Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXII/189/09 z dnia 2009-03-18 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok


 

UCHWAŁA NR XXXII/ 189/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 18 marca 2009r.

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 
          § 1
 
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu na 2009 rok o kwotę 400.000,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 400.000,-zł
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 400.000,-zł
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 400.000,-zł

 
§ 2
Zmniejszyć planowane dochody w budżecie na 2009 rok o kwotę 73.482,-zł
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem 60,-zł
Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 60,-zł
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 60,-zł
W dziale 758 - Różne rozliczenia 73.422,-zł
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 73.422,-zł
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 73.422,-zł

 
§ 3
 
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2009 rok o kwotę 236.482,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 236.482,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 236.482,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 236.482,-zł
§ 4
 
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę 563.000,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 500.000,-zł
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 100.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 100.000,-zł
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 400.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,-zł
W dziale 710 - Działalność usługowa 3.000,-zł
Rozdział 71035 - Cmentarze 3.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 3.000,-zł

 
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000,-zł
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury 60.000,-zł
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów publicznych 60.000,-zł

 
§ 5
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 15.164.720,-zł
- po stronie wydatków 18.599.085,-zł

 
§ 6
Zmienia się teść załącznika do uchwały budżetowej Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2009 rok w sposób następujący :
- załącznik nr 3 do uchwały Zadania inwestycyjne w 2009 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

 
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 8
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 

 

 

 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
Maria Radlińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
W niniejszej uchwale dokonuje się zwiąkszenia planowanych dochodów o kwotę 400.000,-zł, co wynika z pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji BUSKŻ.5901-1-53/09 z dnia 9 stycznia 2009 roku.
Zmniejszenie planowanych dochodów to decyzja Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku przyznająca ostateczne kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie niższym niż w pierwszej decyzji. Zmniejszenie ogółem to 73.482,-zł z czego subwencja oświatowa 73.422,-zł oraz udziały w podatku dochodowym 60,-zł.
Paragraf 3 uchwały to zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 236.482,-zł na zadania inwestycyjne, które zostaną w częśi sfinansowane środkami pochodzącymi z dofinansowania na usuwanie skutków powodzi.
Paragraf 4 to zwiąkszenia planowanych wydatków na:
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego 100.000,-zł
- dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki na remont świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicy kwota 60.000,-zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowo-mostowej 400.000,-zł w tym ulica Szkolna 36.000,-zł, ulica Wąska 120.000,-zł, ulica Kolejowa 85.000,-zł i ulica Drzymały 159.0000,-zł.
- remont kolejnej częśi ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Walimiu 3.000,-zł
W załączniku zadań inwestycyjnych do wykonania w 2009 roku zostało zapisane dodatkowo zadanie pn. odbudowa drogi nr 30 w Glinnie z kwotę 120.000,-zł, oraz zwiąkszenie dotacji inwestycyjnej dla Centrum KiT o kwotę 60.000,-zł.
Po dokonanych zmianach budżet wynosi po stronie dochodów 15.164.720,-zł a po stronie wydatków 18.599.085,-zł.

 

 

 
Sporządził LM

 
Zadania inwestycyjne w 2009r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXII/189/2009 z dnia 18 marca 2009r

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
600
60016
Odbudowa ulicy Szkolnej w Walimiu
Brak
14.000
14.000

 

 

 
Urząd Gminy
2.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
150.000
29.213
120.787

 

 
Urząd Gminy

 
3.
600
60016
Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
109.000

 
109.000

 

 
Urząd Gminy
4.
600
60016
Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu
Brak
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
5.
600
60016
Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu
Brak
24.578

 
24.578

 

 
Urząd Gminy
6
600
60016
Odbudowa drogi nr 30 w Glinnie
Brak
120.000
50.000
70.000

 

 

 
7
600
60016
Odbudowa przepustu i muru oporowego przy ulicy Mickiewicza
Brak
50.000
50.000

 

 

 
Urząd Gminy
8
600
60016
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
Brak
210.000

 
210.000

 

 
Urząd Gminy
9
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
100.000

 
100.000

 

 
Urząd Gminy
10
600
60016
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Brak
100.000

 
100.000

 

 
Urząd Gminy
11
600
60078
Odbudowa ulicy Szkolnej w Walimiu
Brak
36.000

 

 
36.000

 

 

 
12

 
600
60078
Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
159.000

 

 
159.000

 
Urząd Gminy
13
600
60078
Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu
Brak
120.000

 

 
120.000

 
Urząd Gminy
14
600
60078
Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu
Brak
85.000

 

 
85.000

 
Urząd Gminy
15
630
63095
Odbudowa szlaków turystycznych
Brak
50.000
50.000

 

 

 
Urząd Gminy
16
700
70001
Wykonanie wc, kanalizacji i szamba
w zasobach mieszkaniowych
Brak
24.000
24.000

 

 

 
Urząd Gminy
17
750
75075
Zakup i instalacja kiosków informacyjnych
Brak
10.000
10.000

 

 

 
Urząd Gminy
18
754
75495
Wykonanie monitoringu
Brak
40.000
40.000

 

 

 
Urząd Gminy
19
801
80114
Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu szkół w Walimiu,
Powiat Wałbrzyski,
Województwo DolnoŚląskie
6.600.000
2.000.000

 
2.000.000

 

 
Urząd Gminy
20
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

 
478.000
36.000

 
442.000

 
Urząd Gminy
21
900
90004
Odbudowa parku przy ulicy Kościuszki w Walimiu II etap
Brak
50.000
50.000

 

 

 
Urząd Gminy
22
900
90095
Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno-edukacyjnej w Dziećmorowicach
660.000
660.000

 
660.000

 

 
Urząd Gminy
23
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
110.000
110.000
110.000

 

 

 
Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu
24
921
92114
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
1.320.000
50.000
50.000

 

 

 
Centrum Kultury
i Turystyki w Walimiu

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
8.630.000
4.789.578
513.213
3434.365
842.000

 

 


 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
Maria Radlińska
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXI/187/2009 z dnia 23 lutego 2009r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WALIM
w tys. zł
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 31.12.08
Plan na 2009 r.
Prognoza na 2010r
Prognoza na 2011r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Poprawa standardu dróg gminnych
1
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Budowa parkingu przy Jeziorze Bystrzyckim
2008
2009
200
50
150
150
0
0
0
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
2
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
Remont drogi gminnej i odbudowa dwóch mostów
2008
2010
450
30
210
42
168
210
42
168
0
0
0
450
Wójt Gminy
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu
3
Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu szkół
w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie
Hala sportowa o wymiarach
36 x 19 m
2009
2011
6.700
100
2.000
300
1700
4.500
900
3.600
100
20
80
6.700
Wójt Gminy
4
Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym Walim, Boczna
Budowa dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią i zapleczem
2011
2011
1.500
0
0
0
0
0
0
0
1.500
834
666
1.500
Wójt Gminy
Zapewnienie dostępu do atrakcji turystycznych
5
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Odbudowa konstrukcji i pokrycia mostu, wymiana lin
2009
2010
200
0
100
100
0
100
100
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury
6
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
Przystosowanie budynku dworca na obiekt kultury
2009
2011
1.320
0
50
50
0
770
154
616
500
100
400
1.320
Dyrektor Centrum KiT

 
RAZEM

 

 

 
10.370
180
2.510
642
1.868
5.580
1.196
4.384
2.100
954
1.146
10.370

 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
Maria Radlińska
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXI/187/2009 z dnia 23 lutego 2009r.

Lp.
Wyszczególnienie
Kwota długu na dzieł 31.12.2008
Prognoza kwoty długu na 31 grudnia
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
3.769.834
7.204.199
6.389.164
5.772.182
5.185.200
4.728.000
4270.800
3.913.600
1.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
3.769.834
3.134.199
2.519.164
2.102.182
1.685.200
1.328.000
970.800
713.600
1.1.1
Pożyczek
984.600
618.000
272.000
136.000

 
-
-
-
1.1.2
kredytów
2.785.234
2.516.199
2.247.164
1.966.182
1.685.200
1.328.000
970.800
713.600
1.2
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

 
4.070.000

 

 

 

 

 
-
1.2.1
pożyczki

 

 

 

 

 

 

 
-
1.2.2
Kredyty

 
4.070.000

 

 

 

 

 
-
1.3
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Zaciągnięte zobowiązania

 
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Planowane zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
2.201.723
958.685
1.454.295
1.224.232
1.162.222
1.010.430
998.430
886.420
2.1
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
2.001.723
744.685
1.204.295
994.232
952.222
810.430
798.430
686.420
2.1.1
kredytów i pożyczek
2.001.723
635.635
815.035
616.982
586.982
457.200
457.200
357.200
2.1.2
wykup papierów wartościowych
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.3
udzielonych poręczeń
-
109.050
389.260
377.250
365.240
353.230
341.230
329.220
2.2
Spłata zobowiązał z tytułu prefinansowania
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3
Spłata odsetek i dyskonta
200.000
214.000
250.000
230.000
210.000
200.000
200.000
200.000
3.
Prognozowane dochody budżetowe
15.967.914
14.838.202
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.500.000
15.500.000
15.500.000
4.
Prognozowane wydatki budżetowe
19.983.614
18.272.567
13.545.705
13.775.768
13.937.778
14.489.570
14.501.570
14.613.580
5.
Prognozowany wynik finansowy
- 4.015.700
-3.434.365
1.454.295
1.224.232
1.162.222
1.010.430
998.430
886.420
6.
Relacje do dochodów (w %):
-
-
-
-
-
-
-

 
6.1
długu (art. 170 ust. 1) (1:3)
23,61
48,55
42,59
38,48
34,57
30,50
27,55
25,25
6.2
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1- 1,3):3
23,61
48,55
42,59
38,48
34,57
30,50
27,55
25,25
6.3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)
13,79
6,46
9,70
8,16
7,75
6,52
6,44
5,72
6.4
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
13,79
6,46
9,70
8,16
7,75
6,52
6,44
5,72


 

 

 

Lp.
Wyszczególnienie
Prognoza kwoty długu na 31 grudnia
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
2.856.400
1.800.000
800.000
-
-
-
-
-
1.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
456.400
200.000
-
-
-
-
-
-
1.1.1
Pożyczek
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2
Kredytów
456.400
200.000
-
-
-
-
-
-
1.2
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1
pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Kredyty
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Zaciągnięte zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Planowane zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
1.574.410
1.551.600
1.473.190
1.251.180
250.400
-
-

 
2.1
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
1.374.410
1.361.600
1.293.190
1.081.180
250.400
-
-

 
2.1.1
kredytów i pożyczek
1.057.200
1.056.400
1.000.000
800.000
-
-
-
-
2.1.2
wykup papierów wartościowych
-
-
-
-
-
-

 
-
2.1.3
udzielonych poręczeń
317.210
305.200
293.190
281.180
250.400

 

 

 
2.2
Spłata zobowiązał z tytułu prefinansowania
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3
Spłata odsetek i dyskonta
200.000
190.000
180.000
170.000
-
-
-
-
3.
Prognozowane dochody budżetowe
15.500.000
15.500.000
15.500.000
15.500.000
15.500.000
-
-

 
-
4.
Prognozowane wydatki budżetowe
13.200.000
13.200.000
13.200.000
13.200.000
13.200.000
-
-
-
5.
Prognozowany wynik finansowy
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
-
-
-
6.
Relacje do dochodów (w %):
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1
długu (art. 170 ust. 1) (1:3)
18,43
11,61
5,16
-
-
-
-
-
6.2
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1- 1,3):3
18,43
11,61
5,16
-
-
-
-
-
6.3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)
10,16
10,01
9,50
8,07
1,62
-
-
-
6.4
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
10,16
10,01
9,50
8,07
1,62
-
-
-


 
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
Maria Radlińska

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-03-24 14:40:55
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-03-18 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:39
Ilość wyświetleń:1187

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij