Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXIII/138/08 z dnia 2008-06-30 - w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok


 

UCHWAŁA NR XXIII/ 138/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 30 czerwca 2008 r.

 

 
w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /
Rada Gminy Walim uchwala co następuje:

 

 
§ 1
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 400.000,-zł
W dziale 010 - Rolnictwo i Ĺ?owiectwo 400.000,-zł
Rozdział 01038 - Rozwój obszarów wiejskich 400.000,-zł
§ 6299 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł 400.000,-zł

 
§ 2
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie gminy na 2008 rok o kwotę 231.480,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 31.980,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 14.890,-zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.890,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000,-zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 360,-zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 360,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 8.270,-zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.270,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000,-zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 2.680,-zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 580,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2.100,-zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5.780,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.800,-zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.950,-zł
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 4.500,-zł
Rozdział 85401 - świetlice szkolne 4.500,-zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.040,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.460,-zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 195.000,-zł
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 195.000,-zł

 
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych 195.000,-zł

 
§ 3
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu Gminy Walim na 2008 rok o kwotę 631.480,-zł
W dziale 010 - Rolnictwo i Ĺ?owiectwo 510.000,-zł
Rozdział 01038 - Rozwój obszarów wiejskich 500.000,-zł
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500.000,-zł
Rozdział 01095 - Pozostała działalność 10.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 50.000,-zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 50.000,-zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych 50.000,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 31.980,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 14.890,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.560,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-zł
§ 4260 - Zakup energii 2.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 6.030,-zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,-zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 200,-zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 500,-zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 360,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 360,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 8.270,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-zł
§ 4260 - Zakup energii 2.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2.570,-zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 700,-zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 2.680,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 2.280,-zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 300,-zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 100,-zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5.780,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 3.800,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,-zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 980,-zł
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 4.500,-zł
Rozdział 85401 - świetlice szkolne 4.500,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.500,-zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35.000,-zł
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 35.000,-zł
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 35.000,-zł

 
§ 4
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 15.363.656,-zł
- po stronie wydatków 19.565.356,-zł

 

 
§ 5
Zmienia się treść załącznika do uchwały budżetowej Nr XV/85/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2008 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały, Zadania inwestycyjne w 2008 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 
§ 8
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
W § 1 uchwały następuje zwiąkszenie planowanych dochodów o kwotę 400.000,-zł jako dofinansowanie w ramach Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Dziećmorowice. Złożenie wniosku o przyznanie środków na to zadanie zobowiązuje do ującia go w budżecie gminy.

 
Niniejszą uchwałę na wniosek dyrektorów szkół i gimnazjum zostają przeniesione środki pozostałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne na wydatki rzeczowe celem zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek. W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracowników następiła konieczność zatrudnienia na zastępstwo na umową – zlecenie i przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych na bezosobowe.
Dyrektor zespołu szkół wnioskuje zmniejszenie wydatków o kwotę 20.500,-zł, dyrektor szkoły podstawowej o kwotę 7.520,-zł oraz dyrektor GZOSZ o kwotę 8.460,-zł, łącznie 36.480,-zł. Przeniesione kwoty w ramach tego samego działu lecz w innych paragrafach mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie szkół.
W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zmniejszone zostają planowane wydatki na dotacje inwestycyjną o kwotę 195.000,-zł, z której kwota 35.000,-zł zwiąksza dotacje podmiotową dla Centrum KiT z przeznaczeniem na remont dachu, 10.000,-zł zostaje przeznaczone na urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Glinno, 100.000,-zł na udział własny w odnową wsi Dziećmorowice oraz 50.000,-zł na zwiąkszenie wysokości funduszów remontowych poszczególnych wspólnot.
Ponieważ zmniejszona została dotacja inwestycyjna zmianie ulega załącznik do uchwały budżetowej gdzie dotacja inwestycyjna dla Centrum KIT zamiast kwoty 1.480.000,-zł będzie 1.285.000,-zł, wchodzi dodatkowe zadanie w ramach odnowy wsi z kwotę 500.000,-zł, a ogółem zadania inwestycyjne 6.703.000,-zł.

 

 

 

 

 

 
Sporządził; LM

 

 

 

 

 

 
Zadania inwestycyjne w 2008r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/138/2008 z dnia 30 czerwca 2008r

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
 010
 01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
20.140.000
60.000

 
60.000

 

 
Urząd Gminy
2.
 010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
5.100.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
3.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna
w Walimiu
1.130.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
4.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
340.000
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
5
010
01010
Oczyszczalnia ścieków Dziećmorowice
-
3.000
3.000

 

 

 
Urząd Gminy
6.
010
01038
Budowa 2 placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno – edukacyjnej
500.000
500.000

 
100.000

 
400.000
Urząd Gminy
7.
 600
60016
Odbudowa drogi gminnej nr 208 w Michałkowej, Gmina Walim
Brak
110.000

 
110.000

 

 
Urząd Gminy
8
600
60016
Droga Dziećmorowice
Gmina Walim
Brak
150.000

 
150.000

 

 
Urząd Gminy
9.
600
60016
Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna
w Walimiu
Brak
75.000

 
75.000

 

 
Urząd Gminy
10.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
120.000

 
120.000

 

 
Urząd Gminy

 
11.
600
60016
Odbudowa ulicy Letniskowej w Zagórzu Śląskim
Brak
250.000

 
250.000

 

 
Urząd Gminy
12
600
60016
Odbudowa mostu ulica Górna 3
w Jugowicach
Brak
55.000

 
55.000

 

 
Urząd Gminy
13.
600
60016
Program i ewidencja dróg
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
14.
600
60016
Odbudowa drogi nr 17 Podlesie
Brak
52.000

 
52.000

 

 
Urząd Gminy
15
600
60078
Odbudowa most i murów oporowych ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
192.000

 

 
192.000

 
Urząd Gminy
16
600
60078
Odbudowa mostu ulica Górna 3 w Jugowicach
Brak
136.000

 

 
136.000

 
Urząd Gminy
17
600
60078
Odbudowa drogi nr 17 Podlesie
Brak
102.000

 

 
102.000

 
Urząd Gminy
18
700
70001
Termomodernizacja budynku
ABK Długa 8
680.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
19.
750
75023
Informatyzacja - powiat wałbrzyski online
Brak
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
20
750
75023
Wykonanie klimatyzacji II etap
50.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
21.
754
75412
Karosacja samochodu OSP Walim
Brak
140.000

 
140.000

 

 
Urząd Gminy
22
801
80114
Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.300.000
300.000

 
300.000

 

 
Urząd Gminy
23
801
80114
Termomodernizacja Zespołu
Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
1.900.000
2.060.000

 
860.000

 
1.200.000
Urząd Gminy
24
801
80114
Boisko sportowe przy zespole szkół
1.000.000
330.000

 
330.000

 

 
Urząd Gminy
25
852
85219
Zakup komputerów OPS
10.000
10.000
10.000

 

 

 
OPS Walim
26.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

 
478.000
36.000

 
442.000

 
Urząd Gminy
27.
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
1.285.000
1.285.000

 
1.285.000

 

 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
38.585.000
6.703.000
94.000
4.137.000
872.000
1.600.000

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-07-14 08:34:43
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-06-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:37
Ilość wyświetleń:1318

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij