w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Walim i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu.


 

UCHWAŁA Nr XXIII/136/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 30 czerwca 2008 r.

 

 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Walim i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późĹ?. zm. ), art. 13, art. 14 ust. 2-5, art. 23. ust 1 pkt.7 i 7a, art. 37 ust 1 i 2 pkt. 2, 4, 5, 6,7, 9, ust 3, art. 72 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Walim uchwala co następuje:

 
§ 1

 
Nieruchomości stanowiące własność Gminy, mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, zrzeczenia się, darowizny na cele publiczne, darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a Gminę, oddania w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciężane ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółki.
§ 2

 
Nieruchomościami stanowiącymi gminny zasób nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy Walim, kierując się zasadami prawidłowej gospodarki, przepisami prawa i zasadami określonymi niniejszą uchwałę.
§ 3
 1. Wójt Gminy nabywa nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, osób fizycznych lub osób prawnych:
  1) poprzez skorzystanie z prawa pierwokupu,
  2) poprzez przyjęcie darowizny,
  3) w wyniku zamiany, gdy przemawia za tym interes Gminy,
4) od Skarbu Państwa,
§ 4

 
 1. Wójt Gminy dokonuje wyboru formy prawnej oraz ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej obrotu nieruchomościami i w tym zakresie może:
  1) przenosię własność nieruchomości w drodze sprzedaży,
  2) oddawać nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste,
  3) oddawać nieruchomości lub ich częśi w dzierżawę,
  4) dokonywać zamiany nieruchomości lub zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo własności nieruchomości, zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego, zamiany prawa użytkowania wieczystego na prawo użytkowania wieczystego,
  5) oddawać nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Walim,
  6) użyczać nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy Walim a innym osobom na cele publiczne na czas oznaczony do 3 lat,
  7) wnosię nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę Walim lub do których Gmina przystępiła, po podjąciu przez Radę Gminy Walim stosownej uchwały,
  8) obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
  9) zbywać nieruchomości w trybie art. 231 kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość

 
  zabudowano na podstawie pozwolenia na budową i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
  10) dokonywać sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego,
  11) zbywać nieruchomości lub jej częśi na poprawć zagospodarowania nieruchomości przyległej,
12) zbywać udział w nieruchomości na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości,

 
§ 5

 
Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być obciężane służebnościami gruntowymi na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów sąsiednich.
 1. Wójt Gminy może obciążać służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiące własność Gminy, gdy jest to niezbędne dla:
  1) zapewnienia dostępu do nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości lub przygotowaniem do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
2) zapewnienia dostępu do istniejących lub projektowanych urządzeń infrastruktury
technicznej,
  3) w przypadku, gdy nieruchomość została zbyta przez Gminę bez dostępu do drogi,
  4) w innych uzasadnionych przypadkach
2. Obciężanie nieruchomości służebnościę jest nieodpłatnie, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje bez dostępu do drogi lub sprzedaż następiła uprzednio. Nieodpłatne ustanowienie służebności nie zwalnia osób, na których rzecz to prawo ustanowiono z udziału w ponoszeniu kosztów utrzymania nieruchomości.
3. Opłaty z tytułu obciężenia nieruchomości ustala Wójt Gminy Walim w umowie o ustanowieniu służebności,
§ 6

 
 1. Nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne, a w wypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, gdy są przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cele rolne mogą być wydzierżawiane na okres do 10 lat.
 2. Nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne mogą być wydzierżawiane na okres 3 lat.
 3. Wyraża się zgodą na na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowym dzierżawcę, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Decyzję o jej przedłużeniu podejmuje Wójt.
 4. Dzierżawa nieruchomości powyżej trzech lat następuje w drodze przetargu za wyjątkiem przypadków:
  1) na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości,
  2) na rzecz następców prawnych dzierżawcy, gdy dzierżawca zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej lub zmarł w trakcie trwania umowy,
  3) na cele: rolne, ogrodnicze,
  4) na rzecz osoby która nabyła obiekt budowlany od dotychczasowego dzierżawcy – wówczas umowa zostanie spisana na czas na jaki była zawarta z poprzednim właścicielem obiektu,
  5) w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej częśi stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, lub użytkowanie,
  6) na rzecz użytkowników garaży, obiektów gospodarczych,
  7) na cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  8) na rzecz klubów sportowych, na rzecz Gminnych jednostek organizacyjnych, Gminnych osób prawnych,
  9) w wyniku negatywnego wyniku dwóch kolejnych przetargów,
  10) na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości, którzy w cięgu dwóch miesięcy przed wygaśnięciem terminu ważności dzierżawy wystąpić o jej przedłużenie a dotychczasowy sposób korzystania z przedmiotu dzierżawy nie budzi zastrzeżeń,
  11) na rzecz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność charytatywną,
  opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, badawczo – rozwojową, wychowawczą lub sportowo – turystyczną,
  12) jednostkom organizacyjnym gminy w tym gminnym instytucjom kultury,
  13) na inne cele publiczne,
  14) w innych przypadkach uzasadnionych względami społeczno - gospodarczymi,
  § 7
Użytkownikom nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych nie posiadającym tytułu prawnego do wyżej wymienionych nieruchomości, przyznaje się pierwszeństwo w zawarciu umowy dzierżawy lub najmu.
  § 8
Wysokość czynszu dzierżawnego za grunty rolne, które służÄ? do prowadzenia gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ustala się w kwintalach żyta z uwzględnieniem rodzaju i klasy gruntu według ewidencji gruntów oraz ceny kwintala żyta przyjętej do naliczenia podatku rolnego.
 1. Stawki czynszu w kwintalach żyta dla 1 hektara gruntu ornego klasy:
  III a - 2,5, III b – 2,2, IV a – 2,0, IV b – 1,8, V – 1,0, VI – 0,0,
 2. Stawki czynszu w kwintalach żyta dla 1 hektara użytku zielonego:
  III – 2,5, IV – 2,0, V – 1,0, VI – 0,0,
 3. Stawkę szacunkową gruntu określonego w ewidencji gruntów jako leśny, zadrzewiony lub zakrzewiony ustala się przyjmując 50% wartości stawki użytków zielonych w klasie przyjętej dla tych gruntów. W razie braku klasyfikacji, stawkę ustala się przyjmując 50% stawki użytku zielonego klasy V,
 4. Stawkę szacunkową gruntu pod wodami stojącymi nadającymi się chowu i hodowli ryb ustala się według stawki gruntu pod tymi wodami powiąkszonej o 50%. W razie braku klasyfikacji, stawkę przyjmuje się użytku zielonego klasy IV, powiąkszoną o 50%,
 5. Stawkę szacunkową pod rowami przyjmuje się w wysokości 50% stawki użytku zielonego klasy V,
 6. Stawkę szacunkową pod sadami przyjmuje się w wysokości powiąkszonej o 50% stawki szacunkowej w klasie przyjętej dla tych gruntów,
 7. Za grunty sklasyfikowane jako nieużytki nie pobiera się czynszu,
 8. Czynsz dzierżawny za nieruchomości wydzierżawiane na cele rolne płatny jest jednorazowo w terminie do 15 maja, gdy jego wysokość nie przekracza kwoty ustalonej dla dwóch kwintali żyta oraz w dwóch terminach tj. :w terminie do 15 maja i 15 września w pozostałych przypadkach,
 9. Czynsz dzierżawny podlega aktualizacji na dzieł 1 stycznia każdego roku przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urządu Statystycznego w Monitorze Polskim,

 
 1. Wójt Gminy ma prawo zastrzec w zawieranych umowach możliwość rozwiązania umowy przez jednostronne oświadczenie woli ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, kiedy:
  1) nieruchomość wykorzystywana jest niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym w umowie,
  2) dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za ponad trzy miesięce,
  3) dzierżawca nie wyraża zgody na zmianę wysokości ustalonego wcześniejszą umową czynszu,
  4) nieruchomość lub jej częśi składowe przekazane zostały do korzystania osobom trzecim bez zgody Wójta Gminy,
 2. Wójt Gminy ma prawo zastrzec rozwiązanie umowy o której mowa w pkt. 10 w przypadku, gdy nieruchomość lub jej część stanie się niezbędna na cele realizowane przez Gminę jako zadania własne, lub w przypadku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego polegającej na przeznaczeniu nieruchomości na cele inne niż rolnicze,
 3. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w czasie obowiązywania umowy dzierżawy,
§ 9

 
 1. Stawka czynszu za dzierżawę 1 m2 powierzchni gruntu przeznaczonego na cele warzywnicze oraz ogrody i ogródki przydomowe wynosi:
  1) o powierzchni do 100 m2 wynosi 0,10 zł rocznie,
  2) od każdego metra kwadratowego powyżej 100 m2 wynosi 0,04 zł, rocznie,
  3) od każdego metra kwadratowego powyżej 1000 m2 wynosi 0,02 zł rocznie,
2. Stawka czynszu za dzierżawę 1 m 2 gruntów zabudowanych i niezbudowanych na cele związane:
  1) z działalnościę handlowo – usługową wynosi 10,00 zł rocznie + VAT,
  2) za grunty na cele rekreacyjne – 10,00 zł rocznie + VAT,
  3) za grunty pod garażami i wiatami garażowymi - 4,00 zł rocznie + VAT,
  4) za grunty pod parkingi - 3,00 zł rocznie + VAT,
  5) za grunty pod komórkami i innymi obiektami gospodarczymi 2,00 zł rocznie + VAT,
§ 10

 
W przypadkach nieuregulowanych w uchwale obowiązuje stawka czynszu ustalona przez Wójta Gminy na podstawie przepisów odrębnych.

 
§ 11

 
Czynsz dzierżawny za dzierżawę nieruchomości wymienionych w § 9 płatny jest w terminie do 31 marca każdego roku.

 
§ 12

 
Stawkę procentową pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustala się w wysokości 25% ceny nieruchomości gruntowej.

 

 

 

 

 

 

 
§ 13

 
Nabywcy nieruchomości gminnych oprócz opłaty za nieruchomość ponoszą również koszty:
  1) związane z opracowaniem dokumentacji wymaganej przy zbywaniu nieruchomości,
  2) opłaty notarialnej,
  3) opłaty sądowej,

 
§ 14

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 15

 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
 1. Uchwała Nr VIII/38/99 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciężania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata,
 2. Uchwała Nr XXXVII/190/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 11 marca 1998 roku w sprawie zasad sprzedaży i wydzierżawiania gminnych nieruchomości rolnych.

 
§ 16

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 
§ 17

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzona ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218), wprowadziła zasadnicze zmiany w zakresie gospodarowania nieruchomościami, w tym w częśi dotyczącej wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego. Oznacza to, iż konieczne jest uzyskanie zgody Rady Gminy Walim na odstępienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów na okres dłuższy niż 3 lata lub, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 

 

 

 
Sporządziła:
Marianna Gałkowska