Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XVIII/111/08 z dnia 2008-02-14 - w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania


 

Uchwała Nr XVIII/111/2008
Rady Gminy Walim
z dnia 14 lutego 2008r.

 

 
w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

 

 
§ 1.

 
W oparciu o analizy przeprowadzone przez Wójta Gminy Walim na podstawie art.14 ust. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

 

 
§ 2.

 
Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony
w skali 1:5 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem.

 

 
§ 3.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 

 
§ 4.

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 
Uzasadnienie

 

 
Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim, obejmującego działki o nr: 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, przystępuje się w związku z wnioskiemwłaściciela w/w działek.

 
Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenie go na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonym uchwałę
nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionym uchwałę
nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r.

 
Na podstawie wyników analiz: zasadności przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązał
z ustaleniami studium Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim
w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALIZY DOTYCZĄCE ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 
obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

 

 

 
Zgodnie z art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), przed podjąciem uchwały przez Radę Gminy w Walimiu w sprawie przystępienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim, Wójt Gminy wykonał niezbędne analizy przewidziane ustawę o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym. Wyniki analiz zamieszczono poniżej.

 

 

 
 1. Analiza dotycząca zasadności przystępienia do sporządzenia planu.

 
Obszar proponowany do objącia miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego położony jest w obrębie wsi Glinno w granicach działek o nr: 63/1, 63/2, 63/3, 63/4.
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych dla realizacji zabudowy mieszkaniowej. Realizacja inwestycji pozwoli na alternatywne zagospodarowanie słabo wykorzystanych gruntów zlokalizowanych we wsi Glinno, obsługiwanych drogami gminnymi, w sąsiedztwie w pełni uzbrojonych terenów zabudowanych.
W oparciu o powyższe uznano za zasadne przystępienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
 1. Analiza dotycząca stopnia zgodności przewidywanych rozwiązał z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy Walim z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r.

 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w zakresie:
  1. Ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Obszar proponowany do objącia planem położony jest w granicach zlewni chronionej rzeki Bystrzycy .
 • Zgodnie ze studium, w granicach obszaru objętego planem, nie stwierdzono zagrożenia powodzią, nie występują tam złoża surowców.

 
  1. Ochrony środowiska kulturowego gminy.
 • Na terenie objętym planem nie występują obiekty ani obszary objęte ochronę konserwatorską.
 • Wprowadzona zabudowa nie naruszy historycznie wykształconego układu urbanistycz-nego wsi Glinno, uzupełni natomiast przestrzeń pomiędzy terenami zabudowanymi
  i kwalifikowanymi pod zabudowę. Forma i charakter projektowanej zabudowy kształtowane będą zgodnie z uwarunkowaniami kulturowymi regionu.
-2-

 
  1. Struktury funkcjonalno – przestrzennej (tereny osadnictwa).
 • Teren objęty opracowaniem położony jest poza obszarem wyłączonym spod zainwesto-wania, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Obszar zlokalizowany jest w strefie A polityki przestrzennej gminy obejmującej wieĹ? Glinno, w której przyjmuje się rozwój wsi jako ośrodka o wiodącej funkcji turystycznej i rekreacyjnej.

 
  1. Infrastruktury technicznej.
Nie wystąpić kolizje z istniejącymi urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego. Poszerzenie obszarów zabudowy mieszkaniowej przyczyni się do rozbudowy i modernizacji lokalnego systemu infrastruktury technicznej.

 
  1. Komunikacji.
Obszar objęty planem leży poza granicami rezerw terenowych zabezpieczonych w studium na cele rozwoju układu komunikacyjnego.
 
Ponadto nadrządnym celem rozwoju gminy jest „Stworzenie jak najlepszych warunków bytowych ludności poprzez podnoszenie walorów użytkowych terenu gminy w postaci warunków zamieszkania, pracy i obsługi”.
Na podstawie analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-nego gminy Walim stwierdzono, że przewidywane rozwiązania będą zgodne z ustaleniami obowiązującego studium.

 
 1. Materiały geodezyjne do opracowania planu.

 
W trakcie przygotowywania materiałów geodezyjnych do opracowania, planu uzyskano informację z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wałbrzychu, z których wynika że w zasobie państwowym przechowywane są następujące mapy dotyczące obszaru objętego planem:
 • mapa ewidencji gruntów w skali 1:5 000,
 • mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1 000.

 
Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu wykonany zostanie na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000.

 
 1. Zakres prac planistycznych.

 
Ustalony zakres prac planistycznych nawiązuje do charakteru przedmiotu opracowania planu i obejmował będzie:

 
 1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej oraz prace wstępne związane z rozpoczą-ciem prac nad projektem planu.
  1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, tj. stanu zagospodarowania terenu oraz stanu władania.
  2. Przygotowanie projektów dokumentów związanych z rozpocząciem prac nad planem.
  3. Pozyskanie materiałów wejściowych warunkujących wykonanie opracowania /między innymi mapy ewidencji gruntów, wniosków do planu, itp./
-3-

 
 1. Wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej.
 2. Wykonanie projektu planu.
3.1 Wykonanie projektu planu, tj.: rysunku planu i uchwały Rady Gminy (w formie umożliwiającej przedstawienie ich do uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wględu).
Określa się następujący zakres ustaleń planu (art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym):
 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 • zasady ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego;
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-czesnej;
 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
  w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 • stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatą, o której mowa
  w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.2 Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
procesu uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wględu.
 1. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
 3. Przedłożenie projektu planu komisji urbanistyczno – architektonicznej celem zaopiniowania.
 4. Ostateczne opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag i wniosków złożonych
  w trakcie opiniowania, uzgadniania i wyłożenia planu do publicznego wględu.
 5. Przygotowanie uchwały projektu planu do uchwalenia.
 6. Czynności związane z przygotowaniem planu do publikacji oraz wykonanie kopii planu.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-02-25 10:41:30
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-02-14 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:36
Ilość wyświetleń:1440

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij