Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXIII/140/08 z dnia 2008-06-30 - w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim.

w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim.


 

UCHWAŁA Nr XXIII/140/2008
RADY GMINY W WALIMIU
z dnia 30 czerwca 2008 roku

 

 
w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy
w Walimiu
uchwala co następuje:
§ 1.
W oparciu o analizy przeprowadzone przez Wójta Gminy na podstawie art.14 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim. (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałę nr XXXIV/185/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 maja 2005 r.)
Zakres zmian obejmować będzie:
 • zmiany w tekście uchwały dotyczące intensywności zabudowy,
 • zmianę przeznaczenia i zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 US – usługi sportu i rekreacji,
 • zmianę przeznaczenia i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 2MN,
 • zmianę przeznaczenia i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 7KD(D),
 • zmianę przeznaczenia i zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14 UT – tereny usług turystycznych.

 
§ 2.
Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice terenów objętych planem.

 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 
Uzasadnienie

 
Do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim, przystępuje się na wniosek Wójta Gminy Walim.
Opracowanie planu zmiany miejscowego ma na celu umożliwienie zagospodarowania terenów zgodnie z obecnymi potrzebami.
Na podstawie wyników analiz: zasadności przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązał
z ustaleniami studium Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze Śląskie,
w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.

 

 

 

 
Sporządził na podstawie umowy zawartej z Gmina Walim
Pan Fabian Jaskólski – Urbanista uprawniony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALIZY DOTYCZĄCE ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 
dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim.

 

 
Zgodnie z art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), przed podjąciem uchwały przez Radę Gminy w Walimiu w sprawie przystępienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, Wójt Gminy Walim wykonał niezbędne analizy przewidziane ustawę o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym. Wyniki analiz zamieszczono poniżej.

 

 
 1. Analiza dotycząca zasadności przystępienia do sporządzenia planu.

 
Tereny objęte analizę posiadają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałę nr XXXIV/185/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 maja 2005 r.
Projektowana zmiana obejmować będzie:
 • zmiany w tekście uchwały dotyczące intensywności zabudowy,
 • zmianę przeznaczenia i zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 US – usługi sportu i rekreacji,
 • zmianę przeznaczenia i zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14 UT – tereny usług turystycznych wraz z drogę dojazdową.
Proponowane zmiany w planie miejscowym mają na celu dostosowanie ustaleń planu do aktualnych potrzeb gminy.

 
W oparciu o powyższe uznano za zasadne przystępienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
2. Analiza dotycząca stopnia zgodności przewidywanych rozwiązał z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy Walim z dnia 30 grudnia 1998 r.

 
Na podstawie analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim stwierdzono, że przewidywane rozwiązania będą zgodne
z ustaleniami obowiązującego studium.

 
3. Materiały geodezyjne do opracowania planu.

 
W trakcie przygotowywania materiałów geodezyjnych do opracowania, planu uzyskano informację z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzy-chu, z których wynika że w zasobie państwowym przechowywane są następujące mapy doty-czące obszaru objętego planem:
 • mapa ewidencji gruntów w skali 1:5 000,
 • mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1 000.

 
Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu wykonany zostanie na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

 

 

 

 
- 2 -
 1. Zakres prac planistycznych.

 
Ustalony zakres prac planistycznych nawiązuje do charakteru przedmiotu opracowania planu i obejmował będzie:
 1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej oraz prace wstępne związane z rozpoczą-ciem prac nad projektem planu.
  1. Przygotowanie projektów dokumentów związanych z rozpocząciem prac nad planem.
  2. Pozyskanie materiałów wejściowych warunkujących wykonanie opracowania /między innymi mapy ewidencji gruntów, wniosków do planu, itp./
 1. Wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej.
 2. Wykonanie projektu planu.
3.1 Wykonanie projektu planu, tj.: rysunku planu i uchwały Rady Gminy (w formie umożliwiającej przedstawienie ich do uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wględu).
Określa się następujący zakres ustaleń planu (art. 15 ustawy o planowaniu i zagos-podarowaniu przestrzennym):
 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 • zasady ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego;
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczes-nej;
 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
  w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochro-nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
  a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-niu, w tym zakaz zabudowy;
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania tere-nów;
 • stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatą, o której mowa
  w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.2 Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wględu.
 1. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
 3. Przedłożenie projektu planu komisji urbanistyczno – architektonicznej celem zaopi-niowania.
 4. Ostateczne opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag i wniosków złożonych
  w trakcie opiniowania, uzgadniania i wyłożenia planu do publicznego wględu.
 5. Przygotowanie uchwały projektu planu do uchwalenia.
 6. Czynności związane z przygotowaniem planu do publikacji oraz wykonanie kopii planu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-07-14 08:40:06
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-06-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:37
Ilość wyświetleń:1659

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij