
-
-
-
-
-

 
6.1
długu (art. 170 ust. 1) (1:3)
23,61
42,92
42,60
38,49
34,57
30,51
27,56
25,25
6.2
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1- 1,3):3
23,61
42,92
42,60
38,49
34,57
30,51
27,56
25,25
6.3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)
13,79
6,58
8,89
8,69
7,75
6,52
6,45
5,72
6.4
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
13,79
6,58
8,89
8,69
7,75
6,52
6,45
5,72


 

Lp.
Wyszczególnienie
Prognoza kwoty długu na 31 grudnia
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
2.856.400
1.800.000
800.000
-
-
-
-
-
1.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
456.400
200.000
-
-
-
-
-
-
1.1.1
Pożyczek
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2
Kredytów
456.400
200.000
-
-
-
-
-
-
1.2
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1
pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Kredyty
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Zaciągnięte zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Planowane zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
1.574.410
1.551.600
1.473.190
1.251.180
250.400
-
-

 
2.1
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
1.374.410
1.361.600
1.293.190
1.081.180
250.400
-
-

 
2.1.1
kredytów i pożyczek
1.057.200
1.056.400
1.000.000
800.000
-
-
-
-
2.1.2
wykup papierów wartościowych
-
-
-
-
-
-

 
-
2.1.3
udzielonych poręczeń
317.210
305.200
293.190
281.180
250.400

 

 

 
2.2
Spłata zobowiązał z tytułu prefinansowania
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3
Spłata odsetek i dyskonta
200.000
190.000
180.000
170.000
-
-
-
-
3.
Prognozowane dochody budżetowe
15.500.000
15.500.000
15.500.000
15.500.000
15.500.000
-
-

 
-
4.
Prognozowane wydatki budżetowe
13.200.000
13.200.000
13.200.000
13.200.000
13.200.000
-
-
-
5.
Prognozowany wynik finansowy
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
-
-
-
6.
Relacje do dochodów (w %):
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1
długu (art. 170 ust. 1) (1:3)
18,43
11,62
5,17
-
-
-
-
-
6.2
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1- 1,3):3
18,43
11,62
5,17
-
-
-
-
-
6.3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)
10,16
10,01
9,51
8,08
1,62
-
-
-
6.4
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
10,16
10,01
9,51
8,08
1,62
-
-
-

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
Maria Radlińska

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-06-26 08:46:22
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-06-22 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:41
Ilość wyświetleń:1289

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij