Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXIII/198/09 z dnia 2009-04-27 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok


 

UCHWAŁA NR XXXIII/198 /2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /
Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 
§ 1
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 359.320,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 112.320,-zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 112.320,-zł
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych 112.320,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 200.000,-zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200.000,-zł
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47.000,-zł
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.000,-zł
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25.000,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 22.000,-zł
§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 22.000,-zł
 
§ 2
 
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2009 rok o kwotę 50.000,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 50.000,-zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 50.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,-zł

 
                                                                    § 3
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 209.320,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 50.320,-zł
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 11.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 11.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 39.320,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 39.320,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 159.000,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 28.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 16.000,-zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księżek 4.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 8.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131.000,-zł

 

 
§ 4
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 15.590.621,-zł
- po stronie wydatków 18.824.986,-zł

 
§ 5
Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 200.000,-zł.
Nadwyżka będzie przeznaczona na zmniejszenie deficytu.

 
§ 6
Zmienia się treść załącznika do uchwały budżetowej Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2009 rok w sposób następujący :
- załącznik nr 3 do uchwały Zadania inwestycyjne w 2009 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

 
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 8
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie do uchwały XXXIII/198/2009

 
W niniejszej uchwale dokonuje się zwiąkszenia planowanych dochodów o kwotę 359.320,-zł, co wynika z;
- podpisanych umów z TFOGR na dofinansowanie do remontów dróg kwota 112.320,-zł,
- pisma Urządu Marszałkowskiego Nr DEFS-O/0724/MOW/410/08/715/09 z dnia 14.04.2009r,. przyznającego pomoc finansową w wysokości 25.000,-zł,
- umowy 08/EE/WB/09 z dnia 09.04.2009r. przyznającej dotację na zbieranie Ĺśmieci i konkurs ekologiczny kwota 12.000,-zł,
- umowy 10/EE/WB/09 z dnia 09.04.2009 przyznającej dotację na konkurs ekologiczny kwota 10.000,-zł
- zwiąkszenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia 200.000,-zł,
Paragraf 2 to zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych na remont przepustu i muru oporowego na ulicy Mickiewicza kwota 50.000,-zł.
Paragraf 3 to zwiąkszenia planowanych wydatków na:
- zadanie dotyczące budowy dwóch placów zabaw w Dziećmorowicach 131.000,-zł.
- zakup usług w drogach gminnych 39.320,-zł, spowodowane wysokim wykonaniem w tym paragrafie w związku z trudną zimą,
- zakup materiałów na drogi powiatowe, stosownie do porozumienia, na wykonanie chodników w cięgach dróg powiatowych 11.000,-zł,
- w ochronie środowiska zwiąkszenie wydatków o 28.000,-zł w związku z realizację zadań wynikających z podpisanych umów z WFOĹ?iGW, w tym zakup materiałów 16.000,-zł, zakup pomocy naukowych 4.000,-zł oraz zakup usług 8.000,-zł.
W załączniku zadań inwestycyjnych do wykonania w 2009 roku został skorygowany błądny zapis z poprzedniej uchwały gdzie o kwotę 5.940,-zł zwiąkszono planowane wydatki na parking w Zagórzu Śląskim, zwiąkszono wydatki na place zabaw oraz wykreślono zadanie dotyczące ulicy Mickiewicza.
W załączniku dotyczącym wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zostało dopisane zadanie pn. powiat wałbrzyski on-line, na który gmina Walim ma zabezpieczyć na 2010 rok środki w wysokości 45.000,-zł.
W wyniku zwiąkszenia planowanych dochodów deficyt uległ zmniejszeniu o 200.000,-zł
i aktualnie wynosi 3.234.365,-zł.
Po dokonanych zmianach budżet wynosi po stronie dochodów 15.590.621,-zł a po stronie wydatków 18.824.986,-zł.

 

 

 
Sporządził LM

 
Zadania inwestycyjne w 2009r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIII/198/2009 z dnia 27kwietnia 2009r

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
600
60016
Odbudowa ulicy Szkolnej w Walimiu
Brak
14.000

 
14.000

 

 
Urząd Gminy
2.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
155.940

 
155.940

 

 
Urząd Gminy

 
3.
600
60016
Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
109.000

 
109.000

 

 
Urząd Gminy
4.
600
60016
Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu
Brak
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
5.
600
60016
Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu
Brak
24.578

 
24.578

 

 
Urząd Gminy
6
600
60016
Odbudowa drogi nr 30 w Glinnie
Brak
100.000

 
100.000

 

 
Urząd Gminy
7
600
60016
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
Brak
210.000

 
210.000

 

 
Urząd Gminy
8
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
120.000

 
120.000

 

 
Urząd Gminy
9
600
60016
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Brak
100.000

 
100.000

 

 
Urząd Gminy
10
600
60078
Odbudowa ulicy Szkolnej w Walimiu
Brak
36.000

 

 
36.000

 

 

 
11

 
600
60078
Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
159.000

 

 
159.000

 
Urząd Gminy
12
600
60078
Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu
Brak
120.000

 

 
120.000

 
Urząd Gminy
13
600
60078
Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu
Brak
85.000

 

 
85.000

 
Urząd Gminy
14
630
63095
Odbudowa szlaków turystycznych
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
15
700
70001
Wykonanie wc, kanalizacji i szamba
w zasobach mieszkaniowych
Brak
24.000

 
24.000

 

 
Urząd Gminy
16
750
75075
Zakup i instalacja kiosków informacyjnych
Brak
10.000

 
10.000

 

 
Urząd Gminy
17
754
75495
Wykonanie monitoringu
Brak
40.000
9.153
30.847

 

 
Urząd Gminy
18
801
80114
Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu szkół w Walimiu,
Powiat Wałbrzyski,
Województwo DolnoŚląskie
6.600.000
2.000.000

 
2.000.000

 

 
Urząd Gminy
19
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

 
478.000

 
36.000
442.000

 
Urząd Gminy
20
900
90004
Odbudowa parku przy ulicy Kościuszki w Walimiu II etap
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
21
900
90095
Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno-edukacyjnej w Dziećmorowicach
791.000
791.000
791.000

 

 

 
Urząd Gminy
22
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
110.000
110.000

 
110.000

 

 
Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu
23
921
92114
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
1.320.000
50.000

 
50.000

 

 
Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
8.630.000
4.876.518
800.153
3.234.365
842.000

 

 


 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIII/198/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WALIM

 
w tys. zł
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 31.12.08
Plan na 2009 r.
Prognoza na 2010r
Prognoza na 2011r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Poprawa standardu dróg gminnych
1
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Budowa parkingu przy Jeziorze Bystrzyckim
2008
2009
200
50
150
150
0
0
0
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
2
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
Remont drogi gminnej i odbudowa dwóch mostów
2008
2010
450
30
210
42
168
210
42
168
0
0
0
450
Wójt Gminy
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu
3
Budowa hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
Hala sportowa o wymiarach
36 x 19 m
2009
2010
6.700
100
2.000
300
1700
4.500
900
3.600
100
20
80
6.700
Wójt Gminy
4
Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym Walim, Boczna
Budowa dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią i zapleczem
2011
2011
1.500
0
0
0
0
0
0
0
1.500
834
666
1.500
Wójt Gminy
Zapewnienie dostępu do atrakcji turystycznych
5
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Odbudowa konstrukcji i pokrycia mostu, wymiana lin
2009
2010
200
0
100
100
0
100
100
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury
6
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
Przystosowanie budynku dworca na obiekt kultury
2009
2011
1.320
0
20
20
0
800
160
640
500
100
400
1.320
Dyrektor Centrum KiT

 
RAZEM

 

 

 
10.370
180
2.480
612
1.868
5.610
1.202
4.408
2.100
954
1.146
10.370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w tys. zł
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 31.12.08
Plan na 2009 r.
Prognoza na 2010r
Prognoza na 2011r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Zapewnienie dostępu do informatyzacji
7
Powiat Wałbrzyski
On- line
Zakup sprzętu, oprogramowania do realizacji zadania
2008
2010
297
0
0
0
0
297
45
252
0
0
0
297
Powiat Wałbrzyski

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-05-10 11:21:42
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-04-27 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:40
Ilość wyświetleń:1267

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij