Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXIII/139/08 z dnia 2008-06-30 - w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim.

w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim.


 

UCHWAŁA Nr XXIII/139/2008
RADY GMINY W WALIMIU
z dnia 30 czerwca 2008r.

 

 
w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:
§ 1.
1. W oparciu o analizy przeprowadzone przez Wójta Gminy na podstawie art.14 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim:
  1. dla terenów zainwestowania wiejskiego, wyznaczonych w studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, na mapie w skali 1:2000,
  2. dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz terenów leśnych, wyłączonych
    z zabudowy, na mapie w skali 1:5000.
2. Plan miejscowy sporządzony będzie w III etapach dla poszczególnych terenów oznaczonych na załączniku graficznym.
§ 2.
Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony
w skali 1:20 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 
Uzasadnienie

 
Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, przystępuje się na wniosekWójta Gminy Walim.
Podstawowe funkcje wsi Dziećmorowice w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim określono jako funkcje: produkcyjną związaną zarówno z przemysłem jak i rolnictwemoraz mieszkaniową i usługowo - rekreacyjną. Plan opracowany zostanie zgodnie z ustaleniami studium zatwierdzonego uchwałę nrVI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.,zmienionego uchwałę XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r. oraz z uwzględnieniem wniosków społeczności lokalnej.
Podjącie uchwały o przystępieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

 
Na podstawie wyników analiz: zasadności przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązał
z ustaleniami studium Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice
w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.
Plan miejscowy sporządzony będzie w III etapach dla poszczególnych terenów oznaczonych na załączniku graficznym.

 

 

 

 

 
Sporządził na podstawie umowy zawartej z Gmina Walim
Pan Fabian Jaskólski – Urbanista uprawniony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALIZY DOTYCZĄCE ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 
wsi Dziećmorowice, gm.Walim

 

 

 
Zgodnie z art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717z późn. zm.), przed podjąciem uchwały przez Radę Gminy w Walimiu w sprawie przystępienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania wsi Dziećmorowice, Wójt Gminy wykonał niezbędne analizy przewidziane ustawę o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym. Wyniki analiz zamieszczono poniżej.

 

 

 
  1. Analiza dotycząca zasadności przystępienia do sporządzenia planu.

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony będzie dla przestrzeni całego obrębu wiejskiego wsi Dziećmorowice i obejmował będzie istniejące tereny zainwestowane oraz tereny przewidziane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim do zainwestowania oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i tereny leśne wyłączone spod zabudowy.
W warunkach utraty ważności miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, sporządzenie planu miejscowego dla wsi Dziećmorowice ma na celu stworzenie podstaw prawnych, regulujących prawidłowe zagospodarowanie terenów, chroniących ekonomiczne, przyrodnicze i historyczne walory przestrzeni.
Plan opracowany zostanie zgodnie z ustaleniami studium z uwzględnieniem wniosków społeczności lokalnej.
W związku z powyższym Wójt Gminy Walim uznaje za uzasadnione opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice.

 
  1. Analiza dotycząca stopnia zgodności przewidywanych rozwiązał z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r.

 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że:
  • Teren ten nie jest zagrożony powodzią i nie występują złoża surowców.
  • Na terenie objętym planem nie występują obiekty ani obszary objęte ochronę konserwatorską.
  • Teren objęty opracowaniem położony jest w obszarze przewidywanym, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zainwestowanie, tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz tereny leśne.
  • Obszar zlokalizowany jest w strefie B polityki przestrzennej gminy obejmującej wieĹ? Dziećmorowice, gdzie wiodącę funkcję jest działalność produkcyjna związana
    z przemysłem jak i rolnictwem oraz funkcja mieszkaniowa i tereny usługowo - rekreacyjne.
  • Nie wystąpić kolizje z istniejącymi urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego.

 
- 2 -

 
Ponadto nadrządnym celem rozwoju gminy jest „Stworzenie jak najlepszych warunków bytowych ludności poprzez podnoszenie walorów użytkowych terenu gminy w postaci warunków zamieszkania, pracy i obsługi”.
Na podstawie analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim stwierdzono, że przewidywane rozwiązania będą zgodne
z ustaleniami obowiązującego studium.

 
  1. Materiały geodezyjne do opracowania planu.

 
W trakcie przygotowywania materiałów geodezyjnych do opracowania, planu uzyskano informację z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wałbrzychu, z których wynika że w zasobie państwowym przechowywane są następujące mapy dotyczące obszaru objętego planem:
  • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:2000
  • mapy ewidencji gruntów w skali 1:5 000 i 1: 1000.

 
Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu wykonany zostanie na mapach zasadniczych w skali 1:2000 i 1:5000. Rozpocząto prace związane z opracowaniem stosownej mapy.

 
  1. Zakres prac planistycznych.

 
Ustalony zakres prac planistycznych nawiązuje do charakteru przedmiotu opracowania planu i obejmował będzie:

 
  1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej oraz prace wstępne związane z rozpoczą-ciem prac nad projektem planu.
    1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, tj. stanu zagospodarowania terenu oraz stanu władania.
    2. Przygotowanie projektów dokumentów związanych z rozpocząciem prac nad planem.
    3. Pozyskanie materiałów wejściowych warunkujących wykonanie opracowania /między innymi mapy ewidencji gruntów, wniosków do planu, itp./
  1. Wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej.
  2. Wykonanie projektu planu.
3.1 Wykonanie projektu planu, tj.: rysunku planu i uchwały Rady Gminy (w formie umożliwiającej przedstawienie ich do uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wględu).
Określa się następujący zakres ustaleń planu (art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym):
  • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  • zasady ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego;
  • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
  • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
  • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

 

 
- 3 -

 
  • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
  • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
  • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
  • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
  • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
    i infrastruktury technicznej;
  • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
  • stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatą, o której mowa
    w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.2 Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
procesu uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wględu.
  1. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
  3. Przedłożenie projektu planu komisji urbanistyczno – architektonicznej celem zaopiniowania.
  4. Ostateczne opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag i wniosków złożonych
    w trakcie opiniowania, uzgadniania i wyłożenia planu do publicznego wględu.
  5. Przygotowanie uchwały projektu planu do uchwalenia.
  6. Czynności związane z przygotowaniem planu do publikacji oraz wykonanie kopii planu.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-07-14 08:36:57
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-06-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:37
Ilość wyświetleń:1794

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij