Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXV/145/08 z dnia 2008-09-10 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 67 i 68 obręb Rzeczka, gmina Walim.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 67 i 68 obręb Rzeczka, gmina Walim.


 

UCHWAŁA NR XXV/145/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 10 wrzeĹ?ni 2008r.

 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 67 i 68 obręb Rzeczka, gmina Walim.

 

 
Działając na podstawie przepisów: art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust 1, art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami), oraz w oparciu o podjćtą Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 stycznia 2007 roku.
Rada Gminy w Walimiu po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim” uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 67 i 68 obręb Rzeczka, gmina Walim i przyjmuje ustalenia zawarte w uchwale jako akt prawa miejscowego.

 
Rozdział I
Przepisy ogólne.

 
§ 1

 
Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto obszar Gminy Walim we wsi Rzeczka. Obszar obejmuje działki gruntu nr 67 i 68 w obrębie Rzeczka, w granicach wyznaczonych na rysunku planu.

 
§ 2

 
 1. Integralne częśi uchwały stanowią:
  1. ustalenia niniejszej uchwały stanowiące część tekstową, zawarte w rozdziałach:
I - Przepisy ogólne
II - Przepisy obowiązujące dla całego obszaru objętego planem
III - Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi
IV - Przepisy koścowe
2) rysunek planu w skali 1: 2 000 - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
a) w rysunku planu obowiązujące są oznaczenia wyszczególnione w objaśnieniach (legendzie),
b) treść podkładu mapowego nie jest przedmiotem rysunku planu,
 1. Załącznikami do uchwały są:
  1. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 
§ 3

 
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
 1. przepisach szczególnych i odrębnych - rozumie się przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 2. rysunku planu - rozumie się przez to rysunek wymieniony w §2 ust.1 pkt 2 niniejszej uchwały,
 3. terenie - rozumie się przez to fragment obszaru o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym,
 4. obszarze - rozumie się przez to obszar objęty planem,
 5. przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
 6. przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupeśnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe,
 7. usługach działalności gospodarczej - rozumie się przez to w szczególności usługi z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa, drobne usługi rzemieślnicze, salony odnowy i rehabilitacji, usługi opiekuńcze i medyczne, urządzenia i obiekty turystyczne i sportowe, w tym m.in. wypożyczalnie, drobne naprawy sprzętu oraz inna działalność o zbliżonym charakterze,
 8. uciężliwości dla środowiska - rozumie się przez to zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska (zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wód i zanieczyszczenie odpadami), które stwarzają możliwość pogorszenia jego stanu, w rozumieniu przepisów szczególnych,
 9. usługach nieuciężliwych - rozumie się przez to usługi nie powodujące szkodliwości i uciężliwości dla użytkowników sąsiednich terenów i nie zaliczone według przepisów szczególnych do przedsięwzięć „mogących znacząco oddziaływać na środowisko” i wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 10. tytule prawnym - rozumie się przez to prawo własności, użytkowania wieczystego, zarządu, użytkowania, prawo do dysponowania terenem oraz inne prawa wynikające z umów cywilnoprawnych,
 11. drogach wewnętrznych - rozumie się przez to istniejące i projektowane drogi speśniające rolę dojazdów, niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów oraz terenów rolnych i leśnych. W stosunku do nich nie występują obowiązki Gminy dotyczący budowy, utrzymania i inne dotyczące publicznych dróg gminnych.
 12. powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnościę oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej,
 13. powierzchni zabudowy - rozumie się przez to sumą powierzchni kondygnacji parterowych budynków znajdujących się na działce, liczoną po zewnętrznym obrysie murów poszczególnych obiektów,
 14. stylu sudecko – kurortowym – rozumie się występujące w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych Sudetów tradycje w architekturze i budownictwie usługowym, służącym obsłudze ruchu turystycznego, opisane w istniejącej bibliografii,

 
§ 4.

 
  1. Ustaleniami planu objęto tereny wyznaczone w rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub granicami opracowania i określono symbolem literowym, których funkcje określono poniżej:
 1. teren zieleni rekreacyjnej i urządzeń sportowych – ZS,
 2. teren zabudowy usługowej, związanej z obsługÄ? ruchu turystycznego, sportów i rekreacji itp – U,
 3. teren związany z eksploatacja i konserwację potoku Walimianka – WS
  1. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się przeznaczenie podstawowe określone zestawem liter, poza tym określa się przeznaczenie towarzyszące i dopuszczalne, także alternatywne oraz warunki ich dopuszczenia - w dalszej częśi uchwały,
  2. Przedmiotowe obszary mogą być w całości przeznaczone na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub częśiowo także na cele przeznaczenia dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszej częśi uchwały,

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdział II
Przepisy obowiązujące dla całego obszaru objętego planem
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

 
§ 5

 
W celu zachowania Ĺ?adu przestrzennego, a w szczególności zachowania krajobrazu Ĺ?Ä?k, pastwisk i zalesień Ĺśródpolnych oraz utrzymania charakteru zabudowy górskich zespołów osadniczych ustala się zasady kształtowania zabudowy obowiązujące na całym obszarze opracowania:
 1. Obiekty budowlane mogą być realizowane wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten cel w niniejszym planie, z zachowaniem określonego w rozdziale III przeznaczenia i warunków zabudowy.
 2. W obrębie terenów otwartych (ZS) dopuszcza się jedynie lokalizację niezbędnych obiektów i urządzeń dla sportu, rekreacji i infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków § 21 oraz wyłączeniem gruntów leśnych sklasyfikowanych jako LsIII,
 3. Grunty rolne i leśne w obrębie terenów przeznaczonych dla zabudowy i innych nierolniczych form użytkowania określonych w rozdziale III, do czasu rozpoczącia inwestycji, powinny być wykorzystane dla produkcji rolnej i leśnej.
 4. Usytuowanie budynków lokalizowanych w obrębie grup istniejącej zabudowy lub w ich sąsiedztwie winno nawiązywać do formy dominującej, a w szczególności uwzględniać przeważający kąt położenia w stosunku do dróg publicznych i zachowanie linii zabudowy (w przypadkach pozwalających na jej ustalenie).
 5. W obrębie terenów niezabudowanych zaleca się sytuowanie budynków równolegle do dróg publicznych, z uwzględnieniem warunków właściwego (korzystnego) naświetlenia pomieszczeń oraz nasłonecznienia działek.
 6. Sposób usytuowania projektowanych budynków winien uwzględniać:
  1. utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, ustalonej w odległości 5 metrów od górnej krawędzi skarpy brzegowej Potoku Walimianka,
  2. zapewnienie dostępu światĹ?a dla istniejących i projektowanych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi na sąsiednich działkach,
  3. wymogi wynikające z przepisów szczególnych i odrębnych dotyczące sytuowania budynków w stosunku do granic działki i sąsiedniej zabudowy.
  4. lokalizacja budynku w odległości od granicy sąsiedniej nieruchomości mniejszej (0,0m lub ��Ä?1,5m) niż podstawowe wymagane przepisami (3,0 lub 4,0m) wymaga pisemnej zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, z wyjątkiem sytuacji gdy na sąsiedniej nieruchomości jest już budynek w podobnej odległości do proponowanego zbliżenia.
 1. Formą zabudowy dla funkcji podstawowej (usługowej) muszą być budynki wolno stojące, do 3 - ch kondygnacji, dodatkowo z użytkowym poddaszem i z możliwościę podpiwniczenia lecz nie przekraczające wysokości 15,0 m. Dopuszcza się łączenie budynków wielofunkcyjnych z gospodarczymi i usługowymi, wieże lub inne dominanty obiektów usługowych mogą być wyższe niż określone wcześniej.
 2. Gabaryty, forma architektoniczna budynków i pozostałych elementów zagospodarowania (mała architektura, ogrodzenia, zieleń) zaleca się kształtować w sposób nawiązujący harmonijnie do cech lokalnego krajobrazu i sąsiadującej zabudowy z uwzględnieniem położenia i ekspozycji. Dla zapewnienia cięgłości kulturowej wymaga się stosowanie form nawiązujących do tradycji budownictwa regionu – tzw. stylu sudecko-kurortowego. Dopuszcza się także formy współczesne inspirowane architekturę regionalną.
 3. Podstawowa forma dachu:
  1. dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej - dwuspadowy lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach wielospadowy o jednakowym nachyleniu głównych połaci 300 - 550, z wysuniętymi okapami; możliwość modyfikacji - lukarny, naczóĹ?ki itp.
  2. dla budynków gospodarczych i garaży dachy dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci 250 – 550.

 

 
 1. Wymaganym pokryciem dachu jest dachówka ceramiczna w naturalnym ceglastym kolorze. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pokrycie gontem drewnianym lub bitumicznym, Ĺ?upkiem naturalnym itp. Dla form współczesnych, o których mowa w ust. 8. dopuszcza się także inne pokrycia, z wyłączeniem blach trapezowych, płyt warstwowych itp,
 2. Dla budynków gospodarczych i garażowych wysokość liczona od poziomu terenu do kalenicy w osi ściany szczytowej powinna wynosię dla nowej i przebudowywanej zabudowy:
  1. dla budynków gospodarczych - do 9 metrów,
  2. dla garaży - do 6 metrów,
 3. Wprowadza się zakaz stosowania, jako materiału wykośczeniowego elewacji blachy falistej i trapezowej oraz siddingu plastikowego. Wymaga się stosowania naturalnych materiałów elewacyjnych jak np. tynk szlachetny, cegła ceramiczna, kamień, drewno, itp. Nakazuje się stosować kolory elewacji zbliżone do uzyskiwanych z tradycyjnych barwników naturalnych.
 4. Na całym obszarze planu wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, w tym również prefabrykowanych, poza niezbędnymi słupkami i podmurówkami.

 
§ 6

 
W celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania terenów ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 1. Powierzchnia zabudowy kubaturowej nie może przekraczać 35 % powierzchni terenu U,
 2. Powierzchnia biologicznie czynna winna wynosię nie mniej niż 50 % powierzchni terenu U,
 3. W przypadku przekroczenia tego procentu w zabudowie istniejącej wprowadza się zakaz rozbudowy i budowy nowych budynków.

 
Warunki zagospodarowania terenów dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu.

 
§ 7

 
W celu zachowania wymogów ochrony środowiska przy wszelkich działaniach inwestycyjnych oraz innych, związanych ze zmianę funkcji i sposobu użytkowania terenów lub obiektów, nakazuje się przestrzeganie zasad określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczególnych i odrębnych, a ponadto ustala się:
 1. Zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych w sposób pogarszający stan gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
 2. Nakaz wyposażenia terenów przeznaczonych dla zabudowy w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla odprowadzania lub gromadzenia ścieków oraz ich oczyszczania.
 3. Nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w systemie zorganizowanym, przy stosowaniu na całym obszarze jednolitych zasad - zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach - w tym obowiązkiem wstępnej segregacji.
 4. Zakaz stosowania zasiarczonych paliw stałych dla zaopatrzenia w ciepło obiektów realizowanych; w obiektach istniejących wymaga się sukcesywnej wymiany urządzeń grzewczych na systemy wykorzystujące czyste ekologicznie nośniki energii.

 
§ 8

 
Dla zachowania równowagi przyrodniczej i walorów naturalnych krajobrazu dla terenu objętego planem, położonego w granicach obszaru chronionego krajobrazu ustala się:
 1. Nakaz utrzymania i ochrony zespołów zieleni naturalnej i póĹ? naturalnej:
  1. speśniających funkcje przeciwerozyjne na tych częśiach terenów, które nie będą objęte zainwestowaniem (zadrzewienia i zakrzewienia porastające skarpy),
  2. stanowiących biologiczną strefę ochronną cieków (przylegające do wód powierzchniowych tereny z trwałÄ? runią Ĺ?Ä?kową oraz kąpami drzew i krzewów),
  3. zieleni wysokiej i niskiej w obrębie terenów usługowych,
 1. Zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych poza terenami przeznaczonymi w planie na cele usługowe, oznaczone symbolem U.
 2. Lokalizację obiektów kubaturowych w sąsiedztwie kompleksów leśnych dopuszcza się w odległości wynikającej z przepisów szczególnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów.
 3. Obowiązek zachowania w odpowiednich proporcjach „powierzchni biologicznie czynnych” w obrębie terenów przeznaczonych dla zabudowy ( jak § 6 ust. 2 ).
 4. Dla efektywniejszego wykorzystania gruntów rolnych o niskiej klasie bonitacyjnej, dla polepszenia funkcji, ochronnej i sportowo rekreacyjnej dopuszcza się zalesienia w terenie ZS w miejscach niekolidujących z planowanć infrastrukturę sportową, rekreacyjną lub techniczną.

 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 
§ 9

 
 1. W przypadku odnalezienia w obszarze planu zabytku ruchomego lub nieruchomego, należy postępwać zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego, w nawiązaniu do tradycji regionu, przy wprowadzaniu nowej zabudowy, wymaga się spełnienia wymogów §5 uchwały.

 
Zasady i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie oraz zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, wynikające z przepisów odrębnych.

 
§ 10

 
W celu zachowania warunków ochrony wód oraz umożliwienia dostępu do wody i prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych cieku wodnego WS (Potok Walimianka) ustala się:
 1. Preferowane formy użytkowania gruntów sąsiadujących z ciekiem wodnym WS: zadrzewienia i zakrzaczenia Ĺ?Ä?gowe, zieleń niska nieurządzona.
 2. Wyklucza się możliwość lokalizacji obiektów budowlanych na skarpach, zwłaszcza bezpośrednio opadających do cieku WS.
 3. Na terenie zabudowy sąsiadującym z ciekiem wodnym WS należy każdorazowo lokalizację obiektu budowlanego zaopiniować u administratora cieku, jeśli planowany obiekt będzie sytuowany w pasie do 10,0 m od krawędzi górnej cieku,
 4. Ogrodzenia mogą być realizowane, co najmniej 1,5 metra od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieku WS.

 
§ 11

 
W celu zachowania wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:
 1. Dla wszystkich budynków zapewnić możliwość dojazdu o każdej porze roku poprzez drogi i dojazdy niewydzielone o parametrach speśniających wymagania określone przepisami szczególnymi, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe
 2. Zapewnić źródła przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 
§ 12

 
 1. W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony przed hałasem, wyróżnia się tereny, zaliczone do poszczególnych rodzajów dopuszczalnego poziomu hałasu, określonych w przepisach szczególnych:
  1. teren zabudowy usługowej, oznaczony w planie symbolem U
 1. Na obszarach sąsiadujących z terenami (obiektami) wymienionymi w ust. 1 wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego w przepisach szczególnych. W przypadku obiektów istniejących, o przekroczonym dopuszczalnym poziomie hałasu, należy opracować program działań, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

 

 

 

 

 
§ 13

 
1. W celu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym ustala się strefy techniczne dla napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich i Ĺśrednich napiąć obowiązujące na podstawie przepisów szczególnych.
2. W strefach obowiązują ograniczenia, zakazy i nakazy, określone w przepisach szczególnych, a lokalizacja obiektów budowlanych musi być każdorazowo uzgadniana z dysponentem sieci.

 
§ 14

 
Przewiduje na całym obszarze planu zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych i wprowadza następujące ustalenia:
 1. ze względu na istniejące spadki terenu, każda inwestycja wymagać będzie wykonania badań geologiczno – inżynierskich dla warunków posadowienia obiektów budowlanych i budowli,
 2. zakaz wykonywania wykopów mogących spowodować podcięcie stoku, o wysokości ściany wykopu powyżej 3 metrów. W przypadku konieczności wykonania wiąkszych wykopów należy wprowadzić zabezpieczenia wynikające z p-tu 1),
 3. dopuszcza się ewentualne wycinki drzew i krzewów, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu, na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

 
§ 15

 
  1. Ze względu na położenie terenu objętego planem miejscowym na wysokości powyżej 600 m n.p.m. należy w rozwiązaniach szczegółowych inwestycji związanych z zagospodarowaniem rekreacyjno – sportowym zapewnić warunki bezpieczeństwa osób korzystających, wynikające z przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczące minimalnych szerokości nartostrad itp.,

 
Zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

 
§ 16

 
Na terenie objętym planem nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznej.

 

 
Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane lub ich scalania.
§ 17

 
Ustala się zasady i warunki wiążące przy podziale gruntów na tereny i działki budowlane lub scalaniu działek:
1.Powierzchnia terenów lub działek dla projektowanych usług działalności gospodarczej i urządzeń infrastruktury technicznej powinna być dostosowana do założonego programu użytkowego (z uwzględnieniem powierzchni dla obiektów i urządzeń towarzyszących - w tym parkingów).

 
2.Tereny i poszczególne działki muszą mieć zapewnione dojście i całoroczny dojazd od dróg i ulic publicznych bezpośrednio lub przez wydzielone wewnętrzne drogi dojazdowe odpowiadające aktualnym wymaganiom. Dopuszcza się ustanowienie służebności zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

 
3.Przy podziale gruntów na nowe działki budowlane dla różnych form zabudowy usługowej należy stosować następujące minimalne powierzchnie działek:
  1. dla zabudowy usługowej – 2000 m2,
  2. dla pozostałych funkcji jak w ust.

 
4.Przy każdym podziale geodezyjnym, za zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powinien być uznany podział uwzględniający obowiązkowe linie rozgraniczające oraz zapewniający podstawowe parametry ustalone planem.

 
Zasady obsługi obszaru w zakresie komunikacji oraz modernizacji, rozbudowy i budowy dróg.

 
§ 18

 
 1. Obszar planu obsługiwany będzie przez drogę publiczną powiatową nr 3016D we wsi Rzeczka biegnącą z Walimia do Sokolca, położoną poza obszarem planu, po północno-wschodniej stronie Potoku Walimianka,

 
Zasady obsługi obszaru oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

 
§ 19

 
 1. Zaopatrzenie w wodę:
  1. na całym obszarze objętym planem zezwala się na realizację indywidualnych bądź grupowych ująÄ? wody do celów komunalnych,
  2. dopuszcza się w obszarze rozbudowany system zaopatrzenia w wodę (sieci, urządzenia) zapewniający dostawę wody do wszystkich użytkowników,
  3. zezwala się na zaspokojenie potrzeb na cele komunalne i ochronę przeciwpożarową poprzez rozbudową sieci i urządzeń oraz docelowo budową zbiorczego systemu gminnego,
  4. ustala się bieżącą konserwację, remonty kapitalne oraz wymianę zużytych rurocięgów w celu zmniejszenia strat w przesyle wody,
  5. zachowuje się lokalne ującia wody ze źródeł i studni kopanych również jako zabezpieczenie w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych,
  6. dopuszcza się realizację powierzchniowych ująÄ? wodnych na istniejących ciekach, jako zbiorników retencyjnych dla potrzeb infrastruktury naśnieżającej,
 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:
  1. ustala się sukcesywną budową gminnej sieci kanalizacyjnej obejmującej podstawowe pasmo osadnictwa górskiego wsi Rzeczka wraz ze skierowaniem z przeważającej częśi obszaru do systemu kanalizacji i dalej na oczyszczalnię ścieków.
  2. dla terenów budowlanych położonych poza zasięgiem projektowanej sieci komunalnej ustala się obowiązek budowy oczyszczalni przyobiektowych indywidualnych lub wspólnych.
  3. tymczasowo, w terenach położonych w zasięgu projektowanej sieci komunalnej, do czasu jej budowy zezwala się na odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub oczyszczalni przyobiektowych.
  4. ustala się zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, dopuszcza się rozsączanie w gruncie w obrębie posiadanej nieruchomości lub odprowadzenie do systemu rowów i cieków za zgodą ich administratora,
  5. ustala się obowiązek odprowadzania wód deszczowych z dróg, parkingów i terenów usługowych poprzez urządzenia do podczyszczania ścieków przed wprowadzeniem do Potoku Walimianka - zgodnie z przepisami szczególnymi,
  6. dopuszcza się na terenach zainwestowania kubaturowego realizację zbiorników doziemnych do gromadzenia wód opadowych z wykorzystaniem ich do celów gospodarczych,
 2. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
  1. zaspokojenie przewidywanego wzrostu zapotrzebowania, wynikającego ze sporządzonego bilansu energetycznego potrzeb następi poprzez modernizację lub rozbudową istniejącego układu realizowana na podstawie wydanych przez dystrybutora warunków technicznych oraz zapewnień,
 3. Zasady zaopatrzenia w gaz ziemny:
  1. Dopuszcza się realizację sieci gazowych rozdzielczych i przyłączy.
 4. Ustala się następujące zasady postępwania z odpadami wprowadzone w oparciu o przepisy szczególne:
  1. organizację odbioru odpadów ze wszystkich gospodarstw domowych i obiektów usługowych w obszarze planu zgodnie z przyjętym na terenie gminy systemem,
  2. nie zezwala się na gromadzenie i składowanie odpadów niebezpiecznych,

 

 

 
 1. Zasady zaopatrzenia w ciepło:
  1. zaleca się stosowanie indywidualnych kotłowni lub wysokosprawnych systemów z wykorzystaniem urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów odrębnych,
  2. ustala się obowiązek wykorzystywania źródeł proekologicznych - energii elektrycznej, gazu lub oleju opałowego, biomasy, instalacji solarnych, wiatrowych oraz innych odnawialnych itp.
 2. Obsługa obszaru w zakresie telekomunikacji:
  1. utrzymuje się istniejący system łączności przewodowej oraz ustala kontynuację budowy sieci magistralnych i abonenckich,
 3. Na etapie nowych inwestycji infrastrukturalnych oraz modernizacji sieci istniejących, należy zapewnić dbałoĹ?Ä? o prawidłowe gospodarowanie terenami niezainwestowanymi, m.in. poprzez prowadzenie sieci infrastruktury w sposób równoległy bądź prostopadły (lub inny uzasadniony) do istniejących lub projektowanych obiektów, w odległościach minimalnych dopuszczonych odrębnymi przepisami od innych sieci i przyłączy, z uwzględnieniem naturalnych podziałów, granic nieruchomości itp elementów występujących w środowisku,
 4. na terenach zainwestowania nie zezwala się na sytuowanie instalacji gazu płynnego w pasach pomiędzy granicę frontową działek a wyznaczoną linię zabudowy,

 
Rozdział III
Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

 
§ 20

 
 1. Dla jednostki terenu wydzielonej liniami rozgraniczającymi i oznaczonej symbolem „U” ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudowę usługową z urządzeniami i zielenią towarzyszącą.
 2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupeśniające terenu jako:
  1. mieszkalnictwo towarzyszące funkcji podstawowej jako wbudowane w obiekty usługowe lub jako wolnostojące,
  2. zespół tzw :”domków rekreacyjnych” zdefiniowanych w przepisach odrębnych,
  3. nieuciężliwych form działalności gospodarczej o charakterze usługowym na wydzielonych działkach lub jako budynków uzupeśniających na działkach z zabudowę mieszkalną,
  4. obiektów gospodarczych, garaży wolnostojących, przyległych lub wbudowanych,
  5. dojazdów niewydzielonych, zatok postojowych i parkingów przyobiektowych,
  6. obiektów i urządzeń sportowych całorocznych, rekreacji i infrastruktury technicznej.
 1. Dla terenu ustala się:
  1. możliwość realizacji budynków usługowych, w tym rekreacji indywidualnej (np. letniskowych) i zbiorowej (np. hotel, pensjonat,)
  2. możliwość lokalizacji obiektów usług i działalności gospodarczej nieuciężliwych, w formie wolnostojącej,
  3. utrzymanie i budową lokalnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych wewnętrznych, parkingów przy obiektach usługowych,
  4. utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów zielonych,
 2. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy ponadto realizować przy uwzględnieniu:
  1. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, określonych w § 4 i 5,
  2. wymogów wynikających z odrębnych przepisów technicznych.
  3. możliwości Łączenia budynków elementami funkcjonalnymi, taki jak np; łączniki, nadwieszenia, dachy i przejęcia itp,

 
§ 21

 
1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem „ZS” przeznacza się, zgodnie z istniejącym użytkowaniem, pod zieleń rekreacyjną i urządzenia sportowe.
W jednostce dopuszcza się:
1) utrzymanie użytków rolnych i leśnych na terenie niezajętym pod przeznaczenie podstawowe,
2) lokalizację obiektów i urządzeń sportowych całorocznych (w tym np. tras i wycięgów narciarskich), rekreacyjnych i turystycznych, dojazdów niewydzielonych, szlaków pieszych i rowerowych,
3) lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym np: stacji bazowych telefonii komórkowej, generatorów energii wiatrowej itp.
2. W jednostce zakazuje się:
 1. naruszanie lokalnych cieków i urządzeń melioracyjnych poza służącym realizacji infrastruktury wymienionej w ust.1 ,
 2. lokalizację nowych obiektów budowlanych kubaturowych, poza wymienionymi w ust.1.
 3. lokalizacji obiektów i urządzeń na częśi terenu oznaczonej jako grunty leśne sklasyfikowane jako LsIII,

 
§ 22

 
1. Wydziela się liniami rozgraniczającymi teren w pasie o szerokości 5,0 m od górnej krawędzi potoku, oznaczony symbolem „WS”, który przeznacza się na cele związane z eksploatację i konserwację potoku Walimianka.
W jednostce dopuszcza się:
  1. utrzymanie i ochronę istniejącego cieku i urządzeń wodnych
  2. możliwość realizacji inwestycji związanych z regulację potoku i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
  3. realizację zjazdów z dróg publicznych na teren nieruchomości przyległych,
  4. możliwość lokalizacji niezbędnych budowli i urządzeń drogowych oraz infrastruktury technicznej,
  5. utrzymanie i ochronę zieleni przybrzeżnej
 1. W terenach wyklucza się:
  1. lokalizację wszelkich obiektów kubaturowych ,
  2. naruszanie urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń regulujących stosunki wodne,
  3. odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków.

 
Rozdział IV
Przepisy koścowe.

 
§ 23

 
Ustala się stawkę procentową, służÄścÄ? naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości:
 1. w terenie oznaczonym symbolem U - 10%
 2. w terenie oznaczonym symbolem ZS - 10%
 3. w pozostałych wydzielonych terenach - 10%

 
§ 24

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§ 25

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Przedstawiany do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Rzeczka został sporządzony w oparciu o uchwałę nr V/27/2007 przyjętą w dniu 30 stycznia 2007r. Obszar opracowania dot. dz. nr 67 i 68 o łącznej powierzchni ok. 10 ha położonego w południowej częśi wsi, po zachodniej stronie drogi powiatowej biegnącej wzdłuż zabudowy wsi.

 
Przed rozpocząciem prac teren w granicach opracowania planu został objęty szeregiem szczegółowych analiz i ocen, m.in. z zakresu:
 1. Elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego – wykonano tzw. opracowanie ekofizjograficzne.
 2. Struktury władania gruntami i stanu zagospodarowania terenu.
 3. Oceny zgodności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta z przewidywanymi rozwiązaniami w planie – spójność rozwiązał planistycznych ze studium.
 4. Realizacji celów publicznych z zakresu zadań marszałka województwa i wojewody dolnoŚląskiego.
 5. Pokrycia terenu stosownymi materiałami geodezyjno-kartograficznymi.
Wyniki analiz i ocen przemawiały za celowościę podjącia prac nad mpzp.
Ustalenia projektu planu określają m.in. zasady rozwoju funkcji usługowej i rekreacyjnej, prawidłowego skomunikowania terenów uruchamianych do zainwestowania oraz ochrony interesów publicznych głównie z zakresu wymogów korzystania ze środowiska. W trakcie opracowania planu sporządzono niżej wymienione prognozy z następującymi wynikami:
 1. Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń mpzp – jego ustalenia do minimum ograniczają negatywne oddziaływanie na elementy środowiska.
 2. Prognozą skutków finansowych – Gmina Walim nie poniesie żadnych skutków finansowych związanych z budową infrastruktury technicznej oraz transformację terenu objętego miejscowym planem.

 
Projekt planu w terminie od 19 czerwca do 17 lipca 2007r został wyłożony do publicznego wględu. W dniu 17 lipca 2007r odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. W trakcie trwania dyskusji publicznej nie zgłoszono żadnego wniosku.

 
W związku z zamiarem budowy wycięgu narciarskiego przez właściciela gruntu objętego planem w toku jego sporządzania projektant wnioskowań do marszałka Województwa DolnoŚląskiego o wyłączeniu z użytkowania leśnego częśi gruntów leśnych o powierzchni 2,5 ha. Procedura prowadzona w tym zakresie zgodnie z wymogami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie przyniosła pozytywnej decyzji. Wobec powyższego w projekcie planu zrezygnowano z zapisów dotyczących możliwości budowy nowych odcinków wycięgów narciarskich na terenach leśnych.

 
W związku z wyczerpaniem się toku formalno - prawnego sporządzenia mpzp z zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzam, iż przedkładana uchwała może podlegać uchwaleniu przez Wysoką Radę.

 

 

 
Sporządził:
Agnieszka Kwaśniak -Uprawniony Urbanista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 2

 

 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003r nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami, art. 7 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001r nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 184 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2005r nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy w Walimiu rozstrzyga co następuje:
§ 1.

 
Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pocięga za sobą wydatków z budżetu gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 3

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003r nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy w Walimiu rozstrzyga co następuje:

 
§ 1.

 
W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wględu w dniach 19.06 – 17.07.2007r wraz z prognozę skutków wpływu ustaleń planu za środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-09-19 11:10:37
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-09-10 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:38
Ilość wyświetleń:1572

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij