Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXVI/153/08 z dnia 2008-10-20 - w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok


 

UCHWAŁA NR XXVI/153/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 20 października 2008 r.


w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /
Rada Gminy Walim uchwala co następuje:


§ 1
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 348.000,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 300.000,-zł
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 300.000,-zł
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 300.000,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 10.000,-zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000,-zł
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 10.000,-zł
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem 38.000,-zł
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30.000,-zł
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000,-zł
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8.000,-zł
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 8.000,-zł

§ 2
Zmniejszyć planowane dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 310.000,-zł
W dziale 010 - Rolnictwo i Ĺ?owiectwo 10.000,-zł
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodocięgowa i sanitacyjna wsi 10.000,-zł
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 10.000,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 300.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 300.000,-zł
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 300.000,-zł
§ 3
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie gminy na 2008 rok o kwotę 656.300,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 300.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 300.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 356.300,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 28.500,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 15.000,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,-zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10.200,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.600,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.500,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.100,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 11.900,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1.900,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000,-zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 3.200,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 1.100,-zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki 2.100,-zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 302.500,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000,-zł


§ 4
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 508.300,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 300.000,-zł
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 300.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000,-zł
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.000,-zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 50.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 66.800,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 34.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,-zł
§ 4260 - Zakup energii 13.800,-zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 100,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 16.500,-zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,-zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej 200,-zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 800,-zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15.200,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.200,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 5.000,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 11.900,-zł
§ 4260 - Zakup energii 6.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 5.800,-zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej 100,-zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5.700,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,-zł
§ 4260 - Zakup energii 200,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 3.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41.500,-zł
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 41.500,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 8.500,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,-zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000,-zł
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury 50.000,-zł
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 50.000,-zł

§ 5
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 15.967.914,-zł
- po stronie wydatków 19.983.614,-zł


§ 6
Zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej Nr XV/85/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2008 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały, Zadania inwestycyjne w 2008 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4 do uchwały, Przychody i rozchody budżetu w 2008r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7
Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 186.000,-zł
Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatą kredytu.

§ 8
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.
 
§ 10
 
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka


 


Uzasadnienie

W § 1 uchwały zwiąkszone zostają planowane dochody o kwotę 348.000,-zł;
- z tytułu ponadplanowego wykonania odsetek od nieterminowych płatności kwota 30.000,-
- z tytułu ponadplanowych dochodów w opłacie planistycznej 8.000,-zł,
- zmiana dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych na sprzedaż pozostałego mienia kwota 10.000,-zł, w cięgu 9 miesięcy nie było sprzedaży działek rolnych.,
- zmiana klasyfikacji dotacji na usuwanie skutków powodzi 300.000,-zł
W § 2 zostają zmniejszone planowane dochody z działek rolnych o kwotę 310.000,-zł.
W § 3 niniejszą uchwałę na wniosek dyrektorów szkół i gimnazjum w związku ze zwolnieniami lekarskimi zostają przeniesione środki ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń na wydatki rzeczowe celem zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek.
Zwiąkszenie wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych to zapewnienie środków na wypłatą odprawy emerytalnej nauczycielki przechodzącej na emeryturę.
Zwiąkszenie wydatków w GZOSZ związane jest z koniecznościę założenia alarmu w pomieszczeniach biura oraz opłatą za certyfikat podpisu elektronicznego.
Dyrektor zespołu szkół wnioskuje zmniejszenie wydatków o kwotę 27.900,-zł, dyrektor szkoły podstawowej o kwotę 22.700,-zł oraz dyrektor GZOSZ o kwotę 5.700,-zł, łącznie 56.300,-zł. Przeniesione kwoty w ramach tego samego działu lecz w innych rozdziałach i paragrafach mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie szkół.
Również w tym paragrafie zmniejszone zostają planowane wydatki o kwotę 300.000,-zł na budową boisk w ramach programu Orlik, zadanie to w roku bieżącym nie będzie realizowane.
Zmieniona została klasyfikacja wydatku na usuwanie skutków powodzi w wysokości 300.000,-zł.
W § 4 zwiąkszenia planowanych wydatków na kwotę 508.300,-zł dotyczą:
- karosacja samochodu OSP Walim, zwiąkszenie o 50.000,-zł, koszt usługi ma wynosię 190.000,-zł a jest zaplanowane 140.000,-zł,
- odbudowa parku w Walimiu, zwiąkszenie 41.500,-zł, z czego 25.000,-zł jako wydatek inwestycyjny, a 16.500,-zł wydatki bieżące.
- w oświacie i wychowaniu kwota 66.800,-zł to przeniesienia w ramach tego samego działu na wniosek dyrektorów szkół kwota 56.300,-zł oraz zwiąkszenie wydatków na dokośczenie remontu schodów w szkole podstawowej w Jugowicach kwota 10.500,-zł.
- zwiąkszenie dotacji dla Centrum KIT na remont ogrzewania Domu Kultury w Dziećmorowicach kwota 50.000,-zł.
- zmiana klasyfikacji wydatku na usuwanie skutków powodzi 300.000,-zł.
Ponieważ zmienione zostały wydatki inwestycyjne zmianie ulega również załącznik zawierający wykaz inwestycji do uchwały budżetowej na 2008 rok.
Planowane do spłaty kredyty i pożyczki zostają podwyższone o kwotę 186.000,-zł i to znajduje swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
Poprzedni zapis obejmował spłaty na łączna kwotę 1.815.723,-zł natomiast po zmianach kwota ta wynosi 2.001.723,-zł.
Po dokonanych zmianach budżet wynosi po stronie dochodów 15.977.914,-zł oraz po stronie wydatków 19.983.614,-zł., zmniejszony został deficyt o kwotę 186.000,-zł.Sporządził; LMZałącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVI/153/2008 z dnia 20 października 2008r.
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.w złotych

Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
2008 r.
1
2
3
4
Przychody ogółem:
 
6.017.423
1.
Kredyty i pożyczki
§ 952
6.017.423
2.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903

3.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951

4.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944

5.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957

6.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931

7.
Inne źródła (wolne środki)
§ 955

Rozchody ogółem:
 
2.001.723
1.
Spłaty kredytów
§ 992
1.670.123
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
331.600
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963

4.
Udzielone pożyczki
§ 991

5.
Lokaty
§ 994

6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982

7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
-
-Zadania inwestycyjne w 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVI/ 153/ 2008 z dnia 20 października 2008r


w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
 010
 01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
20.140.000
60.000

60.000


Urząd Gminy
2.
 010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
5.100.000
80.000

80.000


Urząd Gminy
3.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna
w Walimiu
1.130.000
80.000

80.000


Urząd Gminy
4.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
340.000
40.000

40.000


Urząd Gminy
5
010
01010
Oczyszczalnia ścieków Dziećmorowice
-
3.000
3.000Urząd Gminy
6.
010
01038
Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno – edukacyjnej
500.000
500.000

100.000

400.000
Urząd Gminy
7.
 600
60016
Odbudowa drogi gminnej nr 208 w Michałkowej, Gmina Walim
Brak
110.000

110.000


Urząd Gminy
8
600
60016
Droga Dziećmorowice
Gmina Walim
Brak
150.000

150.000


Urząd Gminy
9.
600
60016
Odbudowa mostu – przepustu
drogowego w Walimiu ulica Cmentarna
Brak
75.000

75.000


Urząd Gminy
10.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
120.000

120.000


Urząd Gminy

11.
600
60016
Odbudowa ulicy Letniskowej w Zagórzu Śląskim
Brak
250.000

250.000


Urząd Gminy
12
600
60016
Odbudowa mostu przy ul. Górnej 3
w Jugowicach
Brak
55.000

55.000


Urząd Gminy
13.
600
60016
Program i ewidencja dróg
Brak
50.000

50.000


Urząd Gminy
14.
600
60016
Odbudowa drogi gminnej nr 17 na Podlesiu, obręb Olszyniec
Brak
52.000

52.000


Urząd Gminy
15
600
60078
Odbudowa drogi gminnej ulica Kolejowa w Olszyńcu
Brak
390.000

90.000
300.000

Urząd Gminy
16
600
60078
Odbudowa mostu – przepustu drogowego w Walimiu ulica Cmentarna
Brak
192.000


192.000

Urząd Gminy
17
600
60078
Odbudowa mostu przy ul. Górnej 3
w Jugowicach
Brak
136.000


136.000

Urząd Gminy
18
600
60078
Odbudowa drogi gminnej nr 17 na Podlesiu, obręb Olszyniec
Brak
102.000


102.000

Urząd Gminy
19
700
70001
Termomodernizacja budynku
ABK Długa 8
680.000
15.000
15.000Urząd Gminy
20.
750
75023
Informatyzacja - powiat wałbrzyski online
Brak
15.000
15.000Urząd Gminy
21
750
75023
Wykonanie klimatyzacji II etap
50.000
15.000
15.000Urząd Gminy
22.
754
75412
Karosacja samochodu OSP Walim
Brak
190.000

190.000


Urząd Gminy
23
801
80114
Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.300.000
300.000

300.000


Urząd Gminy
24
801
80114
Termomodernizacja Zespołu
Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
1.900.000
2.060.000

860.000

1.200.000
Urząd Gminy
25
801
80114
Boiska kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym Walim, ul. Boczna działki 331, 356/5, 355/2
1.000.000
30.000
30.000Urząd Gminy
26
852
85212
Zakup komputerów OPS
5.000
5.000
5.000OPS Walim
27
852
85219
Zakup komputerów OPS
10.000
10.000
10.000OPS Walim
28.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

478.000
36.000

442.000

Urząd Gminy
29.
900
90004
Odbudowa Parku przy ul. Kościuszki w Walimiu
100.520
100.520
100.520Urząd Gminy
30.
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
725.000
725.000

725.000


Centrum Kultury i Turystyki w WalimiuO G Ó Ĺ? E M
37.980.520
6.388.520
229.520
3.387.000
1.172.000
1.600.000


Załączniki

Załącznik nr 1 do uchwały 154/2008 mapka (87.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-10-28 11:09:35
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-10-20 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:38
Ilość wyświetleń:1494

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij