Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Statut ABK

 

S T A T U T

Zakładu Budżetowego ?Administracja Budynków Komunalnych?

w Walimiu

I.                   Postanowienia ogólne

§1

1.          Administracja Budynków Komunalnych w Walimiu zwana dalej zakładem działa na podstawie:

-           ustawy z dnia 8 marca 199o roku ...o samorządzie terytorialnym... (Dz.U. 13/96 poz.74 z p.z.)

-           ustawy z dnia 15 stycznia 1991 roku ...Prawo Budżetowe...

-           (Dz.U. 72/93 poz.334 z p.z.)

-           ustawy z dnia 2o września 1994 roku ...o rachunkowości...

-           (Dz.U.121/94 poz.591)

-           ustawy z 2o grudnia 1996 roku ...o gospodarce komunalnej...

-           (Dz.U. 9/97 poz.43)

-           uchwały Rady Gminy w Walimiu z dnia 30.11.99 Nr XVI/90/99 w sprawie reorganizacji ABK w Walimiu

-           statutu ABK w Walimiu

 

§2

1.         Administracja Budynków Komunalnych w Walimiu jest zakładem budżetowym.

2.         Siedzibą zakładu jest miejscowość Walim.

3.         Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Gminy.

 

II.      Organizacja zakładu

§3

1.         Zakład nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem gminy.

2.         Zakład prowadzi działalność określoną w statucie w zakresie ustalonym planem finansowym i rzeczowym, zatwierdzonym przez Radę Gminy.

3.         Strukturę organizacyjną Zakładu określi ?Regulamin Organizacyjny? zatwierdzony przez Zarząd Gminy.

 

§4

1.         Organizatorem Zakładu jest Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Gminy.

2.         Bezpośredni nadzór nad Dyrektorem Zakładu sprawuje Wójt Gminy.

3.         Dyrektor Zakładu zarządza zakładem i reprezentuje go na zewnątrz w oparciu o pełnomocnictwo udzielone mu przez Zarząd Gminy.

4.         Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora zakładu należy w szczególności:

a.       samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z prawem i statutem,

b.       ponoszenie odpowiedzialności za realizację planu finansowego i rzeczowego zakładu,

c.       ustalenie wewnętrznej organizacji zakładu a zwłaszcza określenie obowiązków i odpowiedzialności pracowników,

d.       nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami umów o pracę,

e.       podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f.        stosowanie sankcji służbowych wobec pracowników naruszających postanowienia kodeksu pracy i regulaminu pracy,

g.       ustalenia zasad obiegu dokumentów w zakładzie.

 

III.     Przedmiot działalności zakładu.

§5

1.         Przedmiotem działalności zakładu jest wykonywanie zwykłego zarządu komunalnym zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz realizacji innych zadań publicznych zleconych przez Zarząd Gminy.

2.         Przedmiotem działalności zakładu może być również zarządzanie nieruchomościami nie będącymi własnością gminy, przekazane w zarząd przez inne podmioty.

3.         W szczególności przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie wszelkich zadań i świadczenie usług w zakresie:

a.         gospodarki mieszkaniowej,

b.         gospodarki lokalami użytkowymi,

c.         eksploatacji budynków i lokali,

d.         remontów budynków i lokali,

e.         utrzymanie estetyki, czystości i porządku na terenie administrowanych nieruchomości.

 

IV.       Gospodarka finansowa

§6

1.         Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody, rozliczany z budżetem gminy.

2.         Zakład budżetowy posiada odrębny rachunek bankowy.

3.         śródłem przychodu Zakładu są:

a.         czynsze lokali mieszkalnych i użytkowych,

b.         dotacje z budżetu gminy

4.         Kontrolę realizacji planu finansowego Zakładu oraz prawidłowości rozliczeń z budżetem sprawuje Zarząd Gminy

 

§7

1.         Statut nadaje Rada Gminy

2.          Zmiana statutu, przekształcenie, likwidacja ABK następuje w drodze uchwały Rady Gminy

 

Regulamin zakładu

 

Regulamin organizacyjny

Administracji Budynków Komunalnych

w Walimiu

 

§1

Regulamin określa

-          organizację wewnętrzną

-          zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownika i samodzielne stanowiska pracy w jednostce.

 

§2

Jednostka podlega Gminnej Radzie w Walimiu.

 

§3

Przedmiot działania jednostki określa III Rozdział Statutu ABK.

 

§4

Stosunek pracy z Kierownikiem - Jednostki nawiązany przez Wójta gminy na podstawie Uchwały Zarządu Gminy.

Bezpośredni nadzór nad Kierownikiem Jednostki sprawuje Wójt Gminy lub osoba wyznaczona

Kierownik - kieruje działalnością Jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§5

Do zakresu działania Kierownika Jednostki należy prawidłowe kierowanie i zarządzanie Jednostką a w szczególności:

1.       Organizowanie wykonywania Uchwał Rady Gminy w Walimiu

2.       Przestrzeganie ogólnych przepisów prawnych łącznie z przepisami prawa stanowionego przez władze miejscowe.

3.       Przedkładanie organom Gminy sprawozdań, analiz i wniosków w zakresie wykonania zwykłego zarządu mienia gminnego.

4.       Sprawowanie zwykłego zarządu komunalnym zasobem lokali stanowiących własność gminy oraz innych podmiotów.

5.       Ustalanie planu finansowo-rzeczowego.

6.       Ustalanie wielkości i struktury zatrudnienia oraz regulaminu organizacyjnego.

7.       Ustalanie wynagrodzenia pracowników oraz przyznawanie innych świadczeń

8.       Zapewnienia odpowiednich warunków pracy z uwzględnieniem przepisów BHP.

9.       Egzekwowanie dyscypliny pracy oraz właściwej jakości pracy.

10.   Załatwianie indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej w granicach określonych Uchwałami Rady Gminy.

11.   Prowadzenie nadzoru oraz rozliczanie wykonanych prac robót remontowych.

12.   Ustalanie planu remontów budynków, urządzeń i instalacji technicznych.

13.   Organizowanie przeglądów budynków, typowanie budynków do remontów.

14.   Organizowanie przetargów w celu wyłonienia wykonawców zleceń

15.   Opracowanie planu rzeczowego remontów bieżących budynków.

16.   Sprawowanie nadzoru i koordynacja działań dotyczących współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi.

17.   Wszystkie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

§6

Dział Księgowości - 4 osoby

 

Główny Księgowy

1.             Sporządzanie sprawozdawczości finansowej

2.             Prowadzenie bieżącej analizy kont i nadzoru terminowych regulowań zobowiązań

3.             Prowadzenie inwentaryzacji rachunków i rozliczeń z budżetem

4.             Opracowanie rocznych planów finansowych

5.             Koordynowanie całości zamierzeń planowych i opracowanie informacji z wykonania tych zadań

6.             Czuwanie nad prawidłowym stosowaniem obowiązujących zasad płacowych w zakładzie

7.             Prowadzenie bieżącej ewidencji dochodów i wydatków jednostki

8.             Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 

Księgowa

1.           Dokonywanie operacji gotówkowych na podstawie dowodów kasowych

2.           Sporządzanie list płac oraz sprawozdawczości z wykonywania zatrudnienia i funduszy płac

3.           Rozliczenie z U.S. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT

4.           Rozliczenie z ZUS z tytułu Ubezpieczeń Społecznych

5.           Prowadzenie spraw kasowych

6.           Prowadzenie spraw kadrowych

 

Księgowa ds. wspólnot

1.             Prowadzenie bieżącej ewidencji przychodów i wydatków dla każdej nieruchomości wspólnej

2.             Rozliczanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

3.             Pomoc przy rocznych sprawozdaniach dla wspólnot

4.             Organizowanie zebrań ze wspólnotami

 

Stanowisko ds. czynszów

1.             Prowadzenie ewidencji czynszów

2.             Sporządzanie miesięcznych wykazów zadłużeń najemców

3.             Sporządzenie przedpłat na podstawie kartotek najemców

4.             Obliczanie odsetek za nieterminowe płacenie czynszów zgodnie z obowiązującymi przepisami

5.             Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z zakresu windykacji czynszów

6.              Kierowanie do sądu najemców uchylających się od płatności

7.             Wydawanie książeczek opłat mieszkaniowych

 

§8

Dział Administracji - 3 osoby

 

Specjalista ds. budowlanych

1.            Organizowanie przeglądów budynków i instalacji

2.            Typowanie budynków do remontu

3.            Opracowywanie planu rzeczowego remontów bieżących budynków

4.            Sporządzenie zleceń na roboty budowlane i remonty bieżące

5.            Sprawowanie nadzoru nad realizacją zleceń

6.            Rozliczanie zrealizowanych prac i robót remontowych

7.            Prowadzenie korespondencji i maszynopisanie        

 

Administrator

1.             Przyjmowanie zgłoszeń lokatorskich

2.             Uczestniczenie w przejmowaniu lokali mieszkalnych i użytkowych

3.             Przygotowywanie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe

4.             Sporządzanie sprawozdań z zasobów lokalowych

5.             Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji administrowanych zasobów

6.             Przekazywanie lokali do zasiedleń

7.             Prowadzenie pełnej dokumentacji lokatorskiej

8.             Współpraca ze wspólnotami

9.             Prowadzenie korespondencji i maszynopisanie

 

Referent dz. technicznego

1.       Przyjmowanie zgłoszeń lokatorskich

2.       Prowadzenie ewidencji zgłoszeń, zleceń i realizacji

3.       Prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej i nieczystości stałych

4.       Prowadzenie korespondencji i maszynopisanie

5.             Prowadzenie dziennika korespondencyjnego

6.             Uczestniczenie w zasiedlaniu lokali

7.             Prowadzenie ?teczek? lokali, uzupełnianie ich zawartości

8.             Współpraca ze wspólnotami

 

§8

Pracownik gospodarczy - ½ etatu

1.             Sprzątanie terenu biura ABK

 

§9

Szczegółowy podział zadań i odpowiedzialności pracowników ustala Kierownik Jednostki.

 

§1o

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Gminy.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2004-06-07 08:12:06
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-12-19 07:55:33
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:23:21
Ilość wyświetleń:2921

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij