Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXIII/199/09 z dnia 2009-04-27 - w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim.

w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim.


 

UCHWAŁA Nr XXXIII/199/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

 
w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim.

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

 
§ 1.
W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art.14 ust.5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim:
 1. dla terenów zainwestowania wiejskiego, wyznaczonych w studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, na mapie w skali 1:1000,
 2. dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz terenów leśnych, wyłączonych
  z zabudowy, na mapie w skali 1:5000.

 
§ 2.
Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony
w skali 1:10 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem.

 
§ 3.
Uchyla się w całości uchwałę nr XVII/103/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim.

 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
Uzasadnienie

 

 
w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego wsi Walim, gm. Walim.

 
Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych wsi Walim, przystępuje się na wniosekWójta Gminy Walim.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim dla wsi Walim za podstawowe funkcje przyjmuje się rozwój wsi jako ośrodka: obsługi mieszkańców, aktywności gospodarczej, obsługi ruchu turystycznego, a także w częśi wsi funkcje: turystyczną i rekreacyjną oraz mieszkaniową i mieszkaniowo - rekreacyjną.
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru skutkować będzie zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w częśi wsi Walim w Gminie Walim, zatwierdzonego uchwałę nr XXXVII/202/2001 Rady Gminy
w Walimiu z dnia 31 października 2001 r.
Plan opracowany zostanie zgodnie z ustaleniami studium zatwierdzonego uchwałę
nrVI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.,zmienionego uchwałami:
nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r. i nr XXXI/185/2009 Rady Gminy Walim z dnia 23 luty 2009 r. oraz z uwzględnieniem wniosków społeczności lokalnej, a także uwzględniać będzie ustalenia wykonanych wcześniej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

 
Na podstawie wyników analiz: zasadności przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązał
z ustaleniami studium Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.

 

 

 

 
Sporządził:
Fabian Jaskólski – urbanista uprawniony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALIZY DOTYCZĄCE ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 
wsi Walim, gm.Walim

 
Zgodnie z art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717z późn. zm.), przed podjąciem uchwały przez Radę Gminy w Walimiu w sprawie przystępienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania wsi Walim, Wójt Gminy wykonał niezbędne analizy przewidziane ustawę
o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym. Wyniki analiz zamieszczono poniżej.

 
 1. Analiza dotycząca zasadności przystępienia do sporządzenia planu.

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony będzie dla całego obrębu wiejskiego wsi Walim i obejmował będzie istniejące tereny zainwestowane oraz tereny przewidziane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim do zainwestowania oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i tereny leśne wyłączone spod zabudowy.
Sporządzenie planu miejscowego dla wsi Walim ma na celu stworzenie podstaw prawnych, regulujących prawidłowe zagospodarowanie terenów, chroniących ekonomiczne, przyrodnicze i historyczne walory przestrzeni.
Plan opracowany zostanie zgodnie z ustaleniami studium z uwzględnieniem wniosków społeczności lokalnej.
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru skutkować będzie zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonych uchwałami Rady Gminy w Walimiu: nr XXXVII/202/2001 z dnia 31 października 2001 roku, nr XI/61/2003 z dnia 12 września 2003 roku, nr XI/62/2003 z dnia 12 września 2003 roku
W związku z powyższym Wójt Gminy Walim uznaje za uzasadnione opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim.

 
 1. Analiza dotycząca stopnia zgodności przewidywanych rozwiązał z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałami: nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r. i nr XXXI/185/2009 Rady Gminy Walim z dnia 23 luty 2009 r.

 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że:
 • Obszar ten nie jest zagrożony powodzią i nie występują złoża surowców.
 • Obszar objęty opracowaniem leży w granicach zlewni chronionej rzeki Bystrzycy oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich.
 • Teren objęty opracowaniem położony jest w obszarze przewidywanym, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zainwestowanie oraz tereny rolnicze i tereny leśne.
 • Obszar zlokalizowany jest w strefie C polityki przestrzennej gminy obejmującej wieĹ? Walim, w której przyjmuje się rozwój wsi jako ośrodka: obsługi mieszkańców, aktywności gospodarczej, obsługi ruchu turystycznego oraz częśiowo w strefie A gdzie wiodącę funkcję jest turystyka i rekreacja oraz funkcja mieszkaniowa
  i mieszkaniowo - rekreacyjna.

 
- 2 -

 
Ponadto nadrządnym celem rozwoju gminy jest „Stworzenie jak najlepszych warunków bytowych ludności poprzez podnoszenie walorów użytkowych terenu gminy w postaci warunków zamieszkania, pracy i obsługi”.
Na podstawie analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim stwierdzono, że przewidywane rozwiązania będą zgodne
z ustaleniami obowiązującego studium.

 
 1. Materiały geodezyjne do opracowania planu.

 
W trakcie przygotowywania materiałów geodezyjnych do opracowania, planu uzyskano informację z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wałbrzychu, z których wynika że w zasobie państwowym przechowywane są następujące mapy dotyczące obszaru objętego planem:
 • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000
 • mapy ewidencji gruntów w skali 1:5 000 i 1:1000.

 
Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu wykonany zostanie na mapach zasadniczych w skali 1:1000 i 1:5000. Rozpocząto prace związane z opracowaniem stosownej mapy.

 
 1. Zakres prac planistycznych.

 
Ustalony zakres prac planistycznych nawiązuje do charakteru przedmiotu opracowania planu i obejmował będzie:

 
 1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej oraz prace wstępne związane z rozpoczą-ciem prac nad projektem planu.
  1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, tj. stanu zagospodarowania terenu oraz stanu władania.
  2. Przygotowanie projektów dokumentów związanych z rozpocząciem prac nad planem.
  3. Pozyskanie materiałów wejściowych warunkujących wykonanie opracowania /między innymi mapy ewidencji gruntów, wniosków do planu, itp./
 1. Wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej.
 2. Wykonanie projektu planu.
3.1 Wykonanie projektu planu, tj.: rysunku planu i uchwały Rady Gminy (w formie umożliwiającej przedstawienie ich do uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wględu).
Określa się następujący zakres ustaleń planu (art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym):
 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 • zasady ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego;
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

 

 
- 3 -

 
 • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
  i infrastruktury technicznej;
 • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 • stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatą, o której mowa
  w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.2 Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
procesu uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wględu.
 1. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
 3. Przedłożenie projektu planu komisji urbanistyczno – architektonicznej celem zaopiniowania.
 4. Ostateczne opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag i wniosków złożonych
  w trakcie opiniowania, uzgadniania i wyłożenia planu do publicznego wględu.
 5. Przygotowanie uchwały projektu planu do uchwalenia.
 6. Czynności związane z przygotowaniem planu do publikacji oraz wykonanie kopii planu.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-05-10 11:25:51
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-04-27 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:40
Ilość wyświetleń:1566

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij