Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XVIII/113/08 z dnia 2008-02-14 - w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok


 


 
Uchwała Nr XVIII/ 113 /2008
Rady Gminy Walim
z dnia 14 luty 2008r.

 
w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /
Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 

 
§ 1
Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 2.118.000,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 18.000,-
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 15.000,-
§ Zakup usług remontowych 15.000,-
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 3.000,-
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.100.000,-
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.100.000,-
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez
samorządową instytucję kultury 370.000,-
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów publicznych 1.730.000,-

 

 
§ 2
Zwiąksza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 2.118.000,-
W dziale 010 - Rolnictwo i Ĺ?owiectwo 3.000,-
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodocięgowa i sanitacyjna wsi 3.000,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000,-
W dziale 600 - Transport i łączność 250.000,-
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 250.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 15.000,-
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 15.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,-
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.850.000,-
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury 1.850.000,-
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez
samorządową instytucję kultury 370.000,-
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów publicznych 1.480.000,-

 

 
§ 3
Zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej Nr XV/85/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2008 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 2 do uchwały, Wydatki budżetu gminy na 2008 r. otrzymuje brzmienie jakw załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 3 do uchwały, Zadania inwestycyjne w 2008 r. otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

 

 
§ 4
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 14.190.942-zł
- po stronie wydatków 18.392.642,-zł

 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia

 
§ 7
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy

 
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XVIII/ 113 /2008

 

 
W paragrafie 1 uchwały zmniejszone zostały planowane wydatki w gospodarce mieszkaniowej o 18.000,-zł z tego zakup usług remontowych 15.000,-zł oraz zakup usług pozostałych w gospodarce nieruchomościami 3.000,-zł.
W tym samym paragrafie zostają dokonane zmiany wynikające ze zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje inwestycyjną dla dawnego GOK obecnie Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu w kwocie łącznej 250.000,-zł.a przeznaczeniu tych środków na nowe zadanie pn. modernizacja ulicy Letniskowej w Zagórzu Śląskim. Zadanie to w trakcie roku będzie dofinansowane z TFOGR i aby środki te otrzymać musi być ujęte w planowanych wydatkach w budżecie na 2008 rok.
Również zmieniona została klasyfikacja na dotacje dla nowej instytucji z rozdziału 92109 na 92114.
Paragraf 2 uchwały to zwiąkszenia planowanych wydatków na:
- wydatki inwestycyjne w gospodarce mieszkaniowej 15.000,-zł,
- wydatki na inwestycje w kwocie 3.000,-zł w infrastrukturze wodocięgowej i sanitacyjnej wsi wynikające z konieczności zakupu działki 95/1 o powierzchni 0.0023ha na której częśiowo jest posadowiony budynek pompowni w Dziećmorowicach,
- wydatki inwestycyjne na ulicę Letniskową 250.000,-zł,
- zmiana klasyfikacji 1.850.000,-zł

 
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 14.190.942,-zł a po stronie wydatków 18.392.642,-zł.

 

 
Sporządził: LM

 

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XVIII/113/2008 z dnia 14 luty 2008r.

 

 
Wydatki budżetu gminy na 2008r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych

 
Dział
Rozdział
Nazwa
Plan
na 2008 r.

z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
Wynagro-
dzenia
Pochodne od
wynagro-dzeł
Dotacje
Wydatki na obsługÄ? długu
Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 010
 
Rolnictwo i Ĺ?owiectwo
504.800
1.800

 

 

 

 

 
503.000
 
 01010
 Infrastruktura wodocięgowa i sanitacyjna wsi
503.000

 

 

 

 

 

 
503.000
 
 01030
Izby rolnicze
1.800
1.800

 

 

 

 

 

 
600
 
Transport i łączność
1.370.000
290.000

 

 

 

 

 
1.080.000
 
 60016
Drogi publiczne gminne
1.370.000
290.000

 

 

 

 

 
1.080.000
700
 
Gospodarka mieszkaniowa
1.796.900
1.730.900

 

 

 

 

 
66.000
 
 70001
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
1.664.900
1.598.900

 

 

 

 

 
66.000
 
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
132.000
132.000

 

 

 

 

 

 
 710
 
Działalność usługowa
143.000
143.000

 

 

 

 

 

 

 
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
135.000
135.000

 

 

 

 

 

 

 
71035
Cmentarze
8.000
8.000

 

 

 

 

 

 
750

 
Administracja publiczna
1.884.678
1.854.678
1.160.000
231.900

 

 

 
30.000

 
75011
Urządy wojewódzkie
66.678
66.678
55.000
10.900

 

 

 

 

 
75022
Rady gmin
83.000
83.000

 

 

 

 

 

 

 
75023
Urządy gmin
1.705.000
1.675.000
1.100.000
220.000

 

 

 
30.000

 
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
30.000
30.000
5.000
1.000

 

 

 

 
751

 
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 
985

 
985

 
500

 
100

 

 

 

 

 
75101
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 
985

 
985

 
500

 
100

 

 

 

 
752

 
Obrona narodowa
500
500

 

 

 

 

 

 

 
75212
Pozostałe wydatki obronne
500
500

 

 

 

 

 

 
754

 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 
201.000

 
61.000

 

 

 

 

 

 
140.000

 
75412
Ochotnicze straże pożarne
200.000
60.000

 

 

 

 

 
140.000

 
75414
Obrona cywilna

 

 

 
1.000
1.000

 

 

 

 

 

 
756

 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

 
40.000

 

 
40.000

 

 
35.000

 

 
5.000

 

 

 

 

 
75647
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

 
40.000

 
40.000

 
35.000

 
5.000

 

 

 

 
757

 
Obsługa długu publicznego
288.000
288.000

 

 

 
200.000
88.000

 

 
75702

 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
200.000

 
200.000

 

 

 

 
200.000

 

 

 
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
Samorządu terytorialnego

 

 
88.000

 

 
88.000

 

 

 

 

 

 
88.000

 
758

 
Różne rozliczenia
200.991
200.991

 

 

 

 

 

 

 
75818
Rezerwy ogólne i celowe
200.991
200.991

 

 

 

 

 

 
801

 
Oświata i wychowanie
5.384.183
3.184.183
2.038.702
415.020

 

 

 
2.200.000

 
80101
Szkoły podstawowe
1.518.918
1.518.918
1.064.690
217.900

 

 

 

 

 
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
156.918
156.918
87.930
18.760

 

 

 

 

 
80110
Gimnazja
1.012.182
1.012.182
693.552
141.380

 

 

 

 

 
80113
Dowożenie uczniów do szkół
301.000
301.000
90.850
18.090

 

 

 

 

 
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

 
2.341.170

 
141.170

 
101.680

 
18.890

 

 

 

 
2.200.000

 
80146
Doksztańcanie i doskonalenie nauczycieli
14.380
14.380

 

 

 

 

 

 

 
80195
Pozostała działalność
39.615
39.615

 

 

 

 

 

 
851

 
Ochrona zdrowia
100.000
100.000
44.000
8.800

 

 

 

 

 
85153
Zwalczanie narkomanii
8.000
8.000
4.000
800

 

 

 

 

 
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
92.000
92.000
40.000
8.000

 

 

 

 
852

 
Pomoc społeczna
3.293.000
3.283.000
207.500
52.000

 

 

 
10.000

 
85202
Domy Pomocy Społecznej
120.000
120.000

 

 

 

 

 

 

 
85212
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 
1.627.000

 
1.627.000

 
26.500

 
18.000

 

 

 

 

 
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

 

 
23.000

 
23.000

 

 

 

 

 

 

 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
720.000
720.000

 

 

 

 

 

 

 
85215
Dodatki mieszkaniowe
300.000
300.000

 

 

 

 

 

 

 
85219
Ośrodki pomocy społecznej
275.000
265.000
181.000
34.000

 

 

 
10.000

 
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
110.000
110.000

 

 

 

 

 

 

 
85295
Pozostała działalność

 

 
118.000
118.000

 

 

 

 

 

 
853

 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
32.000
32.000
8.500
1.700

 

 

 

 

 
85333
Powiatowe urządy pracy
12.000
12.000
3.500
700

 

 

 

 

 
85395
Pozostała działalność
20.000
20.000
5.000
1.000

 

 

 

 
854

 
Edukacyjna opieka wychowawcza
162.405
162.405
120.775
23.970

 

 

 

 

 
85401
świetlice szkolne
162.405
162.405
120.775
23.970

 

 

 

 
900

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
928.000
450.000
63.000
13.000

 

 

 
478.000

 
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
478.000

 

 

 

 

 

 
478.000

 
90003
Oczyszczanie miast i wsi
150.000
150.000
63.000
13.000

 

 

 

 

 
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
60.000
60.000

 

 

 

 

 

 

 
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
230.000
230.000

 

 

 

 

 

 

 
90095
Pozostała działalność
10.000
10.000

 

 

 

 

 

 
921

 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.997.000
517.000

 

 
515.000

 

 
1.480.000

 
92114
Pozostałe instytucje kultury
1.850.000
370.000

 

 
370.000

 

 
1.480.000

 
92116
Biblioteki
145.000
145.000

 

 
145.000

 

 

 

 
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
2.000
2.000

 

 

 

 

 

 
926

 
Kultura fizyczna i sport
65.200
65.200

 

 
60.200

 

 

 

 
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
65.200
65.200

 

 
60.200

 

 

 

 

 
OGÓĹ?EM
18.392.642
12.405.642
3.677.977
751.490
575.200
200.000
88.000
5.987.000

 
Zadania inwestycyjne w 2008r Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XVIII/113/2008 z dnia 14 luty 2008r

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
 010
 01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
20.140.000
300.000

 
300.000

 

 
Urząd Gminy
2.
 010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
5.100.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
3.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna
w Walimiu
1.130.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
4.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
340.000
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
5
010
01010
Oczyszczalnia ścieków Dziećmorowice
-
3.000
3.000

 

 

 
Urząd Gminy
6.
 600
60016
Droga do stolarni Michałkowa
Gmina Walim
Brak
110.000

 
110.000

 

 
Urząd Gminy
7
600
60016
Droga Dziećmorowice
Gmina Walim
Brak
150.000

 
150.000

 

 
Urząd Gminy
8.
600
60016
Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna
w Walimiu
Brak
250.000

 
250.000

 

 
Urząd Gminy
9.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
150.000

 
150.000

 

 
Urząd Gminy

 
10.
600
60016
Odbudowa ulicy Letniskowej w Zagórzu Śląskim
Brak
250.000

 
250.000

 

 
Urząd Gminy
11
600
60016
Odbudowa mostu ulica Górna 3
w Jugowicach
Brak
120.000

 
120.000

 

 
Urząd Gminy
12.
600
60016
Program i ewidencja dróg
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
13
700
70001
Termomodernizacja budynku
ABK Długa 8
680.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
14.
750
75023
Informatyzacja - powiat wałbrzyski online
Brak
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
15
750
75023
Wykonanie klimatyzacji II etap
50.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
16.
754
75412
Karosacja samochodu OSP Walim
Brak
140.000

 
140.000

 

 
Urząd Gminy
17.
801
80114
Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.300.000
300.000

 
300.000

 

 
Urząd Gminy
18.
801
80114
Termomodernizacja Zespołu
Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
1.900.000
1.900.000

 
700.000

 
1.200.000
Urząd Gminy
19
852
85219
Zakup komputerów OPS
10.000
10.000
10.000

 

 

 
OPS Walim
20.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

 
478.000
36.000

 
442.000

 
Urząd Gminy
21.
921
92114
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki Walimiu
1.480.000
1.480.000

 
1.480.000

 

 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
37.130.000
5.936.000
94.000
4.200.000
442.000
1.200.000

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-02-25 10:46:01
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-02-14 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:36
Ilość wyświetleń:1285

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij