Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXI/187/09 z dnia 2009-02-23 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok


 

UCHWAŁA NR XXXI/ 187 /2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 23 lutego 2009 r.

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2009 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 5,12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 
§ 1
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2009 rok o kwotę 210.000,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 210.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 210.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210.000,-zł
§ 2
Zwiąkszyć planowane wydatki w budżecie na 2009 rok o kwotę 210.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna 160.000,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 160.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160.000,-zł W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000,-zł
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury 50.000,-zł
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych 50.000,-zł

 
§ 3
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 14.838.202,-zł
- po stronie wydatków 18.272.567,-zł
§ 4
Zmienia się teść załącznika do uchwały budżetowej Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2009 rok w sposób następujący :
- załącznik nr 3 do uchwały Zadania inwestycyjne w 2009 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 12 do uchwały Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 
Uzasadnienie do uchwały XXXI/187/2009

 
W niniejszej uchwale zostają dokonane zmiany wynikające z pisma Nr WIAS-WB-0105-2/09
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdzającego uchybienia w podjćtej uchwale budżetowej na 2009 rok.
Korekty wymaga załącznik nr 3 w zakresie zadań inwestycyjnych, nie ujęto w tabeli zadania pn. wykonanie monitoringu na kwotę 40.000,-zł, zmiana rozdziału dla dotacji Centrum KIT z 92109 na 92114, kwota pozostaje bez zmian.
W zadaniu dotyczącym remontu ulicy Wyspiańskiego po przeniesieniu niezbędnych kwot na inne zadania zostają zmniejszone planowane wydatki do 210.000,-zł.
Zadanie pn. Remont i zmiana użytkowania dworca kolejowego w Jugowicach następi ujecie tego zadania w załączniku zadań inwestycyjnych z kwotę 50.000,-zł jako dotacja celowa dla Centrum KIT.
środki na to zadanie będą pochodził ze zmniejszenia planu na ulicę Wyspiańskiego o kwotę 50.000,-zł.
Zwiąkszone zostają planowane wydatki o kwotę 160.000,-zł na inwestycję w ramach odnowy wsi w Dziećmorowicach.
W załączniku Prognoza długu i spłat na rok 2009 i lata następne zmniejszono wielkośćodsetek na 2009 rok do kwoty 214.000,-zł tak jak w załączniku nr 2.
Budżet ogółem nie uległ zmianie.

 

 

 
Sporządził LM

 
Zadania inwestycyjne w 2009r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXI/187/2009 z dnia 23 lutego 2009r

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
600
60016
Odbudowa ulicy Szkolnej w Walimiu
Brak
50.000
50.000

 

 

 
Urząd Gminy
2.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
150.000
35.635
114.365

 

 
Urząd Gminy

 
3.
600
60016
Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
200.000

 
200.000

 

 
Urząd Gminy
4.
600
60016
Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu
Brak
160.000

 
160.000

 

 
Urząd Gminy
5.
600
60016
Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu
Brak
90.000

 
90.000

 

 

 
6.
600
60016
Odbudowa przepustu i muru oporowego przy ulicy Mickiewicza
Brak
100.000
100.000

 

 

 
Urząd Gminy
7
600
60016
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
Brak
210.000

 
210.000

 

 
Urząd Gminy
8
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
100.000
100.000

 

 

 
Urząd Gminy
9
600
60016
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Brak
100.000
100.000

 

 

 
Urząd Gminy
10
630
63095
Odbudowa szlaków turystycznych
Brak
50.000
50.00

 

 

 
Urząd Gminy
11
700
70001
Wykonanie wc, kanalizacji i szamba
w zasobach mieszkaniowych
Brak
24.000
24.000

 

 

 
Urząd Gminy
12
750
75075
Zakup i instalacja kiosków informacyjnych
Brak
10.000
10.000

 

 

 
Urząd Gminy
13
754
75495
Wykonanie monitoringu
Brak
40.000
40.000

 

 

 
Urząd Gminy
14
801
80114
Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu szkół w Walimiu,
Powiat Wałbrzyski,
Województwo DolnoŚląskie
6.600.000
2.000.000

 
2.000.000

 

 
Urząd Gminy
15
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

 
478.000
36.000

 
442.000

 
Urząd Gminy
16
900
90004
Odbudowa parku przy ulicy Kościuszki w Walimiu II etap
Brak
50.000
50.000

 

 

 
Urząd Gminy
17
900
90095
Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno-edukacyjnej w Dziećmorowicach
660.000
660.000

 
660.000

 

 
Urząd Gminy
18
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum KiT w Walimiu
50.000
50.000
50.000

 

 

 
Centrum KiT w Walimiu
19
921
92114
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
1.320.000
50.000
50.000

 

 

 
Centrum KiT w Walimiu

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
8.630.000
4.572.000
695.635
3434.365
442.000

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXI/187/2009 z dnia 23 lutego 2009r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WALIM

 
w tys. zł
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 31.12.08
Plan na 2009 r.
Prognoza na 2010r
Prognoza na 2011r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Poprawa standardu dróg gminnych
1
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Budowa parkingu przy Jeziorze Bystrzyckim
2008
2009
200
50
150
150
0
0
0
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
2
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
Remont drogi gminnej i odbudowa dwóch mostów
2008
2010
450
30
210
42
168
210
42
168
0
0
0
450
Wójt Gminy
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu
3
Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu szkół
w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie
Hala sportowa o wymiarach
36 x 19 m
2009
2011
6.700
100
2.000
300
1700
4.500
900
3.600
100
20
80
6.700
Wójt Gminy
4
Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym Walim, Boczna
Budowa dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią i zapleczem
2011
2011
1.500
0
0
0
0
0
0
0
1.500
834
666
1.500
Wójt Gminy
Zapewnienie dostępu do atrakcji turystycznych
5
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Odbudowa konstrukcji i pokrycia mostu, wymiana lin
2009
2010
200
0
100
100
0
100
100
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury
6
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
Przystosowanie budynku dworca na obiekt kultury
2009
2011
1.320
0
50
50
0
770
154
616
500
100
400
1.320
Dyrektor Centrum KiT

 
RAZEM

 

 

 
10.370
180
2.510
642
1.868
5.580
1.196
4.384
2.100
954
1.146
10.370

 

 
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXI/187/2009 z dnia 23 lutego 2009r.

Lp.
Wyszczególnienie
Kwota długu na dzieł 31.12.2008
Prognoza kwoty długu na 31 grudnia
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
3.769.834
7.204.199
6.389.164
5.772.182
5.185.200
4.728.000
4270.800
3.913.600
1.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
3.769.834
3.134.199
2.519.164
2.102.182
1.685.200
1.328.000
970.800
713.600
1.1.1
Pożyczek
984.600
618.000
272.000
136.000

 
-
-
-
1.1.2
kredytów
2.785.234
2.516.199
2.247.164
1.966.182
1.685.200
1.328.000
970.800
713.600
1.2
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

 
4.070.000

 

 

 

 

 
-
1.2.1
pożyczki

 

 

 

 

 

 

 
-
1.2.2
Kredyty

 
4.070.000

 

 

 

 

 
-
1.3
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Zaciągnięte zobowiązania

 
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Planowane zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
2.201.723
958.685
1.454.295
1.224.232
1.162.222
1.010.430
998.430
886.420
2.1
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
2.001.723
744.685
1.204.295
994.232
952.222
810.430
798.430
686.420
2.1.1
kredytów i pożyczek
2.001.723
635.635
815.035
616.982
586.982
457.200
457.200
357.200
2.1.2
wykup papierów wartościowych
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.3
udzielonych poręczeń
-
109.050
389.260
377.250
365.240
353.230
341.230
329.220
2.2
Spłata zobowiązał z tytułu prefinansowania
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3
Spłata odsetek i dyskonta
200.000
214.000
250.000
230.000
210.000
200.000
200.000
200.000
3.
Prognozowane dochody budżetowe
15.967.914
14.838.202
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.500.000
15.500.000
15.500.000
4.
Prognozowane wydatki budżetowe
19.983.614
18.272.567
13.545.705
13.775.768
13.937.778
14.489.570
14.501.570
14.613.580
5.
Prognozowany wynik finansowy
- 4.015.700
-3.434.365
1.454.295
1.224.232
1.162.222
1.010.430
998.430
886.420
6.
Relacje do dochodów (w %):
-
-
-
-
-
-
-

 
6.1
długu (art. 170 ust. 1) (1:3)
23,61
48,55
42,59
38,48
34,57
30,50
27,55
25,25
6.2
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1- 1,3):3
23,61
48,55
42,59
38,48
34,57
30,50
27,55
25,25
6.3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)
13,79
6,46
9,70
8,16
7,75
6,52
6,44
5,72
6.4
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
13,79
6,46
9,70
8,16
7,75
6,52
6,44
5,72


 

 

 

Lp.
Wyszczególnienie
Prognoza kwoty długu na 31 grudnia
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
2.856.400
1.800.000
800.000
-
-
-
-
-
1.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
456.400
200.000
-
-
-
-
-
-
1.1.1
Pożyczek
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2
Kredytów
456.400
200.000
-
-
-
-
-
-
1.2
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1
pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Kredyty
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Zaciągnięte zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Planowane zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
1.574.410
1.551.600
1.473.190
1.251.180
250.400
-
-

 
2.1
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
1.374.410
1.361.600
1.293.190
1.081.180
250.400
-
-

 
2.1.1
kredytów i pożyczek
1.057.200
1.056.400
1.000.000
800.000
-
-
-
-
2.1.2
wykup papierów wartościowych
-
-
-
-
-
-

 
-
2.1.3
udzielonych poręczeń
317.210
305.200
293.190
281.180
250.400

 

 

 
2.2
Spłata zobowiązał z tytułu prefinansowania
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3
Spłata odsetek i dyskonta
200.000
190.000
180.000
170.000
-
-
-
-
3.
Prognozowane dochody budżetowe
15.500.000
15.500.000
15.500.000
15.500.000
15.500.000
-
-

 
-
4.
Prognozowane wydatki budżetowe
13.200.000
13.200.000
13.200.000
13.200.000
13.200.000
-
-
-
5.
Prognozowany wynik finansowy
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
-
-
-
6.
Relacje do dochodów (w %):
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1
długu (art. 170 ust. 1) (1:3)
18,43
11,61
5,16
-
-
-
-
-
6.2
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1- 1,3):3
18,43
11,61
5,16
-
-
-
-
-
6.3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)
10,16
10,01
9,50
8,07
1,62
-
-
-
6.4
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
10,16
10,01
9,50
8,07
1,62
-
-
-


 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-02-24 14:40:43
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-02-23 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:39
Ilość wyświetleń:1255

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij