Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XVII/106/08 z dnia 2008-01-30 - w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok


 


 
Uchwała Nr XVII/ 106 /2008
Rady Gminy Walim
z dnia 30 stycznia 2008r.

 
w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /
Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

 

 
§ 1
Zwiąksza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.156.000,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.114.900,-
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1.114.900,-
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze 1.114.900,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 41.100,-
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 18.918,-
§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14.187,-
§ 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4.731,-
Rozdział 80110 - Gimnazja 22.182,-
§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16.634,-
§ 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5.548,-

 

 

 

 
§ 2
Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 590.000,-
W dziale 600 Transport i łączność 90.000,-
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 90.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90.000,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 500.000,-
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 500.000,-
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 450.000,-
§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
zakładów budżetowych 50.000,-

 

 
§ 3
Zwiąksza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.746.000,-
W dziale 600 Transport i łączność 40.000,-
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 40.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych 40.000,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.664.900,-
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1.664.900,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 35.340,-
§ 4260 - Zakup energii 245.800,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych 468.720,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 806.252,-
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.008,-
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej 1.680,-
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 3.600,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki 9.500,-
§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT 7.500,-
§ 4610 - Koszty postępwania sądowego i prokuratorskiego 7.500,-
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 4.000,-
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.000,-
§ 6010 - Wydatki na zakup i objącie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych 51.000,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 41.100,-
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 18.918,-
§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne 780,-
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne 260,-
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy 135,-
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy 45,-
§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe 6.960,-
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 2.320,-
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.083,-
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia 362,-
§ 4308 - Zakup usług pozostałych 5.229,-
§ 4309 - Zakup usług pozostałych 1.744,-
Rozdział 80110 - Gimnazja 22.182,-
§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.036,-
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne 346,-
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy 178,-
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy 60,-
§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe 9.090,-
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 3.032,-
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.080,-
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia 360,-
§ 4308 - Zakup usług pozostałych 5.250,-
§ 4309 - Zakup usług pozostałych 1.750,-

 

 
§ 4
Zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej Nr XV/85/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2008 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 1 do uchwały, Dochody budżetu gminy na 2008r. otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- załącznik nr 2 do uchwały, Wydatki budżetu gminy na 2008 rok otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 3 do uchwały, Zadania inwestycyjne w 2008 r. otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4 do uchwały, Przychody i rozchody budżetu w 2008r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 7 do uchwały, Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 8 do uchwały, Dotacje podmiotowe w 2008 r. otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

 

 
§ 5
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 14.190.942-zł
- po stronie wydatków 18.392.642,-zł

 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia

 
§ 8
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy

 
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XVII/ 106 /2008

 
W niniejszej uchwale zostają dokonane zmiany wynikające z połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury czyli Gminnego Ośrodka Kultury i Sztolni Walimskich a utworzeniu nowej samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Turystyki.
Dokonana zmiana powoduje, że należy skorygować załącznik nr 2 czyli wydatki, załącznik nr 3 zadania inwestycyjne oraz załącznik nr 8 czyli dotacje podmiotowe.
W załącznikach tych następuje zmiana nazwy z GOK na CKiT natomiast kwoty dotacji pozostają bez zmian.

 
Uchwała dotycząca przekształcenia zakładu budżetowego ABK w spółkÄ? z o.o. powoduje również konieczność dokonania zmian w budżecie.
Wszystkie dochody i wydatki zakładu budżetowego stają się dochodami i wydatkami budżetu gminy dlatego zwiąkszone zostają planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.114.900,-zł oraz zwiąkszone planowane wydatki o kwotę 1.614.900,-zł, zostaje zlikwidowana dotacja przedmiotowa w kwocie 450.000,- oraz dotacja inwestycyjna w wysokości 50.000,-zł.
Po stronie planowanych wydatków zostaje zapisana kwota 51.000,-zł jako objącie przez gminę udziałów w spółce.
Zwiąkszone wydatki łącznie na kwotę 1.746.000,-zł dotyczą wydatków na drogi gminne w zakresie remontów bieżących 40.000,-zł, całości wydatków rzeczowych jakie muszą być poniesione aby prawidłowo funkcjonowała gospodarka mieszkaniowa 1.664.900,-zł oraz zwiąkszenia w oświacie w kwocie 41.100,-zł.
Przekształcenie zakładu budżetowego na spółkÄ? powoduje również zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej i są to załącznik nr 1, 2, 3, 7.
Ponadto zmniejszone zostają planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 90.000,-zł na remonty most ulica Piastowska i most ulica Wyszyńskiego, nie są to zadania inwestycyjne. Realizując natomiast te zadania należy zwiąkszyć o kwotę 40.000,-zł planowane wydatki na zakup usług remontowych w drogach gminnych, 49.000,-zł przeznaczyć na remont pomieszczeń OPS oraz 1.000,-zł na zwiąkszenie udziałów w spółce.
Poza omówionymi zmianami dochody i wydatki zostają zwiąkszone o kwotę 41.100,-zł
z tytułu realizacji ostatniego etapu Programu SMOK . Tak jak w roku poprzednim zadanie realizuje Szkoła Podstawowa w Jugowicach i Gimnazjum w Walimiu. Zwiąkszenie odpowiednio wynosi 18.918,-zł oraz 22. 182,-. W wydatkach kwoty zostały rozpisane na poszczególne paragrafy takie jak wynika z umowy i harmonogramu.

 

 
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 14.190.942,-zł a po stronie wydatków 18.392.642,-zł.

 

 
Sporządził: LM

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/106/2008 z dnia 30 stycznia 2008r.

 

 

 
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 r.

 
w złotych
Dział
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan 2008
Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe
1
2
3
4
5
6
010

 
Rolnictwo i Ĺ?owiectwo
10.000

 
10.000

 
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
10.000

 
10.000
600

 
Transport i łączność
2.000
2.000

 

 
0830
Wpływy z usług
2.000
2.000

 
700

 
Gospodarka mieszkaniowa
1.623.500
1.159.900
463.600

 
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
19.000
19.000

 

 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1.140.900
1.140.900

 

 
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
463.600

 
463.600
710

 
Działalność usługowa
5.000
5.000

 

 
0830
Wpływy z usług

 

 
3.000
3.000

 

 
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2.000
2.000

 
750

 
Administracja publiczna
77.128
77.128

 

 
0830
Wpływy z usług
2.000
2.000

 

 
0920
Pozostałe odsetki
8.000
8.000

 

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
66.678
66.678

 

 

 

 

 
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
450
450

 
751

 
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
985
985

 

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
985
985

 
752

 
Obrona narodowa

 
500
500

 

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
500
500

 
754

 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1.000
1.000

 

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
1.000
1.000

 
756

 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4.283.910
4.283.910

 

 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.542.910
1.542.910

 

 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
2.000
2.000

 

 
0310
Podatek od nieruchomości
2.200.000
2.200.000

 

 
0320
Podatek rolny
86.000
86.000

 

 
0330
Podatek leśny
46.000
46.000

 

 
0340
Podatek od środków transportowych
40.000
40.000

 

 
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
5.000
5.000

 

 
0360
Podatek od spadków i darowizn
15.000
15.000

 

 
0370
Wpływy z opłaty za posiadanie psa
2.000
2.000

 

 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
12.000
12.000

 

 
0430
Wpływy z opłaty targowej
8.000
8.000

 

 
0440
Wpływy z opłaty miejscowej
10.000
10.000

 

 
0480
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
100.000
100.000

 

 
0500
Podatek od czynności cywilno – prawnych
170.000
170.000

 

 
0690
Wpływy z różnych opłat
15.000
15.000

 

 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

 
30.000
30.000

 
758

 
Różne rozliczenia
3.951.674
3.951.674

 

 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2.288.740
2.288.740

 

 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1.373.458
1.373.458

 

 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa

 
289.476
289.476

 
801

 
Oświata i wychowanie
1.250.785
1.250.785

 

 
0920
Pozostałe odsetki
1.000
1.000

 

 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
8.685
8.685

 

 
2708
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
30.821
30.821

 

 
2709
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
10.279
10.279

 

 
8545
środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych
1.200.000
1.200.000

 
852

 
Pomoc społeczna
2.541.100
2.541.100

 

 
0830
Wpływy z usług
20.000
20.000

 

 
0920
Pozostałe odsetki
2.000
2.000

 

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1.873.000
1.873.000

 

 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
646.100
646.100

 
900

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
443.360
1.000
442.360

 
0400
Wpływy z opłaty produktowej
1.000
1.000

 

 
6610
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
442.360

 
442.360

 

 
OGÓĹ?EM DOCHODY
14.190.942
13.274.982
915.960
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/106/2008 z dnia 30 stycznia 2008r.

 

 
Wydatki budżetu gminy na 2008r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych

 
Dział
Rozdział
Nazwa
Plan
na 2008 r.

z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
Wynagro-
dzenia
Pochodne od
wynagro-dzeł
Dotacje
Wydatki na obsługÄ? długu
Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 010
 
Rolnictwo i Ĺ?owiectwo
501.800
1.800

 

 

 

 

 
500.000
 
 01010
 Infrastruktura wodocięgowa i sanitacyjna wsi
500.000

 

 

 

 

 

 
500.000
 
 01030
Izby rolnicze
1.800
1.800

 

 

 

 

 

 
600
 
Transport i łączność
1.120.000
290.000

 

 

 

 

 
830.000
 
 60016
Drogi publiczne gminne
1.120.000
290.000

 

 

 

 

 
830.000
700
 
Gospodarka mieszkaniowa
1.799.900
1.748.900

 

 

 

 

 
51.000
 
 70001
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
1.664.900
1.613.900

 

 

 

 

 
51.000
 
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
135.000
135.000

 

 

 

 

 

 
 710
 
Działalność usługowa
143.000
143.000

 

 

 

 

 

 

 
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
135.000
135.000

 

 

 

 

 

 

 
71035
Cmentarze
8.000
8.000

 

 

 

 

 

 
750

 
Administracja publiczna
1.884.678
1.854.678
1.160.000
231.900

 

 

 
30.000

 
75011
Urządy wojewódzkie
66.678
66.678
55.000
10.900

 

 

 

 

 
75022
Rady gmin
83.000
83.000

 

 

 

 

 

 

 
75023
Urządy gmin
1.705.000
1.675.000
1.100.000
220.000

 

 

 
30000

 
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
30.000
30.000
5.000
1.000

 

 

 

 
751

 
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 
985

 
985

 
500

 
100

 

 

 

 

 
75101
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 
985

 
985

 
500

 
100

 

 

 

 
752

 
Obrona narodowa
500
500

 

 

 

 

 

 

 
75212
Pozostałe wydatki obronne
500
500

 

 

 

 

 

 
754

 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 
201.000

 
61.000

 

 

 

 

 

 
140.000

 
75412
Ochotnicze straże pożarne
200.000
60.000

 

 

 

 

 
140.000

 
75414
Obrona cywilna

 
1.000
1.000

 

 

 

 

 

 
756

 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

 
40.000

 

 
40.000

 

 
35.000

 

 
5.000

 

 

 

 

 
75647
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

 
40.000

 
40.000

 
35.000

 
5.000

 

 

 

 
757

 
Obsługa długu publicznego
288.000
288.000

 

 

 
200.000
88.000

 

 
75702

 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
200.000

 
200.000

 

 

 

 
200.000
88.000

 

 
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
Samorządu terytorialnego

 

 
88.000

 

 
88.000

 

 

 

 

 

 
758

 
Różne rozliczenia
200.991
200.991

 

 

 

 

 

 

 
75818
Rezerwy ogólne i celowe
200.991
200.991

 

 

 

 

 

 
801

 
Oświata i wychowanie
5.384.183
3.184.183
2.038.702
415.020

 

 

 
2.200.000

 
80101
Szkoły podstawowe
1.518.918
1.518.918
1.064.690
217.900

 

 

 

 

 
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
156.918
156.918
87.930
18.760

 

 

 

 

 
80110
Gimnazja
1.012.182
1.012.182
693.552
141.380

 

 

 

 

 
80113
Dowożenie uczniów do szkół
301.000
301.000
90.850
18.090

 

 

 

 

 
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

 
2.341.170

 
141.170

 
101.680

 
18.890

 

 

 

 
2.200.000

 
80146
Doksztańcanie i doskonalenie nauczycieli
14.380
14.380

 

 

 

 

 

 

 
80195
Pozostała działalność
39.615
39.615

 

 

 

 

 

 
851

 
Ochrona zdrowia
100.000
100.000
44.000
8.800

 

 

 

 

 
85153
Zwalczanie narkomanii
8.000
8.000
4.000
800

 

 

 

 

 
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
92.000
92.000
40.000
8.000

 

 

 

 
852

 
Pomoc społeczna
3.293.000
3.283.000
207.500
52.000

 

 

 
10.000

 
85202
Domy Pomocy Społecznej
120.000
120.000

 

 

 

 

 

 

 
85212
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 
1.627.000

 
1.627.000

 
26.500

 
18.000

 

 

 

 

 
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

 

 
23.000

 
23.000

 

 

 

 

 

 

 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
720.000
720.000

 

 

 

 

 

 

 
85215
Dodatki mieszkaniowe
300.000
300.000

 

 

 

 

 

 

 
85219
Ośrodki pomocy społecznej
275.000
265.000
181.000
34.000

 

 

 
10.000

 
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
110.000
110.000

 

 

 

 

 

 

 
85295
Pozostała działalność

 

 
118.000
118.000

 

 

 

 

 

 
853

 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
32.000
32.000
8.500
1.700

 

 

 

 

 
85333
Powiatowe urządy pracy
12.000
12.000
3.500
700

 

 

 

 

 
85395
Pozostała działalność
20.000
20.000
5.000
1.000

 

 

 

 
854

 
Edukacyjna opieka wychowawcza
162.405
162.405
120.775
23.970

 

 

 

 

 
85401
świetlice szkolne
162.405
162.405
120.775
23.970

 

 

 

 
900

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
928.000
450.000
63.000
13.000

 

 

 
478.000

 
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
478.000

 

 

 

 

 

 
478.000

 
90003
Oczyszczanie miast i wsi
150.000
150.000
63.000
13.000

 

 

 

 

 
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
60.000
60.000

 

 

 

 

 

 

 
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
230.000
230.000

 

 

 

 

 

 

 
90095
Pozostała działalność
10.000
10.000

 

 

 

 

 

 
921

 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.247.000
517.000

 

 
515.000

 

 
1.730.000

 
92114
Pozostałe instytucje kultury
2.100.000
370.000

 

 
370.000

 

 
1.730.000

 
92116
Biblioteki
145.000
145.000

 

 
145.000

 

 

 

 
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
2.000
2.000

 

 

 

 

 

 
926

 
Kultura fizyczna i sport
65.200
65.200

 

 
60.200

 

 

 

 
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
65.200
65.200

 

 
60.200

 

 

 

 

 
OGÓĹ?EM
18.392.642
12.423.642
3.677.977
751.490
575.200
200.000
88.000
5.969.000

 
Zadania inwestycyjne w 2008r Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/106/2008 z dnia 30 stycznia 2008r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
 010
 01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
20.140.000
300.000

 
300.000

 

 
Urząd Gminy
2.
 010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
5.100.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
3.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna
w Walimiu
1.130.000
80.000

 
80.000

 

 
Urząd Gminy
4.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
340.000
40.000

 
40.000

 

 
Urząd Gminy
5.
 600
60016
Droga do stolarni Michałkowa
Gmina Walim
Brak
110.000

 
110.000

 

 
Urząd Gminy
6
600
60016
Droga Dziećmorowice
Gmina Walim
Brak
150.000

 
150.000

 

 
Urząd Gminy
7.
600
60016
Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna
w Walimiu
Brak
250.000

 
250.000

 

 
Urząd Gminy
8.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
150.000

 
150.000

 

 
Urząd Gminy

 
9.
600
60016
Odbudowa mostu ulica Górna 3
w Jugowicach
Brak
120.000

 
120.000

 

 
Urząd Gminy
10.
600
60016
Program i ewidencja dróg
Brak
50.000

 
50.000

 

 
Urząd Gminy
11.
750
75023
Informatyzacja - powiat wałbrzyski online
Brak
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
12
750
75023
Wykonanie klimatyzacji II etap
50.000
15.000
15.000

 

 

 
Urząd Gminy
13.
754
75412
Karosacja samochodu OSP Walim
Brak
140.000

 
140.000

 

 
Urząd Gminy
14.
801
80114
Budowa Hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.300.000
300.000

 
300.000

 

 
Urząd Gminy
15.
801
80114
Termomodernizacja Zespołu
Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
1.900.000
1.900.000

 
700.000

 
1.200.000
Urząd Gminy
16
852
85219
Zakup komputerów OPS
10.000
10.000
10.000

 

 

 
OPS Walim
17.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach

 
478.000
36.000

 
442.000

 
Urząd Gminy
18.
921
92109
Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury i Turystyki
1.730.000
1.730.000

 
1.730.000

 

 
Centrum Kultury i Turystyki

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
36.700.000
5.918.000
76.000
4.200.000
442.000
1.200.000

 

 

 
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/106/2008 z dnia 30 stycznia 2008r.
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych

 
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
2008 r.
1
2
3
4
Przychody ogółem:
 
6.017.423
1.
Kredyty i pożyczki
§ 952
6.017.423
2.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903

 
3.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951

 
4.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944

 
5.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957

 
6.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931

 
7.
Inne źródła (wolne środki)
§ 955

 
Rozchody ogółem:
 
1.815.723
1.
Spłaty kredytów
§ 992
1.484.123
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
331.600
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963

 
4.
Udzielone pożyczki
§ 991

 
5.
Lokaty
§ 994

 
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982

 
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
-

 

 
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/106/2008 z dnia 30 stycznia 2008r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

 

 
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych

 
Lp.
Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych** na początek roku
Przychody*
Wydatki
Stan środków obrotowych** na koniec roku
Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
ogółem
w tym:
ogółem
w tym: wpłata do budżetu
dotacje
z budżetu***
W tym:
§ 2650
inwestycje

 

 

 

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I.
Dochody własne jednostek budżetowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stołówka szkolna
23.162
199.000

 

 

 
199.600

 
22.562

 
 
Pomoce naukowe Szkoły
Podstawowe
2.120
2.500

 

 

 
2500

 
2.120

 
 
Pomoce naukowe
Gimnazjum
348
3.100

 

 

 
3.200

 
248

 
 
Razem
25.630
204.600

 

 

 
205.300

 
24.930

 
Ogółem
25.630
204.600

 

 

 
205.300

 
24.930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*dochody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** stan środków pieniężnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/106/2008 z dnia 30 stycznia 2008r.

 

 

 

 
Dotacje podmiotowe w 2008 r.

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa instytucji kultury
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
1.
921
92114
Centrum Kultury i Turystyki
370.000
2.
921
92116
Gminna Biblioteka Publiczna
145.000
OGÓĹ?EM 515.000

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-02-02 09:48:24
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-01-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:35
Ilość wyświetleń:1168

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij