Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXII/130/08 z dnia 2008-06-16 - w sprawie ustanowienia tytułu "Przyjaciel Gminy Walim" oraz zasad honorowania nim w celu promocji Gminy.

w sprawie ustanowienia tytułu "Przyjaciel Gminy Walim" oraz zasad honorowania nim w celu promocji Gminy.


 

UCHWAŁA NR XXII/130/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 16 czerwca 2008r.

 

 
w sprawie ustanowienia tytułu „Przyjaciel Gminy Walim” oraz zasad honorowania nim w celu promocji Gminy.

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

 
§ 1

 
W celu promocji Gminy Walim ustanawia się honorowy tytuł „Przyjaciela Gminy Walim”.

 
§ 2

 
Powołuje się przy Gminie Walim KapitułÄ? do oceny kandydatów do tytułu „Przyjaciel Gminy Walim” w składzie:
 1. Przewodniczący Rady Gminy Walim,
 2. Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Walim,
 3. Wójt Gminy Walim.
Sprawowanie funkcji członków Kapituły następuje nieodpłatnie.

 
§ 3

 
Pracami Kapituły kieruje Wójt Gminy Walim.

 
§ 4

 
Do kompetencji Kapituły należy opiniowanie oraz ocena wniosków kandydatów do tytułu.

 
§ 5

 
 1. Tytuł „Przyjaciel Gminy Walim”, zwany dalej tytułem, nadaje się osobie, instytucji, organizacji, która swoją działalnościę przyczyniła się do promocji Gminy Walim poprzez gospodarczy, oświatowy, kulturalny lub społeczny jej rozwój.
 2. Nadanie tytułu nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami wobec Gminy Walim.

 
§ 6

 
 1. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać przedstawiciele organów władzy samorządowej Gminy Walim oraz osoby prawne z terenu Gminy Walim.
 2. Kandydaturę zgłasza się Wójtowi Gminy Walim w formie wniosku wraz z uzasadnieniem.

 
§ 7
Kandydatów do tytułu ocenia Kapituła.

 

 

 

 

 

 
§ 8

 
 1. Prace Kapituły polegają na ocenie zgłoszonych wniosków, przesyłanych przez Wójta każdemu członkowi Kapituły.
 2. Wnioski do oceny Wójt Gminy Walim przesyła Członkom Kapituły w terminie do 14 dni po otrzymaniu wniosku.
 3. Członkowie Kapituły przekazują Wójtowi Gminy Walim ocenione wnioski najpóźniej do 14 dni po otrzymaniu wniosku.

 

 
§ 9

 
 1. Tytuł nadaje się osobom, instytucjom, organizacjom, których wnioski otrzymały 100% ocenę pozytywną.
 2. Z podsumowania oceny poszczególnym wnioskom Wójt sporządza protokół. Kopię protokołu przesyła się członkom Kapituły do wiadomości. Protokół przechowywany jest wraz z wnioskami przez okres 1 roku. Dokumentacja z postępwania jest jawna dla członków Kapituły. Wynik oceny jest wiążący.
 3. O braku zgody na nominację powiadamia się członków Kapituły i wnioskodawcę.
 4. Wójt Gminy Walim prowadzi księgę nadawanych tytułów.
 5. Wnioski nie zakwalifikowane do tytułu, mogą być złożone ponownie.

 
§ 10

 
Uroczystość uhonorowania tytułem organizuje Wójt Gminy Walim.
Członkowie Kapituły uczestniczą w uroczystościach na prawach organizatora. Promocja Gminy objętą w formie wskazanej w Uchwale finansowana będzie z budżetu Gminy Walim ze środków przekazanych na ten cel.

 
§ 11

 
Wzór wniosku o nadanie tytułu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 
§ 12

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Przedmiotowa uchwała ma na celu promowanie Gminy Walim a działalność promocyjna jest zadaniem własnym gminy.
Wiele osób i instytucji, pomagają gminie w jej działalności. Aby docenić ich zaangażowanie został ustanowiony tytuł „Przyjaciel Gminy Walim”.

 
Uchwalenie przedmiotowej uchwały jest związane z kosztami organizacji uroczystości uhonorowania tytułem „Przyjaciel Gminy Walim”. Uroczystość ta będzie realizowana ze środków na promocję gminy.

 

 

 
Sporządziła:
Aleksandra Ignaszak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data wniosku Załącznik nr 1 do Uchwały nr …...
........................ Rady Gminy Walim
z dnia …. ..2008r.

 

 

 

 
Wójt Gminy Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim

 

 
WNIOSEK
o nadanie Tytułu „Przyjaciel Gminy Walim”

 

 
I. Zgłaszający ............................................................................................................................
(organ władzy, osoba prawna)

 
II. Dane o osobie zgłaszanej do tytułu „Przyjaciel Gminy Walim”
 1. Imię i nazwisko..............................................................................................................
 2. Data urodzenia...............................................................................................................
 3. Miejsce zamieszkania....................................................................................................

 
III. Uzasadnienie (maksymalnie 1,5 strony)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

 
..................................................................
podpis upełnomocnionego przedstawiciela
organu/ osoby prawnej składającego wniosek

 

 
IV. Ocena Członka Kapituły

 
POZYTYWNA/NEGATYWNA*

 
* właściwe pozostawią

 
Informacja
 1. Tytuł „Przyjaciel Gminy Walim”, zwany dalej tytułem, nadaje się osobie, instytucji, organizacji, która całokształtem swojej działalności przyczyniła się do gospodarczego, oświatowego, kulturalnego lub społecznego rozwoju a tym samym promocji Gminy Walim.
 2. Wnioski nie zakwalifikowane do tytułu, mogą być opiniowane.
 3. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać przedstawiciele organów władzy samorządowej Gminy Walim oraz osoby prawne z terenu Gminy Walim.
 4. Kandydatów do tytułu ocenia Kapituła powołana przez Wójta Gminy Walim.
 5. Uroczystość uhonorowania tytułem organizuje Wójt Gminy Walim.
 6. Zarządzenie Wójta Gminy Walim w sprawie powołania Kapituły oraz zasad honorowania tytułem „Przyjaciel Gminy Walim” znajduje się na stronie internetowej Gminy Walim www.walim.pl.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-06-18 12:48:27
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-06-16 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:37
Ilość wyświetleń:1456

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij