Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XVII/104/08 z dnia 2008-01-30 - w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy


 


 

 
Uchwała Nr XVII/104/2008
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 30 stycznia 2008 r

 

 
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 

 
Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art 21 ust 1 pkt 1 i
ust 2 ustawy z dnia 21czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U z 2005 r Nr 31 poz 266) Rada Gminy uchwala co następuje:

 
§ 1

 
Wprowadza się zmiany w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobie gminy stanowiącym załącznik 1 do uchwały nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r:
 1. zmienia się tytuł załącznika na Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 – 2013
 2. zmienia się tytuł tabeli nr 4 w II rozdziale załącznika na Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali zasobu komunalnego gminy w latach 2008 - 2013
 3. zmienia się rozdział III załącznika nr 1 na Zestawienie wpływów i wydatków na lata 2008-2013 .Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach, dodając tabelę nr 6 .
 4. dodaje się rozdział VII załącznika: Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

 
§ 2

 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 3

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim

 
§ 4

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
W związku z tym, że uchwała nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nie stanowiła kompletu realizacji normy kompetencyjnej wynikającej z artykułu 21 ust 2 Ustawy z dnia 21czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U z 2005 r Nr 31 poz 266) ,
a co za tym idzie zawierała braki powodujące jej wadliwość Rada Gminy w Walimiu postanowił uzupełnią w wymaganym zakresie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Walim Nr XVII/104/08
z dnia 30 stycznia 20

 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walim
na lata 2008 – 2013
Rozdział I
Postanowienia ogólne

 
 1. Gmina Walim nie jest zobowiązana do zwiąkszania ilości urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych.
 2. Mając na uwadze zasady prawidłowej eksploatacji w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy, należy w pierwszej kolejności dokonać usunięcia wad technologicznych zagrażających dekapitalizację budynku, jak również dokonać wymiany elementów budynku technologicznie zużytych.
Rozdział II
Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w latach
2008 – 2013 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne
Tabela nr 1
Wykaz budynków zarządzanych przez ABK
w 100 % z udziałem GMINY stan na m-c VII.2007
1.
3 Maja 2
29.
Kościuszki 31
2.
3 Maja 5
30.
Kościuszki 33
3.
3 Maja 10
31.
Kościuszki 35
4.
3 Maja 20
32.
Mickiewicza 8
5.
Boczna 2
33.
Mickiewicza 10
6.
Boczna 10
34.
Niedzwiedzica 11
7.
Bystrzycka 14
35.
Niedzwiedzica 34
8.
Bystrzycka 19
36.
Nowa Kolonia 5
9.
Bystrzycka 36
37.
Różana 21
10.
Bystrzycka 47
38.
Różana 23
11.
Bystrzycka 48
39.
Rzeczka 5
12.
Bystrzycka 64
40.
Sienkiewicza 8
13.
Długa 8
41.
Sienkiewicza 32
14.
Długa 10
42.
Sienkiewicza 33
15.
Drzymały 8
43.
Sienkiewicza 55
16.
Jugowice Główna 3
44.
Sienkiewicza 61
17.
Jugowice Głowna7
45.
Sienkiewicza 70
18.
Jugowice Główna 8
46.
Sienkiewicza 81
19.
Jugowice Główna 13
47.
Słowackiego 3
20.
Jugowice Główna 15
48.
Szkolna 6
21.
Jugowice Główna 20
49.
Warszawska 1
22.
Jugowice Główna 24
50.
Warszawska 3
23.
Jugowice Górna 2
51.
Wąska 5
24.
Kolonia Górna 8
52.
Wyszyńskiego 12
25.
Kościuszki 2 -/1/2 GOK/
53.
Wyszyńskiego 65
26.
Kościuszki 13
54.
Wyszyńskiego 78
27.
Kościuszki 14
55.
Wyszyńskiego 86
28.
Kościuszki 20 --

 

 

 
Wyszyńskiego 60- budynek ze wspólnotą od VI.2007
Wyszyńskiego 92A- ½ wspólnoty

Tabela nr 2
Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego
Rok
Wielkość zasobów
Ilość mieszkał ogółem
Ilość mieszkał komunalnych
Ilość mieszkał socjalnych
2008
590
553
37
2009
560
523
37
2010
532
495
37
2011
506
469
37
2012
481
444
37
2013
458
421
37

 
Wykaz lokali socjalnych
Walim
ul. Kościuszki 1/5
ul. Kościuszki 5/14, 5/16
ul. Kościuszki 10/12
ul. Kościuszki 20/3
ul. Kościuszki 33/1A, 33/6
ul. Kościuszki 35/1, 35/5, 35/6
ul. 3-go Maja 1/3
ul. 3-go Maja 11/9
ul. Długa 2/3
ul. Różana 23/1
ul. Szkolna 2/3, 2/4
ul. Mickiewicza 3/6
ul. Mickiewicza 5/5
ul. Nowa Kolonia 5/3, 5/4, 5/7
ul. Wyszyńskiego 7/1
ul. Wyszyńskiego 12/3

 
ul. Wyszyńskiego 13/5
ul. Wyszyńskiego 78/4
ul. Wyszyńskiego 87/9
ul. Boczna 2/3

 
Jugowice
ul. Główna 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5
ul. Główna 7/5
Dziećmorowice
ul. Bystrzycka 48/5
ul. Bystrzycka 32/3

 
Olszyniec
ul. Świdnicka 11/1

 
Zagórze Śląskie
ul. Główna 20/5

 

 
Razem 37 lokali

 

 

 

L

 

egenda:

 

egenda:

 
D - dobry
Z – zadowalający
N – niezadowalający
np. 70.000,- 2008 r. - b. pilne do wykonania w podanym roku
np. 70.000,- pilne do wykonania w miarę posiadanych środków finansowych
W – należy zaplanować do wykonania w najbliższych latach ( po 2013 r . )

 
Rozdział III
Zestawienie wpływów i wydatków na lata 2008 – 2013
i planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

 
Tabela nr 5
w tys. złotych
Lp
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
łącznie
1.
Wpływy z gospodarki mieszkaniowej
649,1
714,0
785,4
864,0
950,4
1.045,4
5.008,3
2.
Wpływy ze sprzedaży mieszkał
53,6
50,0
48,8
49,2
47,6
49,6
298,8
3.
Dotacje
702,7
1478
834,2
913,2
998,0
1095,0
6021,1
4.
Razem wpływy
1.405,4
2.242,0
1.668,4
1.826,4
1.996,0
2.190,0
11.328,2
5.
Koszty planowanych remontów
516,0
591,4
581,0
530,0
575,2
637,1
3.430,7
6.
Koszty bieżącej eksploatacji
493,7
518,4
544,3
571,5
600,1
630,1
3.358,1
7.
Koszty zarządu nieruchomościę wspólną
255,7
268,5
281,9
296,0
310,8
326,3
1.739,2
8.
Nakłady inwestycyjne

 

 

 

 

 

 
9.
Razem koszty
1.265,40
1.378,30
1.407,20
1.397,50
1.486,10
1.593,50
8.528,0

 
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach (w sztukach) Tabela nr 6

 
2008
2009
2010
2011
2012
2013
30
28
26
25
23
23

 
Rozdział IV
Zasady polityki czynszowej oraz warunki podwyższenia i obniżania czynszu.

 
Polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach 2008 – 2013, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej.
Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania
budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na remonty.

 
Ustala się czynniki podwyższające oraz obniżające stawkę czynszu za najem 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
1. Czynniki podwyższające wartość użytkową lokalu:
a) lokal wyposażony w gaz przewodowy: - wzrost stawki czynszu o 20 %,
b) lokal wyposażony w w.c.: - wzrost stawki czynszu o 20 %,
c) lokal wyposażony w Łazienkę: - wzrost stawki czynszu o 20 %,
d) lokal wyposażony w w.c. i Łazienkę: - wzrost stawki czynszu o 30 %,
e) lokal wyposażony w centralne ogrzewanie: - wzrost stawki czynszu o 20 %.

 
2. Czynniki obniżające wartość użytkową lokalu mieszkalnego:
a) lokal położony w suterenie: - obniżka stawki czynszu o 10 %,
b) lokal bez urządzeń wodno-kanalizacyjnych: - obniżka stawki czynszu o 10 %,
d) kuchnia ciemna: - obniżka stawki czynszu o 10 %,
e) mieszkanie z w.c. poza budynkiem: - obniżka stawki czynszu o 10 %.

 
3. Przez użyte w programie określenia rozumie się:
a) w.c. - doprowadzona do Ĺ?azienki lub wydzielonego pomieszczenia instalacja
wodocięgowo-kanalizacyjna, umożliwiająca podłączenie muszli sedesowej spłuczki,
dotyczy to również w.c. przynależnego do lokalu, położonego poza lokalem wyłącznego
użytku najemcy,
b) Ĺ?azienka - wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadające stałe instalacje:
wodocięgowo-kanalizacyjną, ciepłej wody dostarczanej centralnie lub z urządzeń
zainstalowanych w lokalu lub inne umożliwiające podłączenie wanny, brodzika,
baterii, piecyka kąpielowego (gazowego, elektrycznego bojlera itp.),
c) urządzenia wodno-kanalizacyjne - również lokalne urządzenia wodocięgowe (hydrofor)
i kanalizacyjne (szambo),
d) centralne ogrzewanie - ogrzewanie energię cieplną dostarczaną z kotłowni lokalnej,

 
4. łączna wysokość czynników obniżających wartość użytkową lokalu mieszkalnego nie może
przekroczyć 30 %.

 
5. W razie najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu mieszkalnym przez dwóch lub
wiącej najemców, za pomieszczenia używane wspólnie najemcy opłacają czynsz proporcjonalnie.

 
6. Dokonanie przez najemcę, na jego koszt i za zgodą wynajmującego ulepszeń lokalu
mieszkalnego nie powoduje wzrostu stawki czynszu za najem 1 m² powierzchni użytkowej lokalu.

 
7. Stawka czynszu najmu 1m² powierzchni lokalu socjalnego równa jest 50% stawki najniższego
czynszu w zasobie mieszkaniowym Gminy Walim.

 
Rozdział V
Ĺąródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

 
W latach 2008 – 2013 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł:
 1. wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
 2. wpływy z czynszów za lokale użytkowe,
 3. środki budżetowe,

 
W budynkach, w których część lokali została wykupiona przez najemców, prace remontowe
i modernizacyjne są finansowane ze środków funduszu remontowego współwłaścicieli
utworzonego regulaminem wspólnoty mieszkaniowej.

 
Rozdział VI
Opis innych działań mających na celu poprawć wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
 1. W ramach niniejszego programu nie przewiduje się remontów kapitalnych całych budynków, wiążących się z koniecznościę wykwaterowania lokatorów do lokali zamiennych na czas trwania remontów.

 
 1. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym określa się następujące zasady:
 1. a) lokatorom posiadającym zadłużenie z tytułu czynszu lub innych opłat należy umożliwiać
 2. zamianę posiadanego lokalu na lokal mniejszy o niższym czynszu (standardzie),
 3. b) osobę, z którą lokal ma być zamieniany może być inny mieszkaniec Gminy, lub z poza
 4. gminy, który spłaci zaległości czynszowe dłużnika.
3. O przydział lokalu komunalnego może się ubiegać osoba, która – oprócz spełnieni innych
 1. warunków określonych w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – zamieszkuje co najmniej 5 lat na terenie Gminy (co zostanie udokumentowane)
 1. Zakłada się możliwość negatywnego załatwienia wniosku o najem lokalu komunalnego
w sytuacji, gdy składającym jest osoba, która zbyła swój lokal lub
budynek mieszkalny, względnie dokonała zamiany lokalu na gorszy, albo jest
właścicielem lub współwłaścicielem lokalu lub budynku mieszkalnego.

 
 1. Urealnienie opłat za lokale mieszkalne,

 
 1. Gmina Walim będzie w dalszym cięgu oferować do sprzedaży dotychczasowym najemcom, na warunkach preferencyjnych lokale mieszkalne w budynkach z wyodrębnioną własnościę lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

 
Rozdział VII
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

 
 1. Zarządzanie budynkami, w których nie wyodrębniono własności lokali, stanowiących własność Gminy Walim wykonywane jest przez Administracje Budynków Komunalnych SP z o. o w organizacji.

 
 1. Zarządzanie budynkami, w których wyodrębniono własność lokali, wykonywane jest przez zarządców nieruchomości w oparciu o ustawę o własności lokali oraz inne obowiązujące przepisy.

 
 1. Nie przewiduje się zmian w zakresach określonych w pkt. 1 i 2 a dotyczących zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy Walim na lata 2008 – 2013.

 
 1. Zarządzający lokalami lub budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy samodzielnie podejmuje decyzje z uwzględnieniem wartości zleceń (dostaw, usług, prac) określonych przez gminę w zakresie :
bieżącej eksploatacji budynków i terenów przydomowych obejmującej w szczególności
  1. a) utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia w szczególności poprzez: wywóz nieczystości stałych i płynnych, usuwanie śniegu, likwidację goĹ?oledzi, zlecanie przeprowadzania dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji budynków,
  2. wykonywanie bieżącej konserwacji budynku pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku, a w szczególności: dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiających najemcom korzystanie z oświetlenia lokali, zimnej wody i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, usuwanie awarii i jej skutków na nieruchomości;
  3. przeprowadzanie okresowych przeględów technicznych budynków i mieszkał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz typowanie elementów i budynków do remontu,
  4. prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej lokali i budynków,

 
obsługi najemców mieszkał obejmującej w szczególności:
 1. naliczanie opłat z tytułu świadczeń niezależnych od zarządcy,
 2. przejmowanie od najemców i przekazywanie najemcom mieszkał w oparciu o protokóły zdawczo-odbiorcze,
 3. przyjmowanie oraz egzekwowanie należnych zarządcy opłat.

 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali zasobu komunalnego gminy w latach 2008 - 2013
Tabela nr 4
Adres
Udział Gminy
%
Ilość mieszkał w budynku
ogółem/
zasób Gminy
Potrzeby remontowe
Stan obiektu
kwota niezbędnych nakładów ogółem
Dach
WC-ty
Elewacja
instalacje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Walim

 

 

 

 

 

 

 

 
ul. 3-go Maja 1
85,91
4/3
80.000,- 68.728,-
2009 r.
-
35.000,- 30.069,-
2011 r.
12.000,- 10.309,-
2009 r.
Z
109.106,-
2
100
4
90.000,-
2011 r.

 
10.000,-
2010 r.
35.000,-
2010 r.
12.000,-
2009 r.
Z
147.000,-
4
61,66
8/6
20.000,- 12.332,-
2009 r.
W
5.000,- 3.233,-
-
W
10.000,- 6.166,-
Z
29731,-
5
100
11
75.000,-
2011 r.
-
-
W
12.000,-
Z
87.000,-
9
10,18
5/1
-
-
-
W
15.000,- 1.527, -
D
1527,-
10
100
11
-
12.000,-
2009 r.
-
12.000,-
2009 r.
D
24.000,-
11
79,54
8/7
-
-

 
70.000,- 55.678,-
2013 r.
W
10.000,- 7.954,-
Z
63.632,-
15
78,12
4/3
25.000,- 19.530,-
2009 r.
-
-
W
5.000,- 3.906,-
Z
23.436,-
17
67,93
6/4
100.000,- 67.930,-
2011 r.
-
-
W
10.000,- 6.973,-
Z
74.903,-
20
100
7
-
12.000,-
2010 r.
60.000,-
2013 r.
12.000,-
2010 r.
Z
84.000,-
ul. Boczna 2
100
7
40.597,-
2010 r.
-
-
W
10.403,-
D
51.000,-
6
28,16
8/2
Gryf-Poll
Ĺświdnica
-
-
-
Z
-
10
100
6
-
-
40.000,-
15.000,-
W
Z
55.000,-
ul. Długa 2
75,36
3/2
-
-
-
W
12.000,- 9.043,-
D
9.043,-
4
51,62
8/3
W- d. część
28.000,- 14.454,-
-
-
12.000,- 6.194,-
W
D
20.648,-
8
100
biurowiec
-

 

 

 

 

 
10
100
6
85.000,-
2011 r.
-
45.000,-
2009 r.

 
Z
130.000,-
ul.Kiliłskiego 1
0,00
-
-
-
-
-
D
-
ul. Kolonia Górna 8
100
1

 
45.000,-
2013 r.
W
5.000,-
-
W
10.000,-
N
60.000,-
ul. Marii Konopnickiej 2
83,60
12/10
W-pilne zgodnie z orzeczeniem Rzeczoznawcy
W
-
W
N
Zgodnie z orzeczeniem rzeczoznawcy
ul. Kościuszki 1
27,35
7/3
-
-
-
W
15.000,- 4.103,-
D
4.103,-
3
80,98
4/3
-
-
-
W
14.000,-
11.337,-

 
Z
11.337,-
5-7
84,20
22/18
-
-
-
W
28.000,- 23.576,-
D
23.576,-
10
60,74
12/4
45.000,- 27.333,-
2010 r.
-
-
W
10.000,- 6.074, -
Z
33.404,-
11
3,33
6/5
-
-
-
W
24.000,- 799,-
D
799,-
12
73,18
5/4
-
-
-
W
20.000,- 14.636,-
D
14.636,-
13
100
7
-
-

 
30.000,-
W
10.000,-
D
40.000,-
14
100
2
70.000,-
2010 r.
-
-
W
10.000,-
Z
80.000,-
17
20,10
5/1
-
-

 
70.000,- 14.070,-
W
10.000,- 2010,-
Z
16.080,-
19
0,00
-
-
-
-
-
Z
-
20
100
11
80.000,-
2008 r.
-
-
W
10.000,-
N
90.000,-
23
49,79
3/2
-
W
10.000,- 5.000,-
-
W
10.000,- 5.000,-

 
Z
10.000,-
27
72,28
12/9
90.000,- 65.052,-
2009 r.
-
-
W
12.000,- 8.628,-
Z
73.680,-
28
37,16
5/2
-
5.000,- dla Najemców
-
-
D
5.000,-
31
100
10
80.000,-
2008 r.
8.000,-
60.000,-
15.000,-
2012 r.
N
163.000,-
33
100
7
-
-
60.000,-
12.000,-
2010 r.
Z
72.000,-
35
100
6
-
8.000,-
2012 r.
35.000,-
12.000,-
2012 r.
Z
55.000,-
37
35,9
6/2
50.000,- 17.950,-
10.000,- /3.590,-
W
-
12.000,- 4308,-
W
Z
25.848,-
39
56,74
9/6
-
-
-
W
14.000,- 7.944,-
D
7.944,-
41
50,57
2/1
-
W
8.000,- 4.046,-
-
W
12.000,- 6.068,-
D
10.114,-
ul. Mickiewicza 1
8,34
5/1
-
-
-
W
10.000,- 834,-
D
834,-
3
9,13
13/3
-
-
-
W
14.000,- 1.278,-
D
1278,-
5
42,08
13/6
-
-
-
W
14.000,- 5.891,-
D
5.891,-
8
100
7
-
W
10.000,-
-
W
10.000,-
Z
20.000,-
10
100
4
75.000,-
2010 r.
W
10.000,-
-
W
10.000,-
Z
95.000,-
ul. Nowa Kolonia 5
100
7
W
21.000,-
4.000,-
2008 r.
-
W
5.000,-
Z
30.000,-
ul. Piastowska 1
53,82
6/4
-
W
5.000,- 2.691,-

 
66.000,- 34.983, -
W
10.000,- 5.382,-
N
43.056,-
3
50,40
11/1
-
-
W
80.000,- 40.320,-
W
10.000,- 5.040, -
Z
45.360,-
4
76,56
5/4
-
-
-
W
12.000,- 9.187,-
Z
9.187,-
9
41,65
9/6
GRYF-Poll
Ĺświdnica
-
-

 
Z
-
ul. Różana 5
25,90
4/1
-
-
-
W
10.000,- 2.500,-
Z
2.500,-
21
100
4
-
W
10.000,-
-
W
15.000,-
Z
25.000,-
23
100
6
64.280,-
2010 r.
W
10.000,-

 
70.000,-
W
10.000,-
N
154.280,-
ul. Samorządowa 5
17,14
6/1
-
-
-
W
22.000,- 3.771,-
D
3.771,-
ul. Słowackiego 6
49,92
4/2
50.000,- 24.960,-
2011 r.
-
-
W
10.000,- 4.992, -
Z
29.952,-
ul. Sowia 1
64,75
9/6

 
40.000,- 25.900,-
2013 r.
-
-
W
10.000,- 6.475, -
Z
32.375,-
2
52,41,-
10/5
-
-
W
100.000,- 52.410,-
-
D
52.410,-
ul. Srebrna 2
47,49
7/4
70.000,- 33.243,-
2011 r.
-
-
W
10.000,- 4.749,-
Z
37.992,-
ul. Szkolna 2
91,88
10/9
-
W
10.000,-
9.188,-

 

 
80.000,- 73.504,-

 
W
10.000,- 9.188,-
Z
91.880,-
6
100
1
do wysiedlenia

 

 

 

 

 
ul. Warszawska 1
100
1
-
W
5.000,-
-
W
10.000,-
D
15.000,-
3
100
2
-
W
4.000,-
-
W
10.000,-
Z
14.000,-
ul. Wyszyńskiego 1
40,83
6/2
W
60.000,- 24.498,-
-
-
W
10.000,- 4.083,-
Z
28.581,-
2
14,66
6/1
W
45.000,- 6.597, -
-
-
W
10.000,- 1.466,-
Z
8.063,-
5
61,38
6/3

 
55.000,-
33.759,-
W
10.000,- 6.138,-

 
60.000,-
36.828,-
W
10.000,- 6.138,-
Z
82.863,-
7
89,09
6/5

 
45.000,- 40.091,-
W
10.000,-
8.909,-

 
70.000,- 62.363,-
W
10.000,- 8.909,-
Z
120.272,-
12
100
9
110.000,-
2009 r.
10.000,-
2012 r.
45.000,-
12.000,-
Z
177.000,-
13
60,55
8/4
80.000,- 48.440,-
2011 r.
-
40.000,- 24.220,-
12.000,- 7.266,-
W
Z
79.926,-
14
51,32
12/8
-
-
-
W
15.000,- 7.698,-
Z
7.698,-
16
72,02
5/2
W
90.000,- 64.818,-

 
-

 
70.000,- 50.414,-
W
10.000,- 7.202, -
Z
122.434,-
17
59,50
4/2
40.000,- 23.800,-
2008 r.
-
-
W
12.000,- 7.140,-
Z
30.940,-
19
78,10
6/5

 
90.000,- 70.290,-
2013 r.
-
-
W
10.000,- 7.810,-
Z
78.100,-
21
57,24
5/1

 
45.000,- 25.758,-
-
-
W
10.000,- 5.724,-
Z
31.482,-
23
82,80
6/5
80.000,- 66.240-
2012 r.
-
-
W
10.000,- 8.280,-
Z
74.520,-
25
30,44
7/1
-
-
-
W
12.000,- 3.653
Z
3.653,-
26
11,52
5/2
120.000,-13.824,-
2012 r.
-
-
W
10.000,- 1.152,-
Z
14.976,-
27
0,00
0,0
-
-
-
-
D
-
28
30,61
8/2
-
-
-
W
20.000,- 6.122,-
Z
6.122,-
31
21,85
5/2
-
-
W
70.000,- 15.295,-
W
10.000,- 2.185,-

 
Z
17.480,-
32
59,06
9/3
50.000,- 29.530,-
2012 r.
-
-
W
10.000,- 5.906,-
Z
35.436,-
34
0,0

 
-
-
-
-
D
-
36
15
6/1
110.000,- 16.500,-
2012 r.
-
-
-
D
16.500,-
52
89,07
5/4
W
75.000,- 66.803,-
-
-
W
10.000,- 8.907,-
Z
75.710,-
60
86.46
5/4
-
-
-
W
10.000,- 8.646,-
Z
8,646,-
61
16,20
6/1
50.000,- 8.100,-
2012 r.
-
-
W
10.000,- 1.620,-
Z
9.720,-
65
100
6
75.000,-
2011 r.
-
-
W
10.000,-
Z
85.000,-
78
100
5
70.000,-
10.000,-
2012 r.
40.000,-

 
10.000,-
Z
130.000,-
86
100
7
-
-
70.000,-
-
Z
70.000,-
87
95,04
7/6
90.000,-76.032,-
2008 r.
W
10.000,- 9.504,-

 
80.000,- 76.032,-

 
W
10.000,- 9.504,-
N
171.072,-
87a
100
2/
80.000,-
2008 r.
W
10.000,-

 

 
50.000,-
W
10.000,-
N
150.000,-
89
86,62
6/5

 
4.000,- 3.465,-
2013 r.
-
-
W
10.000,- 8.662,-
Z
12.127,-
92

 
GRYF-POLL Ĺświdnica

 

 

 
W

 
Z
-
92a
100
2
-
-
-
W
12.000,-
D
12.000,-
ul. Wzgórze Wawel 2
61,77
10

 
80.000,- 49.416,-
2013 r.
-
-
W
10.000,- 6.177,-
Z
55.593,-
6

 
GRYF-POLL Ĺświdnica
-
-
-
-
D
-
Rzeczka

 

 

 

 

 

 

 

 
5
100
5
20.000,-
2008 r.
W
10.000,-
-
W
10.000,-
Z
40.000,-
11
81,57
4/3
30.000,- 24.471,-
2008 r.
W
10.000,- 8.157,-
-
W
10.000,-
8.157,-
Z
40.785,-
Dziećmorowice

 

 

 

 

 

 

 

 
ul. Bystrzycka 8
74,89
4/3

 
75.000,- 56.168,-
-
-
W
10.000,- 7.489,-
Z
63.657,-
14
100
3
70.000,-
2012 r.
-
-
W
5.000,-
Z
75.000,-
19
100
6
80.000,-
2009 r.
-
-
W
10.000,-
Z
90.000,-
24
20,37
8/1

 
90.000,- 18.333
2013 r.
-
-
-
Z
18.333,-
29
75,35
4/3

 
80.000,- 60.280,-
-
-
W
10.000,- 7.535,-
Z
67.815,-
30
36,27
3/1
-
-
-
W
10.000,- 3.627,-
Z
3.627,-
32
7,49
5/1
-
-
-
W
12.000,- 8.988,-
D
8.988,-
36
100
4
75.000,-
2012 r.
-
W
75.000,-
W
10.000,-
Z
160.000,-
46
44,71
5/3

 
75.000,- 33.533,-
2013 r.
-
-
-
Z
33.533,-
47
100
6
W
80.000,-
-
W
70.000,-
-
Z
150.000,-
48
100
5
80.000
2008 r.
-
-
10.000,-
Z
90.000,-
54
17,47
8/
W
45.000,- 7.862,-
-
-
-
Z
7.862,-
58
62,02
10/6
-
-
-
W
12.000,- 7.442,-
Z
7.442,-,-
64
100
5
75.000,-
2009 r.
12.000,-
2012 r.
45.000,-
10.000,-
Z
142.000,-
ul. Sienkiewicza
7
56,72
5/3
100.000,- 56.720,-
2012 r.
-
-
W
10.000,- /5.672,-
N
62.392,-
8
100
5

 
75.000,-
2013 r.
-
-
W
10.000,-
Z
85.000,-
14
28,23
8/3
W
70.000,- 19.761,-
W
60.000,- 16.938,-
W
10.000,-
2.823,-
-
Z
39.522,-
17
79,84
10/8
-
-
30.000,- 23.950,-
14.000,- 11.178,-
Z
35.128,-
19
92,2
Zgodnie z Decyzję Nadzoru budowlanego – 2/1

 

 

 

 
N

 
23
75,00
4/5
-
-
W
80.000,- 60.000,-
W
10.000,- 7.500,-
Z
67.500,-
32
100
4/
70.000,-
2012 r.
-
-
W
15.000,-
Z
85.000,-
33
100
3

 
90.000,-
2013 r.
-

 
70.000,-
W
10.000,-
N
170.000,-
55
100
5
W
80.000,-
-

 
80.000,-
-
N
160.000,-
57
79,11
6/5
W
80.000,- 67.244,-
-
-
-
Z
67.244,-
61
100
4
-
-
-
W
12.000,-

 
D
12.000,-
68
77,42
5/4

 
120.000,- 92.904,-
-
-
-
Z
92.904,-
70
100
5

 
90.000,-
2013 r.
-

 
40.000,-
-
Z
130.000,-
81
100
8
W
80.000,-
-
-
-
Z
80.000,-
ul. Strumykowa 121
62,36
5/3
-
-
-
W
12.000,- 7.487,-
Z
7.487,-
Jugowice

 

 

 

 

 

 

 
ul. Główna 2
77,00
5/4
76.000,- 58.768,-
2009 r.
-
-
-
Z
58.768,-

 
3
100
5
-
-
40.000,-
10.000,-
Z
50.000,-
7
100
5
-
-
-
12.000,-
Z
12.000,-
8
100
2
-
-
W
40.000,-
-
Z
40.000,-
13
100
5
-
-
W
50.000,-
W
10.000,-
Z
60.000,-
14
35,30
12/4
30.000,- 10.590,-
2009 r.
-
-
W
10.000,- 3.530,-
D
14.120,-
15
100
5
80.000,-
2010 r.
-
-
W
15.000,-
Z
95.000,-
18
35,72
7/
-
-
-
W
10.000,- 3.572,-
D
3.572,-
20
50
bud. bez ust. stat. WĹ?
-
-
-
10.000,-
Z
10.000,-
21
58,54
13/8
90.000,- 52.686,-
2010 r.
-
-
W
10.000,- 5.854
Z
58.540,-
23
69,90
6/5

 
45.000,- 31.455,-
-
-
W
10.000,- 6.990,-
Z
38.445,-
24
100
5
-
-
30.000,-
10.000,-
Z
40.000,-
ul. Górna 2
100
2
W
70.000,-
-
-
W
10.000,-
Z
80.000,-
7
82,16
7/6
-
10.000,- 8.216,-
2012 r.
-
W
10.000,- 8.216,-
Z
16.432,-,-
81
68,77
5/4
W
80.000,- 55.016,-
-

 
80.000,-
55.016, -
W
10.000,- 6.877,-
Z
116.909,-
Zagórze Śląskie

 

 

 

 

 

 

 

 
ul. Drzymały 8
100
5
-
-
-
W
12.000,-
Z
12.000,-
ul. Główna 15
70,4
OĹśr Zdrowia
-
-
-
-
D
-
16
-
0,00
W

 

 

 
Z
-
18
11,81
4/1
-
-
-
W
10.000,- 1.181,-
Z
1.181,-
19
100
3
-
-
30.000,-
12.000,-
D
42.000,-
20
79,96
9/6
-
-
30.000,-
23.988,-
12.000,- 9.595,-
D
33.583,-
23
41,85
6/2
90.000,- 37.665,-
2008 r.
-
-
W
10.000,- 4.185,-
N
41.850,-
27
58,36
5/4

 
35.000,- 20.426,-
2013 r.
-
-
W
10.000,- 5.836
Z
26.262,-
33
68,0
3/2

 
90.000,- / 61.200,-
-
-

 
10.000,- / 6.800,-
N
68.000,-
34
52,06
4/2

 
50.000,- 26.030,-
-
-
W
10.000,- 5.206,-
Z
31.236,-
46
58,80
5/3
90.000,- 52.920,-
2010 r.
-
-
W
10.000,- 5.880,-
Z
58.800,-
Niedźwiedzica

 

 

 

 

 

 

 

 
11
100
2

 
35.000,-
-
W
35.000,-

 
W
10.000,-
N
80.000,-
34
100
11
14.866,-
2012 r.
-
-
W
10.000,-
Z
24.866,-,-
58
79,22
4/3
100.000,- 79.220,-
2012 r.
-
-
-
N
79.220,-
Olszyniec

 

 

 

 

 

 

 

 
ul. Świdnicka 7
58,20
4/1
-
-
-
W
12.000,- 6.984,-
D
6.984,-
8
76,84
5
W
80.000,- 61,472,-
-
W
10.000,- 7.684,-
W
10.000,-
7.684, -
Z
76.840,-
9
46,48
5/3
80.000,- 37.184,-
2010,-
-
-
W
10.000,- 4.648,-
Z
41.832.-
11
72,68
5/4
-
-
-
W
12.000,- 8.722,-
Z
8.722,-
14
18,99
3/2
-
-
-
W
10.000,- 1.899,-
Z
1.899,-,-
ul. Wąska 5
100
3
W
5000,-
-
-
10.000,-
2008 r.
Z
15.000,-

egenda:

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-02-02 09:34:27
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-01-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:35
Ilość wyświetleń:1633

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij