Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXIV/204/09 z dnia 2009-05-15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok


 

UCHWAŁA NR XXXIV/ 204 /2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 15 maja 2009 r.

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /
Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 
§ 1
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 666.000,-zł
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 666.000,-zł
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 666.000,-zł
§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących 333.000,-zł
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 333.000,-zł

 
§ 2
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2009 rok o kwotę 448.000,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 388.000,-zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 388.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 388.000,-zł
W dziale 630 - Turystyka 50.000,-zł
Rozdział 63095 - Pozostała działalność 50.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,-zł
W dziale 750 - Administracja publiczna 10.000,-zł
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,-zł

 

 
§ 3
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 1.114.000,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 28.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 28.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28.000,-zł
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 1.086.000,-zł
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 1.086.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.086.000,-zł

 

 
§ 4
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 16.287.885,-zł
- po stronie wydatków 19.522.250,-zł

 
§ 5
Zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej Nr XXVIII/161/2008 z dnia
15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2009 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały Zadania inwestycyjne w 2009 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 7
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie do uchwały XXXIV/204/2009

 
W niniejszej uchwale dokonuje się zwiąkszenia planowanych dochodów o kwotę 666.000,-zł, z tytułu planowanej realizacji boiska w ramach Programu ORLIK 2012.
Paragraf 2 to zmniejszenia wydatków o kwotę 448.000,-zł z zadań które nie będą realizowane lub w wyniku rozstrzygnięcia przetargu należy zabezpieczyć niższe kwoty i tak:
- budowa parkingu w Zagórzu zmniejszenie o 115.000,-zł,
- odbudowa ulicy Drzymały środki własne zmniejszenie o 73.000,-zł,
- remont ulicy Wyspiańskiego zmniejszenie o 150.000,-zł,
- odbudowa mostu wiszącego zmniejszenie o 50.000,-zł,
- odbudowa szlaków turystycznych rezygnacja z zadania 50.000,-zł,
- zakup kiosków informacyjnych rezygnacja z zadania 10.000,-zł.
Paragraf 3 to zwiąkszenie planowanych wydatków o 1.114.000,-zł na:
- budowa kompleksu boisk w ramach Programu ORLIK 2012 kwota 1.086.000,-zł,
- udział własny do ulicy GórnoŚląskiej 18.000,-zł,
- dokumentacja na drogę nr 23 w Nowym Julianowie 10.000,-zł.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargów w ramach środków na usuwanie skutków powodzi zostają zmniejszone planowane wydatki na zadaniu odbudowa ulicy Drzymały i zostaje wprowadzone nowe zadanie pn. odbudowa ulicy GórnoŚląskiej w wysokości 72.000,-zł plus udział własny 18.000,-zł.

 
Po dokonanych zmianach budżet wynosi po stronie dochodów 16.287.885,-zł a po stronie wydatków 19.522.250,-zł.

 

 

 
Sporządził: LM

 
Zadania inwestycyjne w 2009r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/204/2009 z dnia 15 maja 2009r.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
600
60016
Odbudowa ulicy Szkolnej w Walimiu
Brak
14.000

 
14.000

 

 
Urząd Gminy
2
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
40.940

 
40.940

 

 
Urząd Gminy

 
3
600
60016
Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
36.000

 
36.000

 

 
Urząd Gminy
4
600
60016
Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu
Brak
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
5
600
60016
Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu
Brak
24.578

 
24.578

 

 
Urząd Gminy
6
600
60016
Odbudowa drogi nr 30 w Glinnie
Brak
100.000

 
100.000

 

 
Urząd Gminy
7
600
60016
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
Brak
60.000

 
60.000

 

 
Urząd Gminy
8
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
120.000

 
120.000

 

 
Urząd Gminy
9
600
60016
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
10
600
60016
Odbudowa ulicy
GórnoŚląskiej w Walimiu I etap
Brak
18.000

 
18.000

 

 
Urząd Gminy
11
600
60016
Odbudowa drogi nr 23 w Nowym Julianowie
Brak
10.000

 
10.000

 

 
Urząd Gminy
12
600
60078
Odbudowa ulicy Szkolnej w Walimiu
Brak
36.000

 

 
36.000

 
Urząd Gminy

 
13

 
600
60078
Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
87.000

 

 
87.000

 
Urząd Gminy
14
600
60078
Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu
Brak
120.000

 

 
120.000

 
Urząd Gminy
15
600
60078
Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu
Brak
85.000

 

 
85.000

 
Urząd Gminy
16
600
60078
Odbudowa ulicy GórnoŚląskiej w Walimiu I etap
Brak
72.000

 

 
72.000

 
Urząd Gminy
17
700
70001
Wykonanie wc, kanalizacji i szamba
w zasobach mieszkaniowych
Brak
24.000

 
24.000

 

 
Urząd Gminy
18
754
75495
Wykonanie monitoringu
Brak
40.000
9.153
30.847

 

 
Urząd Gminy
19
801
80114
Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu szkół w Walimiu,
Powiat Wałbrzyski,
Województwo DolnoŚląskie
6.600.000
2.000.000

 
2.000.000

 

 
Urząd Gminy
20
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziećmorowicach
Brak
478.000

 
36.000
442.000

 
Urząd Gminy
21
900
90004
Odbudowa parku przy ulicy Kościuszki w Walimiu II etap
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
22
900
90095
Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno-edukacyjnej w Dziećmorowicach
791.000
791.000
791.000

 

 

 
Urząd Gminy
23
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
110.000
110.000

 
110.000

 

 
Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu
24
921
92114
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
1.320.000
50.000

 
50.000

 

 
Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu
25
926
92601
Budowa kompleksu boisk sportowych Walim, Boczna
1.500.000
1.086.000

 
420.000
666.000

 
Urząd Gminy

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
10.321.000
5.542.518
800.153
3.234.365
1.508.000

 

 


 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/204/2009 z dnia 15 maja 2009r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WALIM

 
w tys. zł
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 31.12.08
Plan na 2009 r.
Prognoza na 2010r
Prognoza na 2011r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Poprawa standardu dróg gminnych
1
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Budowa parkingu przy Jeziorze Bystrzyckim
2008
2009
200
0
41
41
0
159
159
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
2
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
Remont drogi gminnej i odbudowa dwóch mostów
2008
2010
450
0
60
60
0
210
42
168
180
36
144
450
Wójt Gminy
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu
3
Budowa hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
Hala sportowa o wymiarach
36 x 19 m
2009
2010
6.600
121
2.000
300
1700
4.479
900
3.579
0
0
0
6.600
Wójt Gminy
4
Budowa kompleksu boisk sportowych Walim, Boczna
Budowa dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią
2008
2009
1.500
22
1.086
420
666
0
0
0
0
0
0
1.108
Wójt Gminy
Zapewnienie dostępu do atrakcji turystycznych
5
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Odbudowa konstrukcji i pokrycia mostu, wymiana lin
2009
2010
200
0
50
50
0
150
150
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
Zapewnienie dostępu do informatyzacji
6
Powiat Wałbrzyski
On- line
Zakup sprzętu, oprogramowania do realizacji zadania
2008
2010
297
0
0
0
0
297
45
252
0
0
0
297
Powiat Wałbrzyski

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 31.12.08
Plan na 2009 r.
Prognoza na 2010r
Prognoza na 2011r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

 
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury
7
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
Przystosowanie budynku dworca na obiekt kultury
2009
2011
1.320
0
50
50
0
800
160
640
470
94
376
1.320
Dyrektor Centrum KiT
8
Zabezpieczenie
Konstrukcji Zabytkowych Obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim
Zabezpieczenie Konstrukcji
Zabytkowych Obiektów
Zamku Grodno
2009
2011
4.000
0
0
0
0
2.000
500
1.500
2.000
500
1.500
4.000
Wójt Gminy

 
RAZEM

 

 

 
14.567
143
3.287
921
2.366
8.095
1.956
6.139
2.650
630
2020
14.175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-05-18 13:25:38
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-05-15 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:40
Ilość wyświetleń:1277

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij