Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXIII/134/08 z dnia 2008-06-30 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.


 

UCHWAŁA NR XXIII/134/2008
RADY GMINY W WALIMIU
z dnia 30 czerwca 2008r.

 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałę
nr XVIII/111/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala,
co następuje:

 
§ 1.1.

 
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.
 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu
  w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje
  w zakresie ustalonym legendę.
 2. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

 
§ 2.1.

 
W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia
i zagospodarowania terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem:

 
MN– Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym:
- MN – strefa zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami towarzyszącymi,
- Ro – strefa wyłączona z zabudowy – użytki rolne.

 

 
 1. Zasady ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego.
 1. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN, ustala się realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, możliwa jest również lokalizacja na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: dojĹ?Ä?, dojazdów, obiektów małej architektury i ogrodzeń.
 2. Na terenie oznaczonym symbolem Ro pozostawia się obecne zagospodarowanie – użytki rolne z dopuszczeniem przeznaczenia terenu pod użytki zielone, zadrzewienia lub uprawy ogrodnicze.
 3. Projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej.
 4. Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują
  z przeznaczeniem terenu.
 5. Zakazuje się stosowania jako materiałów wykośczeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefabryko-wanych elementów betonowych.

 

 
 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
 1. Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska
  o niskiej emisji zanieczyszczeń.
 2. Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komu-nalnej.
 3. Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych
  i innych substancji chemicznych.

 

 
 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomią o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Wójta Gminy Walim (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

 

 
 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
 1. Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkościę, formą lub kolorystykę powodują dysonans
  z otoczeniem.
 2. Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych zarówno na terenie działki jak i w przyległym pasie drogowym.

 

 
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, obowiązują następujące ustalenia:
 1. nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu,
 2. powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60% powierzchni częśi działki
  przeznaczonej pod zabudowę (MN),
 3. wysokość projektowanej zabudowy ustala się na dwie kondygnacje naziemne (budynek parterowy z poddaszem mieszkalnym). Możliwe jest częśiowe lub całkowite podpiwniczenie budynku,
 4. dachy symetryczne, dwuspadowe z możliwościę wykonania okien dachowych i lukarn. Wielkość, forma oraz układ lukarn powinny być harmonijnie wpasowane w połać dachową; pokrycie dachu dachówkę ceramiczną – matową w kolorze czerwonym lub brązowym; nachylenie połaci dachowych w granicach od 40° do 45°,
 5. poziom posadowienia budynków ustala się na ok. 0,5 m ponad poziom terenu mierzony przy wejściu do budynku,
 6. w zagospodarowaniu działek w częśi przeznaczonej pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną minimum 20% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia).

 

 
 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
Obszar objęty planem położony jest:
 1. w granicach zlewni chronionej rzeki Bystrzycy - obowiązują zakazy, nakazy
  i ograniczenia, wynikające z decyzji Urządu Wojewódzkiego w Wałbrzychu
  nr OĹ?.IV-6210/27/94 z dnia 12.04.1994 r.,
 2. w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich – obowiązują zakazy
  i zasady zagospodarowania zawarte w rozporządzeniu nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa wałbrzyskiego,
 3. w granicach proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”.

 

 
 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
Na terenie projektowanej zabudowy przedstawiono istniejące granice działek oraz dopuszczalny wtórny ich podział. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korektą.

 

 
 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
 1. W obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie
  z przepisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej).
 2. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej, na jednej działce budowlanej możliwe jest usytuowanie jednego budynku mieszkalnego.

 

 
 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej.
 1. ObsługÄ? komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi drogami: wewnętrznymi (KDW) oraz gminną (KD-L).
 2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
 2. zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodocięgowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,
 3. odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji wiejskiej, w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływowych,
 4. odprowadzanie wód opadowych do gruntu na terenie działki.

 
§ 3.

 
Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenu, o którym mowa w § 2, pozostaje on w dotychczasowym użytkowaniu.

 
§ 4.

 
Ustala się stawkę procentową służÄścÄ? naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10%.

 
§ 5.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§ 6.

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Rada Gminy w Walimiu uchwałę nr XVIII/111/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.
Projekt planu opracowany został zgodnie z wymogami sztuki urbanistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października
2007 r.
Był również wyłożony do publicznego wględu w okresie od 23.05.2008r. do 13.06.2008r. w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.
Dyskusja publiczna odbyła się dnia 12.06.2008 r. Natomiast uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na piśmie do Wójta Gminy Walim można było składać do 27.06.2008 r.
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

 

 

 

 

 
Sporządził na podstawie umowy zawartej z Gmina Walim
Pan Fabian Jaskólski – Urbanista uprawniony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIII/134/2008 Rady Gminy Walim
z dnia 30 czerwca 2008r.

 
Zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

 
 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

 
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

 

 
 1. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

 
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano
prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-07-14 08:25:05
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-06-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:37
Ilość wyświetleń:1476

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij