Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXIII/133/08 z dnia 2008-06-30 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno - usługowej położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Stary Julianów), gm. Walim.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno - usługowej położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Stary Julianów), gm. Walim.


 


 
UCHWAŁA NR XXIII/133/2008
RADY GMINY W WALIMIU
z dnia 30 czerwca 2008r.

 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno - usługowej położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Stary Julianów), gm. Walim.

 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałę
nr XVI/93/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala,
co następuje:

 
§ 1.1.

 
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno - usługowej położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Stary Julianów), gm. Walim.

 
 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu
  w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje
  w zakresie ustalonym legendę.
 2. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

 
§ 2.1.

 
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu.

 
W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące projektowanego przeznaczenia terenów, w tym również istniejące przeznaczenie w przypadku gdy ustalenia planu nie wprowadzają zmiany.

 
Ustala się następujące przeznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 
1)
P/U
Tereny zabudowy produkcyjno – usługowej.
2)
U/P
Teren zabudowy usługowo – produkcyjnej.
3)
KDW
Ulica wewnętrzna.

 

 
 1. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego.
 1. Na terenach zabudowy produkcyjno – usługowej (oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U oraz liniami podziału wewnętrznego) i na terenie zabudowy usługowo – produkcyjnej (oznaczonym na rysunku planu symbolem U/P), ustala się realizację obiektów: produkcyjnych, usługowych, magazynowych, składowych, obsługi transportu. Możliwa jest również realizacja na tych terenach obiektów administracyjno – socjalnych, budynków pomocniczych, a także obiektów infrastruktury technicznej i towarzyszących w zakresie: komunikacji wewnętrznej, obiektów małej architektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej oraz ogrodzeń.
 2. Projektowana zabudowa musi swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej.
 3. Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują
  z przeznaczeniem terenu.

 

 
 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
 1. Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń.
 2. Uciężliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
 3. Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komu-nalnej.
 4. Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
 5. Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

 

 
 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomią o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Wójta Gminy Walim (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

 

 
 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
 1. Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkościę, formą lub kolorystykę powodują dysonans
  z otoczeniem.
 2. Na obszarze zabudowy i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolno stojących niezwiązanych z prowadzoną działalnościę, zarówno na terenie działek jak i w przyległym pasie drogowym.

 

 

 

 
 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U obowiązują następujące ustalenia:
 1. nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu,
 2. wysokość zabudowy nie powinna przekraczać czterech kondygnacji lub 20,0 m (ograniczenie to nie dotyczy: masztów telekomunikacyjnych i urządzeń technicznych np. komin),
 3. w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę produkcyjno – usługową minimum 10% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń urządzona, zadrzewienia),
 4. w zagospodarowaniu działek należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo, w tym również dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu. Dla zabudowy produkcyjno – usługowej od 5 do 10 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej. Część miejsc postojowych należy zrealizować jako ogólnodostępne. Wprowadza się zakaz realizacji miejsc postojowych w cięgach ulicznych.
2) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/P obowiązują następujące ustalenia:
 1. nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu,
 2. wysokość zabudowy nie powinna przekraczać trzech kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
 3. w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę usługowo - produkcyjną minimum 10% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń urządzona, zadrzewienia),
 4. w zagospodarowaniu działki należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo, w tym również dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Ustala się od 15 do 20 miejsc postojowych na 100 użytkowników.

 

 
 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
W obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochronę zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.

 

 
 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
Na rysunku planu przedstawiono możliwość podziału wewnętrznego. Linie podziału wewnętrznego mają charakter orientacyjny, dopuszcza się ich korektą w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów.

 

 
 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu.

 

 

 
 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej.
 1. ObsługÄ? komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi drogami KD-D oraz wewnętrzną (KDW). Wyklucza się bezpośrednią obsługÄ? terenów z drogi wojewódzkiej nr 379.
 2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
 2. zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodocięgowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,
 3. odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji wiejskiej, w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływowych,
 4. odprowadzanie wód opadowych do gruntu lub kanalizacji deszczowej.

 

 
§ 3.

 
Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.

 
§ 4.

 
Ustala się stawkę procentową służÄścÄ? naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

 
§ 5.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§ 6.

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Rada Gminy w Walimiu uchwałę nr XVI/93/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Stary Julianów), gm. Walim.
Projekt planu opracowany został zgodnie z wymogami sztuki urbanistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października
2007 r.
Był również wyłożony do publicznego wględu w okresie od 23.05.2008r. do 13.06.2008r. w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.
Dyskusja publiczna odbyła się dnia 12.06.2008 r., natomiast uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na piśmie do Wójta Gminy Walim można było składać do 27.06.2008 r.
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również w trakcie dyskusji publicznej.

 

 

 

 

 
Sporządził na podstawie umowy zawartej z Gmina Walim
Pan Fabian Jaskólski – Urbanista uprawniony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIII/133/2008 Rady Gminy Walim
z dnia 30 czerwca 2008r.

 

 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

 
 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno - usługowej położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Stary Julianów), gm. Walim.

 
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

 

 
 1. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

 
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano
prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy
produkcyjno - usługowej położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Stary Julianów),
gm. Walim.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-07-14 08:13:19
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-06-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:37
Ilość wyświetleń:1426

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij