w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty i Porządku Publicznego


 
Uchwała Nr XIV/84/2007
Rady Gminy Walim
z dnia 6 listopada 2007 r.


w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty i Porządku Publicznego


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późĹ?.zm.) w związku z § 19 Uchwały Nr V/19/2003 Rady Gminy w Walimiu z dnia 20 stycznia 2003 w sprawie Statutu Gminy Walim
Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:


§ 1

Do składu osobowego Komisji Oświaty i Porządku Publicznego Rady Gminy w Walimiu powołuje się Radną Katarzynę Drożdż

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia

Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna BodurkaU Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XIV/84/2007 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji OiPP
W związku z wygaśnięciem mandatu Radnej Katarzyny Anety Borowiec, należało uzupełnią skład Komisji Oświaty i Porządku Publicznego, którego członkiem była Radna Katarzyna Aneta Borowiec.
Skład został uzupełniony o nowo wybraną Radną Katarzynę Drożdż.
Podjącie uchwały uważa się za zasadne.