Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXVII/160/08 z dnia 2008-11-17 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2008 rok

w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2008 rok


 

UCHWAŁA NR XXVII/160/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 17 listopada 2008 r.

 

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2008 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 

 

 
§ 1
 
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2008 rok o kwotę 30.000,-zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,-zł
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury 30.000,-zł
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych 30.000,-zł
 
§ 2
Zwiąkszyć planowane wydatki w budżecie na 2008 rok o kwotę 30.000,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 30.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 30.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,-zł
 
         § 3
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 15.967.914,-zł
- po stronie wydatków 19.983.614,-zł

 
         § 4
 
Zmienia się teść załącznika do uchwały budżetowej Nr XV/85/2007 z dnia 18 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2008 rok w sposób następujący :
- załącznik nr 3 do uchwały Zadania inwestycyjne w 2008 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 12 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
         § 6
 
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.
 
 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 
 
 
Uzasadnienie

 
Niniejszej uchwale zostają dokonane przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w ramach programu rządowego istnieje konieczność ującia tego zadania w budżecie i zapewnienie własnego udziału w wysokości 50% wartości robót.
W budżecie 2008 zostanie zapewniona kwota 30.000,- zł natomiast w roku 2009 kwota 420.000,-zł z podziałem 210.000,-zł budżet gminy i 210.000,-zł budżet państwa.

 
Po dokonanych zmianach budżet wynosi po stronie dochodów 15.967.914,-zł oraz po stronie wydatków 19.983.614,-zł.

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządził LM
 
 
 
 
Zadania inwestycyjne w 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVII/160/ 2008 z dnia 17 listopada 2008r

w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
 010
 01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
20.140.000
60.000

 
60.000

 

 
Urząd Gminy
2.
 010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
5.100.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
3.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna
w Walimiu
1.130.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
4.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
340.000
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
5
010
01010
Oczyszczalnia ścieków Dziećmorowice
-
3.000
3.000

 

 

 
Urząd Gminy
6
010
01038
Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno – edukacyjnej
500.000
500.000

 
100.000

 
400.000
Urząd Gminy
7.
 600
60016
Odbudowa drogi gminnej nr 208 w Michałkowej, Gmina Walim
Brak
110.000

 
110.000

 

 
Urząd Gminy
8
600
60016
Droga Dziećmorowice
Gmina Walim
Brak
150.000

 
150.000

 

 
Urząd Gminy
9.
600
60016
Odbudowa mostu – przepustu
drogowego w Walimiu ulica Cmentarna
Brak
75.000

 
75.000

 

 
Urząd Gminy
10.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
120.000

 
120.000

 

 
Urząd Gminy

 
11.
600
60016
Odbudowa ulicy Letniskowej w Zagórzu Śląskim
Brak
250.000

 
250.000

 

 
Urząd Gminy
12
600
60016
Odbudowa mostu przy ul. Górnej 3
w Jugowicach
Brak
55.000

 
55.000

 

 
Urząd Gminy
13.
600
60016
Program i ewidencja dróg
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
14.
600
60016
Odbudowa drogi gminnej nr 17 na Podlesiu, obręb Olszyniec
Brak
52.000

 
52.000

 

 
Urząd Gminy
15
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica
Kolejowa w Olszyńcu
Brak
90.000

 
90.000

 

 
Urząd Gminy
16
600
60016
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
450.000
30.000

 
30.000

 

 
Urząd Gminy
17
600
60078
Odbudowa drogi gminnej ulica Kolejowa w Olszyńcu
Brak
300.000

 

 
300.000

 
Urząd Gminy
18
600
60078
Odbudowa mostu – przepustu drogowego w Walimiu ulica Cmentarna
Brak
192.000

 

 
192.000

 
Urząd Gminy
19
600
60078
Odbudowa mostu przy ul. Górnej 3
w Jugowicach
Brak
136.000

 

 
136.000

 
Urząd Gminy
20
600
60078
Odbudowa drogi gminnej nr 17 na Podlesiu, obręb Olszyniec
Brak
102.000

 

 
102.000

 
Urząd Gminy
21
700
70001
Termomodernizacja budynku
ABK Długa 8
680.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
22
750
75023
Informatyzacja - powiat wałbrzyski online
Brak
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
23
750
75023
Wykonanie klimatyzacji II etap
50.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
24.
754
75412
Karosacja samochodu OSP Walim
Brak
190.000

 
190.000

 

 
Urząd Gminy
25
801
80114
Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.300.000
300.000

 
300.000

 

 
Urząd Gminy
26
801
80114
Termomodernizacja Zespołu
Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
1.900.000
2.060.000

 
860.000

 
1.200.000
Urząd Gminy
27
801
80114
Boiska kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym Walim, ul. Boczna działki 331, 356/5, 355/2
1.000.000
30.000
30.000

 

 

 
Urząd Gminy
28
852
85212
Zakup komputerów OPS
5.000
5.000
5.000

 

 

 
OPS Walim
29
852
85219
Zakup komputerów OPS
10.000
10.000
10.000

 

 

 
OPS Walim
30.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

 
478.000
36.000

 
442.000

 
Urząd Gminy
31.
900
90004
Odbudowa Parku przy ul. Kościuszki w Walimiu
100.520
100.520
100.520

 

 

 
Urząd Gminy
32.
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
695.000
695.000

 
695.000

 

 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
38.400.520
6.388.520
229.520
3.387.000
1.172.000
1.600.000

 


 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
                Nr XXVII/160/2008 z dnia 17 listopada 2008r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WALIM

 
w tys. zł
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 30.12.07
Plan na 2008r.
Prognoza na 2009r
Prognoza na 2010r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy
1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
Budowa wodocięgu, kanalizacji i ującia wody
2008
2010
20.140
136
300
300
0
9.864
2.241
7.623
9.840
2.460
7.380
20.140
Wójt Gminy
2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
Budowa kanalizacji wraz z przyłączami
2008
2009
5.100
0
80
80
0
2.500
565
1.935
2.520
630
1.890
5.100
Wójt Gminy
3
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana Srebrna
w Walimiu
Budowa kanalizacji wraz z przyłączami
2008
2009
1.130
0
80
80
0
1.050
202,5
847,5
0
0
0
1.130
Wójt Gminy
4
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
Budowa kanalizacji wraz z przyłączami
2008
2009
340
0
40
40
0
300
45
255
0
0
0
340
Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 
L.p
Nazwa zadania
Opis zadania
Okres realizacji
Wartość
środki zrealizowane
do 30.12.07
Plan na 2008 r.
Prognoza na 2009r
Prognoza na 2010r
Razem wydatki
Wykonawca programu
Termin
rozpocz
Termin
zakoścz
kosztorysowa
szacunkowa
Ogółem
środki własne

 
Inne

 

 
Ogółem
środki własne

 
Inne
Ogółem
środki
własne
Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Poprawa standardu dróg gminnych
5
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Budowa parkingu przy Jeziorze Bystrzyckim
2008
2009
650
0
150
150
0
500
0
500
0
0
0
650
Wójt Gminy
6
Remont drogi gminnej ulica Wyspiańskiego w Walimiu wraz z dwoma mostami
Odbudowa nawierzchni i dwóch mostów
2008
2009
450
0
30
30
0
420
210
210
0
0
0
450
Wójt Gminy
Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu
7
Budowa hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
Hala sportowa o wymiarach
36 x 19 m
2009
2010
6.300
99
300
300
0

 
2.901
426
2.475
3.000
750
2.250
6300
Wójt Gminy

 
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej
8
Termomodernizacja Zespołu Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
Ocieplenie ścian, wymiana okien oraz modernizacja systemów grzewczych
2007
2008
1.915
15
1.900
700
1.200
0
0
0
0
0
0
1.915
Wójt Gminy

 

 
RAZEM

 

 

 
36.025
250
2.880
1.680
1.200
17.535
3.689,5
13.845,5
15.360
3.840
11.520
36.025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-11-19 10:16:04
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-11-17 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:38
Ilość wyświetleń:1292

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij