w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008


 

Uchwała nr XV/ 85 /2007
Rady Gminy Walim
z dnia 18 grudnia 2007roku

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz
art. 165, art. 173, art.184, art. 188 ust.2 art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala, co nastÄ?puje:

 
§1
1. Dochody budżetu w wysokości 13.034.942,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- dochody bieżące 12.118.982,-zł
- dochody majątkowe 915.960,-zł
- dochody własne w wysokości 6.041.960,-zł
- subwencje ogólna w wysokości 3.951.674,-zł
- dotacje celowe w wysokości 3.041.308,-zł

 
2. Wydatki budżetu w wysokości 17.236.642,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 11.178.642,-zł tym:
  • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.405.225,-zł
  • dotacje z budżetu w wysokości 1.025.200,-zł
  • wydatki na obsługÄ? długu gminy w wysokości 200.000,-zł
  • wydatki z tytułu poręczeń 88.000,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6.058.000,-zł
w tym inwestycyjne w wysokości 6.058.000,-zł
§ 2
1. Deficyt budżetu w wysokości 4.201.700,-zł
2. Przychody budżetu na kwotę 4.817.423,-zł oraz rozchody budżetu gminy na kwotę
615.723,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ĺąródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zacięgnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 4.817.423,-zł
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zacięgniętych kredytów i pożyczek na kwotę 615.723,-zł finansowane będą z dochodów gminy.
5. Prognozą kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 11.

 
§ 3
1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.991,-zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie
wydatków bieżących - organizacja robót publicznych.
3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,-zł.

 
§ 4
1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.942.163,-zł oraz dochody związane z realizację tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa
w wysokości 9.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

 
§ 5
1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
- przychodyw wysokości 1.740.100,-zł
w tym dotacja z budżetu w wysokoĹ?ci 500.000,-zł
- wydatki w wysokości 1.740.100,-zł
w tym wpłata do budżetu nadwyżek Ĺ?rodków obrotowych w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotacje celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanych przez Administrację Budynków Komunalnych w wysokości 50.000,-zł.
3. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane
zgodnie z załącznikiem nr 7.

 
§ 6
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 2.245.000,-zł w tym:
- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.245.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 8
2.Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 60.200,-zł w tym:
- na cele publiczne związane z realizację zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osięgnięcia zysku w wysokości 60.200,-zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

 
§ 7
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.

 

 
§ 8
1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 100.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych:
- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 92.000,-zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 8.000,-zł.

 
§ 9
1.Ustala się wykaz wydatków związanych z realizację zadań inwestycyjnych,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
2.Ustala się limity wydatków związanych z realizację wieloletnich programów
inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

 

 
§ 10
Ustala się limity zobowiązał z tytułu zacięganych kredytów i pożyczek :
- krótkoterminowych na pokrycie występującego w cięgu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,-zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.201.700,-zł.

 

 
§ 11
1. Upoważnia się Wójta do zacięgania zobowiązał:
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w cięgu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 1.200.000,-zł,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów
i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych
w załączniku nr 12,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia cięgłości
działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000,-zł.

 
2. Upoważnia się Wójta do:
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w
planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów
własnych i wydatków nimi finansowanych,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia z mocć obowiązującą od 1 stycznia 2008
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy.

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy

 
Zuzanna Bodurka
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.

 

 

 
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 r.

 
w złotych
Dział
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan 2007
1.
2.
3.
4
600

 
Transport i łączność
1.310.000

 
0830
Wpływy z usług
10.000

 
6298
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1.300.000
700

 
Gospodarka mieszkaniowa
360.000

 

 
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
30.000

 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
30.000

 
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
300.000
710

 
Działalność usługowa
3.000

 
0830
Wpływy z usług
2.000

 
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
1.000
750

 
Administracja publiczna
78.983

 
0830
Wpływy z usług
6.000

 
0920
Pozostałe odsetki
6.000

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
66.233

 

 

 

 
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750
751

 
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
968

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
968
752

 
Obrona narodowa
500

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
500
754

 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
700

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
700
756

 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
3.822.157

 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.282.157

 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
10.000

 
0310
Podatek od nieruchomości
2.100.000

 
0320
Podatek rolny
58.000

 
0330
Podatek leśny
47.000

 
0340
Podatek od środków transportowych
30.000

 
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
2.000

 
0360
Podatek od spadków i darowizn
15.000

 
0370
Podatek od posiadania psów
3.000

 
0400
Wpływy z opłaty produktowej
1.000

 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
10.000

 
0430
Wpływy z opłaty targowej
8.000

 
0440
Wpływy z opłaty miejscowej
10.000

 
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
1.000

 
0480
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
100.000

 
0500
Podatek od czynności cywilno – prawnych
100.000

 
0690
Wpływy z różnych opłat
15.000

 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 
30.000
758

 
Różne rozliczenia
3.802.046

 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2.216.529

 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
266.060

 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa

 
1.319.457
801

 
Oświata i wychowanie
2.000

 
0920
Pozostałe odsetki
2.000
852

 
Pomoc społeczna
2.815.000

 
0830
Wpływy z usług
30.000

 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2.256.000

 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
529.000
900

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
442.360

 
6610
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
442.360

 

 
OGÓĹ?EM DOCHODY
12.637.714

 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.

 

 
Wydatki budżetu gminy na 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Dział
Rozdział
Nazwa
Plan
na 2007 r.
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
Wynagro-
dzenia
Pochodne od
wynagro-dzeł
Dotacje
Wydatki na obsługÄ? długu
Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 010
 
Rolnictwo i Ĺ?owiectwo
501.000
1.000
-
-
-
-
-
500.000
 
 01010
 Infrastruktura wodocięgowa i sanitacyjna wsi
500.000
-
-
-
-
-
-
500.000
 
 01030
Izby rolnicze
1.000
1.000
-
-
-
-
-
-
600
 
Transport i łączność
2.730.000
130.000
-
-
-
-
-
2.600.000
 
 60016
Drogi publiczne gminne
2.730.000
130.000
-
-
-
-
-
2.600.000
700
 
Gospodarka mieszkaniowa
1.300.000
40.000
-
-
-
-
-
1.260.000
 
 70001
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
1.260.000
-
-
-
-
-
-
1.260.000
 
 70004
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
10.000
10.000
-
-
-
-
-
-
 
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
30.000
30.000
-
-
-
-
-
-
 710
 
Działalność usługowa
138.000
138.000

 

 

 

 

 

 

 
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
135.000
135.000
-
-
-
-
-
-

 
71035
Cmentarze
3.000
3.000
-
-
-
-
-
-
750

 
Administracja publiczna
1.719.233
1.709.233
1.045.100
196.900

 

 

 
10.000

 
75011
Urządy wojewódzkie
66.233
66.233
53.100
9.900
-

 
-
-

 
75022
Rady gmin
83.000
83.000
-
-
-
-
-
-

 
75023
Urządy gmin
1.540.000
1.530.000
987.000
186.000
-
-
-
10.000

 
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
30.000
30.000
5.000
1.000
-
-
-
-
751

 
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
968
968
500
100
-
-
-
-

 
75101
Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
968
968
500
100
-
-
-
-
752

 
Obrona narodowa
500
500
-
-
-
-
-
-

 
75212
Pozostałe wydatki obronne
500
500
-
-
-
-
-
-
754

 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
60.700
60.700
-
-
-
-
-
-

 
75412
Ochotnicze straże pożarne
60.000
60.000
-
-
-
-
-
-

 
75414
Obrona cywilna
700
700
-
-
-
-
-
-
756

 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
40.000
40.000
35.000
5.000

 

 

 

 

 
75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
40.000
40.000
35.000
5.000
-
-
-
-
757

 
Obsługa długu publicznego
250.000
250.000
-
-
-
250.000
-
-

 
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
250.000
250.000
-
-
-
250.000
-
-
758

 
Różne rozliczenia
102.486
102.486
40.000
10.000
-
-
-
-

 
75818
Rezerwy ogólne i celowe
102.486
102.486
40.000
10.000
-
-
-
-
801

 
Oświata i wychowanie
3.617.340
2.987.340
1.844.930
373.129

 
-
-
630.000

 
80101
Szkoły podstawowe
1.448.359
1.448.359
954.143
191.792
-
-
-
-

 
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
110.490
110.490
67.643
15.054
-
-
-
-

 
80110
Gimnazja
962.411
962.411
651.614
131.743
-
-
-
-

 
80113
Dowożenie uczniów do szkół
682.660
302.660
82.004
16.760
-
-
-
380.000

 
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
372.020
122.020
89526
17.780
-
-
-
250.000

 
80146
Doksztańcanie i doskonalenie nauczycieli
12.670
12.670
-
-
-
-
-
-

 
80195
Pozostała działalność
28.730
28.730
-
-
-
-
-
-
851

 
Ochrona zdrowia
100.000
100.000
37.700
2.800
-
-
-
-

 
85153
Zwalczanie narkomanii
8.000
8.000
4.000
-
-
-
-
-

 
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
92.000
92.000
33.700
2.800
-
-
-
-
852

 
Pomoc społeczna
3.618.000
3.618.000
187.240
66.050

 

 

 

 

 
85202
Domy Pomocy Społecznej
50.000
50.000
-
-
-
-
-
-

 
85212
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2.059.000
2.059.000
25.440
31.750
-
-
-
-

 
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
24.000
24.000
-
-
-
-
-
-

 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
675.000
675.000
-
-
-
-
-
-

 
85215
Dodatki mieszkaniowe
384.000
384.000
-
-
-
-
-
-

 
85219
Ośrodki pomocy społecznej
230.000
230.000
161.800
34.300
-
-
-
-

 
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
100.000
100.000
-
-
-
-
-
-

 
85295
Pozostała działalność

 
96.000
96.000

 

 

 

 

 

 
853

 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
30.000
30.000
8.250
1.700
-
-
-
-

 
85333
Powiatowe urządy pracy
10.000
10.000
3.250
700
-
-
-
-

 
85395
Pozostała działalność
20.000
20.000
5.000
1.000
-
-
-
-
854

 
Edukacyjna opieka wychowawcza
198.235
198.235
152.387
29.043
-
-
-
-

 
85401
świetlice szkolne
195.215
195.215
152.387
29.043
-
-
-
-

 
85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3.020
3.020

 

 

 

 

 

 
900

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
913.000
370.000
74.000
15.000
-
-
-
543.000

 
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
478.000
-
-
-
-
-
-
478.000

 
90003
Oczyszczanie miast i wsi
185.000
120.000
74.000
15.000
-
-
-
65.000

 
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
40.000
40.000
-
-
-
-
-
-

 
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
200.000
200.000
-
-
-
-
-
-

 
90095
Pozostała działalność
10.000
10.000
-
-
-
-
-
-
921

 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
493.000
493.000
-
-
493.000
-
-
-

 
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
320.000
320.000
-
-
320.000
-
-
-

 
92116
Biblioteki
173.000
173.000
-
-
173.000
-
-
-
926

 
Kultura fizyczna i sport
352.000
52.000
-
-
52.000
-
-
300.000

 
92601
Obiekty sportowe
300.000
-
-
-
-
-
-
300.000

 
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
52.000
52.000
-
-
52.000
-
-
-

 

 
OGÓĹ?EM
16.164.462
10.321.462
3.425.107
699.722
545.000
250.000
-
5.843.000

 
Zadania inwestycyjne w 2007 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innych źródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
 010
 01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
20.140.000
300.000
-
300.000
-
-
Urząd Gminy
2.
 010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
5.100.000
80.000
-
80.000
-
-
Urząd Gminy
3.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna
w Walimiu
1.130.000
80.000
-
80.000
-
-
Urząd Gminy
4.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
340.000
40.000
-
40.000
-
-
Urząd Gminy
5.
 600
60016
Modernizacja drogi gminnej
Ulica Gazowa w Jugowicach,
Gmina Walim
2.123.500
1.735.000
-
435.000
-
1.300.000
Urząd Gminy
6
600
60016
Odbudowa mostu do
Sztolni Walimskich w Walimiu
Brak
160.000
-
160.000
-
-
Urząd Gminy
7.
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica
Letniskowa w Zagórzu Śląskim
Brak
150.000
-
150.000
-
-
Urząd Gminy
8.
600
60016
Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna
w Walimiu
Brak
250.000
-
250.000
-
-
Urząd Gminy
9.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
20.000
-
20.000
-
-
Urząd Gminy
10.
600
60016
Modernizacja drogi Dziećmorowice ul. Bystrzycka
180.000
105.000
-
105.000
-
-
Urząd Gminy
10.
600
60016
Odbudowa mostu ulica
Wyszyńskiego w Walimiu
Brak
60.000
-
60.000
-
-
Urząd Gminy
11.
600
60016
Odbudowa mostu ulica Górna 3
w Jugowicach
Brak
120.000
-
120.000
-
-
Urząd Gminy
12.
700
70001
Dotacja na inwestycje Administracja Budynków Komunalnych
Brak
1.260.000
-
1.260.000
-
-
ABK
13.
750
75023
Zakupy komputerów
10.000
10.000
10.000
-
-
-
Urząd Gminy
14.
801
80113
Zakup autobusu
380.000
380.000
-
380.000
-
-
Urząd Gminy
15.
801
80114
Termomodernizacja Zespołu
Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
1.650.500
250.000
-
250.000
-
-
Urząd Gminy
16.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie
Ĺścieków w Dziecmorowicach
-
478.000
36.000
-
442.000
-
Urząd Gminy
17.
900
90003
Zakup samochodu
65.000
65.000
5.861
59.139
-
-
Urząd Gminy
18.
926
92601
Budowa Hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.300.000
300.000
-
300.000
-
-
Urząd Gminy

 

 

 
O G Ó Ĺ? E M
37.419.000
5.843.000
51.861
4.049.139
442.000
1.300.000
-
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.

 
Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
2007 r.
1
2
3
4
Przychody ogółem:
 
5.349.139
1.
Kredyty i pożyczki
§ 952
4.049.139
2.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
1.300.000
3.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
-
4.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
-
5.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
-
6.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
-
7.
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
-
Rozchody ogółem:
 
1.822.391
1.
Spłaty kredytów
§ 992
328.791
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
193.600
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
1.300.000
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
-
5.
Lokaty
§ 994
-
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
-
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
-
-

 
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.
Dochody i wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Dział
Rozdział
§*
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
(6+10)
z tego:
Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki
majątkowe
wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
świadczenia społeczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 750
75011
2010
66.233
66.233
66.233
53.100
9.900
-
-
 751
75101
2010
968
968
968
500
100
-
-
752
75212
2010
500
500
500
-
-
-
-
754
75414
2010
700
700
700
-
-
-
-
852
85212
2010
2.059.000
2.059.000
2.059.000
25.440
31.750
2.001.810
-
852
85213
2010
24.000
24.000
24.000
-
-
-
-
852
85214
2010
173.000
173.000
173.000
-
-
-
-
Ogółem 2.324.401
2.324.401
2.324.401
79.040
41.750
2.001.810
-

 

 
Dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej

 
Dział
Rozdział
§
Kwota
Dochody budżetu gminy 5%
Kwota
750
75011
0690
14.000
Dział 750
Rozdział 75011
§ 2360

 

 
750
852
85212
0970
1.000
Razem

 

 
15.000

 
750

 
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.

 
Dochody i wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Dział
Rozdział
§*
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
(6+10)
z tego:
Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki
majątkowe
wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
świadczenia społeczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 710
71035
2020
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
Ogółem 1.000
1.000
1.000
-
-
-
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

 
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych** na początek roku
Przychody*
Wydatki
Stan środków obrotowych** na koniec roku
Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
ogółem
w tym:
ogółem
w tym: wpłata do budżetu
dotacje
z budżetu***
w tym:
§ 265
na inwestycje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I.
Zakłady budżetowe

 

 

 

 

 

 

 

 
-
 
z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Administracja Budynków
Komunalnych
354
2.478.670
1.260.000
-
1.260.000
2.478.670
-
354
-
II.
Dochody własne jednostek budżetowych

 

 

 
x
x

 
x

 

 
 
z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stołówka szkolna
23.162
171.000
-
x
x
193.650
x
512
-
 
Pomoce naukowe Szkoły
Podstawowe
2.120
2.000
-
x
X
2.000
x
2.120
-
 
Pomoce naukowe
Gimnazjum
348
2.400
-
x
x
2.400
x
348
-
 
Razem
25.630
175.400
-
x
x
198.050
x
2.980
-
Ogółem
25.984
2.654.070
1.260.000

 
1.260.000
2.676.720

 
3.334
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

 

 

 

 

 

 

 

 
*dochody

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** stan środków pieniężnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.

 

 

 
Dotacje podmiotowe w 2007 r.

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa instytucji kultury
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
1.
921
92109
Gminny Ośrodek Kultury
320.000
2.
921
92116
Gminna Biblioteka Publiczna
173.000
OGÓĹ?EM 493.000
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.

 

 

 
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
§*
Nazwa zadania
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
6
1.
926
92605
2820
Kultura fizyczna i sport
52.000
Ogółem
52.000
Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.

 

 
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
paragraf
Plan na 2007 r.
I.
Stan środków obrotowych na początek roku

 
31.423
II.
Przychody

 
40.000
1.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
2960
40.000
III.
Wydatki

 
70.000

 
Wydatki bieżące

 
70.000
1.
Likwidacja dzikich wysypisk
4300
3.000
2.
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni
4300
17.000
3.
Opróżnianie ulicznych koszy na Ĺśmieci
4300
8.000
4.
Akcja „Sprzętanie świata 2007”
4210
1.000
5.
Edukacja ekologiczna
4210
1.000
6.
Wykonanie przykanalików w zasobach komunalnych
4210
4300
30.000
10.000
IV
Stan środków obrotowych na koniec roku

 
1.423

 

 

 
Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.

 

 
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota długu na dzieł 31.12.2006
Prognoza kwoty długu na 31 grudnia

 
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
2.044.384
5.260.696
3.951.834
2.829.399
1.927.564
1.263.782
600.000
-

 
1.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
1.733.948
1.211.557
751.834
429.399
127.564
63.782
-
-

 
1.1.1
pożyczek
1.029.800
836.200
600.600
330.000
80.000
40.000
-
-

 
1.1.2
kredytów
704.148
375.357
151.234
99.399
47.564
23.782
-
-

 
1.1.3
obligacji
-
-
-
-
-
-
-
-

 
1.2
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
-
4.049.139
3.200.000
2.400.000
1.800.000
1.200.000
600.000
-

 
1.2.1
pożyczki
-
-
-
-
-
-
-
-

 
1.2.2
kredyty, w tym:
-
4.049.139
3.200.000
2.400.000
1.800.000
1.200.000
600.000
-

 
1.2.3
zagraniczne
-
-
-
-
-
-
-
-

 
1.2.4
obligacje
-
-
-
-
-
-
-
-

 
1.3
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
310.436
-
-
-
-
-
-
-

 
1.3.1
Zaciągnięte zobowiązania
310.436
-
-
-
-
-
-
-

 
1.3.2
Planowane zobowiązania
-
-
-
-
-
-
-
-

 
2
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
830.658
2.072.391
1.528.862
1.302.435
1.041.835
763.782
743.782
600.000

 
2.1
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
635.852
522.391
1.308.862
1.122.435
901.835
663.782
663.782
600.000

 
2.1.1
kredytów i pożyczek
635.852
522.391
1.308.862
1.122.435
901.835
663.782
663.782
600.000

 
2.1.2
wykup papierów wartościowych
-
-
-
-
-
-
-
-

 
2.1.3
udzielonych poręczeń
-
-
-
-
-
-
-
-

 
2.2
Spłata zobowiązał z tytułu prefinansowania
64.560
1.300.000
-
-
-
-
-
-

 
2.3
Spłata odsetek i dyskonta
130.246
250.000
220.000
180.000
140.000
100.000
80.000
40.000

 
3.
Prognozowane dochody budżetowe
11.582.172
12.637.714
10.850.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000

 
4.
Prognozowane wydatki budżetowe
12.743.230
16.164.462
9.725.000
10.077.000
10.098.000
10.336.000
10.249.000
10.400.000

 
5.
Prognozowany wynik finansowy
-1.161.058
-3.526.748
1.125.000
923.000
902.000
664.000
751.000
600.000

 
6.
Relacje do dochodów (w %):
-
-
-
-
-
-
-

 

 
6.1
długu (art. 170 ust. 1) (1:3)
17,65
41,63
36,42
25,72
17,52
11,49
5,45

 

 
6.2
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1- 1,3):3
14,97
41,63
36,42
25,72
17,52
11,49
5,45

 

 
6.3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)
7,17
16,40
14,09
10,02
9,47
6,94
6,76

 

 
6.4
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
6,61
6,11
14,09
10,02
9,47
6,94
6,76

 

 
Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lp.
Projekt
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych
Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)
Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)
w tym:
Planowane wydatki
środki
z budżetu krajowego
środki
z budżetu UE
2007 r.
Wydatki razem (9+13)
z tego:
środki z budżetu krajowego**
środki z budżetu UE
Wydatki razem (10+11+12)
z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (14+15+16+17)
z tego, źródła finansowania:
pożyczki
i kredyty
obligacje
pozostałe**
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
pożyczki
i kredyty
obligacje
pozostałe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Wydatki majątkowe razem:
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1
Program: ZPORR
Modernizacja drogi gminnej - ulica Gazowa w Jugowicach, Gmina Walim  
Priorytet: 3
Działanie: 3.1.
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
 
 
 2.032.000
534.000
1.498.000
1.735.000
435.000
 261.000
 -
 174.000
 1.300.000
 1.300.000
-
-
-
z tego: 2007 r.
 
 
 2.032.000
534.000
1.498.000
1.735.000
435.000
261.000
-
174.000
1.300.000
1.300.000
-
-
-
2008 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 r.***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2
Program:
 
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego: 2007 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 r.***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3
...............
 
2
Wydatki bieżące razem:
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1
Program:
 
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego: 2007 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 r.***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2
...............
 
Ogółem (1+2)
x
 2.032.000
534.000
1.498.000
1.735.000
435.000
261.000
-
174.000
1.300.000
1.300.000
-
-
-

 
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009
Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy
Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.
w złotych

 

Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)
z tego źródła finansowania
2008 r.
2009 r.
dochody własne jst
Kredyty i po
i pożyczki
środki pochodzące
z innych źródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
 010
01010
 Budowa kanalizacji sanitarnej, ulice: Słowackiego, Różana, Srebrna w Walimiu
2007-2008
1 130 000
80 000

 
12 000
8 000
60 000
1 050 000

 
Urząd Gminy
2.
 010
01010
 Budowa kanalizacji sanitarnej – ulica Nowa Kolonia w Walimiu
2007-2008
340 000
40 000

 
6 000
4 000
30 000
300 000

 
Urząd Gminy
3.
010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
2007-2011
20 140 000
300 000

 
45 000
30 000
225 000
5 000 000
5 000 000
Urząd Gminy
4.
010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
2010-2011
5 100 000
80 000

 
12 000
8 000
60 000
500.000
500.000
Urząd Gminy