Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XVIII/112/08 z dnia 2008-02-14 - w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla projektu

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla projektu


 

Uchwała Nr XVIII/112/2008
Rady Gminy Walim
z dnia 14 luty 2008r.

 
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla projektu
2003/PL/16/P/PE/041 „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”
dla Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji
z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 litera „ i” oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:

 
§ 1

 
1. Rada Gminy Walim ustala maksymalną kwotę poręczenia pożyczki wraz z odsetkami
w wysokości 3.784.310,-zł. (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesięt cztery tysięce
trzysta dziesięć) dla Wałbrzyskiego Związku Wodocięgów i Kanalizacji w Wałbrzychu
udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na finansowanie projektu inwestycyjnego 2003/PL/16/P/PE/041 pn.
,,Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”.
2. Poręczenie zostaje dokonane w formie umowy cywilnej.
3. Wartość poręczenia kapitału wynosi 2.852.410,-zł. (słownie: dwa miliony osiemset
piÄ?Ä?dziesięt dwa tysięce czterysta dziesięć)co stanowi 2,27 % pożyczki.
4. Poręczenie zostaje udzielone od dnia podpisania Umowy pożyczki do dnia
30 czerwca 2021 roku.

 
§ 2

 
Odpowiedzialność finansowa Gminy Walim z tytułu udzielonego poręczenia spłaty rat
kapitałowych wraz z odsetkami od aktualnego stanu zadłużenia w wysokości 0,8 stopy
redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2% w skali roku w następujący sposób:
- w roku 2008 do wysokości 73.010,-zł. wyłącznie odsetki,
- w roku 2009 do wysokości 109.050,-zł. wyłącznie odsetki,
- w roku 2010 do wysokości 389.260,-zł. wraz z należnymi odsetkami,
- w roku 2011 do wysokości 377.250,-zł. wraz z należnymi odsetkami,
- w roku 2012 do wysokości 365.240,-zł. wraz z należnymi odsetkami,
- w roku 2013 do wysokości 353.230,-zł. wraz z należnymi odsetkami,
- w roku 2014 do wysokości 341.230,-zł. wraz z należnymi odsetkami,
- w roku 2015 do wysokości 329.220,-zł. wraz z należnymi odsetkami,
- w roku 2016 do wysokości 317.210,-zł. wraz z należnymi odsetkami,
- w roku 2017 do wysokości 305.200,-zł. wraz z należnymi odsetkami,
- w roku 2018 do wysokości 293.190,-zł. wraz z należnymi odsetkami,
- w roku 2019 do wysokości 281.180,-zł. wraz z należnymi odsetkami,
- w roku 2020 do wysokości 250.040,-zł. wraz z należnymi odsetkami,

 

 

 
§ 3

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§ 4

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia i podlega ogłoszeniu Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 


Przewodnicząca Rady Gminy

 
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Jednym z takich zadań jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do bieżącej wody i kanalizacji, a także usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.
Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji rozpocząć realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej – program ISPA.
W ramach tego zadania jest modernizowana oczyszczalnia ścieków w Jugowicach.

 
Realizacja Projektu 2003PL16PPE041 „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” wymaga zaangażowania środków własnych przez WZWiK w wysokości 125.567.000zł.
Związek otrzymać wstępną akceptację poręczenia pożyczki przez gminy członkowskie w uzgodnionych proporcjach.
Zgodnie z ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o finansach publicznych Rada Gminy określa maksymalną kwotę poręczenia pożyczki wraz z odsetkami udzielonych przez Wójta w roku budżetowym. Ponieważ związek uzyskał pożyczkę z okresem spłaty do kośca 2020 roku, zasadnym jest określenie uchwałę Rady maksymalnej kwoty poręczenia obejmującą pożyczkę i odsetki na okres spłaty pożyczki. Odpowiedzialność finansowa gminy z tytułu poręczenia spłat będzie ujmowana w uchwałach budżetowych na dany rok co zostało określone w § 2 niniejszej uchwały. Zapisany w § 1 okres poręczenia do 30 czerwca 2021r. wynika z treści umowy pożyczki, gdzie stwierdza się, że Pożyczkobiorca tj. WZWiK sporządza w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji zobowiązał wynikających z umowy pożyczki w myśl art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c., a termin do którego wierzyciel NFOĹ?iGW może wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności upływa z dniem 30 czerwca 2021 roku. Może zaistnieć teoretycznie sytuacja, gdy WZWiK nie spłaciłby ostatniej raty do 20 grudnia 2020 roku, wówczas może nastąpić roszczenie wobec Poręczyciela w terminie do 30 czerwca 2021 roku.
Gmina Walim w realizacji całego przedsięwzięcia posiada udział w wysokości 2,27% co oznacza, ze wartość kapitału wynosi 2.852.410,-zł. Poręczenie obejmuje również odsetki, które wyliczone na podstawie dostępnych parametrów wynoszą 931.900,-zł co łącznie daje kwotę poręczenia 3.784.310,-zł
Wartość udzielonego poręczenia zgodnie z art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych , nie podlega ograniczeniom określonym w ust. 1 ww. artykułu tzn. nie wlicza się jej do łącznej kwoty przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym, z tytułu zacięgniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń, która nie może przekroczyć 155 planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Rozbicie kwoty poręczenia umożliwi zapisywanie w uchwałach budżetowych na kolejne lata potencjalnych wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umowa z tytułu udzielonego poręczenia.

 

 

 

 

 
Sporządził LM

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-02-25 10:43:38
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-02-14 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:36
Ilość wyświetleń:1432

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij