Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXI/127/08 z dnia 2008-05-06 - w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok


 

UCHWAŁA NR XXI/127/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 6 maja 2008 r.

 
w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1
pkt. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 

 
§ 1
Zwiąksza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 72.000,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 72.000,-zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72.000,-zł
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 72.000,-zł

 
§ 2
Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 46.000,-zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna 17.000,-zł
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 5.000,-zł
§ 4330 - Zakup usług przezjednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego 5.000,-zł
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 2.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,-zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 5.000,-zł
§ 3110 - świadczenia społeczne 5.000,-zł
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000,-zł
§ 3110 - świadczenia społeczne 5.000,-zł
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 20.000,-zł
Rozdział 85395 - Pozostała działalność 20.000,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 800,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 200,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 1.500,-zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,-zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 1.200,-zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki 700,-zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 800,-zł
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 1.200,-zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.000,-zł
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 9.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 9.000,-zł

 

 
§ 3
Zwiąksza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 118.000,-zł
W dziale 600 Transport i łączność 72.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 72.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72.000,-zł
W dziale 750 - Administracja publiczna 20.000,-zł
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 10.000,-zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna 17.000,-zł
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 2.000,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000,-zł
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 15.000,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.000,-zł
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 9.000,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 9.000,-zł

 

 
§ 4
Zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej Nr XV/85/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2008 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały, Zadania inwestycyjne w 2008 r. otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

 
§ 5
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 14.796.015-zł
- po stronie wydatków 18.997.715,-zł

 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia

 
§ 8
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy

 
Zuzanna Bodurka

 

 

 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/127/2008

 
W niniejszej uchwale w § 1 zostają zwiąkszone planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.
Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzieł 31 marca wynosi prawie 302 tys. zł na plan roczny 464 tys. natomiast uzyskane w ten sposób dodatkowe środki zostaną przeznaczone na udział własny w zadaniach inwestycyjnych.
Zwiąkszenie ogółem dochodów stanowi kwotę 72.000,-zł.
Paragraf 2 to zmniejszenia planowanych wydatków na kwotę 46.000,-zł z czego;
- w pomocy społecznej przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 17.000,-zł ze świadczeń społecznych, zakupu materiałów oraz zakupu usług na wynagrodzenia osobowe,
- zmniejszenie wydatków na Gminne Centrum Informacji o kwotę 20.000,-zł a zwiąkszenie wydatków na promocję gminy,
- w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszenie wydatków na zakup materiałów o kwotę 9.000,-zł, a zwiąkszenie wynagrodzeń bezosobowych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia w toaletach publicznych.

 
W związku ze zmianę zadań inwestycyjnych następują zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.
Przyznana dotacja na usuwanie skutków powodzi zostaje podzielona następująco:
- odbudowa drogi nr 17 Podlesie 93.000,-zł
- odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna 192.000,-zł,
- odbudowa mostu ulica Górna 3 w Jugowicach 145.000,-zł.
Razem 430.000,-zł
Do każdego z wymienionych zadań niezbędny jest własny udział, który odpowiednio wynosi;
- droga Podlesie 32.000,-zł,
- ulica Cmentarna 75.000,-zł,
- ulica Górna 55.000,-zł

 
Po dokonanych zmianach planowane dochody to kwota 14.796.015,-zł oraz wydatki w wysokości
18.997.715,-zł.

 

 

 

 

 

 
Sporządził; LM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zadania inwestycyjne w 2008r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXI/127/2008 z dnia 6 maja 2008r

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
 010
 01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
20.140.000
60.000

 
60.000

 

 
Urząd Gminy
2.
 010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
5.100.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
3.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna
w Walimiu
1.130.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
4.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
340.000
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
5
010
01010
Oczyszczalnia ścieków Dziećmorowice
-
3.000
3.000

 

 

 
Urząd Gminy
6.
 600
60016
Droga do stolarni Michałkowa
Gmina Walim
Brak
110.000

 
110.000

 

 
Urząd Gminy
7
600
60016
Droga Dziećmorowice
Gmina Walim
Brak
150.000

 
150.000

 

 
Urząd Gminy
8.
600
60016
Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna
w Walimiu
Brak
75.000

 
75.000

 

 
Urząd Gminy
9.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
120.000

 
120.000

 

 
Urząd Gminy

 
10.
600
60016
Odbudowa ulicy Letniskowej w Zagórzu Śląskim
Brak
250.000

 
250.000

 

 
Urząd Gminy
11
600
60016
Odbudowa mostu ulica Górna 3
w Jugowicach
Brak
55.000

 
55.000

 

 
Urząd Gminy
12.
600
60016
Program i ewidencja dróg
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
13
600
60016
Odbudowa drogi nr 17 Podlesie
Brak
32.000

 
32.000

 

 
Urząd Gminy
14
600
60078
Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
192.000

 

 
192.000

 
Urząd Gminy
15
600
60078
Odbudowa mostu ulica Górna 3 w Jugowicach
Brak
145.000

 

 
145.000

 
Urząd Gminy
16
600
60078
Odbudowa drogi nr 17 Podlesie
Brak
93.000

 

 
93.000

 
Urząd Gminy
17
700
70001
Termomodernizacja budynku
ABK Długa 8
680.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
18.
750
75023
Informatyzacja - powiat wałbrzyski online
Brak
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
19
750
75023
Wykonanie klimatyzacji II etap
50.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
20.
754
75412
Karosacja samochodu OSP Walim
Brak
140.000

 
140.000

 

 
Urząd Gminy
21
801
80114
Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.300.000
300.000

 
300.000

 

 
Urząd Gminy
22
801
80114
Termomodernizacja Zespołu
Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
1.900.000
2.060.000

 
860.000

 
1.200.000
Urząd Gminy
23
801
80114
Boisko sportowe przy zespole szkół
1.000.000
330.000

 
330.000

 

 
Urząd Gminy
24
852
85219
Zakup komputerów OPS
10.000
10.000
10.000

 

 

 
OPS Walim
25.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

 
478.000
36.000

 
442.000

 
Urząd Gminy
26.
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki Walimiu
1.480.000
1.480.000

 
1.480.000

 

 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
38.130.000
6.378.000
94.000
4.212.000
872.000
1.200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-05-08 08:46:44
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-05-06 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:37
Ilość wyświetleń:1502

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij