Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XV/86/07 z dnia 2007-12-18 - w sprawie: Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008.

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008.


 


 
Uchwała Nr XV/86/2007
Rady Gminy Walim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

 
w sprawie: Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008.

 

 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

 

 

 
§ 1

 
Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

 
§ 2

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 

 

 
§ 3

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy Walim
Zuzanna Bodurka

 

 
Załącznik do uchwały Rady Gminy Walim
Nr XV/86/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.

 
Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2008

 

 
WSTĘP
Priorytetem Samorządu Gminy Walim jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania Gminę.
Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:
 1. umacnianie w społeczności świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
 2. budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
 3. wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dziłki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.
Celem Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez samorząd działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im ustawowych zadań gminy. Określając i realizując te zasady organy Gminy pragną włączać organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej.

 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 
1. Ilekroć mowa jest o:
 1. Ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873);
 2. Programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi;
 3. Dotacji – rozumie się przez to dotację w znaczeniu przedstawionym w art. 2 pkt 1 Ustawy;
 4. środkach publicznych – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 2 pkt 2 Ustawy;
 5. Wolontariuszu – rozumie się przez to wolontariusza w znaczeniu ustalonym w art. 2 pkt 3 Ustawy;
 6. Gminie – rozumie się przez to Gminę Walim;
 7. Urządzie – rozumie się przez to Urząd Gminy w Walimiu;
 8. Podmiocie – rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.
2. Program określa:
a) formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
b) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego;
c) priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.

 
3. Obszar współpracy Gminy i organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy.

 
ROZDZIAŁ II
Formy współpracy

 
1. Gmina realizuje zadania publiczne, o których mowa w Ustawie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Współpraca ta może odbywać się w następujących formach:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 
2. Powierzanie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy Ustawy (chyba, że przepisy odrębne przewidujć inny tryb zlecania) i wydawane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 
3. Gmina i organizacje pozarządowe lub Podmioty powinny wzajemnie informować się o planowanych kierunkach działania poprzez:
a) organizowanie spotkał dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień związanych z działalnościę statutową;
b) organizowanie szkoleń w związku ze zmianę przepisów prawnych, które określają sferę zadań publicznych;
c) utrzymywanie bieżących kontaktów;
d) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej;
e) publikowanie informacji o zadaniach publicznych, mających priorytetowe znaczenie dla Gminy, na Ĺ?amach Słowa Polskiego – Gazety Wrocławskiej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urządzie;
f) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych do realizacji lub realizowanych w danym roku zadaniach sfery publicznej.

 
4. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, które może nastąpić w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy zainteresowanego podmiotu w celu:
a) przygotowania projektów uchwał Rady Gminy w Walimiu w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego;
b) konsultowania wybranych zadań publicznych, które mogą być realizowane w danym roku
c) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem;
d) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.

 
5. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:
a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkał otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. przez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych itp.
b) Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy Walim;
c) Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminę, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;
d) Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych;
e) Zachącanie prywatnych przedsiębiorców do sponsorowania najlepszych projektów organizacji pozarządowych lub podmiotów;
f) Organizację lub współudział organu Gminy Walim w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji;
g) Nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem wykonania zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert;
h) Promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu.

 

 
ROZDZIAŁ III
Zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 
1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz Podmiotami odbywa się na zasadach określonych w Ustawie.

 
 1. Organizacje pozarządowe oraz Podmioty prowadząc działalność pożytku publicznego wspomagają Gminę w sferze realizacji zadań publicznych.
 2. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie odpowiadającym działalności statutowej poszczególnych organizacji.

 

 
ROZDZIAŁ IV
Lista zagadnień priorytetowych

 
1. Rada Gminy Walim, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Samorządu wskazanych m.in. w Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2007 – 2013, Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2009, wniosków corocznie składanych przez organizacje Gminie Walim, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2008 przez partnerów programu jest najpilniejsza, należą:
  1. wspieranie stowarzyszeń ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,
  2. powszechne zającia sportowe oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży,
2. Lista zagadnień wymienionych w pkt. 1 informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2008, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjącia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność oraz skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby finansowe.
3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertą realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 

 
ROZDZIAŁ V
Cele współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

 
1. Określa się priorytetowe cele współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań publicznych w 2008 r.

 
– kultura fizyczna i sport

 
2. Cele, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Programu, zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych w ustawie oraz na podstawie wykazu zadań publicznych realizowanych w 2007 r.

 
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia koścowe
 1. Wójt Gminy zapewnia kontrole i ocenę realizacji zadania zleconego organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa na rok 2008 lub prowizorium budżetowe na rok 2008.
 3. Organizacje w okresie otrzymywania dotacji są zobowiązane do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Walim

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2007-12-23 10:48:08
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2007-12-18 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:35
Ilość wyświetleń:1510

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij