Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXI/185/09 z dnia 2009-02-23 - w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, dla obszaru położonego w obrębie wsi Glinno.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, dla obszaru położonego w obrębie wsi Glinno.


 

UCHWAŁA NR XXXI/185/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 23 luty 2009 rok

 

 

 
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, dla obszaru położonego w obrębie wsi Glinno.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 12 pkt. 1. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałę nr XXII/128/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia 16 czerwca 2008 r. Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

 
§1

 
Zmienia się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Walim, zatwierdzonego uchwałę VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r.

 
§2

 
1. Zakres zmian ustaleń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zawarty jest w załącznikach:

 
 • nr 1 ustalenia tekstowe;
 • nr 2 rysunku w skali 1:10 000.
2. Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium zawarta jest
w załączniku nr 3.

 
§3

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§4

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 


 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
Uzasadnienie

 
W związku z podjąciem uchwały nr XXII/128/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia
16 czerwca 2008 r. w sprawie przystępienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy WalimWójt Gminy na podstawie art. 32, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 maca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w oparciu o dokumentację planistyczną, tj.:
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim,
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 • Inwentaryzację przyrodniczą województwa dolnoŚląskiego – gmina Walim,
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych: Ĺświdnica, Wałbrzych, Jedlina - Zdrój,
 • Strategię Rozwoju Gminy Walim,
 • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Analizie poddano również aktualne przepisy prawne (ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że podstawowe kierunki
zagospodarowania przestrzennego gminy zawarte w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminyzatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy
w Walimiu z dnia 25 października 2007 r. zachowują swoją aktualność. Natomiast zachodzi potrzeba dokonania zmian w zakresie przedstawionym w projekcie uchwały.
Zmiany te mają na celu dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego zawartych w studium do obecnych uwarunkowań. Po przyjęciu przez Radę Gminy w Walimiu zmian zostanie sporządzony jednolity tekst i rysunek studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar całej gminy.

 

 

 
Sporządził:
Fabian W. Jaskólski

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/185/2009 Rady Gminy Walim
z dnia 23 luty 2009 rok.

 

 
W ustaleniach tekstowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałę VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu
z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu
z dnia 25 października 2007 r. w odniesieniu do obszaru wsi Glinno wprowadza się
następujące zmiany:

 
1. Strona 3 tekstu studium - dodano:
Podstawy prawne opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim
Obecną zmianę studium przygotowano głównie w oparciu o:
 • Uchwałą nr XXII/128/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia 16 czerwca 2008 r.
  w sprawie przystępienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim,
 • Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233),
a ponadto o przepisy szczególne oraz obowiązujące akty wykonawcze.

 
 1. Rozdział II - Cele i kierunki polityki przestrzennej gminy
 1. pkt 2 Kierunki polityki przestrzennej – Strefa A – otrzymuje brzmienie: „objęty jest obszar, dla którego wiodącę funkcję jest turystyka i rekreacjaoraz funkcja mieszkaniowa i mieszkaniowo - rekreacyjna”.

 
 1. Rozdział III – Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
 1. w pkt 1 środowisko przyrodnicze, ppkt 1.10 - Obszary wnioskowane do ochrony - dodaje się: Natura 2000 – Dyrektywa Siedliskowa, Ostoja Nietoperzy Gór Sowich - specjalny obszar ochrony siedlisk; dla obszaru całej gminy,
 2. w pkt 7 Wykaz terenów przewidzianych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dodaje się: Teren położony w obrębie wsi Glinno objęty zmianę studium.
Załącznik nr 3 do uchwały do uchwały Nr XXXI/185/2009 Rady Gminy Walim
z dnia 23 luty 2009 rok,
zawierający informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, dla obszaru położonego w obrębie wsi Glinno.

 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium.

 

 
Wójt Gminy Walim ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w gazecie Tygodnik Wałbrzyski z dnia 10 listopada 2008 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy
w Walimiu o wyłożeniu do publicznego wględu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim dla obszaru położonego w obrębie wsi Glinno.

 
Wyłożenie projektu zmiany studium ustalono na okres od 24.11.2008 r. do 23.12.2008 r.w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.

 
Dyskusja publiczna odbyła się 19.12.2008 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu zmiany studium do Wójta Gminy Walim można było składać do 13.01.2009 r.

 
Do projektu zmiany studium nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-02-24 13:42:37
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-02-23 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:39
Ilość wyświetleń:1466

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij