Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XVII/107/08 z dnia 2008-01-30 - w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki


 

Uchwała Nr XVII/107/2008
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 30 stycznia 2008 r.

 

 
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość dodatku mieszkaniowego na rok 2008.

 
Na podstawie art.30 ust.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela /tekst jednolity Dz.U. z 2006r.Nr 97 poz.674 z późn .zmianami/ oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tek st jednolity Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/ oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 31 stycznia 2005r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzeniaNa podstawie art.30 ust.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela /tekst jednolity Dz.U. z 2006r.Nr 97 poz.674 z późn .zmianami/ oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tek st jednolity Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/ oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 31 stycznia 2005r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
Zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz.U.z 2005r Nr 22 poz. 181 z późn. zm./ Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

 

 
REGULAMIN

 
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości dodatku mieszkaniowego.

 
ROZDZIAŁ I

 
Postanowienia ogólne.

 
§ 1
 1. Regulamin określa wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego za uciężliwe trudne warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych, wynagrodzenia za pracę w Ĺświąta i dni wolne od pracy, zasady tworzenia funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego .

 
 1. Regulamin niniejszy odnosi się do nauczycieli poszczególnych stopni zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim a w szczególności w :

 
1/ Zespole Szkół w Walimiu – Gimnazjum i Publicznej Szkole Podstawowej
2/ Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowicach

 
ROZDZIAŁ II
§ 2

 
Dodatek motywacyjny

 
1. Tworzy się fundusz na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 5% ich wynagrodzenia zasadniczego, dla dyrektorów i wicedyrektorów od 10% do 25% ich wynagrodzenia zasadniczego.

 
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony , nie krótszy niż trzy miesięce i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

 
3. Nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków finansowych .
4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

 
A. uzyskiwanie szczególnych osiagniąć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych , a w szczególności :

 
a) uzyskiwanie przez uczniów ,z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiagniąć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach , olimpiadach itp.,

 
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

 
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

 
B. jakość świadczonej pracy , w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zająciem, a w szczególności:

 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
d) dbałoĹ?Ä? o powierzone pomieszczenie ,pomoce dydaktyczne lub inne urządzenia szkolne,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
c) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
d)przestrzeganie dyscypliny pracy

 

 
C .zaangażowanie w realizację czynności i zająć , o których mowa w art.42 ust.2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela , a w szczególności :

 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) zaangażowanie w realizację czynności związanych z przygotowaniem się do zająć,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, samokształcenie i przejawianie innych form aktywności w ramach wewnętrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

 
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy przy zachowania następujących zasad i kryteriów:

 

 
1. dodatek przyznawany jest na czas określony, nie krótszy niż trzy miesięce i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
2. dodatek motywacyjny przyznawany jest w ścisłym związku z osięganymi wynikami pracy na stanowisku dyrektora szkoły zgodnie z przyjętymi kryteriami i określonymi zadaniami:

 
a) osięgnięcia uczniów w zawodach, konkursach i olimpiadach na szczeblu gminnym, powiatu i wojewódzkim,
b) efekty wdrażania przedsięwzięć i programów w zakresie podwyższania jakości pracy,
c) efekty podejmowanej współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji oraz innymi instytucjami, organizacjami ,zakładami pracy na rzecz polepszenia pracy szkoły,
d) wyniki mierzenia jakości pracy,
e) znajomość przepisów prawa oświatowego oraz stosowania ich w bieżącej działalności i kierowaniu szkołÄ?,
f) pozyskiwanie dochodów własnych i właściwe gospodarowanie nimi,
g) jakość prowadzonej polityki kadrowej,
h) umiejętność tworzenia korzystnej atmosfery pracy i nauki oraz rozwiązywania konfliktów,
i) celowe i właściwe gospodarowanie mieniem szkoły oraz dbałoĹ?Ä? o estetykę i stan higieniczno-sanitarny obiektu i otoczenia,
j) współpraca z organem prowadzącym szkołÄ? oraz z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
k) samokształcenie i doskonalenie zawodowe dyrektora,
Ĺ?) kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w kierunkach wynikających z potrzeb szkoły

 

 
6. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego, dla dyrektora 50%jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla wicedyrektora 30% wynagrodzenia zasadniczego

 
7. Nauczycielom, którzy przebywają na urlopie na poratowanie zdrowia nie przyznaje się dodatku motywacyjnego.

 

 

 
ROZDZIAŁ III
§ 3

Dodatek funkcyjny

 

 
 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny :

 
 1. Dyrektorowi szkoły od 15 – 50% -wynagrodzenia zasadniczego
 2. Wicedyrektorowi od 10 – 30% - wynagrodzenia zasadniczego

 
2. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole liczącej co najmniej 12 oddziałów.

 
§ 4

 

 
 1. Dodatki funkcyjne , o których mowa w ust. 1 nie przysługują w okresie:

 
 • urlopu dla poratowania zdrowia
 • w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesięcu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestali tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

 
 1. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie dyrektora od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesięcu pełnienia zastępstwa.

 
 1. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi placówki w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora

 

 

 

 

 
 1. Dodatek funkcyjny przyznaje :
 • dla dyrektora – Wójt Gminy
 • dla stanowisk, o których mowa w ust.1 pkt. c – dyrektor

 
5 . Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zającia przysługuje dodatek
funkcyjny z tym, że nauczycielowi któremu powierzono:

 
 1. funkcję opiekuna stażu – w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr i przygotowaniem pedagogicznym za :

 
- nadzór nad prawidłowym przebiegiem, rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz
opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

 
 1. wychowawstwo klasy- w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr i przygotowaniem pedagogicznym za:

 
- planowanie i organizowanie rożnych form życia zespołowego integrujących
uczniów,
- planowanć i systematyczną realizację programu wychowawczego szkoły,
- współpracę z rodzicami, wspieranie ich w wychowywaniu dzieci i włączanie
w życie klasy i szkoły, oraz opiekę nad uczniami wymagającymi pomocy.

 
 1. wychowawstwo oddziału przedszkolnego –w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym.

 
 1. pełnienie wychowawstwa w dwóch klasach(oddziałach) –w wysokości 6%
wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z
wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym,

 
 1. pełnienie funkcji opiekuna stażu wiącej niż z jednym nauczycielem
w wysokości 8% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla
nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr i przygotowaniem
pedagogicznym

 
 1. pełnienie wychowawstwa w oddziałach klas I-III liczących powyżej 24uczniów – w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym

 

 

 

 

 

 

 

 
§ 5

 

 
ROZDZIAŁ IV

 
Dodatek za warunki i uciężliwe warunki pracy

 
1. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 25% stawki godzinowej

 
2. Nauczycielom przysługuje dodatek za uciężliwe warunki pracy niezależnie od pobieranego dodatku za trudne warunki pracy w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zająć wymienionych w ust.1, w klasie, w której znajduje się co najmniej jedno dziecko, którego rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002r w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17,poz.162).

 
3. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczyciela obowiązującego pensum w warunkach trudnych i uciężliwych

 
4. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia określony jest przez odrębne przepisy.

 
5. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, jednakże nie niższej niż ustalone na podst. art.137§ 2 kodeksu pracy.

 
§ 6

 
ROZDZIAŁ V

 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych
zastępstw.

 
 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego( łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zająć ustalonego dla rodzaju zająć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zająć nauczyciela o której mowa w ust.1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zająć do 0,5 godziny pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełna godzinę.
 3. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstw doraźnych ustala się tak jak za jedną godzinę ponadwymiarową

 
§ 7

 

 
ROZDZIAŁ VI
Wynagrodzenie odrębne i za zającia dodatkowe

 

 
1. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zająć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

 
2. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zająć określonego w umowie o pracę.

 
3. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

 
4. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzieł niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych ust.4 ustal się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30 i mnoży przez liczbę dni niewykonywania pracy.

 
5. Dodatki funkcyjne, motywacyjne ,za wysługÄ? lat przysługują za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie.

 
6. Dyrektor ma możliwość przyznania nauczycielom sprawującym opiekę nad sprzętem komputerowym w szkole, dodatku w wysokości do 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty w ramach posiadanych środków.

 

 

 

 

 

 
ROZDZIAŁ VII
§8
Fundusz Nagród

 
1/ Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osięgnięcia dydaktyczno –wychowawcze stanowi 1% planowanego rocznego osobowego funduszu płac wynagrodzeń nauczycieli.

 
2/ Dysponentem funduszu nagród są:

 
a) Dyrektorzy Szkół - 80%
b) Wójt Gminy -20%
3/ Wysokość odpisu funduszu nagród dla poszczególnych placówek oświatowych ustalają
Dyrektorzy w rocznych planach finansowych.
§ 9
 
1/ Ogólne zasady przyznawania nagród dla nauczycieli :
a/ Nagrody dla nauczycieli przyznaje Dyrektor
b/ Z wnioskiem o nagrodę dla nauczycieli może wystąpić Rada Pedagogiczna,
organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, związki zawodowe
c/ Nagrody przyznawane są w oparciu o kryteria zawarte w § 2 pkt. 2 niniejszego
regulaminu,
d/ Nagroda może być przyznana po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku
e/ Nagroda powinna być przekazana w uroczystej formie, szczególnie z okazji
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ, jubileuszy szkolnych, ważnych uroczystości
i w innych uzasadnionych przypadkach .
 
2/ Kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli :
 
a/ Wyróżnia się w pracy dydaktyczno-wychowawczej
b/ Wzorowo prowadzi pracę wychowawczą, szczególnie angażując się w pracę
z uczniami mającymi trudności w nauce i rodzinami zagrożonymi patologię,
c/ OsiągnąĹ? w danym roku szkolnym wymierne wyniki w przygotowaniu uczniów
do zająć punktowych miejsc w olimpiadach, konkursach uczniowskich lokalnych
i ponad lokalnych,
d/ Wykazuje się szczególnie w pracy na rzecz środowiska oświatowego i lokalnego.
§ 10
1/ Ogólne zasady przyznawania nagród dla dyrektorów
 
a/ Nagrody dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy
b/ Z wnioskiem o nagrodę Wójta dla dyrektora może wystąpić Rada Pedagogiczna
organ nadzoru pedagogicznego, Kierownik GZOSz. związki zawodowe
c/ Nagroda może być przyznana w oparciu o kryteria zawarte w § 3 pkt. 2 niniejszego
regulaminu,
d/ Nagroda może być przyznana po przepracowaniu co najmniej 1 roku
e/ Nagroda powinna być przekazana w uroczystej formie, szczególnie z okazji DNIA
EDUKACJI NARODOWEJ, jubileuszy szkolnych, ważnych uroczystości i w innych uzasadnionych przypadkach.
 
2/ Kryteria przyznawania nagród dla dyrektorów :
 
a/ Wzorowo prowadzi dokumentację placówki,
b/ Dba o estetykę szkoły i majątek placówki
c/ Prowadzi właściwÄ? politykę kadrową, i finansową, a w szczególności
w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych
d/ Stwarza korzystne warunki dla uczniów i nauczycieli w przygotowaniach
do udziału w olimpiadach, konkursach oraz zawodach sportowych,
e/ Wykazuje się szczególnie w pracy na rzecz środowiska / organizuje imprezy poza
szkolne, współpracuje z instytucjami kulturalnymi i organizacyjnymi /
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROZDZIAŁ VIII
§ 11

 
Dodatki socjalne wynikające ze stosunku pracy.
DODATEK MIESZKANIOWY:

 
 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w Zespole Szkół w Walimiu –Gimnazjum i Publicznej Szkole Podstawowej oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowicach, posiadające kwalifikacje do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

 
 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

 
a) przy jednej osobie w rodzinie - 3,4 %
b) przy dwóch osobach w rodzinie - 4,6%
c) przy trzech osobach w rodzinie - 5,7 %
d) przy czterech i wiącej osobach w rodzinie - 6,9 %
Ĺśredniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Kwoty przypadające dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, ze kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

 
 1. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicz się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu . Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu należy małoletnie dzieci, uczniów szkół , do chwili ukośczenia uczelni nie dłużej niż do ukośczenia 25 roku życia , oraz dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
Przez rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu należy rodziców, którzy zamieszkują razem z nauczycielem i nie posiadają własnego źródła dochodu.

 
 1. Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatku nauczyciela są w szczególności : odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, załwiadczenie biura ewidencji ludności o zamieszkaniu, załwiadczenie ze szkoły lub uczelni .

 
 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi , będącego też nauczycielem , stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2 . Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacaĹ? ten dodatek.

 
 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

 
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesięcu , w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 
 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela , z w przypadku nauczycieli o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor , a dyrektorowi Wójt Gminy .

 

 
 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

 
 1. nie świadczenia pracy , za które przysługuje wynagrodzenie,
 2. pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
 3. odbywanie zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej: w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do kośca okresu na który umowa była zawarta.
 4. korzystania z urlopu wychowawczego

 
§ 12
Traci moc Uchwała Nr V/21/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 stycznia 2007r
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę.
§ 13

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim

 
§ 14

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje na rok 2008

 
Uzasadnienie

 
Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/107/2008 ,w sprawie uchwalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli na 2008 rok

 

 
Zgodnie z § 30 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karty Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 1997r Nr 56 poz.357 z późniejszymi zmianami) Organy
prowadzące szkołÄ?, uwzględniając strukturę zatrudnienia, określają corocznie
dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze
regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia:
 • wysokość stawek dodatków :za wysługÄ? lat ,motywacyjnego, funkcyjnego
 • za warunki pracy oraz szczegółowe przyznawanie tych dodatków
- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych,
 • wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania tj.
nagród oraz dodatków socjalnych –mieszkaniowy i wiejski,
w taki sposób, aby Ĺśrednie wynagrodzenie nauczycieli, składające się
ze składników o których mowa wyżej z wyłączeniem dodatków socjalnych
odpowiadało na obszarze działania jednostki co najmniej Ĺśrednim
wynagrodzeniom, o której mowa w art.30 ust.3 i 4 dla
nauczyciela stażysty 82% kwoty bazowej określonej dla pracowników
państwowej sfery budżetowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej
nauczyciela kontraktowego –125 %
nauczyciela mianowanego - 175%
nauczyciela dyplomowanego – 225%

 
Projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
1.Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi
Wałbrzyskiej
2.Zarząd Województwa DolnoŚląskiego Forum Związków Zawodowych we
Wrocławiu
3.Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Ogniska ZNP w Walimiu.

 
Wysokość dodatków oraz warunki ich przyznawania zawarte w projekcie regulaminu
wynagradzania nauczycieli na rok 2008 są takie same jak te, które były zawarte w
regulaminie obowiązującym w roku 2007.

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-02-02 10:12:45
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-01-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:35
Ilość wyświetleń:1643

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij