w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Walim


 

Uchwała Nr XVI/ 98 /2007
Rady Gminy Walim
z dnia 27 grudnia 2007 r.

 
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Walim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

 
§ 1
Rada Gminy w Walimiu nadaje dla
Pani Huberty Tytko
Tytuł Zasłużony dla Gminy Walim

 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UZASADNIENIE

Pani Huberta Tytko od 1 marca 1964 roku była pracownikiem Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagórzu Śląskim, a od 1 stycznia 1973 roku pracownikiem Urządu Gminy w Walimiu, w tym czasie pełniła wiele lat funkcję Sekretarza Gminy Walim.
Poza pracę zawodową czynnie uczestniczyła w życiu społeczno - gospodarczym. Pani Huberta Tytko była wielkim autorytetem dla pracowników Urządu - służyła wszystkim radę i pomocą. Wiele razy dodawała otuchy w przezwyciężaniu trudności życiowych. Dnia 31 grudnia 2007 roku Pani Huberta Tytko odchodzi na w pełni zasłużonÄ? emeryturę.
W podziłkowaniu jej za lata pracy w Walimiu w pełni zasadne jest przyznanie tytułu ZASĹ?UŻONY DLA GMINY WALIM.