Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXVII/157/08 z dnia 2008-11-17 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Walim w rejonie ul. Piastowskiej - obręb Walim, gmina Walim

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Walim w rejonie ul. Piastowskiej - obręb Walim, gmina Walim


 

UCHWAŁA NR XXVII/157/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 17 listopada 2008r.

 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Walim w rejonie ul. Piastowskiej - obręb Walim, gmina Walim

 
Działając na podstawie przepisów: art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust 1, art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami), oraz w oparciu o podjćtą Uchwałą Nr XII/68/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 września 2007 r.

 
Rada Gminy Walim po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim” uchwala co następuje:

 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Walim w rejonie ul. Piastowskiej obręb Walim, gmina Walim i przyjmuje ustalenia zawarte w uchwale jako akt prawa miejscowego. Niniejszy plan stanowi zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Walim przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Walimiu Nr XXXVII/202/2001 z dnia 31 października 2001 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dln. Nr 3 poz.58 z 2002 r.

 
Rozdział I - Przepisy ogólne

 
§ 1

 
Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto obszar Gminy Walim we wsi Walim w rejonie ulicy Piastowskiej, pomiędzy ulicami Konopnickiej i Żeromskiego. Obszar obejmuje działki nr 418/1, 418/3 i 418/4 w obrębie Walim o pow. ok. 2,15 ha, w granicach wyznaczonych na rysunku planu.

 
§ 2
 1. Integralne częśi uchwały stanowią:
  1. ustalenia niniejszej uchwały stanowiące część tekstową, zawarte w rozdziałach:
I - Przepisy ogólne
II - Przepisy obowiązujące dla całego obszaru objętego planem
III - Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi
IV - Przepisy koścowe
2) rysunek planu w skali 1: 1 000 - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
a) w rysunku planu obowiązujące są oznaczenia wyszczególnione w objaśnieniach (legendzie),
b) treść podkładu mapowego nie jest przedmiotem rysunku planu,
 1. Załącznikami do uchwały są:
  1. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 
§ 3

 
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
 1. przepisach szczególnych i odrębnych - rozumie się przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 2. rysunku planu - rozumie się przez to rysunek wymieniony w §2 ust.1 pkt 2 niniejszej uchwały,
 3. terenie - rozumie się przez to fragment obszaru o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym,
 4. obszarze - rozumie się przez to obszar objęty planem,
 5. przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
 6. przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupeśnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe,
 7. usługach działalności gospodarczej - rozumie się przez to w szczególności usługi z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa, rozrywki, drobne usługi rzemieślnicze, salony odnowy i rehabilitacji, usługi opiekuńcze i medyczne, urządzenia i obiekty turystyczne i sportowe, oraz inna działalność o zbliżonym charakterze,
 8. usługach publicznych – rozumie się przez to w szczególności usługi z zakresu szkolnictwa, edukacji, wychowania, kultury, opieki zdrowotnej i społecznej, ośrodki konferencyjne oraz inna działalność o zbliżonym charakterze,
 9. uciężliwości dla środowiska - rozumie się przez to zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska (zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wód i zanieczyszczenie odpadami), które stwarzają możliwość pogorszenia jego stanu, w rozumieniu przepisów szczególnych,
 10. usługach nieuciężliwych - rozumie się przez to usługi nie powodujące szkodliwości i uciężliwości dla użytkowników sąsiednich terenów i nie zaliczone według przepisów szczególnych do przedsięwzięć „mogących znacząco oddziaływać na środowisko”,
 11. tytule prawnym - rozumie się przez to prawo własności, użytkowania wieczystego, zarządu, użytkowania, prawo do dysponowania terenem oraz inne prawa wynikające z umów cywilnoprawnych,
 12. drogach wewnętrznych - rozumie się przez to istniejące i projektowane drogi speśniające rolę dojazdów, niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów oraz terenów rolnych i leśnych. W stosunku do nich nie występują obowiązki Gminy dotyczące budowy, utrzymania i inne dotyczące publicznych dróg gminnych.
 13. powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnościę oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej,
 14. powierzchni zabudowy - rozumie się przez to sumą powierzchni kondygnacji parterowych budynków znajdujących się na działce, liczoną po zewnętrznym obrysie murów poszczególnych obiektów.

 
§ 4.

 
  1. Ustaleniami planu objęto tereny wyznaczone w rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub granicami opracowania i określono symbolem literowym, których funkcje określono poniżej:
 1. teren zieleni przyobiektowej o charakterze parkowym – ZP,
 2. teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej – U,
 3. pas drogi gminnej klasy D (dojazdowej) – KDD,
 4. teren ującia wody – IW,
  1. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się przeznaczenie podstawowe określone zestawem liter, poza tym określa się przeznaczenie towarzyszące i dopuszczalne, także alternatywne oraz warunki ich dopuszczenia - w dalszej częśi uchwały,
  2. Przedmiotowe obszary mogą być w całości przeznaczone na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub częśiowo także na cele przeznaczenia dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszej częśi uchwały,

 
Rozdział II - Przepisy obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy

 
§ 5

 
W celu zachowania Ĺ?adu przestrzennego, a w szczególności zachowania krajobrazu zieleni parkowej oraz utrzymania charakteru zabudowy wsi sudeckiej ustala się zasady kształtowania zabudowy obowiązujące na całym obszarze opracowania:
 1. Obiekty budowlane mogą być realizowane wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten cel w niniejszym planie, z zachowaniem określonego w rozdziale III przeznaczenia i warunków zabudowy.
 2. W obrębie terenów zieleni (ZP) dopuszcza się jedynie lokalizację małej architektury o charakterze parkowym, niezbędnych obiektów i urządzeń dla sportu, rekreacji i infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków § 20
 3. Usytuowanie budynków lokalizowanych w obrębie grup istniejącej zabudowy lub w ich sąsiedztwie winno nawiązywać do formy dominującej, a w szczególności uwzględniać przeważający kąt położenia w stosunku do dróg publicznych.
 4. W obrębie terenów niezabudowanych zaleca się sytuowanie budynków równolegle do dróg publicznych, z uwzględnieniem warunków właściwego (korzystnego) naświetlenia pomieszczeń oraz nasłonecznienia działek.
 5. Sposób usytuowania projektowanych budynków winien uwzględniać:
  1. utrzymanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, ustalonych w odległości 5 metrów od linii rozgraniczających drogi publiczne,
  2. zapewnienie dostępu światĹ?a dla istniejących i projektowanych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi na sąsiednich działkach,
  3. wymogi wynikające z przepisów szczególnych i odrębnych dotyczące sytuowania budynków w stosunku do granic działki i sąsiedniej zabudowy.
 1. Podstawową formą zabudowy na terenach przeznaczonych do zabudowy winny być budynki wolnostojące, do 3-ch kondygnacji, dodatkowo z użytkowym poddaszem i z możliwościę podpiwniczenia. Dopuszcza się łączenie budynków mieszkalnych z gospodarczymi i usługowymi elementami stanowiącymi łączniki,
 2. Gabaryty, forma architektoniczna budynków i pozostałych elementów zagospodarowania (mała architektura, ogrodzenia, zieleń) powinny być kształtowane w sposób nawiązujący harmonijnie do cech lokalnego krajobrazu i sąsiadującej zabudowy z uwzględnieniem położenia i ekspozycji. Dla zapewnienia cięgłości kulturowej wymaga się stosowania form nawiązujących do tradycji budownictwa regionu – tzw. stylu sudecko-kurortowego.
 3. Podstawowa forma dachu:
  1. dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej - dwuspadowy lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach wielospadowy symetryczny o jednakowym nachyleniu głównych połaci 290 - 550; możliwość modyfikacji - lukarny, naczóĹ?ki itp. Dopuszcza się dachy Ĺ?amane (mansardowe) o innych nachyleniach połaci.
  2. dla budynków gospodarczych i garaży dachy dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci 250 - 550.
 4. Wymaganym pokryciem dachu jest dachówka ceramiczna w naturalnym ceglastym kolorze lub elementy dachówkopodobne.
 5. Wysokość liczona od poziomu terenu do kalenicy w osi ściany szczytowej, przy zachowaniu wymagał dotyczących ochrony interesów osób trzecich w zakresie dostępu światĹ?a dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna wynosię dla nowej i przebudowywanej zabudowy:
  1. dla budynków o funkcji podstawowej- do 15 metrów,
  2. dla budynków towarzyszących, gospodarczych - do 8 metrów,
  3. wieże lub inne dominanty obiektów usługowo-mieszkaniowych mogą być wyższe niż określone wcześniej.
 6. Wprowadza się zakaz stosowania, jako materiału wykośczeniowego elewacji blachy falistej i trapezowej oraz siddingu plastikowego. Wymaga się stosowania naturalnych materiałów elewacyjnych jak np. tynk szlachetny, cegła ceramiczna, kamień, drewno, itp. Nakazuje się stosować kolory elewacji zbliżone do uzyskiwanych z tradycyjnych barwników naturalnych. Dopuszcza się stosowanie wszystkich materiałów docieplających, pod warunkiem wykonania warstwy wierzchniej z materiałów elewacyjnych wymienionych wyżej.
 7. Wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, w tym również prefabrykowanych, poza niezbędnymi słupkami i podmurówkami wzdłuż wszystkich dróg publicznych przyległych do obszaru.

 
§ 6

 
W celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania terenów ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 1. Powierzchnia zabudowy wraz z terenem trwale utwardzonym nie może przekraczać:
50% powierzchni terenu U w granicach nieruchomości
 1. Powierzchnia biologicznie czynna winna wynosię nie mniej niż:
40% powierzchni terenu U w granicach nieruchomości

 
Warunki zagospodarowania terenów dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu

 
§ 7

 
W celu zachowania wymogów ochrony środowiska przy wszelkich działaniach inwestycyjnych oraz innych, związanych ze zmianę funkcji i sposobu użytkowania terenów lub obiektów ze względu na położenie w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000” Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, nakazuje się przestrzeganie zasad określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczególnych i odrębnych, a ponadto ustala się:
 1. Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczonych według przepisów szczególnych do grupy „wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko”, za wyjątkiem obiektów i urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej.
 2. Dopuszcza się wyłącznie prowadzenie takiej działalności gospodarczej, której uciążliwość dla środowiska powodowana przez hałas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby (w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom określony w przepisach szczególnych dla poszczególnych rodzajów zabudowy) nie przekroczy granic terenu, do którego prowadzący ją posiada tytuł prawny.
 3. Zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych w sposób pogarszający stan gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
 4. Nakaz wyposażenia terenów przeznaczonych dla zabudowy w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla odprowadzania ścieków.
 5. Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z dróg wewnętrznych i parkingów należy projektować zgodnie z przepisami szczególnymi,.
 6. Nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w systemie zorganizowanym na podstawie gminnego planu gospodarki odpadami- zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach - w tym obowiązkiem wstępnej segregacji.
 7. Zakaz stosowania zasiarczonych paliw stałych dla zaopatrzenia w ciepło obiektów realizowanych; w obiektach istniejących wymaga się sukcesywnej wymiany urządzeń grzewczych na systemy wykorzystujące czyste ekologicznie nośniki energii.

 
§ 8

 
Dla zachowania równowagi przyrodniczej i walorów naturalnych krajobrazu ustala się:
 1. Nakaz utrzymania zespołów zieleni, w tym w szczególności zieleni wysokiej i niskiej w obrębie terenów usługowych i mieszkaniowych
 2. Zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych poza terenami przeznaczonymi w planie na cele inwestycyjne.
 3. Obowiązek zachowania w odpowiednich proporcjach „powierzchni biologicznie czynnych” w obrębie terenów przeznaczonych dla zabudowy ( jak § 6 ust. 2 ).

 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 
§ 9

 
 1. W celu zachowania i ochrony istniejącej w obszarze historycznego układu przyjmuje się - stosownie do przepisów odrębnych - ochronę dóbr kultury.

 2. Ustala się granicę strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego wsi, obejmującej czeńÄ? terenu U, jak oznaczono na rysunku planu. W strefie ustala się następujące warunki dot. zagospodarowania terenu:

   2.1 nową zabudowę należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej oraz nawiązać formami nowoczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej i sylwety krajobrazowej miejscowości, poprzez zachowanie szczególnego rygoru i jakości architektury,
   2.2 zakazuje się lokalizacji funkcji uciężliwych
   2.3 roboty budowlane oraz podziały geodezyjne wymagają konsultowania i opiniowania z WUOZ.
 1. Częściowej ochronie ze względu na walory architektoniczne podlega obiekt wyszczególniony i oznaczony na rysunku planu. Przyjmuje się następujące zasady jego ochrony
  3.1 obowiązuje utrzymanie charakteru historycznego wystroju zewnętrznego obiektu;
  3.2. restauracja i modernizacja techniczna winna polegać na dostosowaniu współczesnej funkcji do wartości zabytkowej;
  3.3 dopuszcza się rozbudową o elementy służące podstawowej funkcji oraz połączeniu funkcjonalnemu z innymi obiektami na terenie,
 1. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne dotyczące obiektów i terenów określonych w ust. 2 i 3 wymagają zaopiniowania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 2. Rozbiórka wymienionych w ust.3 obiektów może być przeprowadzona po uzyskaniu pozytywnej opinii konserwatorskiej.
 3. W przypadku odnalezienia w obszarze planu zabytku ruchomego lub nieruchomego, należy postępwać zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego, w nawiązaniu do tradycji regionu, przy wprowadzaniu nowej zabudowy, wymaga się spełnienia wymogów §5 uchwały. 


 
Zasady i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie oraz zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, wynikające z przepisów odrębnych

 
§ 10

 
W celu zachowania wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:
 1. Dla wszystkich budynków zapewnić możliwość dojazdu o każdej porze roku poprzez drogi i dojazdy niewydzielone o parametrach speśniających wymagania określone przepisami szczególnymi, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (szerokość drogi nie może być mniejsza niż 4,5m, w tym jezdni nie mniejsza niż 3,0 m),
 2. Zapewnić źródła przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 
§ 11

 
 1. W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony przed hałasem, wyróżnia się tereny, zaliczone do poszczególnych rodzajów dopuszczalnego poziomu hałasu, określonych w przepisach szczególnych:
  1. teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej, oznaczony w planie symbolem U
 1. Na obszarach sąsiadujących z terenami (obiektami) wymienionymi w ust. 1 wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego w przepisach szczególnych. W przypadku obiektów istniejących, o przekroczonym dopuszczalnym poziomie hałasu, należy opracować program działań, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

 
§ 12

 
1. W celu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym ustala się strefy techniczne dla napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich i Ĺśrednich napiąć obowiązujące na podstawie przepisów szczególnych.
2. W strefach obowiązują ograniczenia, zakazy i nakazy, określone w przepisach szczególnych, a lokalizacja obiektów budowlanych musi być każdorazowo uzgadniana z zarządcę sieci.

 
§ 13

 
Przewiduje na w terenie ZP planu zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych i wprowadza następujące ustalenia:
 1. w przypadku lokalizowania urządzeń terenowych o charakterze parkowym, bądź służących rekreacji a wymagających fundamentowania – należy wcześniej wykonać badania geologiczno – inżynierskie dla warunków posadowienia obiektów i budowli,
 2. na przedmiotowym terenie obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych,

 
§ 14

 
Ustala się strefę bezpośredniej ochrony sanitarnej ującia wody, której granica pokrywa się z linię rozgraniczającą teren ującia wody oznaczony jako IW na rysunku planu. W strefie ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
  1. wszelkie prace budowlane w strefie należy uzgodnić z Państwowym Inspektorem Sanitarnym,
  2. zakazuje się składowania na terenie ującia wszelkich substancji lub prowadzenia działalności, mogących wpłynÄ?Ä? niekorzystnie na stan sanitarno-epidemiologiczny ującia.
  3. w celu zapewnienia dostępności do ującia należy ustalić zasady służebności dojazdu na gruncie kodeksu cywilnego poprzez działkÄ? nr 418/4.

 
Zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 
§ 15

 
Poza ustalonymi pasami drogi publicznej, dla których obowiązują przepisy odrębne, nie przewiduje się w obszarze planu przestrzeni publicznych.

 
Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane lub ich scalania

 
§ 16

 
Ustala się zasady i warunki wiążące przy podziale gruntów na tereny i działki budowlane lub scalaniu działek:
 1. Tereny i poszczególne działki muszą mieć zapewnione dojście i całoroczny dojazd od dróg i ulic publicznych bezpośrednio lub przez wydzielone wewnętrzne drogi dojazdowe o min. szerokości w liniach rozgraniczających wynikających z przepisów szczególnych.
 2. Przy każdym podziale geodezyjnym, za zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powinien być uznany podział uwzględniający linie rozgraniczające oraz zapewniający podstawowe parametry ustalone planem.
 3. Teren oznaczony symbolem U i ZP może podlegać podziałowi, przy czym każda z wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 1200 m2,

 
Zasady obsługi obszaru w zakresie komunikacji oraz modernizacji, rozbudowy i budowy dróg

 
§ 17

 
Obszar planu obsługiwany będzie przez ulice – PiastowskÄ?, Konopnickiej i Żeromskiego

 
Zasady obsługi obszaru oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

 
§ 18

 
 1. Zaopatrzenie w wodę:
  1. utrzymuje się w obszarze rozbudowany system zaopatrzenia w wodę (sieci, urządzenia) zapewniający dostawę wody do wszystkich użytkowników,
  2. zaspokojenie potrzeb na cele komunalne i ochronę przeciwpożarową następi poprzez realizację przyłączy, na warunkach ustalonych przez zarządcę,
  3. ustala się bieżącą konserwację, remonty kapitalne oraz wymianę zużytych rurocięgów w celu zmniejszenia strat w przesyle wody,
  4. zachowuje się lokalne ującia wody ze źródeł i studni kopanych również jako zabezpieczenie w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych,
 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:
  1. ustala się obowiązek docelowego odprowadzenia ścieków do systemu zbiorczego gminy.
  2. tymczasowo, w terenach położonych w zasięgu projektowanej sieci komunalnej, do czasu jej budowy zezwala się na odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych.
  3. ustala się zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi.
  4. ustala się obowiązek odprowadzania wód deszczowych z dróg, parkingów i terenów usługowych - zgodnie z przepisami szczególnymi,
  5. dopuszcza się na terenach zainwestowania kubaturowego realizację zbiorników doziemnych do gromadzenia wód opadowych z wykorzystaniem ich do celów gospodarczych,
 2. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
  1. zaspokojenie przewidywanego wzrostu zapotrzebowania, wynikającego ze sporządzonego bilansu energetycznego potrzeb następi poprzez modernizację lub rozbudową istniejącego układu realizowana na podstawie wydanych przez dystrybutora warunków technicznych oraz zapewnień,
 3. Zasady zaopatrzenia w gaz ziemny:
  1. dopuszcza się realizację sieci gazowej średnio- i niskociśnieniowej w postaci rurocięgów rozdzielczych głównych oraz rurocięgów rozdzielczych i przyłączy.
 4. Ustala się następujące zasady postępwania z odpadami wprowadzone w oparciu o przepisy szczególne:
  1. organizację odbioru odpadów ze wszystkich gospodarstw domowych i obiektów usługowych w obszarze planu na warunkach ustalonych prawem miejscowym,
 5. Zasady zaopatrzenia w ciepło:
  1. zaleca się stosowanie indywidualnych, wysokosprawnych systemów z wykorzystaniem dopuszczonych do użytku urządzeń grzewczych,
  2. ustala się obowiązek wykorzystywania źródeł proekologicznych - energii elektrycznej, gazu lub oleju opałowego, biomasy, instalacji solarnych, wiatrowych oraz innych odnawialnych itp.
 6. Obsługa obszaru w zakresie telekomunikacji:
  1. utrzymuje się istniejący system łączności przewodowej oraz ustala kontynuację budowy sieci magistralnych i abonenckich,
 7. Na etapie nowych inwestycji infrastrukturalnych oraz modernizacji sieci istniejących, należy zapewnić dbałoĹ?Ä? o prawidłowe gospodarowanie terenami niezainwestowanymi, m.in. poprzez prowadzenie sieci infrastruktury w sposób równoległy bądź prostopadły (lub inny uzasadniony) do istniejących lub projektowanych obiektów, w odległościach minimalnych dopuszczonych odrębnymi przepisami od innych sieci i przyłączy, z uwzględnieniem naturalnych podziałów, granic nieruchomości itp elementów występujących w środowisku,
 8. Na terenach zainwestowania nie zezwala się na sytuowanie instalacji gazu płynnego w pasach pomiędzy granicę frontową działek a wyznaczoną linię zabudowy,

 
Rozdział III - Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

 
§ 19

 
 1. Dla jednostki terenu wydzielonej liniami rozgraniczającymi i oznaczonej symbolem „U” ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudowę usługowo - mieszkaniową z zielenią towarzyszącą.
 2. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu jako:
  1. nieuciężliwych form działalności gospodarczej o charakterze usługowym, lub usług publicznych na wydzielonych działkach bądź jako budynków uzupeśniających na działkach z zabudowę mieszkalną,
  2. mieszkalnictwa
  3. mieszkalnictwa o charakterze zamieszkania zbiorowego, służących podstawowej działalności usługowej wymienionej w § 3 pkt 8) i 9),
  4. nie ustala się proporcji pomiędzy poszczególnymi formami zabudowy, dopuszczone planem usługi winny funkcjonować wyłącznie alternatywnie,
 1. Dopuszcza się przeznaczenie uzupeśniające terenu jako:
  1. lokali dla działalności jw. w budynkach mieszkalnych,
  2. garaży wolnostojących, przyległych lub wbudowanych,
  3. dojazdów niewydzielonych, zatok postojowych i parkingów przyobiektowych,
  4. urządzeń sportu, rekreacji i infrastruktury technicznej.
 2. Dla terenu ustala się:
  1. możliwość realizacji budynków zamieszkania zbiorowego (np. pensjonat, hotel, opieka medyczna)
  2. możliwość lokalizacji obiektów usług i działalności gospodarczej nieuciężliwych, w formie wolnostojącej lub połączonej łącznikiem z istniejącym obiektem zabytkowym,
  3. utrzymanie i budową lokalnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych wewnętrznych, parkingów przy obiektach usługowych,
  4. utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów zielonych,
 3. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy ponadto realizować przy uwzględnieniu:
  1. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, określonych w § 5,
  2. wymogów wynikających z odrębnych przepisów technicznych.

 
§ 20

 
1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem „ZP” przeznacza się, zgodnie z istniejącym użytkowaniem, pod zieleń przy obiektową o charakterze parkowym.
W jednostce dopuszcza się:
1) utrzymanie użytków leśnych na terenie niezajętym pod przeznaczenie podstawowe,
2) lokalizację budowli i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, dojazdów niewydzielonych, szlaków pieszych i rowerowych, małej architektury o charakterze parkowo - ogrodowym
2. W jednostce wyklucza się:
 1. naruszanie lokalnych cieków i urządzeń melioracyjnych poza służącym realizacji infrastruktury wymienionej w ust.1 ,
 2. lokalizację nowych obiektów budowlanych, poza wymienionymi w ust.1, w tym budynków.
 1. W jednostce dopuszcza się zalesienia i zadrzewienia w formie parkowej,

 
§ 21

 
1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem „IW” przeznacza się, zgodnie z istniejącym użytkowaniem na cele infrastruktury technicznej z zakresu ująÄ? wodnych.
W jednostce dopuszcza się:
  1. utrzymanie, eksploatację i ochronę istniejącego ującia oraz urządzeń towarzyszących,
  2. utrzymanie i ochronę zieleni,
 1. W terenach wyklucza się:
  1. naruszanie urządzeń związanych z funkcję podstawową,
  2. odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków.

 

 

 
§ 22

 
1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru ustala się teren (pas) drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD – projektowane poszerzenie ulicy gminnej wg parametrów obowiązujących dla klasy dojazdowej D, jedno jezdniowa;
2. Dla dróg publicznych i wewnętrznych ustala się:
a) utrzymanie, modernizację i rozbudową urządzeń drogowych, w tym korektą Ĺ?uków poziomych oraz realizację chodników, zatok autobusowych, parkingów, placów do zawracania itp., dla uzyskania parametrów technicznych określonych w przepisach szczególnych;
b) przebudową skrzyżowań;
c) możliwość budowy ścieżek rowerowych;
d) możliwość umieszczania tablic i szyldów – na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi;
e) utrzymanie oraz możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej oraz pasów zieleni izolacyjnej.

 
Rozdział IV - Przepisy koścowe

 
§ 23

 
Ustala się stawkę procentową, służÄścÄ? naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości:
 1. w terenie oznaczonym symbolem U - 10%
 2. w pozostałych wydzielonych terenach - 0%

 
§ 24

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim

 
§ 25

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Przedstawiany do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Walim został sporządzony w oparciu o uchwałę nr XII/68/2007 Rady Gminy w Walimiu przyjętą w dniu 25 września 2007r. Obszar opracowania o łącznej powierzchni ok. 2,15 ha położony jest w rejonie ul. Piastowskiej pomiędzy ul. M. Konopnickiej i S. Żeromskiego w Walimiu.

 
Przed rozpocząciem prac teren w granicach opracowania planu został objęty szeregiem szczegółowych analiz i ocen, m.in. z zakresu:
 1. Elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego – wykonano tzw. opracowanie ekofizjograficzne.
 2. Struktury władania gruntami i stanu zagospodarowania terenu.
 3. Oceny zgodności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta z przewidywanymi rozwiązaniami w planie – spójność rozwiązał planistycznych ze studium.
 4. Realizacji celów publicznych z zakresu zadań marszałka województwa i wojewody dolnoŚląskiego.
 5. Pokrycia terenu stosownymi materiałami geodezyjno-kartograficznymi.
Wyniki analiz i ocen przemawiały za celowościę podjącia prac nad mpzp.
Ustalenia projektu planu określają m.in. wymagania dla projektowanego zagospodarowania terenu w kontekście zabezpieczenia zrównoważonego rozwoju terenu i zgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. W trakcie opracowania planu sporządzono niżej wymienione prognozy z następującymi wynikami:
 1. Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń mpzp – jego ustalenia do minimum ograniczają negatywne oddziaływanie na elementy środowiska.
 2. Prognozą skutków finansowych – Gmina Walim nie poniesie żadnych skutków finansowych związanych z budową infrastruktury technicznej oraz transformację terenu objętego miejscowym planem.

 
Projekt planu w terminie od 2 września do 30 września 2008r został wyłożony do publicznego wględu. W dniu 12 września 2008r odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. W trakcie trwania dyskusji publicznej nie zgłoszono żadnego wniosku.

 
W związku z wyczerpaniem się toku formalno-prawnego sporządzenia mpzp z zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzam, iż przedkładana uchwała może podlegać uchwaleniu przez Wysoką Radę.

 

 
Sporządził:
Agnieszka Kwaśniak upr. ZOIU Z-092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 2

 

 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

 

 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003r nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami, art. 7 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001r nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 184 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2005r nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy w Walimiu rozstrzyga co następuje:
§ 1.

 
Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pocięga za sobą wydatków z budżetu gminy.

 

Załączniki

Załącznik graficzny nr 1 do Uchwały Nr XXVII/157/2008/2008 (1.2MB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-11-19 09:41:17
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-11-17 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:38
Ilość wyświetleń:1665

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij