Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXV/147/08 z dnia 2008-09-10 - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości


 

 
 
UCHWAŁA NR XXV/147/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 10 września 2008r.

 

 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust.2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach
(tekst jednolity z dnia 28 listopada 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008) Rada  Gminy Walim uchwala, co następuje:
§ 1

 
  1. Ustala się następujące górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
  • na terenie zabudowy wielorodzinnej dla odpadów segregowanych 8,00 zł
    od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesięc,
  • na terenie zabudowy wielorodzinnej dla odpadów niesegregowanych 10,04 zł
    od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesięc,
  • na terenie zabudowy jednorodzinnej dla odpadów segregowanych 8,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesięc,
  • na terenie zabudowy jednorodzinnej dla odpadów niesegregowanych 10,04 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesięc,

 
2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych do stacji zlewnych w wysokości 15,60 złotych za 1 m3.

 
§ 2

 
Ceny podane w § pkt. 1, 2 nie zawierają należnego podatku VAT, a jego doliczenie następi wg. stawki zgodnej z właściwymi przepisami.

 
§ 3

 
Traci ważność Uchwała Nr XXII/131/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r.

 
§ 4

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§ 5

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 
Uzasadnienie
Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach określa ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. ).
Stosownie do zapisów tej ustawy:
1) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez               właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane na ich rzecz przez uprawnionych przedsiębiorców lub zakłady będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie:
a)  odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny
b)  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) Gmina jest obowiązana zorganizować  odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnia-nie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z uprawnionymi podmiotami na odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. W takim przypadku stosowane winny być górne stawki opłat określone uchwałę Rady. 
Stawka opłat została ustalona na takim poziomie bioręc pod uwagę fakt iż na osobę średnio przypada 1/3 kubła na Ĺśmieci o pojemności 120 l.
Opłaty za usługi w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono na poziomie równym z obecnie obowiązującymi stawkami za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Walim.
Opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych
oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ustalono na poziomie o 30% wyższym w stosunku obowiązujących w firmie wiodącej na terenie Gminy Walim.
Opłaty (różnica obowiązujących stawek, a ustalonymi w w/w uchwale górnymi stawkami) są przychodem gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 

 
Sporządziła:
Adriana Zygadlo - Cioruń

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-09-19 11:15:42
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-09-10 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:38
Ilość wyświetleń:1440

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij