w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego


 


 
Uchwała Nr XVI/ 94 /2007
Rady Gminy Walim
z dnia 27 grudnia 2007

 

 

 

 
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr. 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 4 pkt 32, art. 8 pkt 31,
art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr. 218 poz. 1592 z póź. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1

 
Powiadamia się Panią Lucynę Młot – Skarbnika Gminy oraz Panią Aleksandrę Ignaszak – Sekretarza Gminy - powołaną w dniu 18 grudnia 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XV/92/2007, która z dniem 2 stycznia 2008 pełni funkcję Sekretarza Gminy Walim o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218 poz. 1592 z póź. zm.)
§ 2


 
Informuje się osoby wymienione w § 1, iż niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały spowoduje skutek przewidziany w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy tj. utratą funkcji publicznej.

 
§ 3

 
Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy do:
  1. niezwłocznego doręczenia Pani Lucynie Młot oraz Pani Aleksandrze Ignaszak jednego egzemplarza niniejszej uchwały wraz z drukami oświadczeń lustracyjnych, określonymi ustawę;
  2. niezwłocznego przekazania złożonego oświadczenia do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
§ 4

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 
UZASADNIENIE

 

 
do Uchwały Nr XVI/94/2007

 
Zgodnie z ustawę lustracyjną, właściwym organem do powiadomienia i odebrania oświadczenia lustracyjnego w stosunku do Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy jest organ powołujący tj. Rada Gminy.