Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXVII/159/08 z dnia 2008-11-17 - w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.


 

Uchwała Nr XXVII/159/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 17 listopada 2008r.

 

 

 
w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami )w związku z art.21 ust.2 pkt2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U Nr 249,poz.2104 ze zm.
Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

 
Statut
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Walimiu

 
Postanowienia wstępne
§1.

 

 
 1. Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu zwany dalej GZOSz., jest gminną jednostkę budżetową.

 
 1. GZOSz. działa w oparciu o następujące akty prawne:
 • Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 2004r.
Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości(Dz. U. z 2002r.
Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów
publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020 z późniejszymi zmianami),

 
 1. GZOSz. działa na terenie gminy Walim.
 2. GZOSz. ma siedzibą w budynku Zespołu Szkół ul. Boczna 8, 58-320 Walim.
 3. GZOSz. prowadzi działalność na mieniu gminnym znajdującym się w użytkowaniu Zespołu Szkół w Walimiu przekazanym w trwały zarząd zarządzeniem Wójta Gminy, w drodze decyzji jawnej na podst.art.25 ust.1 o gospodarce nieruchomościami
 4. GZOSz. używa piecząci nagłówkowej o następującej treści:

 
GMINNY ZESPÓĹ? OBSŁUGI SZKÓĹ?
ul. Boczna 8 58-320 Walim
Tel.(074) 8457285
NIP 886-10-72-488, REG. 890367027
Organizacja, zarządzanie i finansowanie
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Walimiu

 
§2.
 1. GZOSz. ma strukturę bezwydziałową.
 2. W GZOSz. funkcjonują następujące stanowiska:
 • Kierownik
 • Główny Księgowy
 • Ref. Ds. administracyjnych i płac
 • Kierowca autobusu
 1. Wielkość stanu zatrudnienia GZOSz. ustala jego kierownik w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy Walim
 1. Nadzór nad GZOSz. sprawuje Wójt Gminy.

 
§3.
 1. GZOSz. kieruje kierownik zatrudniony przez Wójta Gminy.
 2. Kierownik GZOSz. jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w
stosunku do pracowników GZOSz.
3. Kierownik ustala szczegółowe zadania dla poszczególnych pracowników GZOSz.
4. Kierownik zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami GZOSz. Jest ich
zwierzchnikiem służbowym i wykonuje pozostałe czynności wynikające ze stosunku
pracy.

 

 

 
§4.

 
 1. Da zadań kierownika GZOSz. należy w szczególności:
 • reprezentowanie GZOSz. na zewnętrz,
 • racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi
w dyspozycji GZOSz.
 • opracowywanie planów dzialania GZOSz. i przedkładanie sprawozdań z ich
wykonania,
 • wykonywanie czynności nadzorczych w zakresie określonym w §7
 1. Bezpośrednim przełożonym kierownika GZOSz. jest Wójt Gminy.
 2. Wójt Gminy ustala zakres czynności dla kierownika GZOSz.

 

 
§5.
Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników GZOSz. określają
odrębne przepisy, odnoszące się do pracowników samorządowych.

 
§6.
 1. GZOSz. prowadzi działalność finansową na zasadach określonych dla jednostek
budżetowych.
 1. GZOSz. jest jednostkę samodzielnie bilansującą.
 2. Planowanie i dystrybucja środków finansowych odbywają się zgodnie z obowiązującą
klasyfikację budżetową.
 1. Podstawę gospodarki finansowej GZOSz. jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez kierownika GZOSz.

 
Cel przedmiotu działania
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Walimiu

 
§7.

 
 1. Celem działania GZOSz. jest:
  1. obsługa i nadzór w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych jednostek oświatowych, dla których Rada Gminy Walim jest
organem prowadzącym,
  1. realizacja zadań organu prowadzącego,
  2. realizacja zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Walim,
  3. organizowanie dowozu dzieci do jednostek oświatowych z terenu gminy Walim.

 
§8.
1. Podstawowym zadaniem GZOSz. jest prowadzenie obsługi administracyjno-finansowej
jednostek oświatowych działających na terenie gminy Walim.
2. Do zadań GZOSz. należy w szczególności:
 1. prowadzenie obsługi finansowo- księgowej wszystkich jednostek oświatowych, o których mowa w §4,
 2. organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz prowadzenie ewidencji danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników jednostek oświatowych, a także pracowników zatrudnionych w GZOSz.
 3. współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie sporządzania prac statystycznych oraz wymaganych sprawozdań dotyczących realizowanych zadań rzeczowych i wynagrodzeń,
 4. współuczestnictwo w sporządzaniu sprawozdawczości jednostek oświatowych( spoza zakresu działalności finansowo-księgowej),
 5. dokonywanie obowiązkowych rozliczeń z ZUS i Urządem Skarbowym,
 6. opracowywanie wspólnie z dyrektorami szkół planów dochodów i wydatków budżetowych,
 7. prowadzenie akta osobowych dyrektorów jednostek oświatowych a także pracowników zatrudnionych w GZOSz.,
 8. dokonywanie zakupów, dostaw oraz przeprowadza roboty budowlane dla GZOSz. stosując ustawę o zamówieniach publicznych
 9. tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w obsługiwanych jednostkach,
 10. weryfikowanie arkuszy organizacyjnych szkół przed ich przedłożeniem do zatwierdzenie Wójtowi Gminy Walim,
 11. przygotowywanie projektów regulaminów konkursowych, projektów zarządzeł Wójta Gminy, uchwał Rady Gminy w zakresie spraw związanych z oświatą, a także projekty innych dokumentów o charakterze organizacyjnym,
 12. organizowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 13. organizowanie dowożenia uczniów do szkół,
 14. zapewnia właściwe utrzymanie szkolnych autobusów w ciągłej dyspozycji,
 15. dokonuje rozliczeń inwentaryzacji w ustalonych czasookresach,
 16. współdziała z właściwymi komisjami Rady Gminy,
 17. wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta Gminy, Sekretarza i Skarbnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Postanowienia koścowe

 
§9.
Zmiany statutu mogą być dokonywane przez organ i w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 
§10.
Traci moc obowiązującą Statut Gminnego Zespołu Obsługi Szkół wprowadzony uchwałę Rady Gminy Nr XVI/85/95 z dnia 30 grudnia 1995r.

 

 
§11.

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Statut Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu został nadany przez Radę Gminy Walim 30 grudnia 1995r.Znajdujące się zapisy w Statucie GZOSz. są nieaktualne np: w wykazie szkół objętych działaniem jednostki znajduję się filie szkół w Zagórzu Sl i Dziećmorowicach, które już nie istnieją; brak zapisu o realizowanym przez jednostkę zadaniu z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Walim.
Zasadnym jest wiąc konieczność aktualizacji statutu GZOSz.

 

 

 

 

 
Sporządziła:
Urszula Witek

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-11-19 10:09:55
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-11-17 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:38
Ilość wyświetleń:1314

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij