Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXII/131/08 z dnia 2008-06-16 - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości


  Rozstrzygnięcie nadzorcze
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Wojewoda Dolnoślęski - Organ Nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
 
stwierdza nieważność
 
§ 1 ust. 1 i 2 §  2 uchwaly Rady Gminy Walim z dnia 16 czerwca 2008 roku nr XXII/131/2008 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
Obecnie Uchwała ta, znajduje się pod nr XXV/147/2008 z dnia 10 września 2008 roku.
 
 
 
 
UCHWAŁA NR XXII/131/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 16 czerwca 2008r.

 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust.2 i ust 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach
(tekst jednolity z dnia 28 listopada 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008) Rada  Gminy Walim uchwala, co następuje:
§ 1

 
1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych, w wysokości:
7,80 zł. - za jednokrotny wywóz pojemnika 110 l.

 
2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości
30% niższej od obowiązującej górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych.

 
3. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych do stacji zlewnych w wysokości 15,60 złotych za 1 m3.

 
§ 2

 
Do cen, podanych w § 1 pkt. 1 i 2 dolicza się podatek VAT, zgodnie z ustawę z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DZ. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm).
§ 3

 
Traci ważność Uchwała Nr XIX/116/2008 z dnia 31 marca 2008 r.

 
§ 4

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§ 5

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 
Uzasadnienie
Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach określa ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. ).

 
Stosownie do zapisów tej ustawy:
1) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez               właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane na ich rzecz przez uprawnionych przedsiębiorców lub zakłady będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie:
a)  odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny
b)  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) Gmina jest obowiązana zorganizować  odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnia-nie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z uprawnionymi podmiotami na odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. W takim przypadku stosowane winny być górne stawki opłat określone uchwałę Rady. 

Opłaty za usługi w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono na poziomie równym z obecnie obowiązującymi stawkami za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Walim.
Opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych
oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ustalono na poziomie o 30% wyższym w stosunku obowiązujących w firmie posiadającej

 
Opłaty (różnica obowiązujących stawek, a ustalonymi w w/w uchwale górnymi stawkami)
są przychodem gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-06-18 12:51:17
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-06-16 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:37
Ilość wyświetleń:1371

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij