Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XIX/115/08 z dnia 2008-03-31 - w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok


 

UCHWAŁA NR XIX/115/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 31 marca 2008 r.

 
w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 

 
§ 1
Zwiąksza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 524.482,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 430.000,-zł
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 430.000,-zł
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 430.000,-zł
W dziale 758 - Różne rozliczenia 81.882,-zł
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 81.882,-zł
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 81.882,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.600,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 12.600,-zł
§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 12.600,-zł

 

 
§ 2
Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 575.000,-zł
W dziale 010 - Rolnictwo i Ĺ?owiectwo 240.000,-zł
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodocięgowa i sanitacyjna wsi 240.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240.000,-zł
W dziale 600 Transport i łączność 330.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 330.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310.000,-zł
W dziale 851 - Ochrona zdrowia 5.000,-zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi 5.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 5.000,-zł

 

 
§ 3
Zwiąksza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.099.482,-zł
W dziale 010 - Rolnictwo i Ĺ?owiectwo 14.600,-zł
Rozdział 01095 - Pozostała działalność 14.600,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 11.600,-zł
W dziale 020 - Leśnictwo 12.000,-zł
Rozdział 02001 - Gospodarka leśna 12.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 12.000,-zł
W dziale 600 Transport i łączność 483.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 53.000,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 33.000,-zł
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 430.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 430.000,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 571.882,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 44.204,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3.414,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 34.140,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 5.730,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 920,-zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 3.100,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 240,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.400,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 400,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 60,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 32.580,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.520,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.200,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4.200,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 6 60,-zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 490.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 490.000,-zł
W dziale 851 - Ochrona zdrowia 5.000,-zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi 5.000,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 500,-zł
§ 4300 - Zakup materiałów i wyposażenia 4.500,-zł
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.998,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 152,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.520,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 261,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 65,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.000,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 13.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 6.500,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 6.500,-zł

 

 
§ 4
Zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej Nr XV/85/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2008 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały, Zadania inwestycyjne w 2008 r. otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 10 do uchwały, Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§ 5
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 14.724.015-zł
- po stronie wydatków 18.925.715,-zł

 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia

 
§ 8
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy

 
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zadania inwestycyjne w 2008r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIX/115/2008 z dnia 31 marca 2008r

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
 010
 01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
20.140.000
60.000

 
60.000

 

 
Urząd Gminy
2.
 010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
5.100.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
3.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna
w Walimiu
1.130.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
4.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
340.000
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
5
010
01010
Oczyszczalnia ścieków Dziećmorowice
-
3.000
3.000

 

 

 
Urząd Gminy
6.
 600
60016
Droga do stolarni Michałkowa
Gmina Walim
Brak
110.000

 
110.000

 

 
Urząd Gminy
7
600
60016
Droga Dziećmorowice
Gmina Walim
Brak
150.000

 
150.000

 

 
Urząd Gminy
8.
600
60016
Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna
w Walimiu
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
9.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
120.000

 
120.000

 

 
Urząd Gminy

 
10.
600
60016
Odbudowa ulicy Letniskowej w Zagórzu Śląskim
Brak
250.000

 
250.000

 

 
Urząd Gminy
11
600
60016
Odbudowa mostu ulica Górna 3
w Jugowicach
Brak
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
12.
600
60016
Program i ewidencja dróg
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
13
600
60078
Odbudowa most i murów oporowych ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
230.000

 

 
230.000

 
Urząd Gminy
14
600
60078
Odbudowa mostu ulica Górna 3 w Jugowicach
Brak
200.000

 

 
200.000

 
Urząd Gminy
15
700
70001
Termomodernizacja budynku
ABK Długa 8
680.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
16.
750
75023
Informatyzacja - powiat wałbrzyski online
Brak
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
17
750
75023
Wykonanie klimatyzacji II etap
50.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
18.
754
75412
Karosacja samochodu OSP Walim
Brak
140.000

 
140.000

 

 
Urząd Gminy
19
801
80114
Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.300.000
300.000

 
300.000

 

 
Urząd Gminy
20
801
80114
Termomodernizacja Zespołu
Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
1.900.000
2.060.000

 
860.000

 
1.200.000
Urząd Gminy
21
801
80114
Boisko sportowe przy zespole szkół
1.000.000
330.000

 
330.000

 

 
Urząd Gminy
22
852
85219
Zakup komputerów OPS
10.000
10.000
10.000

 

 

 
OPS Walim
23.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

 
478.000
36.000

 
442.000

 
Urząd Gminy
24.
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki Walimiu
1.480.000
1.480.000

 
1.480.000

 

 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
38.130.000
6.306.000
94.000
4.140.000
872.000
1.200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIX/115/2008 z dnia 31 marca 2008r.

 

 
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
paragraf
Plan na 2008 r.
I.
Stan środków obrotowych na początek roku

 
21.335
II.
Przychody

 
45.000
1.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
0690
45.000
III.
Wydatki

 
66.000

 
Wydatki bieżące

 
66.000
1.
Likwidacja dzikich wysypisk
4300
5.000
2.
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni
4300
20.000
3.
Opróżnianie ulicznych koszy na Ĺśmieci
4300
8.000
4.
Akcja „Sprzętanie świata 2008”
4210
1.200
5.
Edukacja ekologiczna
4210
1.000
6.
Wykonanie przykanalików w zasobach komunalnych
4210
4300

 
10.000
10.800

 
7.
Zakup usług pozostałych
-dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu
4300
10.000
IV
Stan środków obrotowych na koniec roku

 
335

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-04-07 11:00:35
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-03-31 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:37
Ilość wyświetleń:1369

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij