Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXIX/173/08 z dnia 2008-12-29 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2008 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2008 rok


 

UCHWAŁA NR XXIX/ 173 /2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 29 grudnia 2008 r.

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2008 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 

 

 
§ 1
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 357.884,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 61.920,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 61.920,-zł
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 61.920,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 179.100,-zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 109.100,-zł
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 5.800,-zł
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze 75.100,-zł
§ 0830 - Wpływy z usług 4.800,-zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki 13.900,-zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 9.500,-zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70.000,-zł
§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 70.000,-zł
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej
wydatki związane z ich poborem 108 .000,-zł
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 85.000,-zł
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000,-zł
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000,-zł

 
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 23.000,-zł
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 8.000,-zł
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15.000,-zł
W dziale 758 - Różne rozliczenia 3.864,-zł
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 3.864,-zł
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.864,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 5.000,-zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 5.000,-zł
§ 0830 - Wpływy z usług 5.000,-zł

 
§ 2
Zmniejszyć planowane dochody w budżecie na 2008 rok o kwotę 43.000,-zł
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej
wydatki związane z ich poborem 43.000,-zł
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 35.000,-zł
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 35.000,-zł
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8.000,-zł
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 8.000,-zł

 
§ 3
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2008 rok o kwotę 38.238,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 37.538,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 21.600,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.000,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2.700,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1.300,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,-zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,-zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.338,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 200,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 100,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 200,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 800,-zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.738,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 11.600,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.800,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 800,-zł
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 700,-zł
Rozdział 85415 - świetlice szkolne 700,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 700,-zł

 
§ 4
Zwiąkszyć planowane wydatki w budżecie na 2008 rok o kwotę 353.122,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 70.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 70.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 144.100,-zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 144.100,-zł
§ 4260 - Zakup energii 28.200,-zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych 50.900,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 65.000,-zł
W dziale 750 - Administracja publiczna 51.000,-zł
Rozdział 75023 - Urządy gmin 41.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 10.000,-zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 10.000,-zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,-zł
§ 4610 - Koszty postępwania sądowego i prokuratorskiego 13.000,-zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.000,-zł
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 5.000,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 46.193,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 20.933,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.507,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 567,-zł
§ 4260 - Zakup energii 10.553,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 3.025,-zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 154,-zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 140,-zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.987,-zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.300,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.300,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 7.660,-zł
§ 4260 - Zakup energii 6.160,-zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.500,-zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 15.300,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 9.300,-zł
W dziale 851 - Ochrona zdrowia 8.000,-zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,-zł
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 7.345,-zł
Rozdział 85415 - świetlice szkolne 7.345,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 310,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.510,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 300,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 100,-zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.484,-zł
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 26.484,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.484,-zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 25.000,-zł

 

 
§ 5
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 16.199.862,-zł
- po stronie wydatków 20.215.562,-zł

 
§ 6
Zmienia się teść załącznika do uchwały budżetowej Nr XV/85/2007 z dnia 18 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2008 rok w sposób następujący :
- załącznik nr 3 do uchwały Zadania inwestycyjne w 2008 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

 
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 8
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie do uchwały XXIX/173/2008

 
Niniejszą uchwałę zostają zwiąkszone planowane dochody o kwotę 357.884,-zł tytułu;
- dofinansowanie z TFOGR na drogę w Zagórzu Śląskim 61.920,-zł,
- zwiąkszenie dochodów z tytułu opłat za mieszkania 109.100,-zł,
- ponadplanowe dochody ze sprzedaży mienia 70.000,-zł,
- ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych 70.000,-zł,
- ponadplanowe dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 8.000,-zł,
- ponadplanowe dochody z opłaty planistycznej 15.000,-zł,
- ponadplanowe dochody z odsetek 15.000,-zł,
- zwiąkszenie subwencji ogólnej 3.864,-zł,
- ponadplanowe dochody z wynajmu autobusów 5.000,-zł.
W § 2 zmniejszone zostały planowane dochody o kwotę 43.000,-zł z czego 35.000,-zł podatku od czynności cywilnoprawnych zostało przeniesione do innego rozdziału jako dochody od osób fizycznych a nie prawnych, natomiast 8.000,-zł to zmiana klasyfikacji opłaty planistycznej.
§ 3 uchwały to zmiany dokonane na wnioski dyrektorów poszczególnych jednostek oświaty zmniejszenia planowanych wydatków zamykają się kwotę 38.238,-zł,
W § 4 zwiąkszone zostają planowane wydatki na następujące ich rodzaje:
- zwiąkszenie o kwotę 70.000,-zł na zadaniu dotyczącym drogi w Michałkowej,
- zwiąkszenie wydatków w gospodarce mieszkaniowej 144.100,-zł,
- zwiąkszenie wydatków w urządzie 41.000,-zł,
- zwiąkszenie wydatków na promocję 10.000,-zł,
- przeniesienia między działami w oświacie 30.893,-zł, w Świetlicach 7.345,-zł oraz zwiąkszenie planowanych wydatków na dowożenie 15.300,-zł,
- zwiąkszenie wydatków na zakupy w przeciwdziałaniu alkoholizmowi 8.000,-zł,
- zwiąkszenie wydatków na oświetlenie ulic 26.484,-zł.
Wszystkie dokonane zmiany mają zapewni Ä? prawidłowe wydatki oraz pozostające zobowiązania we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.
Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 16.199.862,-zł natomiast wydatki 20.215.562,-zł.

 

 

 

 
Sporządził LM
Zadania inwestycyjne w 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIX/173/ 2008 z dnia 29 grudnia 2008r

w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
 010
 01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
20.140.000
60.000

 
60.000

 

 
Urząd Gminy
2.
 010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
5.100.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
3.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna
w Walimiu
1.130.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
4.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
340.000
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
5
010
01010
Oczyszczalnia ścieków Dziećmorowice
-
3.000
3.000

 

 

 
Urząd Gminy
6
010
01038
Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno – edukacyjnej
500.000
500.000

 
100.000

 
400.000
Urząd Gminy
7.
 600
60016
Odbudowa drogi gminnej nr 208 w Michałkowej, Gmina Walim
Brak
180.000

 
180.000

 

 
Urząd Gminy
8
600
60016
Droga Dziećmorowice
Gmina Walim
Brak
150.000

 
150.000

 

 
Urząd Gminy
9.
600
60016
Odbudowa mostu – przepustu
drogowego w Walimiu ulica Cmentarna
Brak
75.000

 
75.000

 

 
Urząd Gminy
10.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
120.000

 
120.000

 

 
Urząd Gminy

 
11.
600
60016
Odbudowa ulicy Letniskowej w Zagórzu Śląskim
Brak
250.000

 
250.000

 

 
Urząd Gminy
12
600
60016
Odbudowa mostu przy ul. Górnej 3
w Jugowicach
Brak
55.000

 
55.000

 

 
Urząd Gminy
13.
600
60016
Program i ewidencja dróg
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
14.
600
60016
Odbudowa drogi gminnej nr 17 na Podlesiu, obręb Olszyniec
Brak
52.000

 
52.000

 

 
Urząd Gminy
15
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica
Kolejowa w Olszyńcu
Brak
90.000

 
90.000

 

 
Urząd Gminy
16
600
60016
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
450.000
30.000

 
30.000

 

 
Urząd Gminy
17
600
60078
Odbudowa drogi gminnej ulica Kolejowa w Olszyńcu
Brak
300.000

 

 
300.000

 
Urząd Gminy
18
600
60078
Odbudowa mostu – przepustu drogowego w Walimiu ulica Cmentarna
Brak
192.000

 

 
192.000

 
Urząd Gminy
19
600
60078
Odbudowa mostu przy ul. Górnej 3
w Jugowicach
Brak
136.000

 

 
136.000

 
Urząd Gminy
20
600
60078
Odbudowa drogi gminnej nr 17 na Podlesiu, obręb Olszyniec
Brak
102.000

 

 
102.000

 
Urząd Gminy
21
700
70001
Termomodernizacja budynku
ABK Długa 8
680.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
22
750
75023
Informatyzacja - powiat wałbrzyski online
Brak
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
23
750
75023
Wykonanie klimatyzacji II etap
50.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
24.
754
75412
Karosacja samochodu OSP Walim
Brak
190.000

 
190.000

 

 
Urząd Gminy
25
801
80114
Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.300.000
300.000

 
300.000

 

 
Urząd Gminy
26
801
80114
Termomodernizacja Zespołu
Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
1.900.000
2.060.000

 
860.000

 
1.200.000
Urząd Gminy
27
801
80114
Boiska kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym Walim, ul. Boczna działki 331, 356/5, 355/2
1.000.000
30.000
30.000

 

 

 
Urząd Gminy
28
852
85212
Zakup komputerów OPS
5.000
5.000
5.000

 

 

 
OPS Walim
29
852
85219
Zakup komputerów OPS
10.000
10.000
10.000

 

 

 
OPS Walim
30.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

 
478.000
36.000

 
442.000

 
Urząd Gminy
31.
900
90004
Odbudowa Parku przy ul. Kościuszki w Walimiu
100.520
100.520
100.520

 

 

 
Urząd Gminy
32.
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
695.000
695.000

 
695.000

 

 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
38.400.520
6.458.520
229.520
3.457.000
1.172.000
1.600.000

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-01-06 11:06:24
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-12-29 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:39
Ilość wyświetleń:1566

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij