Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXVIII/161/08 z dnia 2008-12-15 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009


 

UCHWAŁA NR XXVIII/161 /2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 15 grudnia 2008 r.

 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz
art. 165, art. 173, art.184, art. 188 ust.2 art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala, co nastÄ?puje:

 
§1
1. Dochody budżetu w wysokości 14.838.202,-zł zgodnie z załÄ?cznikiem nr 1, w tym:
- dochody bieżące 13.695.842,-zł
- dochody majątkowe 1.142.360,-zł
- dochody własne w wysokości 6.935.385,-zł
- subwencja ogólna w wysokości 4.701.562,-zł
- dotacje celowe w wysokości 3.201.255,-zł

 
2. Wydatki budżetu w wysokości 18.272.567,-zł zgodnie z załÄ?cznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 13.700.567,-zł tym:
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.631.669,-zł
* dotacje z budżetu w wysokości 551.000,-zł
* wydatki na obsługÄ? długu gminy w wysokości 214.000,-zł
* wydatki z tytułu poręczeń 109.050,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4.572.000,-zł
* w tym inwestycyjne w wysokości 4.572.000,-zł
§ 2
1. Deficyt budżetu w wysokości 3.434.365,-zł
2. Przychody budżetu na kwotę 4.070.000,-zł oraz rozchody budżetu gminy na kwotę
635.635,-zł zgodnie z załÄ?cznikiem nr 4.
3. Ĺąródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zacięgnięcia
kredytów i pożyczek na kwotę 4.070.000,-zł
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu
zacięgniętych kredytów i pożyczek na kwotę 635.635,-zł finansowane będą z kredytów
i pożyczek.
5. Prognozą kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załÄ?cznik nr 12.

 

 
§ 3
1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.000,-zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie
wydatków bieżących - organizacja robót publicznych.
3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,-zł.

 

 

 
§ 4
1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
2.088.110,-zł oraz dochody związane z realizację tych zadań, podlegające przekazaniu do
budżetu państwa w wysokości 9.000,-zł, zgodnie z załÄ?cznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z
załącznikiem nr 6.

 
§ 5
Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane
zgodnie z załÄ?cznikiem nr 7.

 
§ 6
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych w wysokości 520.000,-zł w tym:
- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 520.000,-zł zgodnie z
załącznikiem nr 8
2.Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 81.000,-zł w tym:
- na cele publiczne związane z realizację zadań gminy, których realizacja może być zlecona
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu
osięgnięcia zysku w wysokości 81.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

 
§ 7
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej, określony w załÄ?czniku nr 10.

 

 
§ 8
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 100.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych:
- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 93.000,-zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 7.000,-zł.

 
§ 9
1.Ustala się wykaz wydatków związanych z realizację zadań inwestycyjnych,
zgodnie z załÄ?cznikiem nr 3.
2.Ustala się limity wydatków związanych z realizację wieloletnich programów
inwestycyjnych, zgodnie z załÄ?cznikiem nr 11.

 

 
§ 10
Ustala się limity zobowiązał z tytułu zacięganych kredytów i pożyczek :
- krótkoterminowych na pokrycie występującego w cięgu roku przejściowego deficytu
budżetu w wysokości 500.000,-zł,
- długoterminowych w wysokości 4.070.000,-zł.

 

 

 

 
§ 11
1. Upoważnia się Wójta do zacięgania zobowiązał:
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w cięgu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 500.000,-zł,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów
objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych
w załÄ?czniku nr 11,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
cięgłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty
500.000,-zł.

 
2. Upoważnia się Wójta do:
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w
planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia z mocć obowiązującą od 1 stycznia 2009
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy.

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy

 
Zuzanna Bodurka
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII /161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

 

 

 
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

 
w złotych
Dział
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan 2009
Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe
1
2
3
4
5
6
600

 
Transport i łączność
2.000
2.000

 

 
0830
Wpływy z usług
2.000
2.000

 
700

 
Gospodarka mieszkaniowa
1.998.400
1.298.400
700.000

 
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
19.000
19.000

 

 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1.279.400
1.279.400

 

 
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700.000
-
700.000
710

 
Działalność usługowa
6.000
6.000

 

 
0830
Wpływy z usług
3.000
3.000

 

 
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3.000
3.000

 
750

 
Administracja publiczna
90.372
90.372

 

 
0830
Wpływy z usług
1.000
1.000

 

 
0920
Pozostałe odsetki
10.000
10.000

 

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
69.122
69.122

 

 

 

 

 
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
250
250

 

 
2440
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
10.000
10.000

 
751

 
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
988
988

 

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
988
988

 
754

 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1.000
1.000

 

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1.000
1.000

 
756

 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4.876.535
4.876.535

 

 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.842.535
1.842.535

 

 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
1.000
1.000

 

 
0310
Podatek od nieruchomości
2.303.000
2.303.000

 

 
0320
Podatek rolny
90.000
90.000

 

 
0330
Podatek leśny
50.000
50000

 

 
0340
Podatek od środków transportowych
60.000
60.000

 

 
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
10.000
10.000

 

 
0360
Podatek od spadków i darowizn
30.000
30.000

 

 
0370
Opłata od posiadania psów
2.000
2.000

 

 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
30.000
30.000

 

 
0430
Wpływy z opłaty targowej
8.000
8.000

 

 
0440
Wpływy z opłaty miejscowej
10.000
10.000

 

 
0480
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

 
100.000
100.000

 

 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
50.000
50.000

 

 
0500
Podatek od czynności cywilno – prawnych jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów.
250.000
250.000

 

 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 
40.000
40.000

 
758

 
Różne rozliczenia
4.701.562
4.701.562

 

 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1.788.956
1.788.956

 

 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
387.794
387.794

 

 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa

 
2.524.812
2.524.812

 
801

 
Oświata i wychowanie
14.685
14.685

 

 
0830
Wpływy z usług
5.000
5.000

 

 
0920
Pozostałe odsetki
1.000
1.000

 

 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
8.685
8.685

 
852

 
Pomoc społeczna
2.702.300
2.702.300

 

 
0830
Wpływy z usług
25.000
25.000

 

 
0920

 
Pozostałe odsetki

 

 
1.000
1.000

 

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orazinnychzadań zleconych gminie ustawami
2.017.000
2.017.000

 

 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
659.100
659.100

 

 
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
200
200

 
900

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
444.360
2.000
442.360

 
0400
Wpływy z opłaty produktowej
2.000
2.000

 

 
6610
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
442.360
-
442.360

 

 
OGÓĹ?EM DOCHODY
14.838.202
13.695.842
1.142.360

 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/ 161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.


 

 
Wydatki budżetu gminy na 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Dział
Rozdział
Nazwa
Plan
na 2009 r.


 
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
Wynagro-
dzenia
Pochodne od
wynagro-dzeł
Dotacje
Wydatki na obsługÄ? długu
Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 010
 
Rolnictwo i Ĺ?owiectwo
2.000
2.000

 

 

 

 

 

 
 
 01030
Izby rolnicze
2.000
2.000

 

 

 

 

 

 
600
 
Transport i łączność
1.712.446
342.446
20.000
4.000

 

 

 
1.370.000
 
 60016
Drogi publiczne gminne
1.712.446
342.446
20.000
4.000

 

 

 
1.370.000
630

 
Turystyka
50.000

 

 

 

 

 

 
50.000

 
63095
Pozostała działalność
50.000

 

 

 

 

 

 
50.000
700
 
Gospodarka mieszkaniowa
2.152.400
2.128.400

 

 

 

 

 
24.000
 
 70001
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
2.052.400
2.028.400

 

 

 

 

 
24.000
 
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
100.000
100.000

 

 

 

 

 

 
 710
 
Działalność usługowa
156.000
156.000

 

 

 

 

 

 

 
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
150.000
150.000

 

 

 

 

 

 

 
71035
Cmentarze
6.000
6.000

 

 

 

 

 

 
750

 
Administracja publiczna
1.985.122
1.975.122
1.194.600
209.600

 

 

 
10.000

 
75011
Urządy wojewódzkie
69.122
69.122
54.600
9.600

 

 

 

 

 
75022
Rady gmin
96.000
96.000

 

 

 

 

 

 

 
75023
Urządy gmin
1.760.000
1.760.000
1.140.000
200.000

 

 

 

 

 
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
60.000
50.000

 

 

 

 

 
10.000
751

 
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
988
988
500
100

 

 

 

 

 
75101
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
988
988
500
100

 

 

 

 
754

 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
124.000
84.000
3.000

 

 

 

 
40.000

 
75403
Jednostki terenowe Policji
3.000
3.000
3.000

 

 

 

 

 

 
75495
Pozostała działalność
40.000

 

 

 

 

 

 
40.000

 
75412
Ochotnicze straże pożarne
70.000
70.000

 

 

 

 

 

 

 
75414
Obrona cywilna

 

 
11.000
11.000

 

 

 

 

 

 
756

 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 
54.000

 
54.000

 
49.000

 
5.000

 

 

 

 

 
75647
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
54.000
54.000
49.000
5.000

 

 

 

 
757

 
Obsługa długu publicznego
323.050
323.050

 

 

 
214.000
109.050

 

 
75702

 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
214.000
214.000

 

 

 
214.000

 

 

 
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
Samorządu terytorialnego
109.050
109.050

 

 

 

 
109.050

 
758

 
Różne rozliczenia
160.000
160.000

 

 

 

 

 

 

 
75818
Rezerwy ogólne i celowe
160.000
160.000

 

 

 

 

 

 
801

 
Oświata i wychowanie
5.307.770
3.307.770
2.097.700
377.220

 

 

 
2.000.000

 
80101
Szkoły podstawowe
1.583.100
1.583.100
1.084.000
196.900

 

 

 

 

 
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
192.960
192.960
117.100
22.600

 

 

 

 

 
80110
Gimnazja
989.400
989.400
681.600
121.900

 

 

 

 

 
80113
Dowożenie uczniów do szkół
335.145
335.145
100.800
17.320

 

 

 

 

 
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
2.152.000
152.000
114.200
18.500

 

 

 
2.000.000

 
80146
Doksztańcanie i doskonalenie nauczycieli
14.980
14.980

 

 

 

 

 

 

 
80195
Pozostała działalność
40.185
40.185

 

 

 

 

 

 
851

 
Ochrona zdrowia
100.000
100.000
41.200
4.300

 

 

 

 

 
85153
Zwalczanie narkomanii
7.000
7.000
4.000

 

 

 

 

 

 
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
93.000
93.000
37.200
4.300

 

 

 

 
852

 
Pomoc społeczna
3.572.000
3.572.000
273.000
60.400

 

 

 

 

 
85202
Domy Pomocy Społecznej
120.000
120.000

 

 

 

 

 

 

 
85212
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.790.000
1.790.000
35.000
16.400

 

 

 

 

 
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
23.000
23.000

 

 

 

 

 

 

 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
774.000
774.000

 

 

 

 

 

 

 
85215
Dodatki mieszkaniowe
300.000
300.000

 

 

 

 

 

 

 
85219
Ośrodki pomocy społecznej
320.000
320.000
238.000
44.000

 

 

 

 

 
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
115.000
115.000

 

 

 

 

 

 

 
85295
Pozostała działalność

 

 
130.000
130.000

 

 

 

 

 

 
853

 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
15.000
15.000
4.000
1.000

 

 

 

 

 
85333
Powiatowe urządy pracy
15.000
15.000
4.000
1.000

 

 

 

 
854

 
Edukacyjna opieka wychowawcza
183.291
183.291
138.480
25.569

 

 

 

 

 
85401
świetlice szkolne
183.291
183.291
138.480
25.569

 

 

 

 
900

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1.608.500
580.500
104.000
19.000

 

 

 
1.028.000

 
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
478.000

 

 

 

 

 

 
478.000

 
90003
Oczyszczanie miast i wsi
193.000
193.000
104.000
19.000

 

 

 

 

 
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
100.000
50.000

 

 

 

 

 
50.000

 
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
300.000
300.000

 

 

 

 

 

 

 
90095
Pozostała działalność
537.500
37.500

 

 

 

 

 
500.000
921

 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
685.000
635.000

 

 
470.000

 

 
50.000

 
92114
Pozostałe instytucje kultury
380.000
330.000

 

 
330.000

 

 
50.000

 
92116
Biblioteki
140.000
140.000

 

 
140.000

 

 

 

 
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
165.000
165.000

 

 

 

 

 

 
926

 
Kultura fizyczna i sport
81.000
81.000

 

 
81.000

 

 

 

 
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
81.000
81.000

 

 
81.000

 

 

 

 

 
OGÓĹ?EM
18.272.567
13.700.567
3.925.480
706.189
551.000
214.000
109.050
4.572.000


 

 

 
Zadania inwestycyjne w 2009r Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica Szkolna w Walimiu
Brak
100.000

 
100.000

 

 
Urząd Gminy
2.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
150.000

 
150.000

 

 
Urząd Gminy

 
3.
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica Drzymały w Zagórzu Śląskim
Brak
200.000

 
200.000

 

 
Urząd Gminy
4.
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica Wąska i Kolejowa w Olszyńcu
Brak
200.000

 
200.000

 

 
Urząd Gminy
5.
600
60016
Odbudowa przepustu i muru oporowego przy ulicy Mickiewicza
Brak
100.000

 
100.000

 

 
Urząd Gminy
6.
600
60016
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
Brak
420.000

 
420.000

 

 
Urząd Gminy
7.
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
100.000

 
100.000

 

 
Urząd Gminy
8.
600
60016
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Brak
100.000

 
100.000

 

 
Urząd Gminy
9.
630
63095
Odbudowa szlaków turystycznych
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
10.
700
70001
Wykonanie wc, kanalizacji i szamba
w zasobach mieszkaniowych
Brak
24.000

 
24.000

 

 
Urząd Gminy
11.
750
75075
Zakup i instalacja kiosków informacyjnych
Brak
10.000

 
10.000

 

 
Urząd Gminy
12.
801
80114
Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.600.000
2.000.000

 
2.000.000

 

 
Urząd Gminy
13.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

 
478.000
36.000

 
442.000

 
Urząd Gminy
14
900
90004
Odbudowa parku przy ulicy Kościuszki w Walimiu II etap
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
15.
900
90095
Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno-edukacyjnej
500.000
500.000

 
500.000

 

 
Urząd Gminy
16.
921
92109
Dotacja inwestycyjna dla Centrum KiT w Walimiu
50.000
50.000

 
50.000

 

 
Centrum KiT w Walimiu

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
7.150.000
4.572.000
36.000
4.094.000
442.000

 

 

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.
Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
2008 r.
1
2
3
4
Przychody ogółem:
 
4.070.000
1.
Kredyty i pożyczki
§ 952
4.070.000
2.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903

 
3.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951

 
4.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944

 
5.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957

 
6.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931

 
7.
Inne źródła (wolne środki)
§ 955

 
Rozchody ogółem:
 
635.635
1.
Spłaty kredytów
§ 992
269.035
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
366.600
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963

 
4.
Udzielone pożyczki
§ 991

 
5.
Lokaty
§ 994

 
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982

 
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995

 

 
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych

 
Dział
Rozdział
§
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
(6+10)
z tego:
Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki
majątkowe
Wynagrodzenia

 

 

 
Pochodne od wynagrodzeń

 

 

 

 
lll
świadczenia
społeczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 750
75011
2010
69.122
69.122
69.122
54.600
9.600

 

 
 751
75101
2010
988
988
988
500
100

 

 
754
75414
2010
1.000
1.000
1.000

 

 

 

 
852
85212
2010
1.790.000
1.790.00
1.790.000
35.000
16.400
1.597.000

 
852
85213
2010
23.000
23.000
23.000

 

 

 

 
852
85214
2010
204.000
204.000
204.000

 

 
204.000

 
Ogółem 2.088.110
2.088.110
2.088.110
90.100
26.100
1.801.000
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej

 

Dział
Rozdział
§
Kwota
Dochody budżetu gminy 5%
Kwota
750
75011
0690
5.000
75011 § 2360
250
852
85212
0970
4.000
85212 § 2360
200

 
Razem

 

 
9.000

 
450


 
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

 

Dochody i wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Dział
Rozdział
§
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
(6+10)
z tego:
Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki
majątkowe
wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń

 
świadczenia społeczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 710
71035
2020
3.000
3.000
3.000
-
-
-
-
Ogółem 3.000
3.000
3.000
-
-
-
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

 

 
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych

 
Lp.
Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych** na początek roku
Przychody*
Wydatki
Stan środków obrotowych** na koniec roku
Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
ogółem
w tym:
ogółem
w tym: wpłata do budżetu
dotacje
z budżetu***
W tym:
§ 2650
inwestycje

 

 

 

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I.
Dochody własne jednostek budżetowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stołówka szkolna
23.162
155.500

 

 

 
155.500

 
23.162

 
 
Pomoce naukowe Szkoły
Podstawowe
2.120
1.500

 

 

 
1.500

 
2.120

 
 
Pomoce naukowe
Gimnazjum
348
3.500

 

 

 
3.500

 
348

 
Ogółem
25.630
160.500

 

 

 
160.500

 
25.630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*dochody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** stan środków pieniężnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

 

 

 
Dotacje podmiotowe i celowe w 2009 r.

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa instytucji kultury
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
1.
921
92114
Pozostałe Instytucje Kultury
380.000
2.
921
92116
Gminna Biblioteka Publiczna
140.000
OGÓĹ?EM 520.000
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia15 grudnia

 
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

 

 

 

 

 

 
w złotych

 
Lp.
Dział
Rozdział
§*
Nazwa zadania
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
6
1.
926
92605
2820
Kultura fizyczna i sport
81.000
Ogółem
81.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

 

 
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
paragraf
Plan na 2009r.
I.
Stan środków obrotowych na początek roku

 
55.000
II.
Przychody

 
20.000
1.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
0690
20.000
III.
Wydatki

 
75.000

 
Wydatki bieżące

 
75.000
1.
Likwidacja dzikich wysypisk
4300
8.000
2.
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni
4300
23.000
3.
Opróżnianie ulicznych koszy na Ĺśmieci
4300
11.000
4.
Akcja „Sprzętanie świata 2009”
4210
2.000
5.
Edukacja ekologiczna
4210
2.000
6.
Wykonanie przykanalików w zasobach komunalnych
4210
4300

 
5.000
5.000

 
7.
Zakup usług pozostałych
-dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu
4300
10.000
8.
Zakup koszy ulicznych
4210
4.000
9.
Wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy środowiskowej w Glinnie
4300
4.000
10.
Odsetki i prowizje bankowe
4300
1.000
IV
Stan środków obrotowych na koniec roku

 
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WALIM

 
w tys. zł
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 31.12.08
Plan na 2009 r.
Prognoza na 2010r
Prognoza na 2011r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Poprawa standardu dróg gminnych
1
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Budowa parkingu przy Jeziorze Bystrzyckim
2008
2009
200
50
150
150
0
0
0
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
2
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
Remont drogi gminnej i odbudowa dwóch mostów
2008
2010
450
30
210
42
168
210
42
168
0
0
0
450
Wójt Gminy
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu
3
Budowa hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
Hala sportowa o wymiarach
36 x 19 m
2009
2010
6.700
100
2.000
300
1700
4.500
900
3.600
100
20
80
6.700
Wójt Gminy
4
Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym Walim, Boczna
Budowa dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią i zapleczem
2011
2011
1.500
0
0
0
0
0
0
0
1.500
834
666
1.500
Wójt Gminy
Zapewnienie dostępu do atrakcji turystycznych
5
Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim
Odbudowa konstrukcji i pokrycia mostu, wymiana lin
2009
2010
200
0
100
100
0
100
100
0
0
0
0
200
Wójt Gminy
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury
6
Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach
Przystosowanie budynku dworca na obiekt kultury
2009
2011
1.320
0
20
20
0
800
160
640
500
100
400
1.320
Dyrektor Centrum KiT

 
RAZEM

 

 

 
10.370
180
2.480
612
1.868
5.610
1.202
4.408
2.100
954
1.146
10.370

 

 
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/161/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.

Lp.
Wyszczególnienie
Kwota długu na dzieł 31.12.2008
Prognoza kwoty długu na 31 grudnia
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
3.769.834
7.204.199
6.389.164
5.772.182
5.185.200
4.728.000
4270.800
3.913.600
1.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
3.769.834
3.134.199
2.519.164
2.102.182
1.685.200
1.328.000
970.800
713.600
1.1.1
Pożyczek
984.600
618.000
272.000
136.000

 
-
-
-
1.1.2
kredytów
2.785.234
2.516.199
2.247.164
1.966.182
1.685.200
1.328.000
970.800
713.600
1.2
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

 
4.070.000

 

 

 

 

 
-
1.2.1
pożyczki

 

 

 

 

 

 

 
-
1.2.2
Kredyty

 
4.070.000

 

 

 

 

 
-
1.3
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Zaciągnięte zobowiązania

 
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Planowane zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
2.201.723
994.685
1.454.295
1.224.232
1.162.222
1.010.430
998.430
886.420
2.1
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
2.001.723
744.685
1.204.295
994.232
952.222
810.430
798.430
686.420
2.1.1
kredytów i pożyczek
2.001.723
635.635
815.035
616.982
586.982
457.200
457.200
357.200
2.1.2
wykup papierów wartościowych
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.3
udzielonych poręczeń
-
109.050
389.260
377.250
365.240
353.230
341.230
329.220
2.2
Spłata zobowiązał z tytułu prefinansowania
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3
Spłata odsetek i dyskonta
200.000
250.000
250.000
230.000
210.000
200.000
200.000
200.000
3.
Prognozowane dochody budżetowe
15.967.914
14.838.202
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.500.000
15.500.000
15.500.000
4.
Prognozowane wydatki budżetowe
19.983.614
18.272.567
13.545.705
13.775.768
13.937.778
14.489.570
14.501.570
14.613.580
5.
Prognozowany wynik finansowy
- 4.015.700
-3.434.365
1.454.295
1.224.232
1.162.222
1.010.430
998.430
886.420
6.
Relacje do dochodów (w %):
-
-
-
-
-
-
-

 
6.1
długu (art. 170 ust. 1) (1:3)
23,61
48,55
42,59
38,48
34,57
30,50
27,55
25,25
6.2
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1- 1,3):3
23,61
48,55
42,59
38,48
34,57
30,50
27,55
25,25
6.3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)
13,79
6,70
9,70
8,16
7,75
6,52
6,44
5,72
6.4
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
13,79
6,70
9,70
8,16
7,75
6,52
6,44
5,72


 

Lp.
Wyszczególnienie
Prognoza kwoty długu na 31 grudnia
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
2.856.400
1.800.000
800.000
-
-
-
-
-
1.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
456.400
200.000
-
-
-
-
-
-
1.1.1
Pożyczek
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2
Kredytów
456.400
200.000
-
-
-
-
-
-
1.2
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1
pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Kredyty
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Zaciągnięte zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Planowane zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
1.574.410
1.551.600
1.473.190
1.251.180
250.400
-
-

 
2.1
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
1.374.410
1.361.600
1.293.190
1.081.180
250.400
-
-

 
2.1.1
kredytów i pożyczek
1.057.200
1.056.400
1.000.000
800.000
-
-
-
-
2.1.2
wykup papierów wartościowych
-
-
-
-
-
-

 
-
2.1.3
udzielonych poręczeń
317.210
305.200
293.190
281.180
250.400

 

 

 
2.2
Spłata zobowiązał z tytułu prefinansowania
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3
Spłata odsetek i dyskonta
200.000
190.000
180.000
170.000
-
-
-
-
3.
Prognozowane dochody budżetowe
15.500.000
15.500.000
15.500.000
15.500.000
15.500.000
-
-

 
-
4.
Prognozowane wydatki budżetowe
13.200.000
13.200.000
13.200.000
13.200.000
13.200.000
-
-
-
5.
Prognozowany wynik finansowy
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
-
-
-
6.
Relacje do dochodów (w %):
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1
długu (art. 170 ust. 1) (1:3)
18,43
11,61
5,16
-
-
-
-
-
6.2
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1- 1,3):3
18,43
11,61
5,16
-
-
-
-
-
6.3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)
10,16
10,01
9,50
8,07
1,62
-
-
-
6.4
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
10,16
10,01
9,50
8,07
1,62
-
-
-

CZĘŚĆ OPISOWA DO
BUDŻETU GMINY WALIM NA 2009 ROK

 

 
Ustawa o finansach publicznych oraz Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego to dwa podstawowe akty regulujące gospodarką finansową każdej gminy.
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa :
 • źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
 • zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
Ĺąródła dochodów gmin zostały podzielone na :
 • dochody własne,
 • subwencje ogólne,
 • dotacje celowe z budżetu państwa.
W rozumieniu nowej ustawy dochodami własnymi gmin są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
Budżet Gminy Walim na 2009 rok został opracowany w oparciu o obowiązujący stan prawny wynikający z następujących ustaw:
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • ustawa o finansach publicznych,
 • ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 
Wielkości dochodów ujęte w budżecie przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o wielkości przyznanych środków, w oparciu o szacunki oraz w oparciu o wykonanie
za III kwartały roku bieżącego.
Otrzymane z Ministerstwa Finansów Pismo ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008r. zawiera roczne kwoty poszczególnych częśi subwencji ogólnej.
Załącznik do pisma Ministra Finansów informuje o wielkości i sposobie wyliczenia częśi subwencji oraz o planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 
Przy opracowaniu budżetu gminy obowiązywały następujące wskaźniki:
^ prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
wynosi 102,9%,
^ składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru
składki na ubezpieczenie społeczne.
Szczegółowe wskazówki zawiera również zarządzenie Wójta Gminy w sprawie opracowania budżetu gminy na 2009 rok.

 
Wójt Gminy w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów przygotowaĹ? uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009 rok, która została przyjęta przez Radę Gminy na sesji w miesięcu listopadzie 2008 roku. Do budżetu przyjęto wielkości podatków i opłat lokalnych ustalone na podstawie stawek uchwalonych przez radę gminy na 2009 rok.
Poszczególne kategorie powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości zostały przeliczone według tych stawek.
Podatek od środków transportowych dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony ustalono również na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy na 2009 rok.
Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB –3101 – 16/08 z dnia 10 października 2008r określa wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.
Pismo Wojewody DolnoŚląskiego nr FB. I. KS.3010 – 13/08 z dnia 22 października 2008 roku określa wielkość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
Plan dochodów budżetu gminy na rok 2009 wynosi 14.838.202,- zł.

 
Poniżej przedstawiamy wielkości dochodów ujęte w budżecie, które przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o przyznanych środkach oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały 2008 roku.

 

 
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

 
DZIAŁ 600 – Transport i łączność - dochody ogółem to kwota 2.000,-zł, są to środki z tytułu udostępniania parkingów na terenie gminy.

 
DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody ogółem to kwota 1.998.400,- zł
i obejmuje w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 700.000,- zł. Dochodem w tym dziale są również wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 19.000,- zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 1.279.400,-zł z czego od budynków zarządzanych przez ABK kwota 1.252.400,-zł a od budynków zarządzanych przez gminę 27.000,-zł.

 
DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – dochody ogółem to kwota 6.000,- zł są to dochody z tytułu opłaty za zającie miejsca na cmentarzu komunalnym w wysokości 3.000,-zł , które pobierane są na podstawie przyjętej przez radę gminy stosownej uchwały oraz dotacja na zadania powierzone czyli cmentarz wojenny w wysokości 3.000,-zł.

 
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – planowane dochody to kwota 90.372,- zł, obejmuje dotację na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 69.122,- zł,
5% udział gminy w dochodach z tytułu wykonywania zadań zleconych 250,-zł, dochody z pozostałych usług 1.000,-zł, odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych kwota 10.000,-zł oraz dofinansowanie z PFRON za zorganizowane stanowiska pracy dla osoby z orzeczoną niepełnosprawnościę kwota 10.000,-zł.

 
DZIAŁ 751 – Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 988,- zł i jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

 
DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody 1.000,- zł, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej z przeznaczeniem na obroną cywilną.

 
DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody ogółem 4.876.535,- zł obejmują wpływy ze wszystkich należnych gminie podatków;
 • dochodowy od osób fizycznych 1.842.535,-zł
 • dochodowy od osób prawnych 1.000,-zł
 • podatek od nieruchomości 2.303.000,-zł
 • podatek rolny 90.000,-zł
 • podatek leśny 50.000,-zł,
 • podatek od środków transportowych 60.000,-zł,
 • opłacany w formie karty podatkowej 10.000,-zł,
 • od spadków i darowizn 30.000,-zł,
 • opłata od posiadanie psów 2.000,-zł,
 • wpływy z opłaty skarbowej 30.000,-zł,
 • wpływy z opłaty targowej 8.000,-zł
 • wpływy z opłaty miejscowej 10.000,-zł
 • wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 100.000,-zł,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych 250.000,-zł,
 • wpływy z innych lokalnych opłat /opłata planistyczna / 50.000,-zł,
 • odsetki od nieterminowych płatności 40.000,-zł
Podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych ustalono w oparciu o powierzchnią podlegającą opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek wynikających z podjćtej przez radę gminy uchwały o podatkach i opłatach lokalnych na 2009 rok i jest to kwota 2.303.000,-zł.
Podatek rolny ustalono w oparciu o obowiązującą na 2009 rok cenę 1q żyta i wymiar wynosi
łącznie 90.000 zł a aktualna cena żyta stanowiąca podstawę naliczenia tego podatku wynosi 55,80 zł.
Podatek leśny ustalono również w oparciu o obowiązującą cenę 1 m3 drewna tartacznego, która wynosi 152,53zł za 1 m3 a łączny wymiar wynosi 50.000 zł.
Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie ilości pojazdów i stawki jaka będzie obowiązywała w roku 2009, a jego wielkość to kwota 60.000,- zł.
Opłata od posiadania psów to szacunek w wysokości 2.000,- zł, opłata skarbowa również szacunek w wysokości 30.000,-zł oraz przewidywane wpływy z opłaty planistycznej w kwocie 50.000,-zł.
Opłata targowa i miejscowa skalkulowana została w oparciu o wykonanie za III kwartały 2008 roku a ich łączna wielkość to kwota 18.000,- zł
Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 30.000,-zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 250.000,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 40.000,-zł to wielkości szacunkowe na poziomie wykonania za III kwartały 2008 roku i przewidywanego wykonania za 2008 rok.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają osiągnąć kwotę 1.842.535,- zł
a wynikają z pisma Ministerstwa Finansów z października 2008 roku, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to szacunek w wysokości 1.000,- zł.
Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie przewidywanych wpłat w oparciu o liczbę zarejestrowanych podmiotów sprzedających alkohol, i jest to kwota 100.000,-zł.
Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej to 10.000,-zł.

 

 
DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – dochody ogółem to kwota 4.701.562,- zł i obejmują następujące rodzaje subwencji tj.
-subwencja oświatowa 2.524.812,- zł
-subwencja wyrównawcza 1.788.956,- zł
-subwencja równoważąca 387.794,- zł
Wielkości te wynikają z pisma Ministerstwa Finansów ST3 4820/21/2008
z dnia 10 października 2008 roku.

 
DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów 14.685,-zł zawiera odsetki od środków pozostających na koniec okresu na rachunkach bankowych kwota 1.000,-zł oraz dotacja na zadania własne w oświacie kwota 8.685,-zł oraz wpływy z usług 5.000,-zł.

 
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – dochody ogółem to kwota 2.702.300,- zł obejmują następujące dotacje:
- na świadczenia rodzinne 1.790.000,-zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.000,-zł
- na zasiłki i pomoc w naturze 624.000,-zł
- na koszty Ośrodka Pomocy Społecznej 129.100,-zł
- na dożywianie 110.000,-zł
R A Z E M 2.676.100,-zł

 
Ponadto dochodem jest odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez prywatny podmiot a jej wielkość skalkulowano na kwotę 25.000,-zł.
Dochodem w tym dziale są również odsetki od środków pozostających na rachunkach w kwocie 1.000,-zł oraz dochody z realizacji zadań zleconych w wysokości 200,-zł.

 
DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody ogółem to kwota 444.360,-zł i są to środki z gminy Wałbrzych w wysokości 442.360,-zł przeznaczone na spłatą zobowiązał za oczyszczalnie ścieków wybudowaną we wsi Dziećmorowice oraz planowane wpływy z opłaty produktowej 2.000,-zł.

 
OGÓĹ?EM dochody to kwota14.838.202-zł z czego dochody bieżące to 13.695.842,-zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.142.360,-zł.

 

 
WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

 
Plan wydatków ogółem to kwota 18.272.567,- zł
Wynagrodzenia zostały zaplanowane na podstawie miesiąca września 2008 roku powiąkszone o wzrost dodatków stażowych, przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz została zaplanowana podwyżka wynagrodzeń w wysokości do 5%.

 
DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Ĺ?owiectwo – wydatki ogółem 2.000,- zł i są to składki na Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

 
DZIAŁ 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem 1.712.446,- zł z czego wydatki bieżące 342.446,- zł oraz wydatki inwestycyjne 1.370.000,- zł.
Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg, drobne naprawy i remonty dróg, zimowe utrzymanie itp., natomiast inwestycyjne to modernizacje i odbudowy dróg gminnych.
W ramach zaplanowanych środków przewiduje się :
- odbudową ulicy Szkolnej 100.000,-zł
- budowa parkingu w Zagórzu Śląskim 150.000,-zł
- odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim 200.000,-zł
- odbudowa ulicy Wąskiej i Kolejowej w Olszyńcu 200.000,-zł
- odbudowa przepustu i muru przy ulicy Mickiewicza 100.000,-zł
- remont ulicy Wyspiańskiego 420.000,-zł
- odbudowa ulicy Cmentarnej 100.000,-zł
- odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim 100.000,-zł

 
DZIAŁ 630 - Turystyka – wydatki ogółem 50.000,-zł i są to zarezerwowane środki na wydatki inwestycyjne w zakresie odbudowy szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych.

 
DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem 2.152.400,- zł są to wydatki bieżące w wysokości 2.128.400,-zł obejmujące wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży, podziały działek, podziały geodezyjne oraz opłaty urbanistyczne kwota 100.000,-zł oraz wydatki na gospodarką mieszkaniową w wysokości 2.052.400,-zł w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 24.000,-zł.

 
DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem 156.000,- zł z czego na plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 150.000,- zł w ramach których będą realizowane plany zagospodarowania w kolejnych wioskach. Na Cmentarz Ofiar Faszyzmu 6.000,- zł są to środki na opłacenie usług porządkowych na cmentarzu wojennym zgodnie z podpisaną umową 3.000,-zł oraz prace remontowe przy ogrodzeniu na kwotę 3.000,-zł.

 
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem 1.985.122,- zł .
W ramach tego działu wyodrębniono wydatki na:
- Urządy Wojewódzkie 69.122,- zł
- Rady Gmin 96.000,- zł
- Urządy Gmin 1. 760.000,- zł
- Promocja gminy 60.000,- zł
Wydatki na urządy wojewódzkie ponieważ jest to zadanie zlecone, w całości powinny być pokryte dotację z budżetu wojewody, jednak część wydatków nie znajduje w niej pokrycia i są wówczas realizowane ze środków własnych budżetu gminy.
Pozostałe wymienione wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania rady gminy 96.000,-zł, koszty urządu gminy w wysokości 1.760.000,-zł.
W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję gminy w wysokości 60.000,-zł, zostały one zarezerwowane na niezbędne wydatki bieżące 50.000,-zł oraz na zakup kiosku informacyjnego 10.000,-zł.

 
DZIAŁ 751 – Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki ogółem 988,- zł, są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i w całości są finansowane z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

 
DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 124.000,- zł, obejmuje wydatki na ochotnicze straże pożarne w wysokości 70.000,- zł
są to bieżące koszty utrzymania jednostek straży pożarnej w Walimiu i Zagórzu Śląskim.
W dziale tym znajduję się również wydatki na obroną cywilną w wysokości 11.000,- zł, które w kwocie 1.000,-zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast 10.000,-zł to własne wydatki bieżące na obroną cywilną.
Zabezpieczono również środki na jednostki terenowe policji w wysokości 3.000,-zł, oraz na wykonanie monitoringu kwota 40.000,-zł.

 

 
DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan wydatków 54.000,-zł są to środki na wypłatą wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat stanowiących dochody gminy oraz na dostarczenie nakazów do podatników.

 
DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki 323.050,- zł, są to
środki w wysokości 214.000,-zł zaplanowane na spłatą odsetek od już zacięgniętych kredytów w bankach oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od planowanych do zacięgnięcia kredytów i pożyczek a także zaplanowane wydatki z tytułu poręczenia pożyczki dla WZWiK w kwocie 109.050,-zł.
Liczba zacięganych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach wzrasta w związku z czym wielkość odsetek w kolejnych latach jest planowana w wyższej kwocie.

 
DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – planowane wydatki 160.000,- zł i jest to utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków czyli kwota 50.000,-zł oraz rezerwa celowa na organizację robót publicznych w wysokości 50.000,-zł.
W ramach przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego w budżecie istnieje obowiązek utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe i w naszym budżecie jest to kwota 60.000,-zł.

 
DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – wydatki ogółem 5.307.770,- zł i są to wydatki bieżące w wysokości 3.307.770,-zł i inwestycyjne w kwocie 2.000.000,-zł.
Wydatki bieżące obejmują :
- szkoły podstawowe 1.583.100,-zł
 • oddziały przedszkolne 192.960,-zł
 • gimnazja 989.400,-zł
 • dowożenie uczniów do szkół 335.145,-zł
 • zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 152.000,-zł
- doksztańcanie i doskonalenie nauczycieli 14.980,-zł
- pozostała działalność 8.685,-zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 31.500,-zł
oraz wydatek inwestycyjny w wysokości 2.000.000,-zł czyli planowane wydatki na rozpoczącie budowy hali widowiskowo-sportowej.

 
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków ogółem 100.000,- zł i są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 93.000,-zł oraz na zwalczanie narkomani w wysokości 7.000,-zł
środki będą wydatkowane zgodnie z opracowanym i poddanym do przyjęcia przez radę gminy planem wydatków w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz planem zwalczania narkomani.

 

 

 
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków 3.572.000,- zł i obejmuje środki na
- domy pomocy społecznej 120.000,-zł
- świadczenia rodzinne 1.790.000,-zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 23.000,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze 774.000,- zł
- dodatki mieszkaniowe 300.000,- zł
- koszty ośrodka pomocy społecznej 320.000,- zł
- usługi opiekuńcze 115.000,- zł
- dożywianie 110.000,-zł
- prace społecznie użyteczne 20.000,-zł
Z planowanych wydatków dotyczących pomocy społecznej kwota 2.676.100,-zł pochodzi z dotacji celowych natomiast 895.900,-zł to środki własne.

 
DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki ogółem w wysokości 15.000,-zł to środki na koszty rzeczowe funkcjonowania filii urządu pracy.

 
DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 183.291,- zł , są to planowane wydatki na prowadzenie Ĺświetlic dzieciących w szkołach podstawowych w Walimiu i w Jugowicach.

 
DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –plan wydatków1.608.500,- zł z czego bieżące 580.500,- zł oraz inwestycyjne 1.028.000,- zł.
Wydatki bieżące zawierają środki na utrzymanie czystości w gminie 193.000,- zł, środki na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 300.000,-zł, na utrzymanie zieleni kwota 50.000,- na wykonanie placu zabaw w Zagórzu Śląskim 25.000,-zł oraz na wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku 12.500,-zł.
Wydatki inwestycyjne czyli 1.078.000,-zł to planowana spłata zobowiązał za wykonaną oczyszczalnie ścieków we wsi Dziećmorowice kwota 478.000,-zł, na II etap odbudowy parku w Walimiu kwota 50.000,-zł oraz 500.000,-zł na zadanie, które ma być realizowane we wsi Dziećmorowice w ramach Programu Odnowy Miejscowości.

 
DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków 685.000,- zł, są to środki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury tj. dla biblioteki 140. 000,- zł oraz dla Centrum Kultury i Turystyki dotacja podmiotowa 330.000,-zł oraz dotacja inwestycyjna 50.000,-zł.
Jako planowany wydatek ujęto kwotę 165.000,-zł zarezerwowaną na ochronę zabytków, z czego 160.000,-zł dotyczy Zamku Grodno natomiast pozostała kwota 5.000,-zł na inne zabytki.

 
DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków 81.000,- zł, są to środki na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie krzewienie kultury fizycznej i sportu.

 
WYDATKI OGÓĹ?EM TO KWOTA 18.272.567,- ZĹ?

 
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami to deficyt budżetowy w
wysokości 3.434.365,- zł, który należy powiąkszyć o przypadające do spłaty w 2009 roku raty kredytów i pożyczek.

 

 
W roku 2009 przypadają do spłaty następujące raty:
- kredyt z Banku DnB NORD /BISE/ 12 rat 23.782,-zł
- kredyt z Banku DnB NORD / BISE/ 12 rat 28.053,-zł
- kredyt z Banku DnB NORD/BISE/ 12 rat po 5.000,-zł 60.000,-zł
- kredyt Nordea Bank Polska 57.200,-zł
- kredyt Bank Ochrony środowiska 100.000,-zł
- pożyczka WFOĹ?iGW 15.000,-zł
- pożyczka WFOĹ?iGW 40.000,-zł
- pożyczka WFOĹ?IGW 20.600,-zł
- pożyczka WFOĹ?IGW 195.000,-zł
- pożyczka WFOĹ?iGW 96.000,-zł

 
Ogółem do spłaty w 2009 roku przypada kwota 635.635-zł , a łączny niedobór to kwota 4.070.000,-zł.

 
W budżecie 2009 roku są zaplanowane do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
- odbudowa drogi gminnej ulica Szkolna w Walimiu 100.000,-zł
- budowa parkingu w Zagórzu Śląskim 150.000,-zł
- odbudowa drogi gminnej ulica Drzymały w Zagórzu Śląskim 200.000,-zł
- odbudowa drogi gminnej ulica Wąska i Kolejowa w Olszyńcu 200.000,-zł
- odbudowa przepustu i muru oporowego przy ulicy Mickiewicza 100.000,-zł
- budowa hali sportowo-widowiskowej w Walimiu 2.000.000,-zł
- spłata zobowiązał za oczyszczalnie ścieków 478.000,-zł
- dotacja inwestycyjna do zasobów mieszkaniowych
/wykonanie kanalizacji i przyłączy/ 24.000,-zł
- remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami 420.000,-zł
- odbudowa drogi gminnej ulica Cmentarna w Walimiu 100.000,-zł
- odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim 100.000,-zł
- zakup i instalacja kiosku informacyjnego 10.000,-zł
- odbudowa parku przy ulicy Kościuszki II etap 50.000,-zł
- budowa 2 placów zabaw oraz małej architektury rekreacyjnej
i informacyjno- edukacyjnej 500.000,-zł
- dotacja inwestycyjna dla Centrum KiT w Walimiu 50.000,-zł
- budowa szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych 50.000,-zł
- wykonanie monitoringu 40.000,-zł
Ogółem wydatki inwestycyjne to kwota 4.572.000,-zł co stanowi 25,02% ogółu wydatków.
CzÄ?Ĺścię składową uchwały budżetowej jest plan dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.
Planowane przychody tego funduszu zamykają się kwotę 20.000,- zł , są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian dokonywane przez podmioty działające na terenie gminy.
Na dzieł przygotowania budżetu na rachunku bankowym pozostawały środki w wysokości 55.000,-zł, które do kośca roku 2008 nie zostaną wydatkowane .
Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 75.000,-zł i zawierają następujące ich rodzaje:
- likwidacja dzikich wysypisk 8.000,-zł
- utrzymanie i urządzanie terenów zieleni 23.000,-zł
- opróżnianie ulicznych koszy na Ĺśmieci 11.000,-zł
- zakup worków i rękawic na Akcję Sprzętanie świata 2009 2.000,-zł
- wykonanie przykanalików w zasobach komunalnych 10.000,-zł
- edukacja ekologiczna 2.000,-zł
- dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu 10.000,-zł
- zakup koszy ulicznych 4.000,-zł
- wykonanie oczyszczalni ścieków w świetlicy w Glinnie 4.000,-zł
- odsetki i prowizje bankowe 1.000,-zł

 
W 2009 roku będą nadal funkcjonowały dwie zreorganizowane samorządowe instytucje kultury, które będą otrzymywały dotację podmiotową i celową z budżetu gminy.

 
Dla instytucji kultury w projekcie budżetu roku 2009 przewidziano dotację w wysokości 520.000,- zł w tym dotacja na inwestycje 50.000,-zł oraz dotacje na wydatki bieżące 470.000,-zł.

 
Administracja Budynków Komunalnych po przekształceniu w spółkÄ? z o.o. wykonuje w oparciu o podpisana umową z gminę obsługÄ? zasobów mieszkaniowych na tym samym poziomie co poprzednio. W projekcie budżetu przewidziano środki na gospodarką mieszkaniową w wysokości 2.052.400,-zł.

 
Dla zwiąkszenia dochodów oraz opodatkowania wszystkich mieszkańców podejmowane są czynności mające na celu wprowadzenie obowiązku corocznego składania informacji i deklaracji podatkowych. Ponadto systematycznie będą przeprowadzane kontrole podatników w poszczególnych wsiach w zakresie rzetelności złożonych dokumentów.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WALIM do budżetu na rok 2009

 
Zgodnie z art. 180 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
Wójt Gminy w Walimiu przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

 
1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności
Planuje się, że powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Walim na koniec 2008 roku wyniesie 575,1388 ha, w tym 22,48 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych. Do gminnego zasobu nieruchomości wchodzą grunty gminne stanowiące własność gminy z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz grunty Skarbu Państwa, będące w użytkowaniu wieczystym gminy o powierzchni 0,6412 ha. Gminny zasób nieruchomości na koniec 2008 roku wyniesie 553,30 ha.
Użytkowanie gminnego zasobu nieruchomości przedstawia się następująco:
 • Gminny Zespół Obsługi Szkół - 2,63 ha
 • Centrum Kultury i Turystyki - 0,64 ha
 • Ochotnicza Straż Pożarna - 0,61 ha
 • Nieruchomości budynkowe w administrowaniu ABK sp z o.o. – 13,59 ha
 • Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji – 2,2337 ha
 • Kluby sportowe - 2,551 ha
 • Działki siedliskowe i dożywotnie – 15,88 ha
 • Grunty wydzierżawione - 227,2586 ha
 • Grunty użytkowane z innych tytułów ( boiska) – 1,9252 ha
 • Grunty w tracie regulacji stanów prawnych – 0,12 ha
 • Grunty w bezpośrednim administrowaniu gminy – 285,8615 ha
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych do nieruchomości:
Gmina Walim posiada w użytkowaniu wieczystym 0,64 ha gruntów, będących własność Skarbu Państwa oraz 0,50 ha gruntów Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych ( ującie wody w Rzeczce)
W planie budżetu opracowanym na 2008 rok planowano, że powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy na koniec 2008 roku wyniesie572,10 ha, a wyniesie 575,1388.

 
3. Planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego w 2009 roku.
sprzedaż działek pod budową – 2,8290 ha
sprzedaż działek rolnych – 4,7246 ha
sprzedaż 22 lokali wraz z udziałem w gruncie 0,35 ha
łącznie planowane dochody z w/w tytułów wyniosą 700.000,-zł.

 
4. Planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, dzierżawy
- użytkowanie wieczyste i użytkowanie - 19 000 złotych
- czynsze dzierżawne za grunty - 27 000 złotych
łączne dochody z w/w tytułów 46. 000 złotych

 
5. Planowane wydatki w zakresie gospodarki nieruchomościami w 2009 roku.
Inwentaryzacje pomiarowo-szkicowe lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi 4.000,-zł
Wykonanie operatów ustalających wartość nieruchomości do sprzedaży 4.000,-zł
Wykonanie dokumentacji geodezyjno- kartograficznych 10.000,-zł
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży : ogłoszenia w prasie, odpisy z księg wieczystych, wypisy i wyrysy ze Starostwa Powiatowego 4000,-zł
Koszty notarialne i sadowe związane z prostowaniem udziałów nieruchomości
lokalowych 7.000,-zł
odszkodowania za przejącie nieruchomości pod drogi gminne w wyniku podziału 40.000,-zł
Założenie księg wieczystych dla nieruchomości gminnych nie posiadających urządzonych księg w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu 31.000,-zł
Planowane wydatki z w/w tytułów wyniosą 100.000,- zł

 
Planuje się, że powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy na koniec 2009 roku wyniesie 566,5888 ha tj. zmniejszy się o 8,55 ha w wyniku sprzedaży gruntów, regulacji stanów prawnych oraz nieodpłatnego nadania działek dożywotnich i siedliskowych.

 
Administracja Budynków Komunalnych spółka z o.o. zarządza mieniem komunalnym w skład którego wchodzi cały zasób mieszkaniowy.

 
Gminny Zespół Obsługi Szkół zarządza 6 budynkami szkolnymi oraz posiada na swoim stanie 2 pojazdy /autobusy/ do dowożenia uczniów do szkół.
Budynki szkół są umorzone w przedziale od 50 – 60%, budowle w granicach 80% natomiast pojazdy jeden umorzony w 100%, drugi nabyty w 2007 roku około 10%.
W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych w oświacie dokonano modernizacji wszystkich obiektów oświatowych.
Wartość brutto mienia komunalnego będącego w zarządzie jednostek oświaty wynosi 3.435.998,98zł.

 
DROGI GMINNE
Gmina posiada 270km dróg gminnych.
Głównie są to drogi polne dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych.
Dróg gminnych przeznaczonych do komunikacji drogowej jest 15,8 km. W wyniku realizacji inwestycji jakość nawierzchni dróg ulega stałej poprawie.

 
LASY
Gmina Walim posiada 69,17 ha lasów. Wartość drzewostanu według wyceny z 2008 roku wynosi 1.699.080,33zł.
Oprócz wymienionego majątku gmina posiada udziały w wysokości 10.000,-zł w Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu. Akt zawiązania spółki został podpisany 12.02.1991 roku i wielkość udziałów od tej pory nie uległa zmianie.
W wyniku przekształcenia zakładu budżetowego powołana do życia została spółka ze 100% udziałem gminy, wartość objętych przez gminę udziałów to kwota 50.777,85zł.
Na początek 2008 roku wartość netto rzeczowych aktywów trwałych wynosiła 47.397.371,28zł a ogółem aktywa trwałe 50.238.109,63zł.
W gminie w każdym roku budżetowym realizowane są zadania inwestycyjne w wyniku których następuje systematyczny wzrost majątku trwałego

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-12-22 07:58:37
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-12-15 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:38
Ilość wyświetleń:1371

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij