Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXVII/158/08 z dnia 2008-11-17 - w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Walim.

w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Walim.


 


 
UCHWAŁA NR XXVII/158/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 17 listopada 2008r.

 

 
w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Walim.

 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001r nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ),oraz art. 90f ustawy z dnia 07 września 1991r .o s systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256,poz.2572 z późniejszymi zmianami),Rada Gminy Walim uchwala co następuje:

 

 
§1.

 
Uchwala się ” Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Walim ” o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§2.

 
Traci moc Uchwała Nr XXXI/163/2005 Rady Gminy Walim z dnia 28 lutego 2005roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Walim .

 

 
§3.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim

 

 
§4.

 

 
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 
Uzasadnienie

 
W związku z zarzutem Prokuratury Okręgowej w Ĺświdnicy, że część unormowaĹ? ujętych w Uchwale nr XXXI/163/2005r Rady Gminy Walim z dnia 28 lutego 2005r,w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminny Walim dot. rozdziału 4 tj. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych w/w uchwały ,jest niezgodna z prawem, a w szczególności z ustawę z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz.2572 z 2004r.z poź. zmianami).Zasadnym jest wiąc konieczność wyeliminowania nieprawidłowych zapisów a tym samym wprowadzenie nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Walim.

 

 

 
Sporządziła:
Urszula Witek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/158/2008
Rady Gminy Walim z dnia 17 listopada 2008r./

 
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
zamieszkałym na terenie gminy Walim

 

 
Rozdział 1

 
Postanowienia ogólne

 
§1.

 
1.Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Walim
2.świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
stypendia szkolne i zasiłki szkolne.
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne o których mowa w pkt. 2 będą finansowane
budżetu państwa w ramach otrzymanej dotacji.
3.Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 
„ustawa o systemie oświaty” – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września
Z 1991 r.o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r,nr 256,poz.25722,

 
„ ustawa o świadczeniach rodzinnych” -rozumie się przez to ustawę z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006 r
nr 139,poz.992 ze zm.),
„ustawie o pomocy społecznej „-rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r nr 64,poz.593 ze zm.),

 
„kryterium dochodowym ‘’- rozumie się przez to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” określone
w ust.1 pkt1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,

 
„uczeń” - należy przez to osoby wymienione a art.90b ust.3 i 4 ustawy
o systemie oświaty
„miejscu zamieszkania” – rozumie się przez to miejsce stałego pobytu
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

 
„szkoła ‘’ - szkoła podstawowa, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,

 
„trudna sytuacja materialna” – sytuacja o której mowa w art.90d ust.1
ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256 poz.2572
z póż .zmianami ),

 
„dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie” –rozumie się przez to dochód
O którym mowa w art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej

 

 
Rozdział 2

Zakres i formy pomocy

 
§2.

 
1.Stypendia szkolne będą udzielane uczniom w formie pieniężnej lub rzeczowej na cele wymienione w pkt 2 niniejszego paragrafu
2.Stypendia szkolne mogą być przeznaczone wyłącznie na całkowite lub częśiowe
pokrycie kosztów:
a/ zająć edukacyjnych w tym: wyrównawczych,sportowych,muzycznych,komputerowych,artystycznych,nauce języków obcych itp. wykraczających poza zającia realizowane w ramach planu nauczania,
b)zająć organizowanych poza szkołÄ?, w tym udział w kursach nauki języków obcych, nauki pływania, prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeżeli jest to wymagane przez szkoły, w kursach komputerowych,
c/ zakupu podręczników oraz innych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie
przez szkołÄ? związanych wyłącznie z realizacji procesu dydaktycznego (np. zakup stroju sportowego, przyborów szkolnych, kaset, płyt, wykorzystywanych do nauki itp.), opłaty za bilety wstępu do kina, teatru, lub inną imprezę o charakterze edukacyjnym wyjazdy na tzw.” zieloną szkołÄ?” lub wycieczkę szkolną
d)zakup wymaganych przez szkołÄ? materiałów na zającia lekcyjne i pozalekcyjne itp.
3.Stypendium szkolne dla uczniów, oprócz wyżej wymienionych form może być udzielone w formie całkowitego lub częśiowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym: koszty transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w internacie, bursie, na stancji.

 
Rozdział 3

 
Zasady i warunki przyznawania stypendium szkolnego

 
§3.

 
1.Do ubiegania się o stypendia szkolne uprawnieni są uczniowie, którzy speśniają
następujące kryteria:
  • posiadają w rozumieniu przepisów KC miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Walim
  • realizują obowiązek szkolny i nauki lub do czasu ukośczenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukośczenia 24 roku życia,
  • znajduję się w trudnej sytuacji materialnej, a miesięczna wysokość dochodu na osobę w ich rodzinach nie jest wiąksza, niż kwota kryterium dochodowego,
     

 
§4.

 
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:
1. złożenie przez rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia lub dyrektora
do której uczęszcza uczeń wniosku o przyznanie stypendium,
2.dołączenie do wniosku załwiadczeń o dochodach, załwiadczeń o korzystaniu
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub dokumentów właściwych
organów potwierdzających sytuację rodzinną i materialną ucznia, umożliwiających
określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w miesięcu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku złożenia wniosku
w terminie innym niż określony w §5 w miesięcu złożenia wniosku.

 

 
§5.

 
Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w § 4 niniejszego regulaminu składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Walimiu.

 
§6.

 
W uzasadnionych przypadkach, gdy sytuacja materialna rodziny uległa pogorszeniu polegającemu na obniżeniu dochodu na osobę w rodzinie ucznia, co najmniej do kwoty obowiązującego kryterium dochodowego (np. na skutek zmiany sytuacji prawnej ucznia, członków jego rodziny pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym tj. urodzenia się lub Ĺśmierci członka rodziny, utraty przez nich pracy, zasiłku dla bezrobotnych, renty itp.),wniosek o przyznaje stypendium szkolne może być złożone po terminie o którym mowa w § 5 niniejszego regulaminu.

 

 
Rozdział 4.

 

 
Wysokość stypendium szkolnego

 

 
W zależności od dochodu na osobę w rodzinie, wysokość stypendium szkolnego socjalnego ustalane jest :
1.przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od40 %do100% kwoty kryterium dochodowego stypendium ustala się w kwocie zaokrąglonej w górę do pełnych złotych zawierającej się w przedziale od 70% do 150% kwoty zasiłku rodzinnego,
2.przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie niższym niż 40% kwoty kryterium dochodowego, stypendium ustala się w kwocie zaokrąglonej w górę do pełnych złotych zawierającej się w przedziale od 70% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego

 

 
Rozdział 5.

 
Wypłata stypendium

 

 
§6.

 
1.Wypłata stypendium na pokrycie kosztów zająć o których mowa w § 2 ust.2 realizowana może być przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zającia edukacyjne,

 
2.Wypłata stypendium na pokrycie kosztów zająć w formach, o których mowa w § 2
ust.2 a-d i ust.3 realizowana będzie poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej z kasy GZOSz. lub przelewem na rachunek bankowy rodzica ,opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia

 
3.Stypendium szkolne wypłacane jest maksymalnie w 10 ratach

 

 
Rozdział 6.
 
Postanowienia koścowe
 
§7.

 
1.Wypłacanie stypendium zaprzestaje się ,gdy uczeń
a/ zrezygnował z nauki w szkole.
b/ został skreślony z listy uczniów.
c/ przestał spełniać kryteria wymienione w art.90 d ust.1 ustawy z dnia 7 września
1991r o systemie oświaty (Dz .U. z 2004 r Nr 256 poz.2572 z póż. zmianami )
tzn. sytuacja rodziny uległa poprawie

 
2.Rodzic,opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły ma obowiązek
w terminie 7 dni powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn,
które stanowiły podstawę przyznania pomocy o charakterze socjalnym.

 
3.W przypadku wypłacenia stypendium po terminie występienia zdarzeń
wymienionych w § 7 pkt 1 c i pkt 2 stypendium podlega zwrotowi na konto podane
przez organ, który je przyznał.

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-11-19 09:56:08
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-11-17 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:38
Ilość wyświetleń:1355

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij