Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XIX/120/08 z dnia 2008-03-31 - w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania z terenu Gminy Walim

w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania z terenu Gminy Walim


 

UCHWAŁA NR XIX/120/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 31 marca 2008

 

 
w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania z terenu Gminy Walim
wyrobów zawierających azbest
 
 

 
Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1
 
 
ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z
 
 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 406
 
 
 
 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia
 
 
 
 2001r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi
 
 
 
 zmianami) i art. 16 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
 
 
 
 2001r. (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz.628 z późniejszymi
 
 
 
 zmianami) oraz pkt 2.15 i 2.16 Gminnego Programu Gospodarki
 
 
 
 Odpadami wprowadzonego uchwałę Rady Gminy Walim nr
 
 
 
 XXVIII/146/2004 z dnia 25 listopada 2004r., Rada Gminy Walim
 
 
 
 uchwala, co następuje :

 
§ 1

 
Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej do poniesionych kosztów związanych z usuwaniem azbestu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§ 3

 
Uchwała podlega ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urządu Gminy i w BIP Walim

 
§ 4

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Azbest zgodnie z ustawę Prawo ochrony środowiska zaliczany jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych a gospodarka nimi wymaga prawidłowego podejścia oraz szczególnej kontroli. Szczególne zasady postępwania z odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg przepisów m.in. ustawa o zakazie stosowania azbestu, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze. Dokumentem określającym organizację i przebieg usuwania azbestu jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Harmonogram działań w Gminnym Programie Gospodarki Odpadami przewiduje usunięcie 45% ilości azbestu do roku 2015.
Gmina Walim mając na uwadze powyższe oferuje pomoc mieszkańcom i wspólnotom mieszkaniowym w zakresie: - dofinansowania demontażu pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. Pomoc polegać będzie na udzieleniu dofinansowania z GFOĹ?IGW dla właścicieli budynków mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych, altan działkowych.
Dofinansowanie będzie w wysokości 50 % wartości lecz nie wiącej niż 150 zł. od 1 tony.
W celu realizacji zadania w roku 2008 wymagana jest zmiana w budżecie gminy i zabezpieczenie kwoty 10 000 zł.

 

 

 
Sporządziła:
Adriana Zygadło - Cioruń

 

 

 
Otrzymują:
 1. Dolnoślęski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru i Kontroli
pl. Powstałców Warszawy 1
50 – 953 Wrocław
2. Jednostki/ Komórki Organizacyjne Urządu
 1. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 
Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej do poniesionych kosztów związanych
z usuwaniem azbestu
Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu częśi kosztów związanych z wymianę lub likwidację pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie gminy Walim.
 2. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji określona będzie w planie wydatków GFOĹ?iGW na dany rok kalendarzowy.
 3. Zatwierdzony regulamin obowiązuje od dnia podjącia uchwały oraz w następnych latach, do czasu jego zmiany przez Radę Gminy.
 4. O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Walim (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż) i poniosła koszty związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem elementów i materiałów zawierających azbest. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości w częśi lub całości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. O dofinansowanie, o którym mowa w pkt 4, może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w częśi, w której właścicielami są osoby fizyczne.
Postanowienia szczegółowe
§ 2
 1. Kwotą dofinansowania ustala się na podstawie łącznej powierzchni wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych płaskich lub falistych) usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko.
 2. Ustala się, z zastrzeżeniem pkt 3, że wysokość dofinansowania wynosi 50 % wartości, lecz nie wiącej niż 150 zł. od 1 tony usuniętych wyrobów zawierających azbest. Kwota ta obejmuje koszty utylizacji pokrycia dachowego lub elewacji, zabezpieczenia odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunek, transport i składowania tych odpadów na uprawnionym składowisku odpadów.
 3. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów poniesionych przez inwestora, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków.
§ 3
 1. Wnioski o dofinansowanie zrealizowanych zadań przyjmowane są w sposób cięgły do wyczerpania środków. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie, rozpatrywane są przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Walim, wg kolejności ich złożenia.
 3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.
 4. W momencie wyczerpania środków w budżecie Gminy przeznaczanych na ten cel, dofinansowanie zostanie wstrzymane.
 5. W skład komisji, o której mowa w pkt 2, wchodzą :
- Zastępca Wójta Gminy
- Inspektor ds. Ochrony środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej
- Inspektor ds. Budownictwa
 1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący wybrany przez Wójta Gminy Walim.
 2. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Walim.
 3. Na podstawie zatwierdzonego protokołu sporządzane są z zainteresowanymi umowy cywilno- prawne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu.
 4. Umowa powinna zawierać:
 1. określenie wysokości dotacji,
 2. efekt ekologiczny (ilość usuniętego azbestu w m2 ),
 3. zastrzeżenie, że azbest usunięty został zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. warunki otrzymania dotacji (dokumenty odbiorowe, imienne rachunki).
§ 4
 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
  1. demontaż płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych stosowanych w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
  2. przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania" lub „informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakośczone", o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagał w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), najpóźniej do dnia złożenia wniosku,
  3. nie zaleganie wnioskodawcy z podatkami od nieruchomości na rzecz Gminy Walim ,

 

 
Wymagania formalne
§ 5
 1. WĹ?aściciele nieruchomości, którzy dokonali usunięcia odpadów azbestowych w 2008 r. i w latach następnych zobowiązani są złożyć wniosek w referacie ochrony środowiska wraz
z następującymi załącznikami:
 1. kserokopia tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wględu). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączył zgodą współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty;
 2. kopia potwierdzenia zgłoszenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub kopia pozwolenia na budową lub rozbiórkę (oryginał do wględu);
 3. oświadczenie osoby dofinansowanej o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wględu);
 4. kopia faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, za utylizacje odpadów zawierających azbest (oryginał dokumentu należy przy podpisywaniu umowy przedłożyć do skasowania, tzn. opieczętowania do wysokości przyznanego dofinansowania).
 5. zgłoszenie zakośczenia prac demontażowych pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 1. Dla uzyskania dofinansowania, o którym mowa w § 1, pkt 4 i 5, należy złożyć wniosek wraz z następującymi załącznikami:
 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, o którym mowa w pkt 1 lit. a),
 2. kopia faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, za unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (oryginał dokumentu należy przy podpisywaniu umowy przedłożyć do „skasowania”, tzn. opieczętowania do wysokości przyznanego dofinansowania).
 1. Wzory wniosków są dostępne w referacie ochrony środowiska oraz na stronach internetowych Urządu Gminy Walim.

 

 

 

 

Załączniki

Zał. do azbestu (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-04-07 11:56:06
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-03-31 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:37
Ilość wyświetleń:1729

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij