Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXIII/197/09 z dnia 2009-04-27 - w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagro

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagro


 


 
UCHWAŁA NR XXXIII/197/09
RADY GMINY WALIM
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

 
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość dodatku mieszkaniowego.

 

 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późni. zm. / oraz art..54 ust.7 w zw .z art.54 ust.1 i3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karty Nauczyciela( tekst jednolity Dz. U z 2000 r.Nr 97 poz.674 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy / Dz. U. z 2005r. Nr 22 poz.181 z późni. zm. / Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

 
§1.
Uchwala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§2.
Traci moc uchwała Nr XVII/107/2008 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2008r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę.

 
§3.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§4.
Uchwała wchodzi w życie w 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Zgodnie z art. 30 pkt.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karty Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z d 1997r Nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami)Organy prowadzące szkołÄ?, uwzględniając strukturę zatrudnienia, określają corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu:
 • wysokość stawek dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego,
 • za warunki pracy oraz szczegółowe przyznawanie tych dodatków
 • szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych,
 • wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia tj. nagród oraz dodatków socjalnych- mieszkaniowych i wiejskich,
w taki sposób, aby Ĺśrednie wynagrodzenie nauczycieli, składające się ze składników o których mowa wyżej z wyłączeniem dodatków socjalnych odpowiadała na obszarze działania jednostki co najmniej Ĺśrednim wynagrodzeniom, o których mowa w art. 30 pkt. 3 i 4 dla:
 • nauczycieli stażysty 100%
 • nauczyciela kontraktowego - 111 %
 • nauczyciela mianowanego – 144 %
 • nauczyciela dyplomowanego – 184 %
kwoty bazowej określonej dla pracowników strefy budżetowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej.
W przypadku nie osięgnięcia w danym roku wysokości Ĺśrednich wynagrodzeń, o których mowa w art.30 ust.3,w składnikach wskazanych w art.30 ust.1,organ prowadzący szkole ustala kwotę różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz Ĺśrednich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art.30 ust.3 ustalonych dla danego roku kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkołach i wypłacana w terminie do kośca roku w formie jednorazowego dodatku uzupeśniającego ustalonego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
Projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli:
   1. Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Wałbrzyskiej
   2. Zarząd Województwa DolnoŚląskiego Forum Związków Zawodowych we Wrocławiu
   3. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału ZNP w Wałbrzychu

 

 

 

 

 
Sporządziła:
Urszula Witek

 

 

 

 

 
Zał. Nr 1 do Uchwały XXXIII/197/09
z dnia 27 kwietnia 2009r.

 
REGULAMIN

 
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego.

 

 

 
ROZDZIAŁ I

 
Postanowienia ogólne

 

 
 1. Regulamin określa wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za uciężliwe, trudne warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych, wynagrodzenia za pracę w Ĺświąta i dni wolne od pracy, zasady tworzenia funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego.

 
 1. Regulamin niniejszy odnosi się do nauczycieli poszczególnych stopni zawodowych
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim w:
 • Zespole Szkół w Walimiu- Gimnazjum i Publicznej Szkole Podstawowej,
 • Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowicach.

 

 
ROZDZIAŁ II

 
Dodatek motywacyjny

 

 

 
  1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego przewidziane w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r,w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ogólnych warunków, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zająciem polegającej na:
 • systematycznym i efektywnym przygotowaniu się do przydzielonych obowiązków,
 • podnoszeniu umiejętności zawodowych,
 • wzbogacaniu własnego warsztatu pracy,
 • dbałości o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych,
 • prawidłowym prowadzeniu dokumentacji szkolnej,
 • rzetelnym i terminowym wywiązywaniu się z poleceń służbowych,
 • przestrzeganiu dyscypliny pracy

 
  2. Wysokość corocznie gromadzonego w szkole funduszu na dodatki motywacyjne nauczycieli stanowi suma:
1) 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
2) kwota dodatku motywacyjnego dyrektora, określana przez Wójta
Gminy Walim
  3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesięce i nie dłuższy niż jeden rok.
  4. Dodatek motywacyjny przyznaje:
  • dyrektorowi w wysokości do 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego-Wójt Gminy Walim
  • wicedyrektorowi oraz nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły w wysokości do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego – dyrektor szkoły,
  • nauczycielowi w wysokości do 15 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela –dyrektor szkoły

 
  5. O wysokości dodatku motywacyjnego nauczyciela decyduje:
  1. uzyskiwanie szczególnych osiagniąć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, polegających na :
   1. uzyskiwaniu przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiagniąć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami sprawdzianu i egzaminami oraz sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach itp.,
   2. umiejętnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
   3. pełnym rozeznaniu środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
  2. Zaangażowanie w realizację czynności i zająć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, polegającym na:
   1. udziale w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
   2. opiekowaniu się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
   3. prowadzeniu lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnętrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
   4. aktywnym udziale w realizowaniu innych zadań na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

 

 
  6. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora decyduje:
  1. terminowość wykonywania zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący,
  2. znajomość prawa oświatowego i przestrzeganie jego zasad w działalności kierowniczej oraz sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej,
  3. prawidłowoĹ?Ä? opracowania planu finansowego jednostki i właściwa jego realizacja,
  4. operatywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i gospodarowania nimi,
  5. racjonalizacja kosztów działalności szkoły,
  6. prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami jednostki,
  7. współpraca ze społecznymi organami szkoły i środowiskiem lokalnym oraz efekty w tym zakresie,
  8. dbałoĹ?Ä? o warunki pracy,
  9. projektowanie i realizowanie pożądanych zmian w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki, organizacji i wyposażenia szkoły,
  10. tworzenie systemu monitorowania i motywowania nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  11. inspirowanie, projektowanie i organizowanie systemu wewnętrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
  12. aktualizowanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach kształcenia i doskonalenia oraz w ich wykorzystanie w pracy na rzecz rozwoju szkoły,
  13. realizowanie zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez gminę priorytetów w realizowanej polityce oświatowej.

 

 
ROZDZIAŁ III

 
Dodatek funkcyjny

 
 1. Dodatek funkcyjny przysługuje:
  1. Dyrektorom szkół,
  2. Wicedyrektorom,
  3. Nauczycielom- opiekunom stażu,
  4. Nauczycielom- wychowawcom klas.

 
 1. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od liczby oddziałów w szkole, liczby dzieci, warunków organizacyjnych, złożoności zadań wynikających z funkcji kierowniczej.

 
 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów określa poniższa tabela

 

L.p.
Stanowisko
Kwota (zł)
od
do
Szkoły:
1.
Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów
600
900
Dyrektor szkoły liczącej powyżej 9 oddziałów
950
1200
Wicedyrektor zespołu
600
900


 
 1. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych w tabeli ustala:
a) dla dyrektorów szkół- wójt gminy,
b) dla wicedyrektorów- dyrektor szkoły.
 1. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
a) powierzenie funkcji opiekuna stażu w wysokości 57 zł miesięcznie,
b) powierzenie wychowawstwa w wysokości 45 zł miesięcznie,
c) powierzchnie wychowawstwa w oddziale klas I – III liczącym powyżej 24
dzieci w wysokości 90 zł miesięcznie.
 1. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 5b, uwzględniając zakres i złożonoĹ?Ä? zadań oraz warunki ich realizacji ustala dyrektor szkoły.
 2. Otrzymywanie dodatków, o których mowa w Roz. III ust. 3 nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w Roz. III ust. 5.
 3. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca, po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i kośczy się z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu tych obowiązków.

 

 
ROZDZIAŁ IV

 
Dodatek za trudne i uciężliwe warunki pracy
 
 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne i uciężliwe warunki pracy w przypadku gdy:
  1. Prowadzą nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego- w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
  2. Prowadza zającia rewalidacyjne – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim- w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego.
 1. Dodatek za pracę w trudnych i uciężliwych warunkach przysługuje za godziny faktyczne przepracowane w tych warunkach i w wysokości proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do obowiązującego wymiaru pracy.
 2. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków o których mowa w Roz. IV ust. 1 ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły- wójt gminy.
 3. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje z dniem podjącia pracy w takich warunkach, a ustępuje z koścem miesiąca, w którym nastąpiło ustanie pracy w tych warunkach.

 
ROZDZIAŁ V

 
Dodatek za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych.

 
 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkami za trudne warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) [przez miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zająć, ustalonego dla rodzaju zająć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

 
 1. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowych wymiaru zająć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób że czas zająć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0.5 godziny liczy się za pełnÄ? godzinę.
 2. Liczbę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli realizujących różne tygodniowe wymiary godzin ustala się dzieląc liczbę realizowanych godzin przez nauczyciela przez sumą ilorazów tych wymiarów. Stawkę za godzinę ponadwymiarową określa się z wiąkszego tygodniowego wymiaru godzin realizowanego przez nauczyciela.

 
 1. Przydzielenie godzin ponadwymiarowych nauczycielom korzystającym ze zniżek godzin wymaga zgody wójta gminy.

 
 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się tak, jak za jedną godzinę ponadwymiarową

 

 
ROZDZIAŁ VI

 
Dodatek mieszkaniowy

 
 1. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż ½ etatu, przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego.
 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wynosi miesięcznie:
 1. przy jednej osobie w rodzinie- 58 zł
 2. przy dwóch osobach w rodzinie- 78 zł
 3. przy trzech osobach w rodzinie- 100 zł
 4. przy czterech osobach w rodzinie- 117 zł

 
3. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci do ukośczenia pobierania nauki nie dłużej jednak niż do ukośczenia 25 roku życia, pozostających na wyłącznym utrzymaniu uprawnionego nauczyciela.
 1. Dodatek przyznaje się bez względu na tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, na pisemni wniosek zainteresowanego nauczyciela z określeniem stanu rodzinnego uprawnionego.
 2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 5, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły- wójt gminy.
 4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:
  1. Nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  2. Pobierania zasiłku chorobowego,
  3. Odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do kośca okresu, na który umowa ta była zawarta,
  4. Korzystanie z urlopu wychowawczego.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesięcu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
 
ROZDZIAŁVII

 
Fundusz Nagród

 
Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osięgnięcia dydaktyczno- wychowawcze stanowi 1% planowanego rocznego osobowego funduszu płac wynagrodzeń nauczycieli.

 
Dysponentem funduszu nagród są:
-Dyrektor Szkół - 80 %
-Wójt Gminy - 20 %

 
Wysokość odpisu funduszu nagród dla poszczególnych placówek oświatowych ustalają dyrektorzy w rocznych planach finansowych.

 
1. Ogólne zasady przyznawania nagród dla nauczycieli:
 1. Nagrody dla nauczycieli przyznaje dyrektor
 2. Z wnioskiem o nagrodę dla nauczycieli może wystąpić Rada Pedagogiczna, organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, związki zawodowe,
 3. Nagroda może być przekazana po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku,
 4. Nagroda powinna być przekazana w uroczystej formie, szczególnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jubileuszy szkolnych, ważnych uroczystości i w innych uzasadnionych przypadkach.

 

 
2. Kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli:
 1. Wyróżnia się w pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 2. Wzorowo prowadzi pracę wychowawczą, szczególnie angażując się w pracę z uczniami mającymi trudności w nauce i rodzinami zagrożonymi patologię,
 3. Osiągną w danym roku szkolnym wymierne wyniki w przygotowaniu uczniów do zająć punktowych miejsc w olimpiadach, konkursach uczniowskich lokalnych i ponad lokalnych,
 4. Wykazuje się szczególnie w pracy na rzecz środowiska oświatowego i lokalnego.

 
3. Ogólne zasady przyznawania nagród dla dyrektorów:

 
 1. Nagrody dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy,
 2. Z wnioskiem o nagrodę dla dyrektora może wystąpić Rada Pedagogiczna, organ nadzoru pedagogicznego, Kierownik GZOSz, związki zawodowe,
 3. Nagroda może być przekazana po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku,
 4. Nagroda powinna być przyznana w uroczystej formie, szczególnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jubileuszy szkolnych, ważnych uroczystości i w innych uzasadnionych przypadkach.
   

   
4. Kryteria przyznania nagród dla dyrektorów:
 1. Wzorowo prowadzi dokumentację placówki,
 2. Dba o estetykę szkoły i majątek placówki,
 3. Prowadzi właściwa politykę kadrową i finansową, a w szczególności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,
 4. Stwarza korzystne warunki dla uczniów i nauczycieli w przygotowaniach do udziału w olimpiadach, konkursach oraz zawodach sportowych,
 5. Wykazuje się szczególnie w pracy na rzecz środowiska / organizuje imprezy szkolne, współpracuje z instytucjami kultury/.

 

 
ROZDZIAŁ VIII

 
Postanowienia koścowe

 
1.Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem określają odrębne przepisy
2.Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmienione w trybie
przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-05-10 11:14:44
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-04-27 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:40
Ilość wyświetleń:1763

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij