Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXII/132/08 z dnia 2008-06-16 - w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok


 

UCHWAŁA NR XXII/ 132/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 16 czerwca 2008 r.

 
w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 

 
§ 1
Zwiąksza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 25.960,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 20.000,-zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000,-zł
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.960,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 5.960,-zł
§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5.960,-zł

 

 
§ 2
Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 73.793,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 73.793,-zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 73.793,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 73.793,-zł

 
§ 3
Zwiąksza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 99.753,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 73.793-zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 73.793,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników17.200,-zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.550,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 12.170,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 935,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 900,-zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych 22.676,-zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 650,-zł
§ 4460 - Podatek dochodowy od osób prawnych 189,-zł
§ 4530 - Podatek od towarów i usług 4.523,-zł
W dziale 600 Transport i łączność 20.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 20.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.960,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 5.960,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 5.146,-zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księżek 814,-zł

 

 
§ 4
Zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej Nr XV/85/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2008 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały, Zadania inwestycyjne w 2008 r. otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

 
§ 5
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 14.963.656,-zł
- po stronie wydatków 19.165.356,-zł

 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia

 
§ 8
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Paragraf 1 uchwały zawiera zapisy dotyczące zwiąkszenia planowanych dochodów o kwotę 25.960,-zł
z następujących tytułów:
- otrzymanie dotacji z WFOĹ?iGW w wysokości 5.960,-zł na realizację przez szkoły podstawowe programu ekologicznego pn.” Rady na odpady”,
- zwiąkszenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 20.000,-zł,
Dotychczasowy plan sprzedaży mienia w kwocie 545.600,-zł na dzieł 31 maja został już wykonany w wysokości 430 tys. zł, zwiąkszenie o 20 tys. zł nie spowoduje zagrożenia w zakresie jego wykonania.
Dodatkowe środki w kwocie 20.000,-zł zwiąkszają plan wydatków na zadanie droga nr 17 Podlesie, ponieważ rozstrzygnięcie z przetargu jest wyższe niż środki ujęte w planie.

 
Paragraf 2 to zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług w gospodarce mieszkaniowej o kwotę 73.793,-zł i przeznaczenie jej na paragrafy które muszą wystąpić aby prawidłowo ewidencjonować wydatki .

 
W paragrafie3 następują zwiąkszenia planowanych wydatków o kwotę 99.753,-zł:
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej o kwotę 73.793,-zł z czego wynagrodzenia osobowe 17.200,-zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.550,-zł, wynagrodzenie bezosobowe 900,-zł, ZUS i fundusz pracy 13.105,-zł, podróże służbowe 650,-zł, podatek VAT 4.523,-zł, podatek od osób prawnych Administracji Budynków Komunalnych działającej jako zakład budżetowy do 31.12.2008 roku 189,-zł oraz zakup usług remontowych 22.676,-zł.
- w drogach gminnych zwiąkszenie planowanych wydatków o kwotę 20.000,-zł jako udział gminy w planowanych do realizacji zadaniach z udziałem środków na usuwanie skutków powodzi.
Ostateczny podział środków otrzymanych na usuwanie skutków powodzi jest następujący:
Most ulica Cmentarna 192.000,-zł plus udział własny 75.000,-zł,
Most Górna 3 Jugowice 136.000,-zł plus udział własny 55.000,-zł,
Droga nr 17 Podlesie 102.000,-zł plus udział własny 52.000,-zł
- zwiąkszenie w ochronie środowiska o kwotę 5.960,-zł planowanych wydatków na zakup materiałów, księżek i pomocy naukowych.

 
Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 14.963.656,-zł a po stronie wydatków 19.165.356,-zł

 

 

 

 

 

 
Sporządził LM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zadania inwestycyjne w 2008r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXII/132/2008 z dnia 16 czerwca 2008r

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
 010
 01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
20.140.000
60.000

 
60.000

 

 
Urząd Gminy
2.
 010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
5.100.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
3.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna
w Walimiu
1.130.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
4.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
340.000
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
5
010
01010
Oczyszczalnia ścieków Dziećmorowice
-
3.000
3.000

 

 

 
Urząd Gminy
6.
 600
60016
Odbudowa drogi gminnej nr 208 w Michałkowej, Gmina Walim
Brak
110.000

 
110.000

 

 
Urząd Gminy
7
600
60016
Droga Dziećmorowice
Gmina Walim
Brak
150.000

 
150.000

 

 
Urząd Gminy
8.
600
60016
Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna
w Walimiu
Brak
75.000

 
75.000

 

 
Urząd Gminy
9.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
120.000

 
120.000

 

 
Urząd Gminy

 
10.
600
60016
Odbudowa ulicy Letniskowej w Zagórzu Śląskim
Brak
250.000

 
250.000

 

 
Urząd Gminy
11
600
60016
Odbudowa mostu ulica Górna 3
w Jugowicach
Brak
55.000

 
55.000

 

 
Urząd Gminy
12.
600
60016
Program i ewidencja dróg
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
13.
600
60016
Odbudowa drogi nr 17 Podlesie
Brak
52.000

 
52.000

 

 
Urząd Gminy
14
600
60078
Odbudowa most i murów oporowych ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
192.000

 

 
192.000

 
Urząd Gminy
15
600
60078
Odbudowa mostu ulica Górna 3 w Jugowicach
Brak
136.000

 

 
136.000

 
Urząd Gminy
16
600
60078
Odbudowa drogi nr 17 Podlesie
Brak
102.000

 

 
102.000

 
Urząd Gminy
17
700
70001
Termomodernizacja budynku
ABK Długa 8
680.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
18.
750
75023
Informatyzacja - powiat wałbrzyski online
Brak
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
19
750
75023
Wykonanie klimatyzacji II etap
50.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
20.
754
75412
Karosacja samochodu OSP Walim
Brak
140.000

 
140.000

 

 
Urząd Gminy
21
801
80114
Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.300.000
300.000

 
300.000

 

 
Urząd Gminy
22
801
80114
Termomodernizacja Zespołu
Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
1.900.000
2.060.000

 
860.000

 
1.200.000
Urząd Gminy
23
801
80114
Boisko sportowe przy zespole szkół
1.000.000
330.000

 
330.000

 

 
Urząd Gminy
24
852
85219
Zakup komputerów OPS
10.000
10.000
10.000

 

 

 
OPS Walim
25.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

 
478.000
36.000

 
442.000

 
Urząd Gminy
26.
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
1.480.000
1.480.000

 
1.480.000

 

 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
38.130.000
6.398.000
94.000
4.232.000
872.000
1.200.000

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-06-18 13:05:20
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-06-16 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:37
Ilość wyświetleń:1201

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij