Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXV/150/08 z dnia 2008-09-10 - w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok


 

UCHWAŁA NR XXV/150/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 10 września 2008 r.

 
w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 

 

 
§ 1
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 6.074,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 6.074,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.821,-zł
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.821,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 3.253,-zł
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.253,-zł

 
§ 2
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2008 rok o kwotę 645.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85.000,-zł
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 85.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 30.448,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 54.552,-zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 560.000,-zł
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury 560.000,-zł
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych 560.000,-zł
§ 3
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 651.074,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 500.000,-zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 500.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 500.000,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 6.074,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.821,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.821,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 3.253,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 3.253,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85.000,-zł
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 85.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 9.480,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.520,-zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000,-zł
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 60.000,-zł

 

 

 
§ 4
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 15.891.330,-zł
- po stronie wydatków 20.093.030,-zł

 

 

 
§ 5
Zmienia się teść załącznika do uchwały budżetowej Nr XV/85/2007 z dnia 18 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2008 rok w sposób następujący :
- załącznik nr 3 do uchwały Zadania inwestycyjne w 2008 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 
§ 7
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy

 
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 
Uzasadnienie do uchwały XXV/ 150 /2008

 
W niniejszej uchwale zostają zwiąkszone planowane dochody o kwotę 6.074,-zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w szkole podstawowej i gimnazjum w Walimiu.
Paragraf 2 uchwały to zmniejszenie zarezerwowanych środków na dotację inwestycyjną dla Centrum Kultury i Turystyki o kwotę 560.000,-zł, zadanie inwestycyjne najprawdopodobniej nie wejdzie do realizacji w 2008 roku oraz zmniejszenie zaplanowanych wydatków w kwocie 85.000,-zł na odnową parku w Walimiu w celu zmiany klasyfikacji zadania na inwestycje i wydatki bieżące.
Paragraf 3 uchwały zawiera zapisy zwiąkszające planowane wydatki ogółem o kwotę 651..074,-zł z czego:
- zwiąkszenie planowanych wydatków na materiały i wyposażenie w szkole podstawowej o kwotę 2.821,-zł oraz w gimnazjum o 3.253,-zł,
- zwiąkszenie planowanych wydatków w gospodarce mieszkaniowej o 500.000,-zł z przeznaczeniem na zapłatą funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych za rok 2008 i lata ubiegłe oraz wynagrodzenie dla spółki za wykonywanie czynności zarządu,
- zwiąkszenie wydatków na odnową parku w Walimiu z czego 9.480,-zł wydatki bieżące oraz 75.520,-zł wydatki inwestycyjne,
- zwiąkszenie wydatków o kwotę 60.000,-zł w ochronie zabytków na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz koncepcji remontu i modernizacji Zamku Grodno.
Po dokonanych zmianach budżet wynosi po stronie dochodów 15.891.330,-zł oraz po stronie wydatków 20. 093.030,-zł.

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządził LM

 
Zadania inwestycyjne w 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXV/ 150/ 2008 z dnia 10 września 2008r

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
 010
 01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
20.140.000
60.000

 
60.000

 

 
Urząd Gminy
2.
 010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
5.100.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
3.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna
w Walimiu
1.130.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
4.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
340.000
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
5
010
01010
Oczyszczalnia ścieków Dziećmorowice
-
3.000
3.000

 

 

 
Urząd Gminy
6.
010
01038
Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno – edukacyjnej
500.000
500.000

 
100.000

 
400.000
Urząd Gminy
7.
 600
60016
Odbudowa drogi gminnej nr 208 w Michałkowej, Gmina Walim
Brak
110.000

 
110.000

 

 
Urząd Gminy
8
600
60016
Droga Dziećmorowice
Gmina Walim
Brak
150.000

 
150.000

 

 
Urząd Gminy
9.
600
60016
Odbudowa mostu – przepustu
drogowego w Walimiu ulica Cmentarna
Brak
75.000

 
75.000

 

 
Urząd Gminy
10.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
120.000

 
120.000

 

 
Urząd Gminy

 
11.
600
60016
Odbudowa ulicy Letniskowej w Zagórzu Śląskim
Brak
250.000

 
250.000

 

 
Urząd Gminy
12
600
60016
Odbudowa mostu przy ul. Górnej 3
w Jugowicach
Brak
55.000

 
55.000

 

 
Urząd Gminy
13.
600
60016
Program i ewidencja dróg
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
14.
600
60016
Odbudowa drogi gminnej nr 17 na Podlesiu, obręb Olszyniec
Brak
52.000

 
52.000

 

 
Urząd Gminy
15
600
60016
Odbudowa drogi ulica Kolejowa
Olszyniec
Brak
390.000

 
90.000
300.000

 
Urząd Gminy
16
600
60078
Odbudowa mostu – przepustu drogowego w Walimiu ulica Cmentarna
Brak
192.000

 

 
192.000

 
Urząd Gminy
17
600
60078
Odbudowa mostu przy ul. Górnej 3
w Jugowicach
Brak
136.000

 

 
136.000

 
Urząd Gminy
18
600
60078
Odbudowa drogi gminnej nr 17 na Podlesiu, obręb Olszyniec
Brak
102.000

 

 
102.000

 
Urząd Gminy
19
700
70001
Termomodernizacja budynku
ABK Długa 8
680.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
20.
750
75023
Informatyzacja - powiat wałbrzyski online
Brak
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
21
750
75023
Wykonanie klimatyzacji II etap
50.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
22.
754
75412
Karosacja samochodu OSP Walim
Brak
140.000

 
140.000

 

 
Urząd Gminy
23
801
80114
Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.300.000
300.000

 
300.000

 

 
Urząd Gminy
24
801
80114
Termomodernizacja Zespołu
Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
1.900.000
2.060.000

 
860.000

 
1.200.000
Urząd Gminy
25
801
80114
Boiska kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym Walim ul. Boczna działki 331,356/5, 355/2
1.000.000
330.000

 
330.000

 

 
Urząd Gminy
26
852
85219
Zakup komputerów OPS
10.000
10.000
10.000

 

 

 
OPS Walim
27.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

 
478.000
36.000

 
442.000

 
Urząd Gminy
28.
900
90004
Odbudowa Parku przy ul. Kościuszki w Walimiu
100.000
75.520
75.520

 

 

 
Urząd Gminy
29.
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
725.000
725.000

 
725.000

 

 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
37.975.000
6.608.520
169.520
3.667.000
1.172.000
1.600.000

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-09-19 11:22:10
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-09-10 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:38
Ilość wyświetleń:1427

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij